egonkortasun Bilatu egonkortasun testuinguru gehiagotan

1
egonkortasun > estabilidad (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori gertatzen da, adibidez, esekidura gisa formulatu nahi diren printzipio aktiboekin; izan ere, esekiduren egonkortasun- eta dosifikazio-ezaugarriak esekiduran dauden partikulen tamainaren baitan daude, neurri handi batean. Es el caso, por ejemplo, de los principios activos que se pretenden formular como suspensión, ya que las caracterí­sticas de estabilidad y de dosificación de éstas dependen, en buena medida, del tamaño de las partí­culas en suspensión.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Egonkortasun-arrazoiak direla eta emateko unean bertan prestatzen diren formulazio horiei uneko prestakin deitzen zaie. Este tipo de formulaciones, que por razones de estabilidad se preparan en el momento de ser administradas se denominan preparaciones extemporáneas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Xarabeak berriz eratzen direnean, gordetzeko tenperaturari eta egonkortasun-denborari buruzko jarraibide guztiak zehatz-mehatz bete behar dira, printzipio aktiboak oso sentikorrak direlako. Una vez reconstituidas se deben cumplir exactamente todas las instrucciones relativas a la temperatura de conservación y tiempo de estabilidad, debido a la sensibilidad de los principios activos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Esterilak izaten dira, eta kontrol zorrotzak bete behar dituzte gardentasunari, biskositateari, tonizitateari, PH-ari eta egonkortasunari dagokienez. Son estériles y deben cumplir controles rigurosos sobre transparencia, viscosidad, tonicidad, pH, y estabilidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Forma farmazeutikoak behin prestatu ondoren, denbora batean egonkorrak izaten dira. Horri egonkortasun-aldia deitzen zaio, eta disoluzioari eragiten dioten ingurumen-baldintzen araberakoa da, batez ere. Existe un tiempo de estabilidad para las formas farmacéuticas una vez reconstituidas, que depende principalmente de los factores medioambientales a los que se expone la solución.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Laginen egonkortasuna. La estabilidad de las muestras.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Oinarria zabaldua dute, iraultzearen kontrako nolabaiteko egonkortasuna izateko; muturra, berriz, mihiduna, likidoa hobeto botatzeko. Tienen una base ensanchada, lo que les da cierta estabilidad al vuelco, y un extremo en pico, para verter el lí­quido con más precisión.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Egonkortasuna eta erreaktibotasuna. Estabilidad y reactividad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

botika horiek prestatzeko (konprimituak, xarabeak, injektagarriak eta abar eginez) eta denboran zehar egonkortasuna emateko, posibilitar su preparación (en comprimidos, jarabes, inyectables, etc.) y estabilidad en el tiempo,

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

egonkortasun > estabilidad (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oinak bereizita jarri behar ditugu, egonkortasun handiagoa izatearren eta kargaren grabitate-zentroa pertsonaren simetria-ardatzean gera dadin. Situar los pies separados, para aumentar la estabilidad y hacer que el centro de gravedad de la carga quede sobre el eje de simetría de la persona.

Materiala: Ostalaritza

Desplazamendu bertikalek –zabukatzea– eta alboko desplazamenduekkulunka eragin negatiboa dute ibilgailuaren portaeran ibilgailuaren egonkortasuna eta bidaiarien konforta murrizten dira; esekidurek behar bezalako garapena eta kalibratzea izanez gero, ondorio horiek leundu egiten dira. Los desplazamientos verticales –cabeceo– y los desplazamientos laterales –balanceo inciden de forma negativa en el comportamiento del vehículo, afectando su estabilidad y el confort de las personas que viajan en él; un desarrollo y calibrado correcto de la suspensión minimiza estos efectos

Materiala: Ostalaritza

Egonkortasuna. Estabilidad.

Materiala: Ostalaritza

Hagunak zenbat eta zabalera handiagoa izan, automobilak orduan eta egonkortasun handiagoa izango du; dena den, galtzadarekin kontaktuan duen azalera ere handiagoa izaki erregaiaren kontsumoa areagotu egiten da. A mayor anchura de la llanta mayor estabilidad del automóvil; no obstante, al ser mayor la superficie de contacto con la calzada aumenta el consumo de combustible

Materiala: Ostalaritza

Egonkortasun txikiagoa, pisua beheko aldetik urruntzen delako. Menor estabilidad ya que el peso se aleja de la parte inferior.

Materiala: Ostalaritza

Grabitate-zentroa zenbat eta beherago egon, egonkortasuna orduan eta handiagoa izango da, alegia pisuaren zati handiena lurretik zenbat eta gertuago egon. La estabilidad es mayor cuanto más bajo esté el centro de gravedad, es decir, cuanto más cerca del suelo esté la mayor parte del peso

Materiala: Ostalaritza

Puztean presio gehiegi sartuz gero pneumatikoetan, ibilgailuaren egonkortasuna murriztu egiten da. Una excesiva presión de hinchado de los neumáticos provoca una reducción de la estabilidad del vehículo.

Materiala: Ostalaritza

Sistema horrek eragozpenak eragiten ditu errepidean egonkortasuna izateko eta bidaiarien konforterako. Este sistema comporta inconvenientes para la estabilidad en carretera y para el confort de los pasajeros

Materiala: Ostalaritza

Azaldu auto-barneko desplazamenduek zergatik murrizten duten ibilgailuaren egonkortasuna Explica por qué los desplazamientos del habitáculo provocan una reducción de la estabilidad del vehículo.

Materiala: Ostalaritza

b) b)&tabulatzailea;Una suspensión defectuosa afecta a la estabilidad de los vehículos y al confort de los pasajeros

Materiala: Ostalaritza

2
egonkortasun > estabilidad (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egonkortasuna eta ainguraketari ondo erreparatuko zaie, fabrikatzailearen jarraibideen arabera. Deberán cuidarse la estabilidad y el anclaje siguiendo las instrucciones del fabricante.

Materiala: Gozogintza

Opilgintzako oreetan, beroan erabiltzeko bereziki egokiak direnak erabiliko dira, erre bitartean lurrinaren egonkortasun erabatekoa errazten baitute. En las masas de bollería se utilizarán aquellos que están especialmente indicados para su utilización en caliente, ya que facilitan una perfecta estabilidad del aroma durante la cocción.

Materiala: Gozogintza

Ezaugarri organoleptikoak emultsioaren egonkortasunak ezartzen dituzte, leuntzea eta pastelak betetzea ahalbidetzen duen testura leuna, zapore gozoa sakarosa gehitzearen eraginez, kolore zuri-horiska eta testura harroa; ez du ahosabaian itsatsita geratu behar kontsumitzen dugunean. Las caracterí­sticas organolépticas vienen marcadas por la estabilidad de la emulsión, textura suave que permite el alisado y el relleno de pasteles, sabor dulce por la adición de sacarosa, color blanco - amarillento y de textura esponjosa, no debe quedarse pegada en el paladar cuando la consumimos.

Materiala: Gozogintza

Egonkortasunaren eta balioaren irudia transmititzen du. Transmite imagen de estabilidad y valor.

Materiala: Gozogintza

Desorekak heldutasunik eta egonkortasunik ezaren eta fidagaitza eta ulergaitza izatearen irudia transmititzen du. El desequilibrio transmite imagen de inmadurez y estabilidad, inacabado, poco fiable e incomprensible.

Materiala: Gozogintza

Goiko eta beheko aldeek objektuen egonkortasunean eta pisuan dute eragina, eta baita haien sinesgarritasun fisiko eta narratiboan ere. Las partes superior e inferior afectan a la estabilidad y al peso de los objetos, así­ como a su credibilidad fí­sica y narrativa.

Materiala: Gozogintza

egonkortasun > estabilidad (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egonkortasuna eta erresistentzia mekanikoa Estabilidad y resistencia mecánica

Materiala: Eraikinaren estalkia

Egonkortasun dimentsionala Estabilidad dimensional

Materiala: Eraikinaren estalkia

Mantentze-taula horiek bete behar dira baldin eta eraikina erritmo normalean zaharkitzen bada, baina horrek ez du esan nahi lehenago edo premiaz jardun ezin daitekeenik eraikinaren erosotasunari edo egonkortasunari kalterik eragiten dion patologia bat agertzerakoan. El cumplimiento de las Tablas de Mantenimiento está estudiado para un envejecimiento normal del Edificio, pero esto no impide una actuación prematura o urgente al presentarse una patología que dañe el confort o estabilidad del edificio.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikin baten EITa gauzatzeko, eraikinaren jabeak edo komunitateak teknikari aditu bat arkitektoa edo arkitekto teknikoa aukeratu eta kontratatu behar du. Horrek eraikina ikusi eta eraikinaren atal eta funtsezko elementu guztiak aztertuko ditu, segurtasunarentzat, egonkortasunarentzat eta hirugarrenentzat kaltegarri izan daitekeen akatsik ote duten egiaztatzeko. La ITE de un edificio, su propietario o comunidad, deben contratar a un técnico competente de su elección Arquitecto o Arquitecto Técnico que mediante una inspección, visual en principio, del edificio en todas sus partes y elementos vitales, detecte las posibles deficiencias que puedan afectar a la

Materiala: Eraikinaren estalkia

Udal Ordenantzaren 30. artikuluak eraikinean eraikinaren bizitzarako eta egonkortasunerako funtsezko elementuetan egin beharreko zehaztapen teknikoak zehazten ditu. Honako hauek dira: La Ordenanza Municipal, en su artí­culo 30, determina las inspecciones técnicas a realizar en el edificio, en elementos vitales para la vida y estabilidad del mismo, las cuales se relacionan a continuación:

Materiala: Eraikinaren estalkia

Oro har, eraikinaren egonkortasunari eta segurtasunari eragiten dioten patologia guztiak hartu behar ditu aintzat teknikari ikuskatzaileak. En términos generales, el Técnico inspector debe observar toda clase de Patologías que afecten a la estabilidad e integridad del edificio.

Materiala: Eraikinaren estalkia

egonkortasun > estabilidad (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zutabe horrek zutabe nagusiaren gaineko zama arindu, eta besoaren egonkortasuna bermatzen du. Esta columna desahoga la carga sobre la columna principal y garantiza la estabilidad del brazo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Depositu horiek makinaren gorputzetik bereizita egon ohi dira, likidoz betetako eremuaren egituran sortuko litzatekeen diferentzial termikoak makina osoaren egonkortasuna kaltetu ez dezan. Estos depósitos habitualmente se encuentran separados del cuerpo de la máquina, entre otras razones, para evitar que el diferencial térmico que se produciría en la estructura de la zona que estuviera inundada, alterara la estabilidad del conjunto.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horrela, beraz, egonkortasun handiagoa lortzeko, P1 posizionagailuak ahalik eta urrunena egon behar du zilindroaren ardatzak V1 elementua biltzen duen planoan egiten duen proiekziotik. Era horretan, zilindroaren X ardatzaren inguruko biraketa-momentuekiko erresistentzia hobetu egiten da. Así­ pues, para mayor estabilidad, P1 debe estar lo más alejado posible de la proyección del eje del cilindro sobre el plano que contiene V1, mejorando la resistencia a los momentos de giro alrededor del eje X -del cilindro-.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

tenperatura altuetan gogortasunari eta egonkortasun kimikoari eusteko ahalmena. capacidad de mantener la dureza y estabilidad quí­mica a temperaturas altas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Arbastu-eragiketetan, makinaren potentzia, egonkortasuna eta baldintzak faktore mugatzaileak izaten dira. En las operaciones de desbaste, tanto la potencia de la máquina, como la estabilidad y las condiciones serán factores limitadores.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

eskuragarri dagoen potentzia, torlojuaren abiadura, egonkortasuna eta abar. potencia disponible, velocidad del husillo, estabilidad, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Oro har, ahalik eta plakatxo-etxerik handiena aukeratuko dugu egonkortasunik handiena bermatzeko, eta ahalik eta puntako angelurik handiena ere bai, erresistentziarik handiena lortzeko. Gainera, aitzinamendu-norabide guztietan jarduteko behar adinako aukerak eskaintzen dituela ziurtatuko dugu. Generalmente, escogeremos el portaplaquitas lo más grande posible con el objetivo de garantizar la máxima estabilidad, al igual que el mayor ángulo de punta posible para obtener también la máxima resistencia, asegurándonos de que tenga la suficiente versatilidad para que pueda trabajar en las diferentes direcciones de avance.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Beste alderdi batzuk ere hartzen dira kontuan, hala nola prozesuaren egonkortasuna eta makinaren egoera. También suelen contemplarse otros aspectos, tales como: la estabilidad del proceso y las condiciones en que se encuentra la máquina.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-geometria, eragiketa motara, mekanizazioaren egonkortasunera eta planifikatutako ebaketa-datuetara egokitua. Geometría de corte, adecuada al tipo de operación, estabilidad del mecanizado y a los datos de corte planificados.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bibrazioak agertzeko joera izaten denean, kirten-tamaina egokia, kirtenaren hegada eta erremintaren amarratzea aukeratuko ditugu, eta piezaren amarratzea eta egonkortasuna ziurtatuko ditugu. Cuando pueda existir tendencia a las vibraciones, seleccionaremos un tamaño de mango adecuado, el voladizo del mismo, el amarre de la herramienta y, aseguraremos el amarre y la estabilidad de la pieza.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea