zementu Bilatu zementu testuinguru gehiagotan

1
Zemetu-fabrika.
Zemetu-fabrika.
zementu > cemento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurrezko lauzak ezartzeko, zementu-esnezko eskualdi bat eman behar zaie beheko aldean, eta hamaika ur parte eta bi zementu partekoa izan behar du bolumenak. Ondoren, lurrean finkatu behar dira, zementu parte batez, hiru kare partez eta bederatzi zementu partez egindako orea erabiliz. Para su colocación, se les dará por su parte inferior una mano de lechada de cemento, compuesta por once partes de agua y dos de cemento en volumen, y procediéndose a continuación a fijarlas en el suelo, con una pasta compuesta de una parte de cemento, tres de cal y nueve de arena.

Materiala: Egurraren teknologia

Junturak egin behar dira galipotez, asfaltoz edo zementuzko morteroz hartuz, eta zementu parte bat eta bi harea partekoa izan behar du proportzioak. Las juntas se ejecutarán tomándolas con alquitrán, asfalto, o mortero de cemento, de proporción una parte de cemento por dos de arena.

Materiala: Egurraren teknologia

Formaren, ertzen eta abarren erregulartasunaren aldetik, zementuzko lauza arruntek bete behar dituzten baldintzak bete behar dituzte pieza hauek. Goiko aldeko gainazalaren aldetik, berriz, eratzen dituzten piezen arteko junturak perfektua izan behar du; ez da izan behar irtengune, ezpain, arraildura, arrail edo ezpalik; eta osotasunak parket onen Estas piezas deberán satisfacer, en cuanto se refiere a regularidad de forma, aristas, etc., las mismas condiciones señaladas para el baldosí­n ordinario de cemento, y, en cuanto a su superficie superior, deberán presentar una unión perfecta entre las diversas piezas que las componen, sin resaltos, cejas, quiebras, grietas, ni astillado, y con aspecto en un todo semejante al de un buen parquet.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko lauzak ezartzeko, baldintza-orri honetako artikuluek zementuzko lauza arruntei buruz xedatzen dituzten baldintza guztiak bete behar dira: lauzak ezartzeko, baldintza-orri honetako artikuluek zementuzko lauza" target="_blank">lauzak ezartzeko, baldintza-orri honetako artikuluek zementuzko lauzak sestran jartzeari eta lauzen horizontaltasunari, junturen erregulartasunari eta abarri buruzkoak. En su colocación deberán cumplirse todas las condiciones expresadas en el articulado correspondiente de este Pliego de Condiciones para el baldosí­n ordinario de cemento, y relativas a nivelación y horizontalidad perfectas, regularidad de juntas, etc...

Materiala: Egurraren teknologia

c) Lurreko habeak zementu armatuzkoak badira, habe etzanak haien gainean jarri behar ditugu zuzenean, eta burdinazko bridaz finkatu behar ditugu; era berean, torlojuen bidez, habe etzanen ertzetan finkatu behar ditugu bridak (ikusi 989. irudia). c) Si el piso contiene vigas de cemento armado, se colocan los durmientes directamente encima, y se fijan mediante abrazaderas de hierro, sujetas con tornillos a los cantos de los durmientes (fig. 989).

Materiala: Egurraren teknologia

zementu > cemento (66 testuinguru)
eu testuak es testuak
Normalean, lauzetan bezalaxe, zementu zuria edo grisa erabiliko dugu zementu-esnea egiteko; dena den, zementu-esnea baldosaren kolorearen arabera koloreztatu nahi badugu, tindu plastiko edo mineralen bat ere bota diezaiokegu. Normalmente, al igual que los azulejos, se empleará cemento blanco para fabricar la lechada, gris o una lechada coloreada con algún tinte plástico o mineral, de acuerdo al color de la baldosa.

Materiala: Igeltserotza

Zementu-esneak likido samar egon behar du, baldosetako junturetatik hobeto iragazteko. Esnea baldosetan bota (1. irudia), eta junturetatik ondo iragazten utzi behar diogu. Juntura batzuk behar bezala bete ez direla ikusten badugu, horietara bideratuko dugu esne-putzua (2. irudia), kristal-garbigailuarekin bultzatuz (3. irudia); hartara, kola-mortero gutxi zegoelako baldosen azpian sortutako zuloak ere zementuz beteta geratuko dira (4. irudia) Con el fin de facilitar el filtrado de la lechada por entre las juntas de las baldosas es conveniente que la lechada esté bastante lí­quida, arrojándola sobre las baldosas (Fig. 1), dejando que se cuele bien por las juntas, desplazando el charco de lechada hacia las juntas que no se hayan rellenado (Fig. 2), empujándolo con un limpia cristales (Fig. 3) hasta conseguir que los agujeros que pudiesen haber quedado por la escasez de mortero

Materiala: Igeltserotza

Baldosa bakoitza jarri aurretik, dagoeneko jarrita ditugun baldosen ondoko masa edo kola-zementua ebaki behar dugu. Horrela, kola-zementua hedatu egin ahal izango da, eta baldosa jartzean norantz jo edukiko du (15. eta 16. irudiak). Antes de colocar cada baldosa se ha de cortar la masa o cemento cola que haya junto a las baldosas ya colocadas, permitiendo de esa manera que el cemento cola se extienda y tenga un lugar hacia donde ir durante la colocación de la plaqueta (Fig. 15 y 16).

Materiala: Igeltserotza

Akaberak, batzuetan, lauzak baino kolore apalagoa izaten du, zuzenean zementu zuria hartu ahal izateko junturak betetzeko zementu-esnetan tindurik erabili behar izanik gabe. Este reborde, a veces, viene degradado respecto al color de la plaqueta para que se pueda recibir con cemento blanco, sin necesidad de utilizar tintes en el lechado.

Materiala: Igeltserotza

Bada beste sistema bat ere: zoruaren gainean han-hemenka zementu pixka bat zabalduko dugu, eta, gero, ura botako diogu gainean, zementu-esnea lurzoruan bertan eratzeko. Otro sistema es espolvorear sobre el suelo el cemento a emplear y luego echar agua para que la lechada se fabrique directamente en el suelo.

Materiala: Igeltserotza

Akabera leuna lortu nahi badugu, zolarriaren gainaldea oraindik bigun dagoela (81. irudia) zementu pixka bat zabal dezakegu han-hemenka. Zementua bustitzen utziko dugu, eta bustita dagoela (urak zementua ilundu egiten duelako jakingo dugu bustita dagoela) plaunkaia pasatuko dugu, zementua zabal eta leun geratu arte (82. irudia). Si se desea un acabado bruñido se puede espolvorear la superficie aún tierna de la solera (Fig. 81), dejando que el cemento se empape y, una vez húmedo -oscurecido el cemento por el agua- se pasaría una llana hasta que el cemento quede como untado y bruñido (Fig. 82).

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Azkenik, aitari inoiz entzundako bera eman nahiko nieke aditzera igeltsero direnei eta ez direnei: "zementua da obrako osagairik merkeena; obrari zementu nahikoa bota ezean, erori egingo da; bigarrengoz eraiki beharko dugu, eta bi aldiz garestiago aterako zaigu hartara". Por último quisiera aconsejar a albañiles y no albañiles aquel dicho que en su día le escuché a mi padre: "El cemento es lo más barato de una obra, si no se le echa el suficiente cemento la obra se caerá y habrá que hacerla dos veces, y será el doble de caro".

Materiala: Igeltserotza

Gogoan izan, bada: jarduna, pazientzia, adimena eta zementua, zementua oparo. Así­ que ya se sabe, práctica, paciencia, ingenio y cemento, mucho cemento.

Materiala: Igeltserotza

Behin hormigoia zabalduta, zorua bere horretan utzi behar badugu, zementu pixka bat botako dugu han-hemen, eta kontu handiz zabalduko dugu zementua, zorura pikor handirik eror ez dadin (31. irudia). Una vez echado el hormigón, si se va a dejar acabado en él, se espolvoreará mientras esté tierno cemento con cuidado de que no caigan grandes grumos sobre él (Fig. 31).

Materiala: Igeltserotza