dibujo Bilatu dibujo testuinguru gehiagotan

1
marrazketa > dibujo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudi bektorialak sortzeko programak: grafiko bertikalak marrazketa-programen bidez sortzen dira. Gehien erabiltzen diren programak Free-Hand, Corel Draw eta Flash dira. Programas de creación de imágenes vectoriales: Los gráficos vectoriales se crean mediante programas de dibujo Los programas más utilizados son Free-HHand, Corel Draw y Flash.

Materiala: Irudia

Operazioak espezialitatean hauxe irakasten da: irudia eta soinua hartzen, nahasketa, efektuak erabiltzen, zinemako muntaketa, soinu-muntaketa eta bideo-postprodukzioa egiten, musika-girotzea antolatzen, argiztapena, grafismoa eta laborategi-tratamendua bideratzen, konposizioa eta marrazketa gauzatzen, eta, horiez gainera, dekoratuak eta pinturaren historia ere ikasten dira. La especialidad de Operaciones comprende la toma de imagen y sonido, la mezcla, la utilización de efectos, montaje de cine, montaje sonoro y postproducción en ví­deo, la ambientación musical, la iluminación, el grafismo y el tratamiento de laboratorio, la composición y el dibujo

Materiala: Soinu profesionala

Hauek irakasten dira Programen errealizazioa espezialitatean: irudiaren hizkuntza eta soinuaren erabilera; gidoia eta errealizazioaren teoria eta praktika eta aktoreen zuzendaritza; musika- nahiz zinema-muntaketa eta bideo-postprodukzioa; argiztapena, adierazpide gisa; marrazketa, dekoratuaren eta haren oin-planoaren azterketaren euskarri gisa; musikaren, La especialidad de Realización de Programas comprende el lenguaje de la imagen y la utilización del sonido, el guión y la teoría y práctica de la realización y dirección de actores, el montaje en sus tres vertientes, musical, cine y postproducción de ví­deo, la iluminación como forma de expresión, el

Materiala: Soinu profesionala

Marrazketa. Dibujo.

Materiala: Soinu profesionala

2
marrazki > dibujo (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azpimarratu nahiko genuke Archives Balenciaga, Paris-eko laguntza berezia, proiektu honi jarraipena egin diotelako eta traje, osagarri, argazki, marrazki eta dokumentu ugari utzi dizkigulako maileguan. Nos gustaría subrayar la excepcional ayuda de Archives Balenciaga, París, que han seguido este proyecto con interés y que han facilitado el préstamo significativo de trajes, accesorios, fotografías, dibujos y documentos.

Materiala: Ehungintza liburuak

3
marrazki > dibujo (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
imitazioa, mintzaira, marrazkia eta irudi mentala; horien bidez umeak nahierara irudika dezake errealitatea, irudikatutako ekintzaren unera mugatu beharrik gabe. la imitación, el lenguaje, el dibujo y la imagen mental, así­ todas ellas permiten representar la realidad de forma libre y sin tener que limitarse al momento en que se produce la acción que representa.

Materiala: Jolasaren metodologia

Esate baterako, giza gorputzaren marrazkia egin daiteke, eta gorputzeko atal bakoitzaren ahots-kolpeak adierazi. Por ejemplo, se puede realizar un dibujo del cuerpo humano y señalar los golpes de voz de cada una de las partes del cuerpo.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Nagusien taldeari dagokionez, ikasgelan denbora bat pasatu ondoren, haurrak badaki nora joan paperaren eta errotuladoreen bila marrazki bat egin nahi badu; badaki non gordetzen diren puzzleak eta mekanoaren piezak; badaki zer material mota dagoen sukaldetxoko armairuetan; badaki zerekin egin dezakeen jolas eraikuntzen txokora joaten bada, eta non dagoen altxorren saskia. En el grupo de los mayores, el niño, al cabo de un tiempo de estar en la clase, ya sabe dónde ir a buscar el papel y los rotuladores si quiere realizar un dibujo, conoce dónde se guardan los puzzles y las piezas de mecano, qué tipo de material hay en los armarios de la cocinita, con qué puede jugar si va al rincón de las construcciones y dónde está la cesta de los tesoros.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Era berean, marrazkien bidez irudika daitezke. También se pueden representar mediante dibujos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Ezarritako erlazioak hitzez adieraztea, zuzen izendatzea eta geroago jardueren bidez esaterako, marrazki baten bidez (lau bat urterekin) gogoratzea dira hurrengo urratsak. El siguiente paso consiste en verbalizar las relaciones establecidas, denominarlas correctamente y evocarlas posteriormente a través de actividades, por ejemplo mediante un dibujo (en torno a los 4 años).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

txotxongiloekin, marrazkiekin, panpinekin, ipuina balitz bezala, mozorrotuta eta abar. a partir de marionetas, dibujos, muñecos, como un cuento, disfrazados de los personajes, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Komeni da kaxak, saskiak edo apalak erabiltzea, identifikatzen laguntzeko ikurrak, marrazkiak edo argazkiak dituztenak, horrela haurraren autonomia bultzatzen baita. Es aconsejable utilizar cajas, cestas o estanterías con sí­mbolos, dibujos o fotografías que ayuden a su identificación, ya que de esta forma se favorece la autonomía del niño.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haurrarekin hitz egin behar dugu, hark ere gauzak konta ditzan; negarrez edo irribarrez ageri diren haurren eta helduen marrazki edo argazkiei begiratu, eta ikusten duenari buruz hitz egin. Establecer diálogos con él para que pueda manifestarse, observar dibujos o fotografías de niños y adultos que estén llorando o sonriendo, y hablar de ello con él.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

zenbait gairi esaterako, itsasoari, udazkenari eta udaberriari buruzko irudi handiak (marrazkiak, argazkiak...). imágenes grandes (dibujos, fotografías...) sobre diferentes temas: el mar, el otoño, la primavera.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hiru pertsonako taldeetan banatu, eta animalien marrazkiak bildu behar dituzue soinu altuak eta soinu baxuak irudikatzeko. Soinu altuetarako, txoria, ardia eta abar izan daitezke; baxuetarako, berriz, behia, txerria eta abar. En grupos de tres personas, haced una recopilación de dibujos de animales que representen sonidos agudos (pájaros, ovejas, etc.) y de animales que representen sonidos graves (vaca, cerdo, etc.).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

marrazki > dibujo (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balkoien neurriak, marrazkian emandakoak alde batera utzita, ateen neurrien berdinak dira. Las dimensiones para los balcones, aparte las dadas en el dibujo, son las mismas que para las puertas.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, tamaina naturaleko beste marrazki bat aurkeztu behar du, oholtxoen lokarrien ardatzetik pasatzen diren planoen ebakidurena; hau da, lokarriak ere agertu behar ditu marrazkiak. Otro dibujo, también en tamaño natural y en secciones efectuadas por planos que pasen por el eje de los elementos de enlace y en el que figurarán, por tanto, dichos elementos de enlace.

Materiala: Egurraren teknologia

Mailagainaren marrazkiari jarraiki moztu behar da zankabea. Se recorta la zanca según el dibujo de la huella.

Materiala: Egurraren teknologia

Oinplanoaren marrazkia izanik, zankabearen eta eskubandaren kanpoaldeak eta barnealdeak oinplanoan duten guztizko perimetroa kalkula dezakegu, Con el dibujo de la planta, hallamos el perí­metro total interior y exterior, en planta, de la zanca y pasamanos.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso garrantzitsua da papera ondo aukeratzea, bestela litekeena baita marrazkia alferrik galtzea. Es de gran importancia elegir bien el papel, para evitar que el dibujo se malogre.

Materiala: Egurraren teknologia

Artea da marrazketa, eta formak eta ideiak grafikoki adieraztea da haren helburua. Esku hutsez egin daitezke marrazkiak, edo tresna bereziak erabiliz, eta arau jakin batzuk bete behar dira betiere. El dibujo es un arte que tiene por objeto representar gráficamente formas e ideas, las cuales pueden realizarse a mano alzada o por medio de instrumentos especiales, siempre con la observancia de ciertas normas.

Materiala: Egurraren teknologia

Azken-aurreko geruzak. Haren gainean inprimatzen dituzte koloreak eta marrazki apaingarriak, eta askotariko koloreetakoak izan daitezke. ^ La penúltima capa, que es la que lleva impresa la extensa gama de colores, o dibujos decorativos.

Materiala: Egurraren teknologia

Marrazkia arreta handiz aztertu, eta eraikuntza-sistemarik egokiena aukeratu behar du marratzaileak. El trazador, examinado atentamente el dibujo, deberá escoger el sistema constructivo más adecuado.

Materiala: Egurraren teknologia

(Leku-arazoak direlaeta, marrazkien eskala ezberdina da errotuluak adierazten duenaren aldean.) (Por dificultades de espacio, los dibujos están a diferente escala de la indicada en el rótulo.)

Materiala: Egurraren teknologia

Marrazkiari jarraiki, txantiloia prestatu behar dugu, eta hauen txantiloia egin behar dugu: a) atzeko hankena; b) aurreko hankena, forma berezia badute; eta c) alboetako langarei dagozkien ziriena, sasieskuairan mihiztatu behar baditugu. " Se saca plantilla según dibujo: a) de las patas traseras; b) de las patas delanteras, si tienen forma especial; c) de las espigas correspondientes a las traviesas laterales, si se ensamblan a falsa escuadra.

Materiala: Egurraren teknologia

marrazki > dibujo (90 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teknikak: marrak egiteko balio du arkatzak, eta marra horiek oso adierazkorrak izan daitezke, marrazkiaren trazuaren eta arkatzaren gogortasunaren arabera. Técnicas: El lápiz sirve para realizar lí­neas, que pueden llegar a ser muy expresivas, según el trazo del dibujo y la dureza del lápiz.

Materiala: Irudia

o Bektoriala, eskema, plano eta marrazki linealak aurkezteko erabiltzen da. o Vectorial, que es la utilizada para representar esquemas, planos dibujos lineales.

Materiala: Irudia

Marrazkia. El dibujo.

Materiala: Irudia

Hala, bada, nahi den mezua transmititzeko ezaugarri garrantzitsuen emaitza da marrazki oro, bigarren mailako beste ezaugarri batzuen kalterako. Así­, cada dibujo es el resultado de una selección de caracterí­sticas importantes para transmitir el mensaje deseado, en detrimento de otros rasgos secundarios.

Materiala: Irudia

Edurnezuri eta zazpi ipotxak filma, 1937koa, marrazki bizidunekin eginiko lehen film luzea izan zen. "Blanca nieves y los Siete enanitos", rodado en 1937, fue el primer largometraje realizado en dibujos animados.

Materiala: Irudia

Mugimenduaren faseak irudikatzen dituen marrazki edo konposizio bakoitzaren zenbait argazki zeluloidean lortzea da animazio zinematografikoaren funtsa. La animación cinematográfica consiste en obtener una serie de fotografías sobre celuloide de cada uno de los dibujos o composiciones que representan las fases del movimiento.

Materiala: Irudia

O Bigarren mailako poseak: mugimenduaren garapena koherentea dela egiaztatu ondoren, bitarteko marrazkiak egiteko fasea dator. Marrazki horiek mugimendu gakoen artean tartekatzen dira sekuentziaren adierazkortasun osoa emateko. O Poses secundarías: Una vez comprobado que el desarrollo del movimiento es coherente, llega la fase de elaborar los dibujos intermedios, que se intercalan entre los movimientos claves para determinar toda la expresividad de la secuencia.

Materiala: Irudia

Marrazkietan oinarritutako animazioak egiteko balio duten programak daude, Hay programas que sirven para hacer animaciones a partir de dibujos.

Materiala: Irudia

Programa horren bidez, marrazki eta ehundura bizidunak sor daitezke, baita pertsonaia bizidunak atzealde batean txertatzea ere. Con este programa se pueden crear dibujos y texturas animadas, así­ como incorporar personajes animados a un fondo.

Materiala: Irudia

Zenbait kasutan, atzealde panoramikoak marrazkiak dira, eta, hala, merkeagoa da produkzioa. Hay casos en que los fondos panorámicos son dibujos, y así­ la producción es más barata.

Materiala: Irudia

marrazki > dibujo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Esan daiteke marrazki azkar bat dela, hau da, behin betiko marrazki txukuna egiteko oinarri gisa balio duela. Puede decirse que es un dibujo rápido que puede servir como base para hacer el dibujo definitivo a limpio.

Materiala: Krokizazioa

Hori oso baliagarria da ataltze-marrazkietan, baldin eta aplikatzean ez bada arestian aipatutako erregeletakoren bat urratzen. Esto es particularmente válido en los dibujos de despiece, siempre que al aplicarlo no se contravenga alguna de las reglas descritas anteriormente.

Materiala: Krokizazioa

Bi lerro motetako edozein erabil badaiteke ere, marrazki berean mota bat soilik erabili behar da. Aunque se puede optar por cualquiera de los dos tipos de línea sólo hay que utilizar uno de ellos en un mismo dibujo

Materiala: Krokizazioa

Nahiz eta krokisa ez izan nahitaez eskalako marrazki bat, pieza baten bisten krokisa egiten bada, saiatu behar da piezaren neurrien arteko proportzioa ez galtzen. Aunque un croquis puede no ser un dibujo a escala si se croquizan las vistas de una pieza se procurará no perder la proporción aproximada entre sus distintas medidas

Materiala: Krokizazioa

Plano hori marrazkiaren planoaren gainean eraisten da, eta hala lortzen da irudi zeiharra bere forma errealean irudikatzea. Este plano se abate sobre el del dibujo consiguiendo que la figura oblicua se represente en su forma real.

Materiala: Krokizazioa