hormigoi Bilatu hormigoi testuinguru gehiagotan

1
hormigoi > hormigón (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Forjatuetako eta eskailera-lauzetako hormigoia fraguatzen denean, babes-barandak jarriko dira forjatu eta eskaileretako hormigoian. Una vez hormigonados los forjados y las losas de escalera y esté el hormigón fraguado, se procederá a colocar las barandillas de protección sobre el hormigón de los forjados y escaleras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horretarako, hormigoitzean, eta hormigoia fraguatu aurretik, 15 cm-ko PVCzko zorroak jarriko dira, eta haien artean gehienez 3 metroko tartea utzi beharko da. Para ello, durante el hormigonado, y antes de que el hormigón fragüe se introducirán unos casquillos de PVC de 15 cm. de longitud, con una separación máxima de 3 metros.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Altzairu herdoilgaitzeko plaka bat, bernoen bidez hormigoian edo pilare biribiletan finkatua (401. eta 402. irudiak). Anclaje en placa de acero inoxidable fijación a pernos embutidos en el hormigón o pilares redondos (fig. 401 y 402).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Langileak ez dira mekanora igoko enkofratuko oholak jartzera, ezta ere enkofratu jarraituko forjatuetan (norabide bakarrekoetan nahiz erretikularretan) hormigoizko kasetoiak eta burdin piezak jartzera, aurretik forjatuetarako segurtasun-sare horizontalak finkatu gabe (469 eta 470. irudia). Los operarios no subirán encima del mecano a colocar los tableros de encofrado, así­ como los casetones de hormigón y la ferralla del forjado, en los forjados con encofrado continuo (unidireccional o reticular), mientras no se coloquen las redes de seguridad horizontales para forjados (fig. 469 y 470).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Behin hori eginda, hormigoiak honda ez ditzan, sareak kendu egingo dira forjatua hormigonatu aurretik, dagoeneko ez baitago arriskurik altueratik erortzeko. Una vez realizado este trabajo, para no deteriorar las redes con el hormigón, se retirarán estas antes del hormigonado del forjado, ya que se ha eliminado el riesgo de caí­da a distinto nivel.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gaur egungo segurtasun-sistema gehienek ainguratzeko gailu finkoak erabiltzen dituzte; zuzenean hormigoian edota eraikitze bidean dagoen eraikinaren egituran ezarri ohi dira elementu horiek, edota mekanismo zurrunen bidez finka daitezke. Horrek guztiak aurretiazko muntaketa bat behar du, beharginek gerora segurtasun-elementuak bertan ezarri ahal izateko. Actualmente, la mayoría de los dispositivos de anclaje de sistemas de seguridad son fijos, tratándose de elementos que directamente se implantan en el hormigón o en la estructura del edificio en construcción, o se fijan en la misma por medios mecánicos rí­gidos; todo ello requiere un montaje previo para posteriormente instalar los

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Behin hormigoizko zutabeak eginda, lehenengo pausoa izango da MULTIGARBEN bat jartzea zutabearen muturretik ahalik eta hurbilen (527., 528. eta 529. irudiak). El primer paso, una vez ejecutados los pilares de hormigón, será instalar en estos un MULTIGARBEN lo más cerca posible de la cabeza del pilar (fig. 527, 528 y 529).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Era berean, morteroz ere egin ditzakegu arrastelak, baina morterozko edo hormigoizko estalkietan soilik erabil dezakegu teknika hori, eta, gainera, ez dugu material isolatzaileren bat ezartzerik izango, material isolatzaileak ez liekeelako masa-arrastelei ondo finkatzen utziko. También se pueden fabricar rastreles con mortero, esta técnica sólo se podrá realizar sobre una cubierta de mortero u hormigón, sin poder colocar material aislante ya que dificultaría el agarre de los rastreles de masa.

Materiala: Igeltserotza

Teila mistoak teila arabiarraren itxura hartzen du teilatuan, baina hormigoizko teilaren antzera mihiztatzen da, teila bakoitzak ubidea eta tapakia, biak baititu. La teja mixta es un modelo de teja que, manteniendo un aspecto de teja árabe en el tejado, se ensambla de manera similar a la teja de hormigón, ya que cada teja lleva el rí­o y la tapa conjuntamente.

Materiala: Igeltserotza

Hormigoizko teilen eta teila mistoen pitak kulunkatu egiten dira; izan ere, ezin dira teilekin altxatu, ez baitute teilarik aurrean. Las boquillas de las tejas de hormigón y de las tejas mixtas, tienden a cabecear ya que no se calzan con ninguna teja, pues no hay teja que las preceda.

Materiala: Igeltserotza