masa Bilatu masa testuinguru gehiagotan

1
masa > masa (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
erregai batek masa-kilogramoko daukan energia kantitatea da. es la cantidad de energía que posee un combustible por kilogramo de masa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mugak % erlazioan azaltzen dira; dosado estekiometrikoa, berriz, masa-erlazioan adierazita dago: Los lí­mites son expuestos en una relación de % mientras que el dosado estequiométrico está expresado en relación de masas:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Metal urtuaren masa handiekiko erresistentzia Resistencia a grandes masas de metal fundido

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

(proba bakar bat, 1.050 g-ko masa bat (Una sola prueba, una masa de 1050 gr.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
masa > masa (150 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Ezarpen-planoak, masako plano ere deitzen direnak: - Planos de implantación, también llamados planos de masa:

Materiala: Proiektuak

Arrastelaren azpialdetik masa-lerro bat ezarri, eta arrastelaren kontra zapalduko dugu masa, alaka moduan (5. irudia). Aplicando un cordón de masa por la parte inferior del rastrel se rematará la masa contra el mismo a modo de chaflán (Fig. 5).

Materiala: Igeltserotza

Masak nola geratu behar duen. Detalle de cómo ha de quedar la masa.

Materiala: Igeltserotza

Masa oraindik bigun dagoela, zurezko langetak kendu egingo ditugu, eta masa-arrastela besterik ez dugu utziko. Mientras la masa esté aún tierna se retirarán los largueros de madera hasta dejar, solamente el rastrel de masa.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia amaituta dugula, errematatu egingo ditugu bi alboak. Horretarako, bi alboetan akaberak jarriko ditugu, eta masaz beteko dugu akabera bakoitzaren eta lehen edo azken ilararen arteko hutsunea (9. irudia); gero, masa lehortzen denean, teilaren antzeko kolorea duen kautxuzko margoarekin margotu ahal izango dugu masaz betetako hutsune hori. Una vez terminada la cubierta se rematarán ambos laterales colocando los remates y recibiendo con masa el hueco entre el remate y la primera o última hilada (Fig. 9), pudiéndola pintar una vez seca con un clorocaucho de similar color al de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Teilatu-gailurrei eta tapakiei eusteko erabili den masa erabat iragazgaitza izango dela ziurtatzeko, plastikozko edo kautxuzko pintura eman diezaiokegu, ura iragazten ez uzteko. Con el fin de garantizar la impermeabilidad de la masa con que se han recibido caballetes y tapas, se puede aplicar una pintura plástica o caucho que no deje pasar el agua.

Materiala: Igeltserotza

Pitak nola atxiki behar diren, masak pitak estal ditzan. En la ilustración se puede ver cómo se reciben las boquillas, de tal manera que la masa oculte la boquilla.

Materiala: Igeltserotza

Bada ertz biziak graparen laguntzarik gabe ateratzeko beste modu bat: izkinan masa-lerroa bota behar dugu, eta, gero, erregelak masa-lerroaren gainean berunean jarri. Otra forma de sacar los vivos sin ayudarse de una grapa es realizarlo echando un cordón de masa en la esquina, luego se aploman la reglas colocándolas sobre el cordón de masa.

Materiala: Igeltserotza

Masa horrek erregelari eutsiko dio, eta gainerako hormatala lasai kolpatu ahal izango dugu; hala, lehortzen hasten denean, talotxatu eta, amaituta dagonean, erregelak aterako ditugu. La masa sujetará la regla pudiendo jarrear el resto del paño, talochándolo cuando empiece su secado, y retirando las reglas cuando esté terminado.

Materiala: Igeltserotza

Hegala ezkutatuta eta masaz estalita geratzen da teilen azpian. El reborde queda oculto debajo de las tejas y cubierto de masa.

Materiala: Igeltserotza

3
masa > masa (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Masarako konexio onak eduki behar dira beti, zeharkako kontaktuak saihesteko (ikus 12. unitate didaktikoa). Se deben tener siempre buenas conexiones a masa para evitar los contactos indirectos (véase unidad didáctica 12).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

- Egiaztatu elikaduraren eta masaren tentsioa. - Verificar la tensión de alimentación y masa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d) Dagokion eskema elektronikoaren laguntzarekin eta kontrol-unitatearen konektorea atera ondoren, egiaztatu elikaduraren egokitasuna eta kontrol-unitatearen masak. d) Con el esquema eléctrico correspondiente y el conector de la unidad de control extraí­do, verifica la correcta alimentación y las masas de la unidad de control.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Masa-isolamendua. Aislamiento a masa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Haril horiek korrontez elikatzen dira kontaktu-giltzaren bitartez (+15) A erdiko puntutik, beste muturrak kontrol-unitatearen bidez itxita masan. Estas bobinas se alimentan con corriente a través de la llave de contacto (+15) por el punto central A, cerrando a masa los otros extremos a través de la unidad de control.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Egiaztatu elikadura eta masa. - Comprobar la alimentación y masa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Prozesu honetan, masa-kablea soldadura-eremutik ahalik hurbilena konektatu behar dugu. En este proceso debemos conectar el cable de masa lo más cerca posible de la zona de soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zerbitzutik soldatze-ekipo bat erretiratzen bada eta bakarren batek martxan jartzen badu sugarraren atzeraezeko balbulak, masarako isolamendua, babesak, etab. egiaztatu gabe, zerbitzuan mantentzea baino are arriskutsuagoa izan daiteke. Si se retira un equipo de soldadura de servicio y alguien lo pone en funcionamiento sin comprobar las válvulas antirretroceso de llama, aislamiento a masa, protecciones, etc., podría ser aún más peligroso que mantenerlo en servicio.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

4
masa > masa (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezurretan kaltzioa gutxitu egiten da, baina eskeletoaren masak bere horretan irauten du. Se produce por una disminución de Ca en los huesos pero mantiene la masa esquelética.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zerebeloa bi hemisferiok osatzen dute, eskuinekoak eta ezkerrekoak, eta BERMIS izeneko erdiko masa batek bereizten ditu. El cerebelo está también formado por dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo que están separados por una masa central denominada VERMIS.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Muskuluak ahuldu egiten dira, eta masa galtzen dute. Gaixotasun KRONIKOA da, PIXKANAKA-PIXKANAKA aurrera egiten duena, eta karranpak ager daitezke. Se produce una debilidad y pérdida de masa muscular, CRÓNICA y PROGRESIVA, que puede dar lugar a la aparición de calambres.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bihotzaren miokardioan, eskuineko aurikulak betetzen duen lekuan, TAUPADA-MARKAGAILUA deitzen zaion nerbio-zelulen masa txiki bat dago: horri esker uzkurtzen da bihotza behar den guztietan. En el miocardio del corazón, en la zona que cubre la aurí­cula derecha, hay una pequeña masa de células nerviosas denominada MARCAPASOS y que es la responsable de que el corazón se contraiga las veces necesarias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ahoko digestioa amaitzen denean, elikagaia masa likatsu bihurtzen da. Masa hori nahiko homogeneoa da eta oso ondo lubrifikatuta dago. ELIKADURA-BOLO deritzo, eta berehala IRENTSI egiten da, hau da, ahotik urdailera igarotzen da. Al finalizar la digestión bucal el alimento se transforma en una masa viscosa bastante homogénea y muy bien lubrificada denominada BOLO ALIMENTICIO; que enseguida experimentará la DEGLUCIÓN, que es el proceso por el que pasa de la boca al estómago.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

gibelaren masa eta gibeleko odol-fluxua murriztu egiten dira, eta, hortaz, elkarreragin gehiago izaten dira. disminuye la masa hepática y el flujo sanguí­neo hepático, lo cual da lugar a más cantidad de interacciones.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Magnituderik garrantzitsuenen artean daude: luzera, masa eta denbora. Algunas de las magnitudes más importantes son la longitud, la masa y el tiempo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

PISUA ETA MASA EL PESO Y LA MASA

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Pisua eta masa formula honek lotzen ditu: El peso y la masa están relacionados por la fórmula siguiente:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

pisua = masa í— grabitatea. peso = masa í— gravedad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan