clase Bilatu clase testuinguru gehiagotan

1
gela > clase (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikusi ondoko bideoetako batzuk, eta hitz egin gelan haien inguruan. Visionad alguno de los siguientes ví­deos y comentadlos en clase.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikasle bakoitzak gogokoen duen kanta ekarriko du gelara CD batean, eta beste ikaskide guztiek kanta entzungo dute. Cada alumno traerá al aula su canción preferida en CD, que será escuchada por los otros componentes de la clase.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haietako hiru azter itzazue, haur-hezkuntzako gela batean ahalik eta etekinik handiena ateratzeko. Analizad tres de ellos de modo que podáis sacar el máximo provecho para una clase de educación infantil.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hori lantzeko, zenbait tokitara joan eta enkargu txiki batzuk egitea proposatzen zaio ("eraman ezazu plater zikina sukaldera", "eraman ezazu erregela bulegora" edota haurrari interesatzen zaion zerbait egitera joatea proposatzen zaio (anaia txikiari bisita egitera, beste gela batean jolastea...). Para ello se propone a los niños que hagan pequeños encargos desplazándose por las diferentes estancias de la clase ("Lleva el plato sucio a la cocina", "Lleva la regla al despacho") y efectúen desplazamientos motivados por los propios intereses (ir a visitar a un hermano más pequeño, ir a jugar a otra clase, etc.).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Banatu gela taldetan, eta bozeramaile batek idatz ditzala sortzen diren ideiak, gogoetak eta iruzkinak. Dividid el grupo clase en subgrupos y que un portavoz recoja por escrito las ideas, las reflexiones y comentarios que surjan.

Materiala: Jolasaren metodologia

Sortu eztabaida gelan, egoitza geriatrikoetan bizi direnen bizi-kalitatearen inguruan. Cread un debate en clase sobre la calidad de vida de las personas que viven en internas en una residencia geriátrica.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gelako ikaskide guztien artean mapa bat egin beharko duzue zuen inguruan (bizi zareten auzoan, udalerrian, eskualdean edo hirian) dauden gizarteak sortutako elkarbizitzarako baliabide guztiak erabiliz. Se trata de que entre toda la clase montéis un mapa con todos los recursos convivenciales generados por la sociedad que existe en vuestra zona (barrio, municipio, comarca o ciudad)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gelako ikaskide guztien artean, egin taula bat ondoko datu hauek hartuta: Elaborad entre toda la clase una tabla con los datos siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gelan, talde handian, erabaki zein den eskaintzarik onena. En clase, en gran grupo determinad cual es la mejor oferta.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Talde bakoitzak gelan aurkeztuko du bere lana, eta irakasleari entregatuko dio behar bezala aurkeztuta. Cada grupo presentará su trabajo en clase y lo entregará debidamente presentado al profesor.

Materiala: Jolasaren metodologia

ikasgela > clase (58 testuinguru)
eu testuak es testuak
Banatu ikasgela lau pertsonako taldetan. Dividid la clase en grupos de cuatro personas.

Materiala: Jolasaren metodologia

Normalean, txokoak ikasgelan bertan eraikitzen dira, baina bestelako espazioak ere aprobetxa daitezke, hala nola korridoreak edo atariak. Normalmente, el lugar donde se montan los rincones es la propia clase, aunque también se pueden aprovechar otros espacios como pasillos o vestí­bulos.

Materiala: Jolasaren metodologia

Ikasgelan aurkeztuko du talde bakoitzak bere lana. Cada grupo presentará su trabajo en clase.

Materiala: Jolasaren metodologia

Ikasgelakoek naturaltasunez tratatzen ninduten, batek Ekintza Katolikoko talde batean sartu ninduen. Las de clase me trataban con naturalidad, una me metió en un grupo de Acción Católica.

Materiala: Ezintasuna

Beste astebete lana egiteko (ikasgelan edo ikasgelatik kanpo). Una semana más para la elaboración del trabajo (en clase o fuera).

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Haur bati ikasgelatik irteteko eskatu behar zaio, gainerakoek ikaskide bat aukera dezaten, eta detektibeak bilatuko duen objektu bat edukiko du aukeratutako ikaskideak. Se hace salir a un niño de la clase para que los demás escojan a un compañero, que será quien tenga un objeto que el detective está buscando.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Konta itzazue ipuinak ikasgelan. Contad los cuentos en clase.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Eskolan kontuan hartu behar da garrantzitsua dela ikasgela espazioa antolatzea eta ezagutze horretan lagunduko duten materialen aukeraketa zaintzea. En la escuela se debe tener en cuenta la importancia de cuidar la organización del espacio clase y de pensar los materiales que faciliten este conocimiento.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Nagusien taldeari dagokionez, ikasgelan denbora bat pasatu ondoren, haurrak badaki nora joan paperaren eta errotuladoreen bila marrazki bat egin nahi badu; badaki non gordetzen diren puzzleak eta mekanoaren piezak; badaki zer material mota dagoen sukaldetxoko armairuetan; badaki zerekin egin dezakeen jolas eraikuntzen txokora joaten bada, eta non dagoen altxorren saskia. En el grupo de los mayores, el niño, al cabo de un tiempo de estar en la clase, ya sabe dónde ir a buscar el papel y los rotuladores si quiere realizar un dibujo, conoce dónde se guardan los puzzles y las piezas de mecano, qué tipo de material hay en los armarios de la cocinita, con qué puede jugar si va al rincón de las construcciones y dónde está la cesta de los tesoros.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Panpina bat, gainera, ikasgela bateko protagonista izan daiteke, hau da, jarduerei hasiera ematen diena izan daiteke, haurrak gaizki portatzen badira haserretu egin daitekeena, berriak ematen dituena eta abar. Un muñeco, además, puede ser el protagonista de una clase, es decir, ser el que inicia las actividades, puede enfadarse si los niños no se portan bien, adelantarles acontecimientos, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa