antolamendu Bilatu antolamendu testuinguru gehiagotan

1
antolamendu > organización (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prebentzioari dagokion prestakuntzaren proiektua eta antolamendua. El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Indarrean jarraituko dute ekainaren 13ko 2205/1980 Errege Dekretuan Langileen Estatutuaren zazpigarren azken xedapena garatuz emana jasotzen diren Administrazio Militarraren eremuko lan-agintaritzaren eta Lan Ikuskaritzaren antolamenduari eta eskumenari buruzko xedapenen daudenak. Continuarán vigentes las disposiciones sobre organización y competencia de la autoridad laboral e Inspección de Trabajo en el ámbito de la Administración Militar contenidas en el Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, dictado en desarrollo de la disposición final séptima del Estatuto de los Trabajadores.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Autonomia-erkidegoetan, partaidetza instituzionala egiturari eta antolamenduari dagokienez laneko segurtasunean eta osasunean dituzten eskumenen arabera gauzatuko da. En las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a su estructura y organización, se llevará a cabo de acuerdo con las competencias que las mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Orain Laneko Medikuntza eta Segurtasuneko Institutu Nazionalak eta Laneko Medikuntzako Eskola Nazionalak esleituta dituzten baliabideak eta funtzioak Osasun eta Kontsumo Ministerioaren unitate, organismo edo entitateek hartuko dituzte beren gain, beren antolamenduaren eta eskumenen barne-banaketaren arabera. Los recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo se adscriben y serán desarrollados por las unidades, organismos o entidades del Ministerio de Sanidad y Consumo conforme a su organi

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Horretarako, praktikan jarri aurretik eta arriskuen prebentzioan duten eraginari dagokionez, Batzordean eztabaidatuko dira lege honen 16. artikuluan aipatzen diren babes- eta prebentzio-jardueren plangintza, lanaren antolamendua eta teknologia berrien erabilera, antolamendua eta garapena eta, era berean, prebentzioari dagokion A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías,

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresako lanaren plangintza eta antolamendua eta teknologia berriak sartzea langileen segurtasunean eta osasunean eragin ditzaketen ondorioei dagokien guztian, hots, ekipoen hautaketak, lan-kondizioen egokitzapenak eta ingurumen-faktoreek lanean eduki lezaketen inpaktuak eragiten dituzten ondorioei dagokien guztian. La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Osasuna babesteko jardueren eta enpresako arrisku profesionalak prebenitzeko jardueren antolamendua eta garapena, jarduera horietaz arduratzen diren langileak izendatzea edo kanpoko prebentzio-zerbitzu batera jotzea barne. La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzioa planifikatzea, eta teknika, lanaren antolamendua, lan-baldintzak, gizarte-harremanak eta laneko ingurune-faktoreak integratzen dituen multzo koherentea bilatzea. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Prebentzio-zerbitzuen antolamendu-, funtzionamendu- eta kontrol-modalitateak, enpresa txikien ezaugarriak kontuan hartuta, zerbitzu horiek sortu eta garatzeko alferrikako oztopoak saihestearren. Halaber, zerbitzu horiek eta prebentzioa egiteko izendatutako langileek eduki beharreko gaitasunak eta ahalmenak. Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas con el fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y desarrollo, así­ como capacidades y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios y los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lanaren bestelako ezaugarri guztiak, langileak izan ditzakeen arriskuen neurrian eragina badute, antolamenduari eta ordenazioari dagozkionak barne. Todas aquellas otras caracterí­sticas del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

antolamendu > organización (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Antolamendua: Organización:

Materiala: Gozogintza

Osagaien artean antolamendu handia transmititzen duen erakusleihoak enpresa serio, eraginkor, irizpide garbidun eta kalitatezko zerbitzua eskaintzen duenaren irudia ematen du. Un escaparate que transmita un alto grado de organización de sus componentes, proyecta la imagen de empresa seria, eficiente, con criterios claros y calidad de servicio.

Materiala: Gozogintza

Ezaugarri hori, erakusleiho-muntaia puntualak (maiteminduen eguna, amaren eguna, etab.) arrakastaz egiteko antolamendu onaren eta plangintzaren araberakoa nahiz nekez aurreikusten diren gertakari edo egoera aprobetxagarriak (adibidez, Berlingo harresia erortzea, futbol-talde batek Europako kopa lortzea, etab.) erakusleihoan islatzeko inprobisatze-ahalmenaren eta bizkortasunaren araberakoa da. Esta es una cualidad que depende tanto de una buena organización planificación para cubrir con éxito montajes de escaparate puntuales (día de los enamorados, día de la madre, etc) como de una buena dosis de agilidad y capacidad de improvisación para reflejar en el escaparate sucesos o situaciones aprovechadas y difí­cilmente previsibles (por ejemplo la caí­da del muro de Berlí­n, el logro de la copa de Europa de un equi

Materiala: Gozogintza