datu-base Bilatu datu-base testuinguru gehiagotan

1
Datu-basea.
Datu-basea.
datu-base > base de datos (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
ASPren adibidea Datu-baseak ASPrekin eta ADOrekin erabiltzearen adibidea  Izena  Deiturak  Ezabatu  " & objRS("Izena") & " " & objRS("Deiturak") & " ezabatu") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %> Ejemplo de ASP Ejemplo de uso de bases de datos con ASP y ADO  Nombre  Apellidos  Borrar  " & objRS("Nombre") & " " & objRS("Apellidos") & " borrar") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPren adibidea Datu-baseak ASPrekin eta ADOrekin erabiltzearen adibidea Izena: Deiturak:  Izena Deiturak    " & objRS("Izena") & " " & objRS("Deiturak") & " ") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %> Ejemplo de ASP Ejemplo de uso de bases de datos con ASP y ADO Nombre: Apellidos:  Nombre Apellidos   " & objRS("Nombre") & " " & objRS("Apellidos") & " ") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehen ejem07.asp ASP orria da, datu-basera gehitzeko, izena eta deitura sartzea ahalbidetzen digun formularioa, jarraian proba-taularen edukia erakusten digun kontsulta duela. La primera página ASP ejem07d.asp es un formulario que nos permite introducir nombre y apellido para añadirlo a la base de datos, seguido de una consulta que nos muestra el contenido de la tabla prueba.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bigarren orria, procesar.asp, datu-basera konektatzen da, eta beste erregistro bat gehitzen du SQL datu-basearen lengoaiaren insert instrukzioarekin. La segunda página procesar.asp se conecta a la base de datos y añade un nuevo registro con la instrucción insert del lenguaje de base de datos SQL.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horretarako, formulario bat erabiliko dugu, eta FORM ko ACTIONen ASP orri bat prozesatu behar dela adieraziko dugu; orri horrek datu-basean sartuko ditu formularioko datuak. Para ello usaremos un formulario y en el ACTION del FORM indicaremos que debe ser procesado una pagina ASP, esta página lo que hará será introducir los datos del formulario en la base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Datu-basearekin konektatzeko, konexio motako ADO objektu bat sortuko dugu; horretarako, Server.CreateObject erabiliko dugu. Objektua daukagunean, erabili behar duen driver-a adieraziko diogu (kasu honetan Access-ena), eta datu-basea non aurkitzen den. Para conectarnos a la Base de datos creamos un objeto de ADO de tipo conexión para ello usamos Server.CreateObject, una vez que tenemos el objeto, le indicamos el driver que tiene que usar, en este caso el de Access y en donde se encuentra la base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Datu-basearekiko konexioa ixteko, Close metodoa erabiliko dugu eta, jarraian, objektua erabiliko ez dugunez, suntsitu egingo dugu, nothing esleituz. Para cerrar la conexión con la base de datos usaremos el método Close y seguidamente como ya no usaremos el objeto lo destruimos asignándole nothing.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

ASPren adibidea ASPrekin eta ADOrekin datu-baseak erabiltzearen adibidea  Izena Deiturak   " & objRS("Izena") & " " & objRS("Deiturak") & " ") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %> Ejemplo de ASP Ejemplo de uso de bases de datos con ASP y ADO  Nombre Apellidos   " & objRS("Nombre") & " " & objRS("Apellidos") & " ") objRS.MoveNext wend oConn.Close set objRS = nothing set oConn = nothing %>

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibide horretan, datu-baseari egindako SQL kontsulta bat exekutatu dugu konexioa objektuaren Execute metodoarekin; horrek RecordSet motako objektua itzultzen digu, eta, horretatik, taulako datuak eskura ditzakegu. En este ejemplo hemos ejecutado una consulta SQL a la base de datos con el método Execute del objeto conexión, esto nos devuelve un objeto de tipo RecordSet del cual podemos obtener los datos de la tabla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Eta azkenik, datu-basearekiko konexioa itxi eta RecordSet eta Connection objektua suntsitzen ditugu. Y finalmente cerramos la conexión con la base de datos y destruimos el RecordSet y el objeto Connection.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

datu-base > base de datos (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ordenagailuan eskema elektrikoa marraztu ostean, editore grafikoaren eta osagaien liburutegien bidez, datu-base orokorra ezartzen duen pilaketa-prozesua egiten da, zeregin guztietarako bakarra, garapen-etapa guztietan egindako aldaketak berehala adieraz daitezen bertan; ondorioz, ez eguneratzeagatik eta etapa batetik bestera informazioa oker igortzeagatik erroreak egiteko aukera gutxitzen da. Una vez dibujado el esquema eléctrico en el ordenador, mediante el editor gráfico y las librerías de componentes, se realiza un proceso de compilación que establece la base de datos global, única para todas las tareas, de modo que las modificaciones introducidas en cualquier etapa del desarrollo se reflejen en ella inmediatamente, minimizando así­ la posibilidad de introducir errores por falta de actualización o por incorrecta transmisión de in

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Metodologiari dagokionez, tutoretzako izaera nabarmendu behar da; hau da, diseinuaren datu-basea osatuko duten faseak osatzeko ardatz nagusi gisa balioko duen adibidea proposatzen da. Respecto a la metodología cabe destacar su carácter de tutorial, es decir, se propone un ejemplo que servirá de hilo conductor para ir completando las fases que conformarán la base de datos del diseño.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

airelineak datu-base partziala du, eta transakzioa aliantzako kide baten bulegotik egin da. la lí­nea aérea dispone de una base de datos parcial y la transacción se realiza desde una oficina de un miembro de la alianza

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Airelineen arteko akordioak ikusteko (Amadeusen datu-baseak dituztenak) Ver los acuerdos entre lí­neas aéreas (que tienen bases de datos en Amadeus)

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Txartelak ez badu balio baina bidaiariak behin eta berriz esaten badigu balio duela eta datu-basearen errorea dela, eskuz egingo dugu eskaria, honela: SR FQTV 1B-26740853 En el caso que la tarjeta no sea válida pero el pasajero insista en que es valida y que es un error en la base de datos, haríamos la petición manualmente, mediante: SR FQTV 1B-26740853

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Airelinearen inbentario-sistemarekin (datu-basea) guztiz sinkronizatuta dago Amadeuseko aire-erabilgarritasunarekin. Hegaldien aldaketak berehala jasotzen dira, eta airelineak eskuragarri duen azken eserlekua ere eskaintzen da Amadeusen. Permite a la aerolí­nea mantener la disponibilidad aerea en Amadeus completamente sincronizada con su propio sistema de inventario (base de datos). Los cambios o modificaciones en el vuelo son recibidos inmediatamente y se ofrece hasta el ultimo asiento disponible de la aerolí­nea en Amadeus.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Bezeroarenganako arreta, datu-baseak eta negozioen zerbitzu exekutiboa ere handik zuzentzen dituzte. También se encarga de Atención al Cliente, mantenimiento de las bases de datos y servicios ejecutivos de negocios

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

CAD diseinu-estazioek prozesuaren faseetarako beharrezko informazioa ateratzeko datu-basea behar dute. Las estaciones de diseño CAD necesitan una base de datos de la que extraer la información necesaria para las distintas fases del proceso.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

datu-base > base de datos (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
era jarraituan edo aurrez zehaztutako uneetan, eta datu-biltzaileen bidez edo ordenagailura zuzenean konektatuta, ordenagailuak, Fourier-en edo Fourier-en transformatu bizkorraren bidez, neurketa horiek alarma- edo erreferentzia-irizpideekin erka ditzake, eta/edo sortutako datu-baseko datuak oinarri hartuta, joerak analiza ditzake, sintoma esanguratsuen erregresioaren bidez, konponketak aurreikusteko matxura gertatu baino lehen. en continuo o a tiempos establecidos y a través de colectores de datos o de conexionado directo a ordenador permite que éste, procesando los mismos por Fourier o la transformada rápida de Fourier FFT, etc. compare las mediciones con criterios de alarma o referencia, y/o tomando los datos de la Base de Datos generada, analice tendencias, por regresión en sí­ntomas significativos, para prever las reparaciones antes de que se produzca la avería.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Microsoft-eko Acces (zerrendetarako datu-baseak) eta Excel (kalkulu-orri elektronikoa) Windows ingurunerako, eta baita Linux-erako plataformak ere; zailtasun handirik gabe erabil ditzakegu horiek mantentze-lanak kudeatzeko sistema txiki bat sortzeko. Acces (base de datos relacional) y Excel (hoja de cálculo electrónica) de Microsoft para entorno Windows, así­ como otras plataformas para Linux, que podemos utilizar sin mucha dificultad para crear un pequeño sistema de gestión del mantenimiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1) Erabilera orokorreko ekipo informatikoak eta zenbait aplikaziotarako softwarea (datu-baseak) baliatuz, sarrera-datuen moduluak aplika daitezke: 1ª) Aprovechando equipos informáticos de propósito general y paquetes de software comunes a varias aplicaciones, (Bases de Datos), se pueden aplicar Módulos de datos de entrada:

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Modulu honetan, alderdi hauei buruzko datu-base kodifikatua zehazten da: En este módulo se establece la base de datos codificada de:

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Datuak sailkaturik sartzen dira datu-basean; hona mailak: Así­ se introducen en la base de datos, por niveles:

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Barneko datu-baseak Microsoft(r) Accessen. Bases de datos internas en Microsoft(r) Access.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Datu kopurua oso handia ez bada, zerrendetarako edozein datu-baseren eta/edo kalkulu-orri elektronikoren1 bitartez kudea ditzakegu datu horiek; horrelakoak, gainera, geure neurrira programa ditzakegu. Si el volumen de datos no es demasiado considerable, podemos gestionarlos desde cualquier base de datos relacional y/o hoja de cálculo electrónica1, que podemos programar a nuestra medida.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea