maila Bilatu maila testuinguru gehiagotan

1
Egurrezko eskailera-mailak
Egurrezko eskailera-mailak
maila > peldaño (121 testuinguru)
eu testuak es testuak
Berebiziko garrantzia du mailen neurria egokia izateak, eskailera ez dadin izan nekagarria. Es de suma importancia el proporcionar bien la medida de los peldaños, para que la escalera no resulte fatigosa.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera kiribilek duten makila bertikala da, eta mailei eusten die. Es el palo vertical en que se apoyan los peldaños de las escaleras de hélice.

Materiala: Egurraren teknologia

12) Bi zankaberen gainean bermatutako mailek eratutako eskailera. 12) Escalera formada por peldaños que descansan sobre dos zancas.

Materiala: Egurraren teknologia

Maila erosotzat ditugu 17 cm-ko kontramaila eta 29 cm-ko mailagaina dutenak, baita 16 cm-ko kontramaila eta 32 cm-ko mailagaina dutenak ere (ikusi 932. irudia). Son aceptados como peldaños cómodos los que tienen 17 cm. de contrahuella por 29 cm. de huella; y también los que tienen 16 cm. por 32 cm. (ñg. 932).

Materiala: Egurraren teknologia

Mailen angeluak lerro batez elkartzen baditugu, ABCD lerro hautsia sortzen da, eta ikusten dugu zabalera bat-batean aldatzen dela atal zuzenen eta atal okerren artean. Uniendo con una lí­nea los ángulos de los peldaños, se forma una lí­nea quebrada ABCD, con lo cual observamos el cambio brusco de las huellas de los tramos rectos al tramo curvado.

Materiala: Egurraren teknologia

3) Angelu zuzena eratzen duen eskailera, mailak konpentsatuak dituena. 3) Escalera en ángulo recto, con los peldaños compensados.

Materiala: Egurraren teknologia

Badira mailak ertzez dituztenak eta badira maila horizontalak dituztenak. Las hay con peldaños de canto, y horizontales.

Materiala: Egurraren teknologia

mailaren sudurrean; egur gogor-gogorra; linolioa; goma; edo plastikozko materialak (ikusi 964. irudia). madera durí­sima, linóleo, goma, o materiales plásticos, en la nariz del peldaño (fig. 964).

Materiala: Egurraren teknologia

Maila konposatu motarik soilenak topeka mihiztatuta, kolatuta edo torlojuz lotuta dauzka mailagaina eta kontramaila (ikusi 963.A irudia). El tipo más sencillo de peldaños es el que tiene sus huellas y contrahuellas ensambladas a tope, encoladas o atornilladas (fig. 963-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Mailak egitea. Construcción de peldaños.

Materiala: Egurraren teknologia

maila > peldaño (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mailak goitik behera nahiz behetik gora egin ditzakegu, eta taula bat har dezakegu lagungarri, adreiluak ez irristatzeko (10. irudia) eta mailartearen atala itxurosoago uzteko. Era berean, hobe da masa oso bigun ez egotea, masa maldatik behera ez erortzeko. La fabricación de los peldaños puede realizarse desde arriba hacia abajo o viceversa, Pudiéndose ayudar con una tabla para impedir que los ladrillos resbalen (Fig. 10) y dejar mejor la parte de la tabica, se recomienda que la masa no esté muy blanda para que no se deslice por la rampa.

Materiala: Igeltserotza

Maila konpentsatua Peldaño compensado

Materiala: Igeltserotza

Mailak egiteko modu horretan, ezinbestean, behetik gora jarri behar ditugu mailak. Esa forma de colocar los peldaños obliga a que se coloquen de abajo hacia arriba.

Materiala: Igeltserotza

Mailak aldez aurretik zarpiatuta badaude, xaflatzeko erabiliko dugun materialerako itsasgarri egokia erabiliz itsatsi ahal izango ditugu mailarteak eta mailagainak (14. irudia). En el caso de que los peldaños hayan sido previamente enfoscados, las tabicas y huellas se pueden colocar con un pegamento apropiado al material con el que se van a forrar (Fig. 14).

Materiala: Igeltserotza

Zenbait maila konpentsatu jartzeko eskailera-buru enkofratua: x distantzia bi mailarteren parekoa da, eta x2 distantzia, berriz, eskaileraren eremuari edo zabalerari dagokio. Ejemplo de un descansillo encofrado para colocar unos peldaños compensados, la distancia x es equivalente a dos tabicas, la distancia x2 ha de ser el ámbito -o anchura- de la escalera.

Materiala: Igeltserotza

Eskailera-mailek, normalean, irtengunea izaten dute. Irtengune hori mailagainetik ateratzen da mailartearen lerrotik kanpo, eta bi zentimetrokoa izaten da. Apaingarria izateaz gain, eskaileratik gora eta behera ibiltzeko lagungarria ere gertatzen da. Normalmente los peldaños tienen un saliente que vuela desde la pisa por delante de la lí­nea de la tabica, esa parte suele tener dos centí­metros y se le llama bordón, sirve pare embellecer el peldaño y facilitar el tránsito por la escalera.

Materiala: Igeltserotza

Eskailera-errodapiek beheragunea izaten dute, mailekin zehatz-mehatz ahokatuta geratzeko. Vienen preparados con un rebaje que permite el perfecto encaje con los peldaños.

Materiala: Igeltserotza

Maila konpentsatuak. Maila horien oinarri den eskailera-buruak tarte jakin bat izan behar du hurrengo eskailera zatiraino, eta tarte hori jarri beharreko mailarteen kopuruarekin bat etorriko da. Ejemplo de la fabricación de unos peldaños compensados, la meseta sobre los que se apoyan estos peldaños ha de contar con una distancia, hasta el siguiente tramo de escalera, igual al número de tabicas que se deban de poner.

Materiala: Igeltserotza

Eskailera-maila honetan, mailagaina mailartean sartuta dago, eta, hutsune handiagoa geratzen denez, erosoagoa da eskailera. Ejemplo de un peldaño cuya pisa se remete en la tabica ganando hueco para facilitar el uso de la escalera.

Materiala: Igeltserotza

Eskailerak, amaituta dagoenean, zuzen geratu behar du; mailek elkarrekiko paraleloak izan behar dute; baldosen junturek, berriz, lerro zuzen-zuzena eratu, eta elkarrekiko paraleloan egon behar dute, baldin eta mailak pieza bakarrekoak ez badira. La escalera terminada ha de quedar recta, con los peldaños paralelos entre sí­ y con las juntas de las baldosas, en el caso de no estar fabricados los peldaños de una sola pieza, en perfecta lí­nea y paralelas.

Materiala: Igeltserotza

2
maila > malla (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarea sobratzen bada, neurriak egokitu egingo dira mailetatik lotzeko sokak pasatuz; soka horien muturrak soka perimetralekin lotuko dira. En el caso de que existan sobrantes de red, se ajustarán las medidas de las redes pasando cuerdas de atado por las mallas, fijándolas por los extremos a las cuerdas perimetrales.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Lotzeko soka banan-banan sartuko da mailetatik, 100 milimetrotik gorako irekigunerik egon ez dadin; 50 cm-tik behin korapilo indargarriak egingo dira. Se pasará la cuerda de unión malla a malla, con el fin de asegurar que no se formen aberturas superiores a 100 milí­metros, realizando nudos de reafirmación cada 50 cm.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak lotzeko, soka perimetralaren mailak banan-banan josi behar dira, UNE EN 1263-1 arauaren araberako soka bat erabiliz. La unión de unas redes con otras se realizará por cosido de las cuerdas perimetrales malla a malla mediante cuerda o de unión de la norma UNE EN 1263-1.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Itxiera bertikaleko sareak sakon aztertu beharko dira, ongi ainguratuta eta lotuta daudela, puskatutako mailarik ez dagoela eta abar egiaztatzeko. (439. irudia). Será necesario realizar una revisión de las redes de cierre de protección vertical, verificando el correcto anclaje, la adecuada unión entre estas, que no presenten mallas rotas, etc... (fig. 439).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, sarearen mailak goiko listoitik eta beheko listoitik sartuko dira banan-banan (426., 427. eta 428. irudiak), sareak behar den erresistentzia izan dezan. Su cosido se realizará pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior (fig. 426,427 y 428), de forma que la red quede con una resistencia adecuada.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea pilareen hozketan finkatuko da lehenik; sarearen 4 edo 5 maila sartuko dira hozketan, soka perimetral gisa joka dezaten (461 - 468. irudia). La primera fijación de las redes se realizará en las esperas de los pilares, introduciendo en estas 4 o 5 mallas de la red de forma que estas mallas realicen la función de cuerda perimetral (fig 461 a 468).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan