presio Bilatu presio testuinguru gehiagotan

1
presio > presión (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Goi-presioa Alta presión

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

presio > presión (132 testuinguru)
eu testuak es testuak
A Soinu-presioaren aldaketa. A La variación de la presión sonora.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Soinu-presioaren intentsitatearen hamarrena. C La décima parte de la intensidad de la presión sonora.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eguneko maila baliokidea da gainditu behar ez den zarata ustez jarraituaren gehienezko kantitatea (soinu-presioa). El nivel diario equivalente es una cantidad máxima de ruido (presión sonora) supuestamente continuo que no se debe sobrepasar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

1.1. atalean, zarataren alderdi fisikoa aztertu dugu, eta ikusi dugu intentsitatea eta maiztasunak soinu-presioen neurketak direla; hala ere, soinu-presio horiek ez dira aritmetikoki batzen, logaritmikoki baizik, hau da: En el apartado 1.1. analizamos el ruido en su aspecto fí­sico y vimos que la intensidad y las frecuencias son unas mediciones de presiones sonoras; pero esas presiones sonoras no se suman aritméticamente sino logarí­tmicamente; es decir:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

soinuak duen presio-maila erreferentziazko beste batekiko. es un nivel de presión sonora con respecto a otro de referencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Harriak eragindako olatuak bezala, soinua uhin moduan hedatzen da, non partikulek elkarri bultzatzen baitiote, presio bat sortuz eta, ondoren, depresio bat. Igual que las olas provocadas por la piedra, el sonido se propaga como una onda en la que las partí­culas se empujan provocando una presión y, posteriormente, una depresión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

makina elektrikoa izanik, egiaztatu behar dugu konexio onak daudela, kablea egoera onean dagoela (kablea ez da inoiz konpondu behar, baizik eta ordeztu, matxurarik izatekotan), eta larakoak presio egokiz doitzen direla; ez dugu su har dezaketen lekuetan lan egin behar, ez eta leku hezeetan ere; etab. al ser una máquina eléctrica, hay que vigilar las buenas conexiones, que el cable esté en buen estado (el cable nunca debe se reparado sino que debe ser sustituido en caso de avería), que las clavijas ajusten con buena presión, no trabajar en lugares inflamables, no trabajar en lugares húmedos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Neurri horren bidez, presioa igotzeko behin eta berriro martxan jartzeek eragindako eragozpena saihesten da. Con esta medida se consigue evitar la molestia ocasionada por las sucesivas puestas en marcha para levantar presión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

1 atmosferako presioan, substantzia batek, airearekin kontaktuan, energia-ekarpenik gabe berez su hartzeko gutxieneko tenperatura da. es la temperatura mí­nima a presión de 1 atmósfera a la que una sustancia, en contacto con el aire, arde espontáneamente sin necesidad de ningún aporte energético.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egonkorra da presio-aldaketen aurrean Es estable ante variaciones de presión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

presio > presión (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Flexio-indarra sortzen denean, beheko aldeko zuntzetako presioa maximoa da, eta zuntzak luzatu egiten dira, trakzio-lanaren ondorioz; zuntz gehienak, berriz, laburtu egiten dira, presio-esfortzuaren ondorioz; azkenik, tentsioa 0 da zuntz neutroetan. En la flexión, la tensión es máxima para las fibras de la cara inferior, que se alargan haciendo por tanto trabajo de tracción, mientras la mayor parte se acortan por esfuerzo de presión, para llegar a 0 en la fibra neutra.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur batzuek erresistentzia handia dute, nekeari edo lanari aurre egiteko bereziki, koherentzia, zuntzezkotasuna eta egitura direla medio; beste batzuek, berriz, higaduraren aurkako erresistentzia dute; beste batzuek, presioaren aurkakoa; etab. º Hay maderas muy resistentes, especialmente en sentido de fatiga o trabajo, debido a su coherencia, fibrosidad, y estructura; otras, son resistentes al desgaste; otras, a la presión, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Zorrozteko beharraren arabera, bizpahiru igurtzialdi eman behar dira, presio gehiegi egin gabe. Dense dos o tres pasadas de lima, según requiera el afilado, sin hacer demasiada presión.

Materiala: Egurraren teknologia

Marratzeko erabiltzen ditugun arkatzek zorrotz egon behar dute, eta minak ez du izan behar ez oso irtena, presio egitean hautsi ez dezagun, ez oso motza, marraketa ezin ikusteko moduan. Los lápices que se usan para el trazado, deberán tener la punta bien afilada, sin exceso de saliente en la mina (para no romperla al efectuar la presión), ni tan corta que no se pueda ver el trazado.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi kola mota daude: ukipen-kola eta presiozko kola. Hay dos tipos de colas: a impacto, y por presión.

Materiala: Egurraren teknologia

Ukipen-kolak erabili behar dira presiozko kolak erabili ezin ditugunean bakarrik, emaitza hobeak ematen baitituzte presiozko kolek. Las de impacto deberán emplearse sólo para aquellos trabajos en que no se puedan utilizar las colas a presión, ya que éstas dan mejor resultado.

Materiala: Egurraren teknologia

Presiozko kolak. Colas a presión.

Materiala: Egurraren teknologia

Elementu horiek guztiek presio handiari aurre egin behar diote tenperatura altua denean eta, hartara, bloke homogeneoa bihurtzen dute taula. Todo este conjunto de elementos está sometido a una gran presión con altas temperaturas, convirtiendo el tablero en un bloque homogéneo.

Materiala: Egurraren teknologia

Zehazki egin behar dira ebakiak, presio berdinari eutsi diezaioten guztiek. Los cortes se darán con precisión para que reciban todos la misma presión.

Materiala: Egurraren teknologia

Loturak erabiltzen ditugunean, kontuan izan beharra dago presioa ezberdina dela pieza bertikal edo horizontal dagoen, aurrez dagoen edo ertzez dagoen, eta konpresio-indarra egin behar dugun edo trakzio-indarra dagoen. Hemos de tener en cuenta en los empalmes que la presión es distinta según esté la pieza en posición vertical u horizontal, de cara o de canto; y según deban realizarse esfuerzos de compresión o de tracción.

Materiala: Egurraren teknologia

presio > presión (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
izan ere, errezeptakuluak ditu, ukimenari, presioari, minari, beroari... buruzko informazioa emateko. ya que contiene los receptáculos que nos informan del tacto, presión, dolor, calor...

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Oso-oso sukoiakSubstantzia eta prestakin likidoak dira, su-puntu oso baxua eta irakite-puntu baxua dutenak; baita, gasezko substantzia eta prestakinak ere, tenperatura eta presio normaletan airearekin su har dezaketenak. Extremadamente inflamablesLas sustancias y preparados lí­quidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables con el aire

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Eskuineko aldean agertzen denean, edemak eta gibeleko odol-kolpea (kongestioa) eragiten ditu, bena-presioa handitzen delako. Caracterizándose la del lado derecho por producir edemas y congestión hepática por aumento de la presión venosa.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ezkerreko aldean agertzen denean, berriz, birika-presioa handitzen da, biriketatik bihotzera itzultzen den odol-bolumena jaisten delako (arnas aparatuari eragiten dio). Mientras que la del lado izquierdo aumenta la presión pulmonar por descender el volumen de sangre que vuelve al corazón desde los pulmones (aparato respiratorio afectado).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Uzkurdura horien ondorioz, kaxa torazikoaren bolumena handitu egiten da, biriketan hutsune bat sortuz. Horri esker, airea sartzen da biriketara, hutsune hori bete arte (presioak berdindu arte). Como consecuencia de estas contracciones, aumenta el volumen de la caja torácica creándose un espacio vací­o en lo pulmones que provoca la entrada de aire hasta los pulmones hasta que se completa el vací­o (hasta que se igualan presiones).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ura, presio bidez, mintz erdiiragazkor batetik pasatzera behartzen da. Mintz horretan geratzen dira bakterioak eta molekularik handienak. El agua es forzada por presión a cruzar una membrana semipermeable que retiene bacterias y moléculas de mayor tamaño.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gasak ateratzeko biderik ez duen ontzi bat berotzen dugunean, presioa handitu egiten da, eta lehertu egin daiteke. Al calentar un recipiente sin salida para el gas, aumentará la presión y puede explotar.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

zakileko arteriak handitzen direnean gertatzen da. Horrela, gorputz leizetsuak presio handian dagoen odolez bete eta handitu egiten dira, eta benak estutu. Horrek eragiten du zakila zutitzea. se produce al dilatarse las arterias del pene, de manera que los cuerpos cavernosos se llenan de sangre a una presión elevada, dilatándose y comprimiendo las venas, y provoca la erección.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

tenperatura baxua, presio txikia eta tarteko fase likidorik eza. baja temperatura, presión reducida y ausencia de fase lí­quida intermedia.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Industriaren alorrean, eremu zuria edo eremu garbia deritzo areto edo esparru batek edo batzuek (fluxu laminarreko kabinek edo isolagailuek) osatzen duten gune edo instalazioari. Eremu horretan, airearen garbitasun-maila, presioa, tenperatura, hezetasuna eta abar balio jakin batzuen barnean eduki behar dira. A nivel industrial, un área blanca o área limpia es una zona o instalación compuesta por una o varias salas y recintos (cabinas de flujo laminar o aisladores) cuyos niveles de limpieza del aire, presión, temperatura, humedad, etc. tienen que mantenerse dentro de unos lí­mites concretos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan