patologia Bilatu patologia testuinguru gehiagotan

1
patologia > patología (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, eguneko gutxieneko 100 gramo gluzido hartzea aholkatzen da, baina ez da kopuru maximorik ematen, betiere obesitate-arazoak, diabetesa edo bestelako patologiak izateagatik kontrakorik eskatzen ez bada. Sin embargo, se recomienda un mí­nimo de 100 gramos de glúcidos al día, sin un máximo establecido, siempre y cuando no se tengan problemas de obesidad, diabetes u otras patologías que lo contraindiquen.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Rafael Maldonado Pompeu Fabra Unibertsitateko farmakologia-katedradunak ohartarazi du estasiak murriztu egiten dituela garuneko dopamina-mailak, eta horregatik, droga hori kontsumitzen dutenek arrisku handiagoa dutela Parkinson gaitza eta antzeko beste patologia batzuk izateko. El catedrático de farmacología de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), Rafael Maldonado, ha alertado que el éxtasis reduce los niveles de dopamina en el cerebro, por lo que los consumidores de esta droga tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson y otras patologías similares.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Beste patologia batzuek eragindako nahasteak Trastornos ocasionados por otras patologías

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haur-eskolek eginkizun erabakigarria dute haur horiek diagnostikatzeko orduan; izan ere, askotan, patologia hori ez da nabarmentzen pediatraren kontsultan. El papel que las escuelas infantiles desempeñan en el diagnóstico de estos niños es crucial, ya que en la consulta pediátrica esta patología a menudo pasa desapercibida.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Lotura duten arazo psikiatrikoak egotea (patologia duala). Existencia de patología psiquiátrica asociada (trastorno dual).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Droga-mendekotasuna duen pertsonaren tratamenduak okerrera egin ohi du lotura duten arazoak daudenean, hala nola: oraindik konpondu gabeko bilakaera luzeko lege arazoak, osasun arazo larriak, familiaren laguntza falta, lan-mundutik erabat urruntzea edota lotura duten arazo psikiatrikoak (patologia duala bezala ezagutzen da). El tratamiento de la persona drogodependiente se agrava cuando existen problemáticas asociadas, como problemas legales de larga evolución pendientes, problemas graves de salud, falta de apoyo familiar, desvinculación total con el mundo laboral y/o problemática psiquiátrica asociada (lo que se conoce como patología dual).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kideren batek bere borondatearen gaineko kontrolik ez duenean eta, ondorioz, konpromisoak bere gain hartzeko gai ez denean (adibidez, buru-nahasmenduak dauden kasuak agertzen direnean, patologia psikosozialak, alkoholismoa, droga-mendekotasuna eta abar). Cuando algún miembro no tenga control sobre su voluntad y, en consecuencia, no sea capaz de asumir los compromisos (por ejemplo, cuando se dan casos de trastornos mentales, patologías psicosociales, alcoholismo, drogadicción, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Erabiltzaileari eta hurbileko senitartekoei orientabidea ematea, detektatutako zailtasunak eta erabiltzailearen patologia eta hauek gauzatzeko ezintasuna abiapuntu hartuta: Orientar al usuario y a sus familiares próximos a partir de las dificultades detectadas y de su patología o discapacidad hacia:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

gizarteratze-programaren arduradun izango den psikologoa edota pedagogoa, gizarte-langilea, hezitzaileak, gizarteratzaileak, arreta soziosanitarioko teknikariak eta abar. Horiek guztien xedea izango da erabiltzaileak gaixotasunen edo minusbaliotasunen inguruan heztea eta haiei trebetasunak irakastea, patologien ondorioz berriz gaixotzea saihesteko. Horrez gain, gizarteratzen lagunduko dieten gizarte-trebetasunak psicólogo y/o pedagogo responsable del programa de integración, trabajador social, educadores, integradores, técnicos en atención sociosanitaria, etc.; todos ellos con la finalidad de educar a los usuarios sobre su enfermedad o discapacidad e instruirles en las diferentes habilidades para evitar las recaí­d

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, alkoholismoaren, drogazaletasunaren, HIESaren, hepatitisaren eta mota guztietako patologia psikiatrikoen inguruko arazoak direnean. Por ejemplo, cuando se presentan problemas con el alcoholismo, la drogadicción, el SIDA, la hepatitis y todo tipo de patología psiquiátrica.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

patologia > patología (49 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estetikarekin berariazko lotura duten mikrozirkulazio-patologiak Patologías de la microcirculación especí­ficamente relacionadas con la estética

Materiala: Anatomia

Zure ustez, zergatik egiten dira eginkarien analisiak digestio-aparatuaren zenbait patologiatan? ¿Por qué crees que se realizan análisis de las heces en algunas patologías del aparato digestivo?

Materiala: Anatomia

Mikrozirkulazioak patologia hauetan hartzen du parte, besteak beste: Como patologías en las que la microcirculación se encuentra implicada tenemos:

Materiala: Anatomia

Hauek dira hodietako patologia: Las patologías a nivel de vasos son:

Materiala: Anatomia

Beste patologia batzuen sintoma moduan ere ager daitezke (pneumopatiak edo kardiopatiak, esaterako), baina kapilarretako zain-zatiaren eta dermis papilarreko benulen asalduraren ondorio dira beti. Pueden aparecer como sí­ntoma de otras patologías como neumopatías o cardiopatías, pero en todos los casos se debe a una alteración de la porción venosa de los capilares y vénulas de la dermis papilar.

Materiala: Anatomia

Gonaden hipersekrezioa patologia arraroa da oro har, eta ia beti obulutegietan edo barrabiletan tumoreak daudela adierazten du. La hipersecreción de las gónadas es una patología rara en general y casi siempre indica la presencia de tumores en los ovarios o los testí­culos.

Materiala: Anatomia

Estetikarekin berariaz zerikusia duten patologiak Patologías especialmente relacionadas con la estética

Materiala: Anatomia

Linfa-hodien patologiak Patologías de los vasos linfáticos

Materiala: Anatomia

Patologiak Patologías

Materiala: Anatomia

Guruinek ohiko mailatik gora edo behera funtzionatzen dutenean (guruinaren hiperfuntzioa edo hipofuntzioa), hormona gehiegi edo gutxiegi sortzen dituzte. Horren ondorioz, hainbat patologia izaten dira, larriagoak edo arinagoak, eta ondorioak askotarikoak dira. Askok larruazalari, ileari edo azazkalei ere eragiten diete eta, horrenbestez, estetika integraleko zainketaren bidez Cuando las glándulas funcionan por encima o por debajo de sus niveles habituales (hiper o hipofunción glandular) producen un exceso o un defecto de hormonas, lo que se traduce siempre en patologías más o menos graves, cuyas consecuencias son muy amplias; pero, en la medida en que muchas de ellas afectan a la piel, el cabello o las uñas, se verá cómo se pueden tratar profesionalmente a través de cuidados de

Materiala: Anatomia

patologia > patologia (2 testuinguru)
eu testuak eu testuak
Patologia Patologia

Materiala: Anatomia

PATOLOGIA: PATOLOGIA:

Materiala: Elektroestetika

patologia > patología (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azazkalaren patologia Patología DE LA UÑA

Materiala:

patologia > patología (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
Patologiek, organismoko aldaketek... odola aldatzen dute, eta haren osaera eta propietateei eragiten diete. Las diferentes patologías , cambios en el organismo... modifican, cambian la composición y propiedades de la sangre.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Tabakismo pasiboak edo nahi gabe inguruneko kea arnasteak (familian, lan-arloan, etab.) patologia larriak eragiten ditu. El tabaquismo pasivo, o exposición involuntaria al humo en el ambiente familiar, profesional, etc., produce serias patologías.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

OHIKO PATOLOGIAK. PATOLOGíAS COMUNES.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Hezurretako gaixotasunak edo patologiak Enfermedades o patologías de los huesos

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

PATOLOGIARIK OHIKOENAK: PATOLOGíAS MíS FRECUENTES:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

1.6 HEZURRETAKO PATOLOGIAK: 1.6 PATOLOGíAS DE LOS HUESOS:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ARTIKULAZIOETAKO PATOLOGIAK: PATOLOGíAS DE LAS ARTICULACIONES:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

MUSKULUETAKO PATOLOGIAK EDO GAIXOTASUNAK PATOLOGíAS O ENFERMEDADES DE LOS MíšSCULOS:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zirkulazio-aparatuko patologiak Patologías del aparato circulatorio

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

4.1 Bihotzeko patologiak 4.1 Patologías del corazón

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

patologia > patología (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Merkataritza-intereseko espezie urtarren patologiekiko erresistentzia duten geneak aztertzea. Analizar los genes de resistencia a patologías de especies acuícolas de interés comercial.

Materiala: Ostalaritza

ABO teknologiak berak eragiten dituen beste desabantaila batzuk: ontzien kolapsoa, karbono dioxido askoko atmosferetan elikagaiaren gain gerta daitekeen exudazioa, landare-patologiak sortzeko arriskua hondakin plastiko oso kutsagarriak ekoiztea, etab. Otros inconvenientes derivados de la propia tecnología de EAP como los problemas de colapso del envase la formación de exudado sobre el alimento en atmósferas ricas en dióxido de carbono la aparición de patologías vegetales la producción de numerosos residuos plásticos altamente contaminantes etc.

Materiala: Ostalaritza

Baldintza kontrolatuetan biltegiratu diren landare-jatorriko produktuetan patologia eta desoreka berriak hauteman dira. Se ha detectado la aparición de nuevas patologías y desórdenes en los productos vegetales debidos al almacenamiento en condiciones controladas.

Materiala: Ostalaritza

patologia > patología (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Patologia horretan esku hartuz, estankotasuna berrezarri nahi da eraikinaren estalkian. La intervención en esta patología tiene por objetivo restablecer la estanquidad en la cubierta del edificio.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Patologia oso hedatua badago, estalkia desmuntatzen da eta jarraian estalki berri bat egiten da, iragazgaizteari eta isolamenduari buruzko EOA betez, antzeko profila edo profil desberdina duten pieza zeramikoak edo zementuzkoak jarriz. Cuando la patología está muy extendida, lo lógico es desmontar la cubierta y posteriormente realizar una nueva cubierta cumpliendo con la NBE de impermeabilización y aislamiento, colocando piezas cerámicas o cemento de perfil similar o diferente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Urte kopuru jakin bat bete duten estalkien patologia ezin daiteke eskema edo koadro patologiko berean sartu, baina bi multzo orokor bereiz daitezke patologia horietan: batetik, hondamena, eta, bestetik, estalkiaren gehiegizko erabilera. La patología de una cubierta, con cierto número de años, no se puede encuadrar en un esquema o cuadro patológico, aunque sí­ en dos grupos genéricos, como son la Degradación y el Uso o abuso de la misma.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Mantentze-taula horiek bete behar dira baldin eta eraikina erritmo normalean zaharkitzen bada, baina horrek ez du esan nahi lehenago edo premiaz jardun ezin daitekeenik eraikinaren erosotasunari edo egonkortasunari kalterik eragiten dion patologia bat agertzerakoan. El cumplimiento de las Tablas de Mantenimiento está estudiado para un envejecimiento normal del Edificio, pero esto no impide una actuación prematura o urgente al presentarse una patología que dañe el confort o estabilidad del edificio.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT), Patologiak eta Jardunak la insPECCión téCniCa dE EdifiCios (itE), Patologías y aCtuaCionEs

Materiala: Eraikinaren estalkia

Oro har, eraikinaren egonkortasunari eta segurtasunari eragiten dioten patologia guztiak hartu behar ditu aintzat teknikari ikuskatzaileak. En términos generales, el Técnico inspector debe observar toda clase de Patologías que afecten a la estabilidad e integridad del edificio.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Behin patologiaren berri dugunean, patologia horren diagnosia egin behar da, eragindako lesioak eta lesio horiek eraikinaren osotasunean duten garrantzia adieraziz. Conocida la patología, se efectúa a continuación la Diagnosis de la misma, reflejando las lesiones producidas y su importancia en el conjunto del edificio.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Patologia, diagnosia eta kalteak Patología, Diagnosis y Daños

Materiala: Eraikinaren estalkia

Patologia zehazteko egindako lanak Trabajos realizados para determinar patología

Materiala: Eraikinaren estalkia

E MOTAKO PATOLOGIA: PATOLOGíA TIPO E:

Materiala: Eraikinaren estalkia