lerro Bilatu lerro testuinguru gehiagotan

1
lerro > línea (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Albo-babesaren malda bertikalaren, AC lerroaren eta gainazalarekiko lerro perpendikularraren (BC lerroa) artean egon behar du (413. irudia). La inclinación de la protección lateral debe estar entre la vertical, lí­nea AC y la perpendicular a la superficie, representada por la lí­nea BC (fig. 413).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Azkenik, forjatua hormigonatu ondoren eta oholak kendu aurretik, sareak moztu egin behar dira enkofratuen gidariek seinalatzen dituzten lerroei jarraituz. Finalmente, cuando el forjado haya sido hormigonado y previamente a la recuperación de los tableros, se procederá al corte de las redes, siguiendo las lí­neas que marcan las mismas guías de los encofrados.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Tiranteak goiko urkilan lotuko dira lehenik, fatxada-lerrotik 15 cm ingurura, beheko forjatuko urkilarekin lotzeko moduko luzera utzita; aldi berean tenkatu egingo dira. Los tirantes se atarán primero a la horquilla superior separándolos unos 15 cm. de la lí­nea de fachada, dejando caer la longitud suficiente para atarlo a la horquilla del forjado inferior, al mismo tiempo que se tensa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, ehunezko sostengu-lerro bat (zinta) edota altzairuzko kable bat ezarriko da euskarri gisa mutur batetik bestera, gailu guztien mosketoietan zehar (530. eta 531. irudiak). A continuación, se fijará una lí­nea de sustentación textil (cinta) o un cable de acero desde un extremo a otro pasada la misma por los mosquetones de todos los dispositivos (fig. 530 y 531).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Adreiluaren hutsuneak aprobetxatuta edo katuaren laguntzaz, lerro-soka distantzia egokian jarriko dugu alegia, teilatuaren lerroa kordelaz trazatzeko distantzia aproposean. Aprovechando los huecos del ladrillo o con ayuda de un gato se colocará la cuerda de lí­nea a la distancia apropiada para trazar a cordel la lí­nea del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Metro batean edo bi metroan behin, zenbait lerro paralelo trazatu behar ditugu markatzeko hariarekin; bada, lerro horiek baliagarriak izango zaizkigu teilatuaren edozein zatitan lerroen eta teila ilararen artean beti tarte bera dagoela ziurtatzeko (11. irudia). Cada metro o dos metros se debería trazar con la bota una serie de lí­neas paralelas entre sí­ que sirvan para asegurarse que se tiene siempre la misma distancia entre dichas lí­neas y la hilada de tejas que se esté colocando, en cualquier parte de la misma (Fig. 11).

Materiala: Igeltserotza

Irudian, sobran dagoen zatia ebakitzeko lerroa zehazten ari dira langileak markatzeko haria erabiliz. En el dibujo se aprecia cómo marcan con la bota trazadora la lí­nea por donde se ha de cortar el sobrante

Materiala: Igeltserotza

Rotaflexarekin, gero, sobran dauden teila zatiak ebakiko dituzte, markatutako lerroari jarraituz, eta, tentuz jardun beharko dute, xafla ez ebakitzeko. Luego con la rotaflex, teniendo cuidado de no cortar la chapa, se cortarán los trozos de teja que sobren guiándonos por la lí­nea marcada.

Materiala: Igeltserotza

Zalantzarik geratu bazaigu, nibela hartu beharko dugu berriz (ur-nibela erabil dezakegu, lerro fidagarririk topatuz gero), eta, haren arabera, ubideen lerroarekiko perpendikularra zein den jakin ahal izango dugu. Ante cualquier duda siempre se puede buscar el nivel, sirviéndose del nivel de agua, caso en el que podremos contar con una lí­nea fiable y a nivel, que nos indique la perpendicular de la lí­nea de los rí­os.

Materiala: Igeltserotza

Irudian, nibelaren bidez lortu dugun lerroarekiko lerro paraleloari begiratuta, argi eta garbi ikusten da teilatu-hegala nibelarekiko okertuta dagoela. Podemos observar como, en la ilustración, la paralela a la lí­nea de nivel obtenida nos demuestra cómo el alero guarda una inclinación con respecto del nivel.

Materiala: Igeltserotza

lerro > línea (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ahalik eta ariketa gehien ahalik eta denborarik laburrenean egin ahal izateko, praktiketan proposatutako piezen bistak esku hutsez egin ahal izango dira. Horretarako, ariketak ebazteko utzitako espazioan lauki-sare bat jarri da; hala, lerroak erraz trazatu daitezke eta bisten arteko korrespondentziak lortu. A fin de que pueda realizarse el mayor número de ejercicios en el menor tiempo posible, las vistas de las piezas propuestas en las prácticas se podrán realizar a mano alzada para lo cual se ha dispuesto, en el espacio destinado a la resolución una cuadrícula que permite trazar las líneas con facilidad y conseguir la correspondencia entre las vistas.

Materiala: Krokizazioa

Azalpen teorikoan eta, batez ere, praktiketako proposamenetan erabiltzen diren pieza batzuk, barnean hutsik daudenez, ebaki bat eginez irudika litezke; hala, ezkutuko lerroak saihestuko lirateke. Algunas de las piezas utilizadas en la explicación teórica y, sobre todo, de las propuestas en las prácticas por ser huecas podrían representarse efectuando un corte evitando con ello las líneas ocultas.

Materiala: Krokizazioa

Kuboaren garapena amaitu eta haren ertzak irudikatzen zituzten lerroak kendu ondoren, bisten antolaketa10. irudikoada. Una vez terminado el desarrollo del cubo y eliminadas las líneas que representaban sus aristas la disposición de las vistas es la de laFig. 10.

Materiala: Krokizazioa

Adierazi beharra dago, dena dela, bisten arteko korrespondentzia agerian jartzeko erabilitako lerroak ez direla jarri behar; hau da, marrazkiak4. irudianbezala geratu behar du. Se aclara, no obstante, que las líneas utilizadas para poner de manifiesto la correspondencia entre las vistas no se deben poner, quedando el dibujo como en laFig. 4.

Materiala: Krokizazioa

Lerro fineko lauki-sarea hondo gisa erabiliz gero, korrespondentzia kontrola daiteke lerroak marraztu beharrik gabe. La utilización de cuadrículas de líneas finas como fondo permite controlar la correspondencia sin necesidad de trazar líneas

Materiala: Krokizazioa

Ahal den neurrian ezkutuko lerroak saihestu beharko dira; gutxi badira, argigarriak izan daitezke ingerada bat argitzeko, baina, ugarituz gero, nahasgarriak dira. Se deberán evitar, en lo posible, las líneas ocultas, que cuando son escasas pueden aclarar un contorno pero cuando proliferan crean confusión.

Materiala: Krokizazioa

Hobe da, beti ere, ageriko lerroak izatea. Simepre son preferibles las líneas visibles.

Materiala: Krokizazioa

18. irudianperspektiban dagoen piezaren bistak19. irudianirudikatu dira, baina hautatu diren bistek ezkutuko lerro asko dituzte. En laFig. 19se representan las vistas de la pieza en perspectiva de laFig. 18, elegidas de modo que resultan bastantes líneas ocultas.

Materiala: Krokizazioa

Aldiz,20. irudianpieza bera irudikatu da, baina lortu da ezkutuko lerroak ahalik eta gutxienak izatea. Por el contrario, en laFig. 20se representa la misma pieza logrando que aparezcan únicamente las líneas ocultas inevitables.

Materiala: Krokizazioa

BISTAK MARRAZTEAN ERABILTZEN DIREN LERRO MOTAK CLASES DE LÍNEAS USADAS EN EL DIBUJO DE LAS VISTAS

Materiala: Krokizazioa

2
lerro > cordón (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arrastelaren azpialdetik masa-lerro bat ezarri, eta arrastelaren kontra zapalduko dugu masa, alaka moduan (5. irudia). Aplicando un cordón de masa por la parte inferior del rastrel se rematará la masa contra el mismo a modo de chaflán (Fig. 5).

Materiala: Igeltserotza

Bada ertz biziak graparen laguntzarik gabe ateratzeko beste modu bat: izkinan masa-lerroa bota behar dugu, eta, gero, erregelak masa-lerroaren gainean berunean jarri. Otra forma de sacar los vivos sin ayudarse de una grapa es realizarlo echando un cordón de masa en la esquina, luego se aploman la reglas colocándolas sobre el cordón de masa.

Materiala: Igeltserotza

Ubide bakoitzeko lehen teila jartzeko, masa-lerroa zabalduko dugu dagokion tokian (hegalaren aurrealdea errematatzeko balioko digu gero masak); horrez gain, (x) distantzian beste masa-txaplata bat bota beharko dugu ubide-teilaren alde zabala (atzealdea) jarriko dugun tokian. Para la primera teja de cada rí­o habrá de echarse un cordón de masa (que sirva para rematar luego el frontal del alero, así­ como un pegote de masa a una distancia (x) donde vaya a apoyar la parte ancha (trasera) de la teja del rí­o.

Materiala: Igeltserotza

Blokeen goiko aldean zuloak estuagoak izaten dira kasu batzuetan, erabat itxiak izaten dira; masa-lerroa, beraz, blokeen gainaldetik zabaldu behar dugu, eta haren gainean jarri hurrengo ilarako blokeak (1. eta 2. irudiak). Vienen fabricados de manera que en la parte superior los agujeros se estrechan -llegando en ocasiones a cegarse-, con el fin de facilitar el echado de los cordones de masa sobre esta parte, donde se asentarán los bloques de la hilada superior (Fig. 1 y 2).

Materiala: Igeltserotza

Masa-lerroa bota ondoren, sobran dagoena ebaki, eta juntura garbi-garbi utziko dugu. Después de echar el cordón habrá que cortar el sobrante y dejarlo limpio.

Materiala: Igeltserotza

Hormigoizko lerro zabala botako dugu, eta lerro hori zintarriaren altuera baino bi zentimetro beherago geratuko da sokatik bereizita (lurzorutik 7 cm-ra gutxi gorabehera). Se echará un cordón de hormigón ancho, separado de la cuerda a una distancia menor en dos centí­metros a la altura del bordillo (unos 7 cm. del suelo).

Materiala: Igeltserotza

Morterozko lerroa besterik ez 5. irudia Sólo cordón de mortero Figura 5

Materiala: Igeltserotza

Aurreko kasuko kutxatilaren moduko kutxatila: ez du oinarrik, eta masa-lerro baten edo legarraren gainean eginda dago. Ejemplo de una arqueta como la del caso anterior, no tiene base si no que la primera fila está apoyada sobre un cordón de masa o grava.

Materiala: Igeltserotza

Berdingidak ere jar ditzakegu igeltsuarekin, baina masa-lerroa horman zabaldu beharrean morteroarekin egiten genuen bezala erregelan zabalduko dugu (16. irudia). También se pueden sacar maestras lo que, en lugar de aplicar el cordón de material sobre la pared, como con la masa, se aplicará sobre la regla (Fig. 16).

Materiala: Igeltserotza

Erregelan, aldez aurretik, igeltsu-masa pixka bat zabalduko dugu, fin-fin eta txaplatarik gabe, masa-lerroa jartzen dugunean, masa erregelan itsatsita ez geratzeko, horman itsatsi beharrean. La regla ha de estar previamente manchada de yeso pero raspada y sin pegotes, para que el cordón que apliquemos no se adhiera a la regla en lugar de a la pared.

Materiala: Igeltserotza