apoyo Bilatu apoyo testuinguru gehiagotan

1
sostengu > apoyo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
> Uretan erabiltzeko pentsatutako jostailuak fabrikatzean ahalik eta gehien murriztu behar dira jostailua hondoratzeko eta haurrak sostengua galtzeko arriskuak. Is Los juguetes ideados para su uso en el agua deberán fabricarse de forma que se reduzcan al mí­nimo los riesgos de hundimiento del juguete y de pérdida de apoyo para el niño.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horrexegatik, oso garrantzitsua da sostengua ematea autodeterminazio-gaitasunean, komunikazio-gaitasunean eta interakzio sozialerako gaitasunean, aurrera egiteko. Por ello, es especialmente importante ofrecer apoyos para el progreso en la capacidad de autodeterminación, capacidad de comunicación, de interacción social.

Materiala: Ezintasuna

Hori aparte utzita, pertsonaren hazkundea, aurrerapena eta garapena ez dira ez gene kontua ez sindrome kontua soilik, inguruak, pertsona bakoitzak bizitzaren une zehatz batean behar duen sostengua emateko inguruak duen ahalmenak eta errealitateak ere badute zerikusia. Independientemente de esto, lo relevante es que el crecimiento, el progreso, el desarrollo de una persona no es sólo cuestión de genes, ni de sí­ndromes, es cuestión también del entorno, de la potencialidad y realidad de ese entorno para cubrir las necesidades de apoyo que cada persona presente en cada momento de su vida.

Materiala: Ezintasuna

laguntza > apoyo (124 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozesu horretan guztian pertsonal sanitarioaren laguntza, trebakuntza eta sentsibilizazioarekin kontatu beharra dago giza baliabide espezializatuak eta osasun-laguntzaren kalitatearen aldekoak izateko. En todo este proceso se ha de contar con el apoyo, formación y sensibilización del personal sanitario para poder disponer de recursos humanos especializados y en pro de la calidad de la asistencia sanitaria.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Baliabide horien artean, laguntza pertsonala eta oinarrizko zaintzak nabarmendu behar dira. Entre estos recursos, el apoyo personal y los cuidados básicos ocupan un lugar destacado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arreta eta zaintzak ezintasunak dituzten pertsonen zerbitzura jartzen diren laguntza guztiak barne hartzen ditu. Autonomia areagotzea ahalbidetuko diete, batez ere, eguneroko jarduerak egiteko garaian. La atención y cuidados incluyen todos aquellos apoyos que se ponen al servicio de las personas con discapacidad y que les van a permitir aumentar su autonomía, especialmente en lo que se refiere a la realización de las actividades cotidianas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laguntza beharra. De apoyo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Baliabide horietako bakoitzak ekipo profesionalak ditu, dagozkien beharrezko baliabideekin, betiere garapen sozialerako, pertsonalerako, autonomorako eta komunitateko garapenerako arazoak izateagatik gizarte-problematika duten herritarrei eta familiei laguntza eta orientazioa eskaintzeko. Cada uno de estos recursos dispone de unos equipos profesionales, con los medios necesarios correspondientes, para dar apoyo y orientación a los ciudadanos y a las familias, que viven una problemática social que les impide su desarrollo social, personal, autónomo y comunitario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eguneroko eginkizunetan egunero laguntza ematea eta segimendua egitea. Seguimiento y apoyo diario en el desarrollo de las tareas cotidianas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Harrera-etxeak tratu txarra jasan duten eta baliabide ekonomikorik edo familiaren laguntzarik ez duten emakumeek izaten duten familia-indarkeriako muturreko egoerei erantzuna emateko sortu ziren. Aldi baterako aterpea ematen diete emakumeei eta haien seme-alaba adingabeei. Estas casas de acogida nacen como respuesta a aquellas situaciones extremas de violencia familiar que padecen las mujeres que sufren malos tratos y que no disponen de recursos económicos ni de apoyo familiar, ofreciéndoles un cobijo temporal a ellas y a sus hijos menores.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laguntza pertsonala eta oinarrizko zaintza............................... Apoyo personal y cuidados básicos...............................

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

? Familiarentzako eta ingurukoentzako laguntzak. ? Apoyos a la familia y al entorno.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Laguntza pertsonaleko eta emozionaleko eginkizunak. Las tareas de apoyo personal y emocional.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
euskarri > apoyo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Birabarkian, lau erro eta bost euskarri egoten dira; bielak –pistoi bakoitzeko bat– erroei akoplatzen zaizkie, eta bost euskarrien bitartez blokearen gainean eusten zaio birabarkiari El cigüeñal está constituido por cuatro muñequillas, a las cuales se acoplan las bielas –una por pistón−, y cinco apoyos a través de los cuales se sujeta sobre el bloque

Materiala: Ostalaritza

Karterrean dagoen ponpak olioa presiopean bultzatzen du olio-iragazkira eta handik, hainbat hodiren bitartez, presiopean koipeztatzen diren elementuetara birabarkiaren eta bielen lokailuak espeka-ardatzaren euskarriak eta pistoiaren barruko aldea La bomba situada en el cárter impulsa el aceite a presión hacia el filtro de aceite y desde allí, por las distintas canalizaciones, hacia los elementos que son engrasados a presión que son las sujeciones del cigüeñal y bielas los apoyos del árbol de levas y la zona interior del pistón.

Materiala: Ostalaritza

Jarraian, blokean dauden barne-hodietan barrena ibiltzen da eta birabarkiaren euskarrietara iristen da. A continuación circula por unas canalizaciones internas que tiene el bloque y llega a los apoyos del cigüeñal.

Materiala: Ostalaritza

Birabarkiaren euskarrietan kojineteak egoten dira: bankada-kojineteak. En los apoyos del cigüeñal se encuentran unos cojinetes denominados cojinetes de bancada

Materiala: Ostalaritza

Birabarkiaren euskarrien bitartez, olioa bielaren eta birabarkiaren arteko lotuneetara iristen da; lotune horietan daude biela-kojineteak, eta lubrifikatu egiten ditu. A través de los apoyos del cigüeñal, el aceite llega a los puntos de unión de la biela con el cigüeñal, donde se encuentran los cojinetes de biela y los lubrica.

Materiala: Ostalaritza

Jarraian, kulata-juntura zeharkatzen du hodi baten bitartez, eta motorraren goiko aldera iristen da; zehazki, espeka-ardatzaren euskarrietara Han, gainezka egiten du eta, inpregnazio bidez takeak eta balbulen malgukiak koipeztatzen ditu. A continuación atraviesa la junta de la culata mediante un conducto y llega a la parte superior del motor concretamente a los apoyos del árbol de levas desde donde rebosa y, mediante impregnación, engrasa los taqués y los muelles de las válvulas.

Materiala: Ostalaritza

Birabarkiaren euskarriak Apoyos del cigüeñal

Materiala: Ostalaritza