oinarri Bilatu oinarri testuinguru gehiagotan

1
oinarri > base (25 testuinguru)
eu testuak es testuak
= Doitutako kontabilitate-emaitza = Zerga-oinarria = Resultado contable ajustado = Base imponible

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zerga-oinarria (emaitza fiskala) Base imponible (resultado fiscal)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Emaitza Sozietateen gaineko Zergaren zerga-oinarriarekin berdinkatzea. Conciliación del resultado con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Banaketa-oinarria Base de reparto

Materiala: Kontu-ikuskaritza

BEZ-PFEZ oinarrien koadratzea Cuadre bases IVA-IRPF

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Tasak dagozkien oinarriekin ondo aplikatzen direla egiaztatzen al da? 1 ¿Se comprueba la correcta aplicación de los tipos con sus correspondientes bases?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Zerga-oinarria 125.000 = Base imponible 125.000

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Zerga-oinarria = Base imponible

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Zerga-oinarria fiskala (ZO) = Base imponible fiscal (Bl)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Zerga-oinarria x zerga-tasa) (Base imponible x Tipo impositivo)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
oinarri > base (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
laukizuzenaren garaiera edo alde nagusiaren eta aldi txiki edo oinarriaren arteko egokitasunak izan behar du 7-5ekoa. Adibidez, 28 cm zabal baldin bada tantaia, 20 cm lodi izan behar du. altura o lado mayor del rectángulo es al lado menor o base, como 7 es a 5.. Así­, a un madero que tenga 28 cm. de ancho, se le darán 20 cm. de grueso.

Materiala: Egurraren teknologia

Ertzez jartzen badugu, berriz, alde txikia oinarrian dagoela eta muina erdian dagoela, erresistentziaren ehunekoa 90ekoa dela esan dezakegu (ikusi 1.101.C irudia). Disponiéndola de canto, con el lado menor por base y con la médula en el centro, el porcentaje de resistencia puede calcularse en 90 (fig. 1.101.C).

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko piezek ez badute alde zuzenik, edo oker eskuairatuta badaude, eskuairatutako piezen a zabalera hartu behar da oinarritzat bolumena kalkulatzeko (ikusi 117.B irudia). Si las piezas no tienen lados rectilí­neos, o no están perfectamente a escuadra, se cubican tomando como base la anchura a (fig. 117-B) de la pieza escuadrada.

Materiala: Egurraren teknologia

Hona nola giltzatzen dugun goiko aldea (ikusi 957. irudia): a burdinazko xafla txikia, oinarri laukoa oinarrian lotzen dugu euskarrira, torlojuz, eta erretena du luzapenean, eskailerak langaluzean jokatu ahal izateko; b goiko aldeko langara, eskailera osatzen duten langaluzeak lotzeko; c euskarriko a La trabazón superior nos la da el detalle de la figura 957: a chapita de hierro, plana en su base, por donde se atornilla al sostén, y acanalada en su prolongación, para facilitar el juego de la escalera sobre el larguero; b traviesa superior que une los largueros de la escalera ; c traviesa superior de los

Materiala: Egurraren teknologia

marrusketa erabiltzen badugu, komeni da metalezko oinarria izan dezan; Al emplear cepillos, es conveniente que tengan la base metálica.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko aglomeratuak oso egokiak dira xaflen oinarritzat, eta modu askotan akaba daitezke haien ertzak (ikusi 700. irudia). Los aglomerados de madera son muy adecuados como base para los chapeados; y sus cantos pueden terminarse de muy distinta manera, según podemos apreciar en los grabados de la figura 700.

Materiala: Egurraren teknologia

Plastikozko xaflez estaltzen baditugu estalkiak, 5 mm-ko kontratxapatua erabili behar da oinarritzat bastidorearen gainean muntatu behar da kontratxapatua, edo, are hobeto, taula konglomeratua, egurraren jokoa eta izurdurak neutralizatzeko. a Si las tapas van recubiertas con laminados plásticos, requieren una base de contraplacado de 5 mm., montado sobre bastidor; o aún mejor, tableros conglomerados, que neutralicen los juegos y ondulaciones de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

1. Mahaiaren oinarria (oina) eta bizkardun eserleku bizkardunaren oina metalezkoak dira. 1/ La base, el pie de la mesa, y el del asiento respaldo, son de metal.

Materiala: Egurraren teknologia

Fabrikazio-orria oinarritzat hartuz, lan-buletinak prestatu behar ditugu (ikusi 711. irudia). Langileek egin behar duten lan guztia zehaztu behar dute lan-buletinek, a Sirviendo de base la Hoja de fabricación, se preparan las hojas de Boletí­n de trabajó, tal como nos muestra la figura 711. En ellas hay que detallar todo el trabajo que tiene que ejecutar el operario.

Materiala: Egurraren teknologia

Marratzeko eta muntaiak egiteko oinarria dira zeinuak, eta alderik apainduena zein den argi ikusteko ere balio dute. Estos signos sirven de base al trazado y ejecución de los ensambles; sirven también para reconocer las caras más ornamentadas.

Materiala: Egurraren teknologia

oinarri > base (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Indize horiek prezio xehatuen osagai diren elementu sinpleetan datoz jasota, eta ohiko obra-unitateetarako "prezio-oinarrietan" jasotzen dira (bat baino gehiago izan daiteke oinarri horien jatorria, egilea edo erabilgarritasun-eremua). Tales í­ndices son los que constan en los elementos simples componentes de los precios descompuestos, que para las unidades de obra convencionales se recogen en las "Bases de Precios" de uno u otro origen, autor o ámbito de utilidad.

Materiala: Neurketa eta aurrekontuak

Kutxatilaren barnean argiaren hodiak edo edateko uraren hodiak daudenean, urak junturetatik nahiz oinarritik iragazteko modua eduki beharko du, kutxatila barruan gainezka ez egiteko. Cuando la arqueta alberga tubos de la luz o agua potable, tendrá que permitir la filtración de agua a través de las juntas y su base, con el fin de que no se inunde.

Materiala: Igeltserotza

Aurreko kasuko kutxatilaren moduko kutxatila: ez du oinarrik, eta masa-lerro baten edo legarraren gainean eginda dago. Ejemplo de una arqueta como la del caso anterior, no tiene base si no que la primera fila está apoyada sobre un cordón de masa o grava.

Materiala: Igeltserotza

Kutxatila estankoa. Hormigoizko oinarria dauka, eta adreiluen alboetako junturak elkarri itsatsita eta luzituta daude. Hondakin-uretarako erabiltzen da kutxatila mota hori. Detalle de una arqueta estanca, el uso que se le da a este tipo de arquetas, con una base de hormigón, juntas laterales de los ladrillos recibidas y revocadas es para aguas residuales.

Materiala: Igeltserotza

Zinbria kentzen dugunean zenbait adituren iritziz, morteroa bigun dagoela atera behar da, morteroa pisuaren eraginez ez trinkotzeko, sakon garbitu beharko dugu zinbriaren gainean egon ziren adreiluen oinarria; horregatik, adreiluak jartzean hobe da zati horretan masarik ez botatzea, eta kontuz jardun behar dugu, halaber, bertara masarik ez erortzeko. Tras retirar la cimbra -que algunos aconsejan hacerlo en tierno para que el mortero se comprima bajo el peso- se habrá de limpiar bien la base de los ladrillos que se apoyaron en la cimbra, sugiriendo que, durante la colocación de los ladrillos no se eche ni se caiga masa en esa zona.

Materiala: Igeltserotza

Dutxa-ontzietan, ontziaren aldeak nibel berean jartzen baditugu, oinarriak behar besteko malda hartuko du, eta ura erraz hustuko da sifoitik behera (22. irudia). Los platos de ducha están preparados de tal manera que colocando los lados del mismo a nivel la base queda con la caí­da suficiente para facilitar el vaciado del agua por el sifón (Fig. 22).

Materiala: Igeltserotza

Matxetoi-adreilua edo trenkada-adreilua jartzeko, zuzenean bota dezakegu masa une horretantxe jarri behar dugun adreiluan, eta, ahal dela, bizpahiru mugimendu besterik ez dugu egingo: bat, masa adreiluaren oinarrian zabaltzeko, eta beste bat, muturrean zabaltzeko. Para colocar un ladrillo machetón o tabiquero se puede aplicar la masa echándola directamente sobre el ladrillo que se vaya a poner de inmediato, a ser posible de dos o tres movimientos solamente, uno para manchar la base y otro la testa.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, langeten oinarrian ere zenbait puntapax jarriko ditugu, aurremarko guztiak altuera berean egoteko. Puntapaxak zenbait kolpe jota sartu behar ditugu langetean, nibelatuta geratzen diren arte. También se colocarán unas puntas en la base de los largueros que servirán para que todos los premarcos queden entre sí­ a la misma altura, cediendo al clavarse, mediante una serie de golpes que se dé al larguero, hasta conseguir su nivelado.

Materiala: Igeltserotza