barandilla Bilatu barandilla testuinguru gehiagotan

1
Zurezko baranda.
Zurezko baranda.
baranda > barandilla (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
D Baranda bat eduki behar du, erabiltzen ez bada, estalita eduki eta erorketak saihesteko. D Tiene que tener una barandilla para, en el caso de que no se use, poder tenerlo tapado y evitar caí­das.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Adierazi egingo dira, eta baranda batez babestu. C Estar señalizados y con una barandilla como protección.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

e) Arriskutsuak izan daitezkeen irekiguneak edo desnibelak barandez edo antzeko sistemez babestuko dira, eta mugikorrak izan daitezke. e) Las aberturas o desniveles que supongan riesgos se resguardarán con barandillas o sistemas equivalentes, que podrán ser móviles.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

f) Barandek gutxienez 90 cm-ko altuera edukiko dute, eta ez dute azpitik ezer igarotzen utziko. f) Las barandillas tendrán una altura mí­nima de 90 cm y no dejarán pasar nada por su parte inferior.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zoruko irekigunea eta sartzeko eskailera baranda batez babestu beharko dira konponketa-zuloan autorik ez dagoenean. La abertura del suelo y la escalera de acceso deberán protegerse con una barandilla cuando no haya un coche en el foso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Barandak langilea lanean ari denean haren gainean ezer erortzea eragotziko du. La barandilla deberá impedir que caiga cualquier cosa encima del operario cuando éste esté trabajando.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, barandak, babesguneak, eremu bereizien isolamendua eta abar. Por ejemplo, barandillas, resguardos, aislamiento de zonas diferenciales, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

baranda > barandilla (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikinean egiten dugun baoa da, gelen lurretik gora egiten dugu, kanpora ematen du eta baranda du. Es el hueco del edificio, abierto desde el suelo de la habitación, que comunica al exterior, y va provisto de barandilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Baranda. Barandilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Barandaren beheko aldean jartzen dugun ohol, sareta edo burdin sarea da. Es la tabla, celosía, o enrejado que se coloca en la parte inferior de la barandilla.

Materiala: Egurraren teknologia

BARANDA BARANDILLA

Materiala: Egurraren teknologia

Oso garrantzi handia dute barandek. Izan ere, praktikoak izateaz gain, eskailerak apaintzeko motibo nagusiak dira. La barandilla tiene una gran importancia, pues, aparte su utilidad practica, constituye el motivo principal de decoración de la escalera.

Materiala: Egurraren teknologia

2) Pieza bertikalez eta makurtuez eratutako baranda. Makurdurari esker, laukiak, hutsuneak edo panelak era ditzakete pieza bertikalek. 2) Barandilla formada por piezas verticales e inclinadas, formando recuadros, huecos o paneles.

Materiala: Egurraren teknologia

6) Sabairaino heltzen diren pieza bertikalez eratutako baranda. 6) Barandilla formada por piezas verticales que llegan hasta el techo.

Materiala: Egurraren teknologia

7) Egurrezko eta Securit kristalezko baranda. Eskubanda da egurrezkoa, eta panelak dira kristalezkoak. 7) Barandilla mixta, formada por el pasamano de madera y paneles de cristal Securit.

Materiala: Egurraren teknologia

Horman finkatuta ditu mailak, eta alde bakarrean du baranda. Es una escalera de peldaños fijos a la pared, y con barandilla a un lado.

Materiala: Egurraren teknologia

Baranda, berriz, metalezko pieza bertikalek osatzen dute, eta haietan lotu ditugu eskubanda eta egurrezko piezaren beheko aldeko zerrenda (ikusi 983. irudiko BB ebakidura). La barandilla está compuesta de piezas verticales metálicas a las que van unidos el pasamano y la faja inferior de madera (fig. 983. Corte B-B).

Materiala: Egurraren teknologia

baranda > barandilla (43 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arau horrek segurtasun-sarea "bitarteko babes" gisa erabiltzea ahalbidetzen du; hau da, goiko barandaren eta lan-gainazalaren arteko tartea babesteko. Permite utilizar la red de seguridad como "protección intermedia", es decir, como barrera de protección formada entre la barandilla superior y la superficie de trabajo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, U sistema segurtasun-sare baten eta babes-baranda baten batura dela esan genezake. Por todo lo anterior, podríamos decir que el Sistema U es una combinación entre una red de seguridad y barandilla de protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondorioz, U sistemaren eta ertzak babesteko aldi baterako sistemen saiakuntza-baldintzak desberdinak izan arren, U sistema aztertzeko ezinbestekoa da UNE EN 13374 araua ezagutzea. Segurtasun-sareei buruzko UNE EN 1263-1 arauaz gain, barandei buruzko arau hori ere bete beharko da. Por consiguiente, aunque los requisitos de ensayo del Sistema U y de los Sistemas Provisionales de Protección de Borde son diferentes, para poder analizar el Sistema U, se hace necesario conocer la norma de Protección de Borde o barandillas UNE EN 13374, que deberá cumplirse al igual que la norma de redes de seguridad UNE EN 1263-1.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horregatik, U sistema aztertzeko, ezinbestekoa zen barandei buruzko UNE EN 13374 araua ezagutzea, zeina segurtasun-sareei buruzko UNE EN 1263-1 arauarekin batera bete beharko baita. Por ello, para poder analizar el Sistema U, se hacía necesario conocer la norma de barandillas, UNE EN 13374, que deberá cumplirse al igual que la norma de redes de seguridad UNE EN 1263-1.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

U sistema forjatu lauetan nahiz forjatu inklinatuetan instala daiteke (UNE EN 13374 arauaren irizpideak kontuan izanik). Hau da, forjatu lauetan A, B edo C motako barandak jar daitezke, eta forjatu inklinatuetan, berriz, inklinazio-graduaren arabera B edo C motako barandak erabiliko ditugu. El Sistema U podrá ser instalado tanto en forjados planos como en forjados inclinados (teniendo en cuenta los criterios de la norma UNE EN 13374), es decir, para forjados planos podremos utilizar barandillas de clase A o también B y C, mientras que en forjados inclinados, dependiendo del grado de inclinacií

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Forjatu inklinatuetan B edo C motako barandak erabiltzen ditugunean, U sistemaren sareak dimentsionatu eta instalatzeko orduan, gogoan izan beharko dugu esfera batek babesa ez zeharkatzeko eduki behar dituen gutxieneko neurriei buruz UNE EN 13374 arauak dioena. Cuando utilicemos barandillas de clase B o C en forjados inclinados, para dimensionar y posteriormente instalar las redes de seguridad del sistema U, tendremos también que recordar lo que contempla la norma de barandillas en cuanto a las dimensiones mí­nimas que tiene que tener una esfera para no pasar por la protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

B motako baranden kasuan, 250 mm-ko diametroko esfera batek ez du babesa zeharkatu beharko. En el caso de barandillas de clase B, una esfera de 250 mm. de diámetro no deberá atravesar la protección.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

C motako baranden kasuan, 100 mm-ko diametroko esfera batek ez du babesa zeharkatu beharko. En el caso de barandillas de clase C, la esfera que no deberá atravesar la protección será de 100 mm. de diámetro.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Forjatuetako eta eskailera-lauzetako hormigoia fraguatzen denean, babes-barandak jarriko dira forjatu eta eskaileretako hormigoian. Una vez hormigonados los forjados y las losas de escalera y esté el hormigón fraguado, se procederá a colocar las barandillas de protección sobre el hormigón de los forjados y escaleras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ahal izanez gero, hodi biribil enbutituak erabili behar dira babes-barandetan. El sistema de barandillas de protección a utilizar será preferentemente el sistema de tubo redando embutido.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan