orri Bilatu orri testuinguru gehiagotan

1
orri > hoja (90 testuinguru)
eu testuak es testuak
F. Hiru orri tolesgarriko leihoa. F -De tres hojas plegables

Materiala: Egurraren teknologia

Orri bat izan dezakete edo bi izan ditzakete (ikusi 877.A eta 877.B irudiak). Ventana de una o de dos hojas (fig. 877-A y B).

Materiala: Egurraren teknologia

Bata bestearen gainean jarritako hiru orri tolesgarriko leihoa (ikusi 877.F irudia). Ventana de tres hojas plegables, colocadas una encima de otra (fig. 877-F).

Materiala: Egurraren teknologia

Leihoa bi orrik eratzen dutenean, leihoa zer aldetakoa den jakiteko, kontuan izan behar dugu zer orri zabaltzen den lehenengo. Cuando la ventana se compone de dos hojas, para saber de qué mano es la ventana, hay que tener en cuenta la hoja que primero se abre.

Materiala: Egurraren teknologia

Orrien kopurua N.9 de hojas

Materiala: Egurraren teknologia

K. Lau orriko leihoa (hiru orriko eta hauspo erako orri bateko leihoa). K- De cuatro hojas (una de fuelle)

Materiala: Egurraren teknologia

885. irudia. Lau orriko leihoa (hiru orrikoa eta hauspo erako goiko orrikoa). Fig. 885 Ventana de cuatro hojas, la superior de fuelle.

Materiala: Egurraren teknologia

AB ebakidura horizontalak (ikusi 883. irudia) elementu hauek ageri dizkigu, ezkerretik eskuinerantz: pareta, erlaitz-markoko langaluzea, leihoko langaluzea gontzak erabiliz lotu dute erlaitz-markoko langaluzearekin, leiho-ateko langaluzea gontzak erabiliz lotu dute leihoarekin, leiho-atearen panela, erdiko El corte horizontal A-B de la figura 883 nos muestra, de izquierda a derecha, los elementos siguientes: pared, larguero del marco de pestaña, larguero de la ventana unido al anterior con fijas, larguero del postigo unido con fijas a la ventana, panel del postigo, largueros de los

Materiala: Egurraren teknologia

Bi orriko eta erdiko leiho-ateko leihoa (ikusi 882. irudia). Ventana de dos hojas con postigos medios (figura 882).

Materiala: Egurraren teknologia

907. irudia. Bi orriko balkoia eta leiho-ateak. Fig. 907 Balcón de dos hojas con postigos.

Materiala: Egurraren teknologia

orri > hoja (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. GERUZA. Iragazgaiztea itxitura-orri garrantzizkoena da estalkiaren konposizioan. Estalkia hermetiko bihurtzeko produktu berezi batek, sektorean "xafla iragazgarria" esaten diotenak, sorrarazten du iragazgaiztea, itxituraren estankotasuna bermatzen duena euri-urei, elurrari, txingorrari eta abarri bidea itxiz. CAPA nº 3. La impermeabilización es la hoja del cerramiento de mayor importancia en la composición de la cubierta y está originada por un producto hermetizante, conocido en el sector como "lámina impermeabilizante", que garantice la estanquidad del cerramiento al paso del agua de lluvia, nieve, granizo, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Gradiente termiko horren berri izateko, itxitura zenbait orritakoa bada, beherakada termikoa kalkulatuko dugu CT-79 arauan azaltzen den 18oC-ko barneko tenperaturatik (Ti) abiatuta, honako berdintasun honekin: Para conocer este gradiente térmico, siendo el cerramiento de varias hojas, calculamos la caí­da térmica, partiendo de la temperatura interior (Ti) de 18oC que contempla la CT-79, con la siguiente igualdad:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Presio-gradiente horren berri izateko, itxitura zenbait orritakoa bada, beherakada termikoa kalkulatuko dugu CT-79 arauan azaltzen den 15,5 mbar-eko barneko presiotik (Pvi) abiatuta, honako berdintza honekin: Para conocer este gradiente de presiones, siendo el cerramiento de varias hojas, calculamos la caí­da de presión, partiendo de la presión interior (Pvi) de 15,5 mbar que contempla la CT-79, con la siguiente igualdad:

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
orri > batiente (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Markoa erabili behar badugu bi orriko leihoa edo atea sartzeko eta ohi baino landuagoa egin nahi badugu, 15 bat mm-ko erretena egiten dugu langaluzeetan (ikusi 766. irudia), borxa bidezko itxitura izenekoa. Si el marco fuera para un batiente de dos hojas y de construcción más esmerada, se hace en los largueros una canal de unos 15 mm. de diámetro (figura 766), llamada cierre de borjas.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko uztarriak, orriak ixteko elementu praktikoak izateaz gain, ezinbesteko elementuak dira eraikinen barnealdea dekoratzeko. Los cercos de madera, aparte su utilidad práctica para el cierre de los batientes, son elementos indispensables en la decoración de interiores.

Materiala: Egurraren teknologia

Orriko estrabea Listón de batiente.

Materiala: Egurraren teknologia

Orri motei buruzko kapituluan arituko gara marko motei (gillotina-leihoetarako, ate gidaridunetarako eta abarretarako markoei) buruz, eraikuntza-teknikak lotura handia baitu ateak eta leihoak egiteko teknikarekin. Sobre los tipos de marcos (los de ventana de guillotina, los de puerta corredera, etc.), hablaremos en el capí­tulo correspondiente a esta clase de batientes, ya que su técnica está muy relacionada con la de la ventana o de la puerta.

Materiala: Egurraren teknologia

Gainera, erretena egin behar dugu jangunean, orriaren eta markoaren artean sartzen den ura husteko; erretenak sakonagoa izan behar du erdialdean, eta kanpora ematen duen zuloa izaten du bertan (ikusi 770. irudia). Dicho rebajo lleva además una canal (con mayor profundidad en el centro, donde hay un agujero que da al exterior), para la salida del agua que hubiese podido entrar entre el batiente y el marco (fig. 770).

Materiala: Egurraren teknologia

3
orri > página (277 testuinguru)
eu testuak es testuak
WAP nabigatzaileetan, irudien erabilera mugatua da, baina, hala ere, irudiak jar daitezke orri horietan. El uso de imágenes en las navegadores WAP esta limitado, pero aun así­ es posible poner imágenes en dichas páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WAP orrietan irudiak jartzeko etiketa da; horren bitartez irudia jar dezakegu, eta testu alternatibo bat adierazi, gure WAP nabigatzaileak irudi hori irudikatu ezin badu. La etiqueta para poner imágenes en las páginas WAP es , con ella podemos poner una imagen e indicar un texto alternativo por si nuestro navegador WAP no es capaz de representar dicha imagen.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Irudiaren eta orriaren gainerakoaren arteko zuriune bertikala. Espacio vertical en blanco entre la imagen y el resto de la página.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zerbitzariari esateko wml luzapeneko orriak WAP orriak direla, MIME motak daude; mota horiekin, wml orri bat eskatzen diotenean bezeroarekin nola komunikatu behar duen adierazten diogu zerbitzariari. Para decirle al servidor que las páginas de extensión wml con páginas WAP existen los tipos MIME, con estos tipos indicamos al servidor como se debe comunicar con el cliente cuando le solicitan una página wml.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Gertaerek eta atazek txarteletan ekintzak egiteko mekanismo bat eskaintzen digute, eta, hala, txartelen artean nabigatu dezakegu, eta orriei funtzionaltasun handiagoa emateko interfaze txikiak eraiki ditzakete. Los eventos y las tareas nos proporcionan un mecanismo para realizar acciones sobre las tarjetas, permitiéndonos navegar entre tarjetas y construir pequeños interfaces para dar más funcionalidad a las páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML orria hasten dela adierazten du. Indica que comienza un página WML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML orriei karta sorta deitzen zaie, kartek osatzen baitituzte. A las páginas WML se les suele llamar barajas porque están compuestas por cartas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML orria HTML orria bezalakoa da, eta karta-sorta bat dago hor. Una pagina WML es como una página HTML en la que hay una serie de cartas, al conjunto de estas cartas se les suele llamar baraja.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta eta karta sorten artean nabigatzeko aukera, Web orrien artean nabigatzen den bezalaxe. Posibilidad de navegar entre cartas y barajas de la misma forma que se navega entre páginas Web.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

WML bateragarria da XML 1.0rekin. WML orriak karta sorta deitzen dira, kartek osatzen baitituzte; WAP nabigatzaileak karta bat soilik erakuts dezake aldi batean. WML es compatible con XML 1.0. Las páginas WML son llamadas barajas ya que están compuestas por cartas, un navegador WAP, solo puede mostrar un carta al mismo tiempo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

orri > página (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garrantzitsua da kontuan hartzea anomaliak atzemateko ez dela aski web orria begiratzearekin. Es importante considerar que no basta con mirar la página web para observar anomalías.

Materiala:

Irudi grafiko batean oinarritutako publizitate-iragarkia edo spot-a, web orri bat kargatzean bistaratzen dena. Anuncio o Spot publicitario basado en una imagen gráfica que se muestra al cargar una página Web.

Materiala:

4
orri > hoja (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
* Buelta bakuna hiru orritan tolestea da. * La vuelta sencilla consiste en el plegado en tres hojas.

Materiala: Gozogintza

* Buelta bikoitza, lau orritan. * La vuelta doble en cuatro hojas.

Materiala: Gozogintza

Zenbat orri sortzen dituzte bueltek? ¿Que número de hojas producen las vueltas?

Materiala: Gozogintza

a) Aukeratu kalitate oneko irina, glutenaren hidratazioa ona izan ahal izateko behar adinako indarra duena, bestela orriak ez dira behar adina hostoretuko. a) Elegir una harina de buena calidad con la fuerza suficiente para que la hidratación del gluten sea buena, de no ser así­ las hojas no hojaldrarán lo suficiente.

Materiala: Gozogintza

Gelatina substantzia zeharrargi solidoa da, gardena edo horixka, eta orri-itxura du (2 gramokoa gehienetan), pikorrena (ez da erabiltzen egosteko) edo hautsarena (oso gutxitan erabiltzen da, batzuetan malba zuriekin almibarra egiteko). La gelatina es una sustancia translúcida sólida, transparente o ligeramente amarilla, en forma de hojas (de 2 g en la mayoría de los casos), en gránulos o granulada (no se utiliza en la cocciones) o en polvo (muy poco utilizado, solo en recetas como almí­bares para realizar malvaviscos).

Materiala: Gozogintza

Hemen gelatina-orriak izango ditugu hizpide, arrain-kola ere deitutakoak. Vamos a centrarnos en las hojas de gelatina también llamadas colas de pescado.

Materiala: Gozogintza

Gutxi beratutako arrain-kola oso nekez disolbatzen da likido bero batean; orrien ertzek batez ere, lodiagoak direnez, denbora gehiago behar izaten dute disolbatzeko. La cola de pescado poco remojada se disuelve con mucha dificultad en un lí­quido caliente; sobre todo el borde de las hojas, por ser más espeso, tarda aun más en disolverse.

Materiala: Gozogintza

5
orri > lámina (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Proiekzio-kuboaren sei aurpegiak kontuan hartu eta behatzaileak piezari begiratzeko posizio desberdinak hartzen dituela imajinatu beharrean, emaitza bera lortuko da baldin eta plano bakarra kontuan hartzen bada (marrazteko erabiltzen den paperezko orria litzateke plano hori) eta pieza 90° birarazten bada zenbait aldiz, behatzailea posizio berean dagoen bitartean, paperezko orriari goitik begiratzen diola. En lugar de considerar las seis caras del cubo de proyección e imaginar que el observador adopta distintas posiciones para mirar la pieza se llegará al mismo resultado si se considera un sólo plano (la lámina de papel sobre la que se dibuja) y se imprime a la pieza giros de 90° mientras el observador se mantiene en la misma posición mirando la hoja de papel desde arriba.

Materiala: Krokizazioa

Ikasleak pieza baten bisten artean zer distantzia komeni den jakiteko orientazioa har dezan, lehenengo irudi-orrietan, lerro fin beltzez, bista bakoitzera zirkunskribatutako laukizuzenen erpinak adierazten dira. Para que el alumno adquiera una orientación sobre la distancia que deberá haber entre las vistas de una pieza en las primeras láminas se le aportan, en línea fina negra, los vértices de los rectángulos circunscritos a cada una de las vistas.

Materiala: Krokizazioa

1. irudi-orria Lámina Nº 1

Materiala: Krokizazioa

30. irudi-orria Lámina N° 30

Materiala: Krokizazioa