regla Bilatu regla testuinguru gehiagotan

1
erregela > regla (104 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gero, erregelaren laguntzaz, adreilu apurtuen ilarak jarriko ditugu teilatu-hegalen bi ertzetan. Luego, con ayuda de una regla, se colocarán las hiladas de ladrillos partidos, a ambos bordes de los aleros.

Materiala: Igeltserotza

Gainerako ilarak jartzeko, erregelarekin aztertu beharko dugu ilara guztiak zuzen daudela, eta, horretarako, ziurtatu egin beharko dugu teila bakoitzean irtenago dauden izkinek erregelarekin tope egiten dutela. A la hora de colocar las sucesivas hiladas será conveniente comprobar con una regla la rectitud de cada hilada (Fig. 10), comprobando que las esquinas más salientes de cada teja peguen con la regla.

Materiala: Igeltserotza

Ubide okerrak. Erregelarekin lerroak zuzen ote dauden ez egiaztatzeagatik gertatzen da hori. Ejemplo de rí­os torcidos, esto ocurre por no comprobar con una regla.

Materiala: Igeltserotza

Bada ertz biziak graparen laguntzarik gabe ateratzeko beste modu bat: izkinan masa-lerroa bota behar dugu, eta, gero, erregelak masa-lerroaren gainean berunean jarri. Otra forma de sacar los vivos sin ayudarse de una grapa es realizarlo echando un cordón de masa en la esquina, luego se aploman la reglas colocándolas sobre el cordón de masa.

Materiala: Igeltserotza

Masa horrek erregelari eutsiko dio, eta gainerako hormatala lasai kolpatu ahal izango dugu; hala, lehortzen hasten denean, talotxatu eta, amaituta dagonean, erregelak aterako ditugu. La masa sujetará la regla pudiendo jarrear el resto del paño, talochándolo cuando empiece su secado, y retirando las reglas cuando esté terminado.

Materiala: Igeltserotza

Gero, libre dagoen aldetik has gaitezke lanean; erregela arestian eratutako ertz bizian bermatuko dugu, eta kontu handiz talotxatuko dugu ertz bizirik ez hausteko. Libre dugun eskuarekin, berriz, erregelari eutsiko diogu. Luego se puede empezar por el lado que queda libre apoyando la regla en el vivo ya obtenido, talochando con tiento para no romper los vivos, sujetando la regla con la mano libre

Materiala: Igeltserotza

"C" gailuekin edo metalezko grapekin lotutako erregelak nola jarri, teilatua zarpiatu ahal izateko. Ejemplo de colocación de unas reglas sujetas con unas "C" o grapas metálicas, para enfoscar.

Materiala: Igeltserotza

Erregela bat (6. irudia) jarriko dugu hormaren kontra, eta oinarekin finkatuko dugu; erregela berunean jarri, eta elkargunea markatuko dugu (4. eta 5. irudiak). Presentando una regla (Fig. 6) contra la pared, fijándola con el pie, aplomándola y marcando el encuentro (Fig. 4 y 5).

Materiala: Igeltserotza

Bi ilara egin ditugunean, hutsunearen alde bakoitzean erregela labur bat jarriko dugu, hurrengo ilarak jartzerakoan nibela erabili beharrik ez izateko. Una vez subidas las dos filas se deberían colocar unas reglas cortas a ambos lados del hueco para seguir subiendo las filas sin utilizar el nivel.

Materiala: Igeltserotza

Zarpiatu mota horiek egiteko, masak bigun egon behar du azaldu berri ditugun aldi guztietan, erregelarekin markak egin ahal izateko eta masa kentzerakoan estutu behar ez izateko. Kontuz jokatu behar dugu markak errespetatzeko eta erregela ez hondoratzeko, bestela beruna galdu egingo baitugu zarpiatze-lanaren uneren batean. Es conveniente que la masa en este tipo de enfoscado esté blanda en todas las fases mencionadas para que se puedan hacer las marcas con la regla y que al hacer la retirada de la masa no haya que apretar, perdiendo el tacto necesario para respetar las marcas y no hundir la regla perdiendo el plomo en alguna parte del enfoscado.

Materiala: Igeltserotza

erregela > regla (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pieza baten bistarik egokienak definitzeko erregela edo arau batzuk eman aurretik, adierazi beharra dago erregela horiek ez direla zurrunak, orientagarriak baizik. Antes de dar una serie de reglas o normas que permitan definir las vistas más adecuadas de una pieza ha de advertirse que dichas reglas no son rígidas, sino orientativas.

Materiala: Krokizazioa

Horregatik, pieza bat bere bistetatik abiatuta irudikatzen ikasteko, ez da aski erregela horiek buruz ikastea eta zorrotz aplikatzea. Por ello, para aprender a representar una pieza por sus vistas no basta con aprenderse estas reglas de memoria y aplicarlas con rigor.

Materiala: Krokizazioa

Bistak aukeratzeko orduan kontuan hartu beharreko erregela edo arau zurrun bakarra honako hau da: La única regla o norma rígida a tener en cuenta en la elección de las vistas es la siguiente:

Materiala: Krokizazioa

Hori oso baliagarria da ataltze-marrazkietan, baldin eta aplikatzean ez bada arestian aipatutako erregeletakoren bat urratzen. Esto es particularmente válido en los dibujos de despiece, siempre que al aplicarlo no se contravenga alguna de las reglas descritas anteriormente.

Materiala: Krokizazioa

Hori saihesteko, praktiketako irudi-orrietan proposatzen diren ariketetan piezek neurri modularrak markatuak dituzte; hala, kasu askotan, neurriak lekualdatzeko erregela edo konpasa erabili beharrik gabe egin daiteke krokisa edo delinea daitezke bistak emandako lauki-sarearen gainean. Para evitar esto, en los ejercicios que se proponen en las láminas de prácticas las piezas tienen marcadas unas dimensiones modulares que permiten croquizar o delinear las vistas sobre la cuadrícula que se acompaña sin necesidad en muchos casos, de utilizar la regla o el compás para trasladar medidas

Materiala: Krokizazioa