tabla Bilatu tabla testuinguru gehiagotan

1
ohol > tabla (130 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garrantzi handia du oholak lehortzeak; atxikitzen duten hezetasunak bukatutako eraikin bateko giroaren hezetasunaren parekoa izan behar du. Es muy importante que las tablas estén secadas de tal modo, que la humedad que retengan sea igual a la del ambiente de un edificio terminado.

Materiala: Egurraren teknologia

Azaldu dugun bezala, gainerako oholak iltzatu behar ditugu, banan-banan, oholtza ezartzen amaitu arte. a Tal como se ha explicado, se van clavando sucesivamente todas las demás tablas, hasta terminar el entarimado.

Materiala: Egurraren teknologia

Zokaloa jartzearen abantaila da paretaren ondoko oholek 15 mm dutela hedatzeko, egurra La colocación de este zócalo tiene la ventaja de que las tablas que van junto a la pared, se dejan con una separación de 15 mm. de expansión, para el caso

Materiala: Egurraren teknologia

Oholaren eta paretaren arteko tartea Separación de la tabla a la pared

Materiala: Egurraren teknologia

10 eta 15 cm arteko zabalera duten ohol mihiztatuek eratzen dute, eta inongo apaingarririk osatu gabe jartzen ditugu oholak (ikusi 987. irudia). Está compuesto de tablas machihembradas^ de 10 a 15 cm. de ancho, colocadas sin formar ninguna ornamentación (fig. 987).

Materiala: Egurraren teknologia

a) Habeak egurrezkoak badira, ez da beharrezkoa habe etzanik jartzea, habeak berak erabil baititzakegu oholak iltzatzeko (ikusi 987. irudia). a) Cuando se trata de pisos con vigas de madera no hará falta colocar durmientes, pues las mismas vigas servirán para clavar las tablas (fig. 987).

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko egitura berezia da oholtza. 7 eta 15 cm arteko zabalera eta 2,2 eta 3,7 cm arteko lodiera duten oholek eratzen dute, eta eraikinen barneko lurra estaltzeko erabiltzen dugu. Llámase entarimado una armazón especial de madera, formada por tablas de 7 a 15 cm. de ancho, y de 2"2 a 3"7 cm. de grueso, con las cuales se recubre el suelo de los edificios.

Materiala: Egurraren teknologia

Aurreko oholtza motaren aldaera da oholtza mota hau. Zeiharka jartzen ditugu oholak, 38 eta 45 gradu arteko angelua eratuz habe etzanarekin, eta oholen buruak, berriz, zeharka mozten ditugu (ikusi 997. irudia). Este entarimado, que es una variante del anterior, tiene colocadas las tablas oblicuamente, formando un ángulo de 38º a 45º con respecto al durmiente; y las cabezas de las tablas están cortadas a sesgo (fig. 997).

Materiala: Egurraren teknologia

Dornadura osatzen duten oholak prestatu behar dira, eta erdiko laukitik hasiz jarri behar dira. º Se preparan las tablas que forman la tarima, y se colocan.comenzando por el recuadro del centro.

Materiala: Egurraren teknologia

eta, oholen ertzak ez ezik, buruak ere mihiztatu behar ditugu. Salbuespen bakarra da buruak lotzea arima bidezko juntura erabiliz; hori egiten badugu, dagokion arteka egin behar dugu buruetan. En las tablas, no sólo se machihembran los cantos, sino también las cabezas, a no ser que la unión de éstas se efectúe con juntura de alma, y entonces se hará en ellas la ranura correspondiente.

Materiala: Egurraren teknologia

taula > tabla (36 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilen arteko hutsunea talotxatzeko, taula estu bat erabiltzea komeni da, oso hutsune meharra geratzen baita teilen artean. Para talochar el hueco que hay entre las tejas es conveniente, dado el angosto hueco que queda, hacerlo con una tabla estrecha.

Materiala: Igeltserotza

Ondoren, lehen eta azken teilak jarriko ditugu, edo, bestela, euskarria edo taula ipiniko dugu behin-behingoz iltzatuta, lerro-sokaren beste muturra hari lotu ahal izateko. Se pondrían la primera y la última teja o, en su defecto, un soporte o tabla clavada provisional, puesta para tal efecto, donde atar el otro extremo de la cuerda de lí­nea.

Materiala: Igeltserotza

Txantiloia nola erabili. Ertzean jarritako teila txantiloiarekin bultzatu behar da taularen atzealdean tope egin arte. Detalle del uso de un escantillón, empujando la teja apoyada en la punta hasta que haga tope en la parte trasera de la tabla.

Materiala: Igeltserotza

Mailak goitik behera nahiz behetik gora egin ditzakegu, eta taula bat har dezakegu lagungarri, adreiluak ez irristatzeko (10. irudia) eta mailartearen atala itxurosoago uzteko. Era berean, hobe da masa oso bigun ez egotea, masa maldatik behera ez erortzeko. La fabricación de los peldaños puede realizarse desde arriba hacia abajo o viceversa, Pudiéndose ayudar con una tabla para impedir que los ladrillos resbalen (Fig. 10) y dejar mejor la parte de la tabica, se recomienda que la masa no esté muy blanda para que no se deslice por la rampa.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, puntapaxa ere iltza dezakegu taularen mutur horretan, itsasgarri-kargaren distantzia berean; puntapaxaren zentimetro batzuk kanpoan utziko ditugu, eta burua moztuko diogu, langetean ondo bermatuta geratzeko. También puede clavarse una punta en ese extremo de la tabla a la distancia que ha de darse de carga, dejando que sobresalga unos centí­metros, cortando la cabeza de la punta para que apoye bien en el larguero.

Materiala: Igeltserotza

Zehar-saihetsa egiten dugunean bezala, adreiluak jarri aurretik, masa-zaplakada botako dugu adreilu-taula gainean; ondoren, finkatu eta dagokien tokira eramango ditugu, kordela oinarri hartuta. Los ladrillos, al igual que cuando se fabrica un sardinel, se mancharán por la cazoleta o tabla -a bofetón- antes de colocarlos, asentándoles y llevándoles a su sitio con ayuda del cintrel.

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Espaloia baldosaz edo xaflaz estali behar dugunean, beheragunea egingo diogu taulari, irudian agertzen den bezalaxe. Cuando el acabado de la acera vaya a realizarse con baldosa o plaqueta se practicará un rebaje en la tabla como muestra la ilustración.

Materiala: Igeltserotza

Junturak betetzeko, zementuz sendo kargatutako masa erabiliko dugu, eta zintarriaren antzeko kolore grisa izan beharko du. Komenigarria izaten da atzealdetik taula bat jartzea, junturak errazago bete ahal izateko. Para rellenarlas se empleará masa bien cargada de cemento, con un tono de gris similar al del bordillo, se aconseja colocar una tabla en la parte posterior para facilitar su llenado.

Materiala: Igeltserotza

Erregela edo taula zintarriaren gainean jarriko dugu alde batean; beste aldean, berriz, markatzeko hariaz egindako marka hartu beharko dugu oinarri, eta tentuz eta adi-adi egin beharko dugu lan. En un lado la regla o tabla apoyará en el bordillo, pero en el otro habrá de guiarse por una marca realizada con la bota, debiendo hacerlo con tiento y mucho ojo.

Materiala: Igeltserotza

ohol > tabla (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Altzairuzko iltzeez finkatu ondoren sareari behar duen leuntasuna emateko adinakoa izan behar du oholaren lodierak (457. irudia). La tabla a emplear (fig. 457) debe tener el suficiente espesor para, tras su clavado y fijación con puntas de acero, le confiera a la red la tersura deseada.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zenbait kasutan, ohola goitik iltzatu daiteke (456. irudia). En algunos casos se podrá realizar el clavado de la tabla desde arriba (fig. 456).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare-oihal hori iltzatu egin behar da (453. irudia), finkatzen ari den eskailera atalaren luzera duen ohol batekin eta altzairuzko iltzeekin, hormigoizko lauzaren ertz bakoitzean eta babestu beharreko eskailera atalaren bi noranzkoetan (455. irudia). Este paño de red se clavará (fig. 453) fí­sicamente con la ayuda de una tabla de una longitud igual a la del tramo de la escalera donde se esté fijando, y puntas de acero, en cada canto de la losa de hormigón y en cada tramo de ida y vuelta de la escalera a proteger (fig. 455).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Teilak berriz ere erabili eta azkar jaitsi ahal izateko, zurezko kanaleta bat egiten zuten taulak eta oholak batuta (10. irudia). Con el fin de reutilizar las tejas y poder bajarlas de una manera rápida se fabricaba una canaleta de madera, uniendo tablas y tablones (Fig. 10).

Materiala: Igeltserotza

Segurtasun-sareak oholetan ongi iltzatuta daudela egiaztatu behar da (458. irudia). Se realizará una revisión del correcto anclaje de las redes de seguridad a las tablas, verificando el correcto clavado de las mismas (fig. 458).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horretarako, xaflatu beharreko gela zarpiatzean, ohol bat jarriko dugu aurremarkotik gertuen dagoen berdingidaren eta aurremarkoaren zuraren gainean. Para ello a la hora de enfoscar la habitación a enchapar, se puede utilizar una tabla que apoye en la maestra mas próxima al premarco por un lado y en la madera del premarco.

Materiala: Igeltserotza

Fatxada guztian barrena hegalaren oholei eusten dieten irtenguneak hagaburuak edo zuburuak dira, Los salientes distribuidos a lo largo de la fachada que sujetan las tablas del alero se llaman canes o canecillos.

Materiala: Igeltserotza

ohol > tabla (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan egiteko erabiltzen diren gainazalak (adibidez, sukaldeko ohola edo labanak Superficies de trabajo como tablas de cortar o cuchillos

Materiala: Ostalaritza

Zuzeneko ukipena elikagaien artean eta manipulazio desegokia: higienerik ez labanetan eta sukaldeko oholetan (biek bakterioak hedatzen dituzte). El contacto directo entre alimentos y una inadecuada manipulación: falta de higiene en los cuchillos y las tablas para cortar (ambos propagan bacterias .

Materiala: Ostalaritza

Erabili modu eraginkorrean garbi daitezkeen sukaldeko oholak Utilizar tablas de corte que puedan limpiarse de manera efectiva

Materiala: Ostalaritza

Aplikatu elikagaiei lotutako kolore-kodeak oholetan eta labanetan Aplicar el código de colores asociado a los alimentos para tablas y cuchillos

Materiala: Ostalaritza

4. adibidea. Ohol bera erabiltzea elikagai gordinak eta prestatuak manipulatzeko, eta bi jardueren artean ohola ez garbitzea. Ejemplo 4: utilizar una misma tabla para manipular alimentos crudos y cocinados sin lavarla entre ambas operaciones.

Materiala: Ostalaritza

2
taula > tabla (66 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atributu horrekin, gure taulak izango duen zutabe kopurua jartzen dugu; nahitaezkoa da jartzea. Con este atributo ponemos el número de columnas que tendrá nuestra tabla, es obligatorio ponerlo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

title="" Taularen izenburua; nabigatzaileak irudika dezake edo ez. title="" Titulo de la tabla, puede ser representado o no por el navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

align="" Atributu horrekin, zutabeek taulan daukaten lerrokatzea zehazten da. align="" Con este atributo se especifica la alineación de las columnas dentro de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.asp orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.asp orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.asp pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.asp sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioak procesar.asp orriari deitzen dio, eta horrek datuak gehituko dizkio taulari. El formulario llama a la pagina procesar.asp que añadirá los datos a la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide horretan, datu-baseari egindako SQL kontsulta bat exekutatu dugu konexioa objektuaren Execute metodoarekin; horrek RecordSet motako objektua itzultzen digu, eta, horretatik, taulako datuak eskura ditzakegu. En este ejemplo hemos ejecutado una consulta SQL a la base de datos con el método Execute del objeto conexión, esto nos devuelve un objeto de tipo RecordSet del cual podemos obtener los datos de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide soil hauetarako, datuak.mdb deitu dugun datu-base bat sortuko dugu, eta datu-base horren baitan, proba deitu diogun taula bat, honako egitura hau duena. Para estos sencillos ejemplos crearemos una base de datos que hemos llamado datos.mdb, y dentro de esta base de datos una tabla que hemos llamado prueba que tiene la siguiente estructura.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Formularioak procesar.phtml orriari deitzen dio, eta horrek datuak gehituko dizkio taulari. El formulario llama a la pagina procesar.phtml que añadirá los datos a la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.phtml orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.phtml orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.phtml pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.phtml sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Taula sortzeko, zure web zerbitzariko MySQLren administrazio-tresna erabil dezakezu, edota SQL sententzia baliokidea duen testu-fitxategi bat idatz dezakezu, eta gero datu-basearen motorrari exekutatzeko esan, ondoko instrukzio honekin: Para crear la tabla puede usar la herramienta de administración de MySQL de su servidor web o puede escribir un fichero de texto con el contenido de la sentencia SQL equivalente y luego decirle al motor de base de datos que la ejecute con la siguiente instrucción:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak