egur Bilatu egur testuinguru gehiagotan

1
egur > madera (518 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egur batzuen eta besteen iraunkortasuna oso ezberdina da, espeziearen, zuhaitzak ipurditik mozteko eta lehortzeko moduaren eta abarren arabera ez ezik, baita ingurumenaren eta egurra obran jartzeko baldintzen arabera ere. La duración de la madera varía mucho, no sólo según la especie, la forma de apeo, de secado, etc., sino principalmente según el medio ambiente y condiciones de la puesta en obra.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko edo metalezko uztarriak dira markoak, eta ateei, leihoei eta balkoiei eusten diete. Son cercos de madera o de metal, donde se sujetan las puertas, ventanas, y balcones.

Materiala: Egurraren teknologia

eta egurraren lan-koefizientea 60 kg/cm2 bada: El coeficiente de trabajo de la madera es de 60 Kg./cm2.

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulatu zenbat neurtzen duen egurrezko zutikoaren zeharkako ebakidura karratuaren aldeak, zutikoa 3,5 m garai bada, 12.000 kg-ko pisuari euts badiezaioke Calcular el lado de la sección transversal cuadrada de un poste.de madera de 3"5 m. de altura, que tiene que sostener una carga de 12.000 Kg.

Materiala: Egurraren teknologia

Rondeletek esperimentuak egin zituen zutikoetarako eta zutoinetarako erabiltzen ditugun egur motekin, eta zera ondorioztatu zuen: piezaren L garaieraren eta zeharkako ebakiduraren d alde txikiaren arteko egokitasuna handitu ahala, txikiagoa da egurraren erresistentzia. Rondelet, de sus experiencias sobre maderas empleadas para pies derechos o postes, deduce que: la resistencia disminuye a medida que aumenta la relación existente entre la altura L de la pieza y la menor dimensión d de la sección transversal.

Materiala: Egurraren teknologia

Hori dela eta, inoiz ere ezin dezakegu jakin zehatz-mehatz zer egur erabiltzen ari garen, eta komenigarriena da egurra hausten duen kargaren 1/10eko hartzea segurtasun-kargatzat. Por esto, como nunca se conoce perfectamente la madera que se emplea, es preferible tomar como carga de seguridad 1/10 de la carga que determina la rotura.

Materiala: Egurraren teknologia

XXI. taula. EGURRAREN PROPIETATE MEKANIKOAK ETA EGURRA HAUSTEKO KARGA, kg/cm2-TAN Tabla XXI. PROPIEDADES MECíNICAS DE LA MADERA, CON LA CARGA DE ROTURA EN KG./CM2.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur mota Clases de madera

Materiala: Egurraren teknologia

Taulak erakusten duenez, desberdintasun nabarmenak daude egur moten artean erresistentziaren aldetik eta, maiz, espezie bereko egurren artean ere nabari dira desberdintasun horiek, egurraren jatorriaren eta egoeraren arabera. A la vista de la tabla, observamos las notables diferencias de resistencia que pueden existir entre las distintas clases de maderas, diferencias que se manifiestan también con frecuencia entre maderas de la misma especie, según su procedencia y su estado.

Materiala: Egurraren teknologia

Konpresio kubikoa da egurrezko piezaren luzera zeharkako ebakiduraren neurririk txikiena halako 12 baino txikiagoa denean sortzen den konpresioa; halakoetan, ez da sortzen gilbordurarik. Se llama así­, cuando la longitud de la pieza de madera es inferior a doce veces la menor dimensión de la sección transversal; en este caso no existe el fenómeno de pandeo.

Materiala: Egurraren teknologia

egur > madera (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurra erabiliz gero babes-estaldura bat erabiltzen bada, ez du materialaren akatsak atzematea galarazi behar. En caso de utilizar madera, si se usa un revestimiento de protección, no debe impedir la detección de los defectos del material.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Metalezko edo egurrezko gidariak finkatu ondoren, segurtasun-sareak jarriko dira, liburu motako eskailerak erabiliz. Una vez realizado el montaje de las guías metálicas o de madera, se procederá a la colocación de las redes de seguridad, utilizando escaleras de libro.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak kale osoan zehar jarri direnean eusteko puntuak finkatuko dira; egurrezko gidarien edo metalezko hagaxken alboetako aurpegietan iltzeak josi eta haien artean metro bateko tartea utzi behar da (hobe da iltzeak finkatu aurretik oholak lurrean bermatzea). Una vez colocadas las redes en toda la calle, se fijarán puntos intermedios de sujeción mediante clavos dispuestos cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas (mejor colocar los clavos con los tablones en el suelo).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Doitasun handiz jarri behar ditugu aurremarkoak; hala, beruna eta nibelak ondo zaindu behar ditugu, eta egurrak okertuta geratzen ez direla ziurtatu. Su colocación ha de ser pulcra respetando los plomos y niveles e intentando que las maderas no se tuerzan.

Materiala: Igeltserotza

Hagatxoak goiko ilaretan jar ditzakegu, egurra kentzen dugunean, masatik kanpo aterata ez geratzeko. Las varillas se pueden colocar en hiladas superiores, ya que cuando se retire la madera podrían verse asomando por la masa.

Materiala: Igeltserotza

Gerta liteke aurreko mendearen amaieran eraikitako etxebizitza baten sabai aizuna eraistea hura zaharberritzeko asmoz, eta forjatuari erreparatu ondoren, konturatzea garai hartan erabili ohi ziren egurrezko habeak erabat pipiak jota daudela. Imaginar que se está derribando el cielo-raso de una vivienda construida a finales del siglo pasado, para proceder a su rehabilitación, y tras observar el forjado se detecta que las vigas de madera, propias de esa época, están gravemente afectadas por la carcoma.

Materiala: Proiektuak

2
egur > madera (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurra desintegrazio-industriara bideratuko bada, narriadura hori ez da garrantzitsua; baina gainerako kasuetan –zerratzeko, desbiribiltzeko edo zutoinak eta enborkiak egiteko bada–, onartezina izan daiteke, ohol-enbor basala kaltetu dezakeelako, eta horixe da zuhaitzaren zatirik baliotsuena. En el caso de que el destino de la madera sea la industria de desintegración, este deterioro no es un inconveniente pero en los demás casos (aserrío, desenrollo, postes y apeas) puede ser inaceptable al afectar a la troza basal, parte más valiosa del árbol.

Materiala: Nekazaritza

Xafla irmoagoa denez, makinista gehiago hurbildu daiteke lurrera eta, beraz, fustearen zentimetro gehiago aprobetxa ditzake. Egur kopuru hori, batzuetan, ustiapenaren bolumenaren % 5 izatera iristen da. La mayor robustez de la cuchilla hace que el maquinista no tenga tanto reparo en aproximarse al suelo y por tanto aproveche unos centímetros más de fuste lo que supone una cantidad de madera que en algún caso llega al 5% del total del volumen de la explotación.

Materiala: Nekazaritza

Eskuarki, Espainiako baso-inguruetan, prozesatzaile terminoa erabiltzen da egurra ipurditik mozten eta prozesatzen duten makinak adierazteko, hau da, biltzeko makinak Popularmente, en los medios forestales españoles, se emplea de forma generalizada el término procesador o procesadora para referirse a las máquinas que apean y procesan la madera es decir, a las cosechadoras.

Materiala: Nekazaritza

Haien berezitasuna da basoan sartu eta motzondoan bertan dagoen egurreraino edo baso barneko bilketa-guneraino irits daitezkeela. Se caracterizan por la posibilidad de introducirse en el monte y acceder a la madera situada a pie de tocón o en las zonas de reunión dentro del monte

Materiala: Nekazaritza

Basoko traktore bat da, egurra prozesatzeko bereziki sortua. Es un tractor forestal especialmente concebido para la función de procesado de la madera

Materiala: Nekazaritza

Ildaskak edo heltze-puntak dituzten arrabol metalikoak. Irtenbide honen bidez itsaspen handia lortzen da, baina presio handiaren eraginez, puntak edo ildaskak egurrean sartzen dira eta kalteak eragiten dituzte. Rodillos metálicos con estrías o puntas de agarre Esta solución ofrece una gran adherencia pero la presión es tan grande que las puntas o las estrías penetran en la madera deteriorándola.

Materiala: Nekazaritza

Horrek bide ematen die orban urdinak uzten dituzten onddoei hortaz, akats horrek egurraren balioa gutxitzen ez duenean erabiliko dira: adibidez, partikula eta zuntzezko taulen industriarako edo sulfato-zelulosa lortzeko denean. Eso facilita la invasión del azulado, por lo que deben utilizarse cuando este defecto no devalúe la madera como es el caso de aquella con destino en la industria de tableros de partículas o fibras así como en la de celulosa al sulfato.

Materiala: Nekazaritza

Gomazko arrabolak pneumatikoak nahiz solidoak. Zailagoa da itsaspen ona lortzea, baina honelakoek ez dute egurra kaltetzen. Rodillos de goma bien neumáticos o bien sólidos La consecución de una buena adherencia es más difícil, aun que tienen la ventaja de no causar deterioro a la madera

Materiala: Nekazaritza

Egurraren xedea zerratze- edo desbiribiltze-industria denean erabili behar dira. Se deben utilizar cuando el destino de la madera sea la industria de aserrado o la de desenrollo.

Materiala: Nekazaritza

Bien arteko irtenbidea da; izan ere, egurraren gainean egiten duen presioa azalera handiagoan banatzen da, eta gehienetan itsaspen onargarria lortzen du. Es una solución intermedia entre ambos, pues la presión que realiza sobre la madera se reparte en una mayor superficie proporcionando una adherencia aceptable en la mayoría de los casos.

Materiala: Nekazaritza