goiburu Bilatu goiburu testuinguru gehiagotan

1
goiburu > cabecera (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
ASPren adibidea Hau beste orri bat da erabat desberdina baina bestearen oin eta goiburuko berak ditu. Ejemplo de ASP Esta es otra página completamente distinta pero comparte el pie y la cabecera con la otra.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Goiburuko hau orri guztietan egongo da. Hau orriaren oina da. Egilea: Esta cabecera estará en todas sus páginas. Este es el pie de página. Autor:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHP erabiltzailearen nabigatzailean cookieak ezin dituela aktibatu esaten ari da, goiburukoak bidali direlako. PHP está informando de que no puede activar los cookies en el navegador del usuario, porque las cabeceras ya han sido enviadas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Nabigatzaileak erabiltzaile-izena eta pasahitza eskatzeko leihoa erakuts dezan, nahikoa da ondoko goiburuko hau bidaltzea: Para que el navegador nos muestre la ventana de petición de nombre de usuario y contraseña basta con enviar la siguiente cabecera:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orain, lehen definitutako liburutegia erabiltzen duten 2 orri sortuko ditugu, bi orriek goiburuko eta orri-oin bera izan dezaten. Ahora vamos a crear 2 páginas que usan la librería definida anteriormente para conseguir que las dos paginas tengan la misma cabecera y pie de pagina.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

PHPren adibidea Hau beste orri bat da erabat desberdina baina bestearen oin eta goiburuko berak ditu. Ejemplo de PHP Esta es otra página completamente distinta pero comparte el pie y la cabecera con la otra.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Goiburuko hau orri guztietan egongo da. Esta cabecera estará en todas sus páginas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Etiketa horien baitan sartutako testuari "Goiburuen area" (ingelesezko header) deituko diogu. Al conjunto de texto incluido dentro de estas etiquetas les llamaremos "írea de Cabeceras" (del inglés "header").

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Dokumentuaren lehen elementua etiketa da, hau da, dokumentuaren goiburukoa. El primer elemento de un documento es la etiqueta , es decir, la cabecera del documento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Goiburukoaren area írea de cabecera

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

goiburu > encabezamiento (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
13.8 Kokatu informazio garrantzitsua goiburuko, paragrafo, zerrenda eta abarren hasieran. 13.8 Localice la información destacada al principio de los encabezamientos, párrafos, listas, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, erabili OPTGROUP OPTION elementuak SELECT baten baitan biltzeko; bildu formulario-kontrolak FIELDSET eta LEGENDekin; erabili zerrenda habiatuak egokia denean; erabili goiburukoak dokumentuak egituratzeko, etab. Por ejemplo, en HTML, utilice OPTGROUP para agrupar los elementos OPTION dentro de un SELECT; agrupe controles de formulario con FIELDSET y LEGEND; utilice listados anidados cuando sea apropiado; utilice encabezamientos para estructurar documentos, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn ez erabili TH gelaxka baten edukia (taula-goiburukoarena ez dena) erdiratuta eta letra lodiaz bistaratzeko. Por ejemplo, en HTML no utilice elemento TH para hacer que el contenido de una celda (que no sea de encabezamiento de tabla) se visualice centrado y en negrita.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabiltzaile-aplikazio batzuek taulen gelaxken artean nabigatzen dute, eta goiburukoetara eta gelaxketako beste informazio batzuetara sartzen dira. Algunas aplicaciones de usuario navegan entre las celdas de las tablas y acceden a los encabezamientos y otras informaciones de las celdas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.1 Datu-tauletan, identifikatu errenkada- eta zutabe-goiburukoak [1. lehentasuna] . 5.1 En las tablas de datos, identifique los encabezamientos de fila y columna [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, erabili TD datu-gelaxkak identifikatzeko eta TH goiburukoentzat. Por ejemplo, en HTML, use TD para identificar las celdas de datos y TH para los encabezamientos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hauek dira goiburuko etiketa garrantzitsuenetako batzuk: Estas son algunas de las etiquetas más importantes de las recogidas dentro del encabezamiento:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

goiburu > encabezado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eduki-garatzaileek dokumentuaren edukiaren hizkuntza nagusia identifikatu beharko lukete (markatzaile baten bitartez edo HTTP goiburukoan). Los desarrolladores de contenido deberían identificar el idioma predominante del contenido de un documento (a través de un marcador o en el encabezado HTTP).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

taula bat maketatzeko erabilita edo goiburuko bat H etiketa letra-tipoaren tamaina aldatzeko erabilita) software espezializatua duten erabiltzaileek nekez ulertuko dute orriaren antolamendua edo bertatik nola nabigatu. Utilizando una tabla para maquetar o un encabezado - etiqueta H - para cambiar el tamaño de la fuente) dificulta que los usuarios con software especializado entiendan la organización de la página o cómo navegar por ella.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

..... etiketek taularen goiburuko gisa balio dutela adierazten dute, eta letra lodiz bistaratzen dira. Las tags ..... indican que se trata de celdas que sirven como encabezado de tabla y suelen visualizarse en negrita.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Goiburukoekin eta paragrafoekin batera, beste HTML elementu ohikoenetako bat dira. Junto con encabezados y párrafos, son otro de los elementos HTML más comunes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Aitzitik, oso gai laburrak baditugu, zuzenena gai orokorrago baten goiburukoan biltzea izango litzateke. Si por el contrario tenemos temas muy cortos, lo correcto sería agruparlos bajo un encabezado de tema algo más general.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, H1en azpiatal bat adierazteko, erabili H2. Ez erabili goiburukoak letra-tipoen efektuak egiteko. Por ejemplo, en HTML, utilice H2 para indicar una subsección de H1. No utilice encabezados para hacer efectos de fuente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak