rebaba Bilatu rebaba testuinguru gehiagotan

1
bizar > rebaba (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Fintzeko harriaz igurtzi behar da hortza, eta bizarrak kendu behar zaizkio, perpendikularki igurtziz, ertzetatik lehenengo eta aurpegietatik ondoren (ikusi 194.B irudia), ertzak behar bezain finduta eta urradurarik gabe gelditu arte. 2.º Se pasa la cuchilla por la piedra de afinar, y se le quitan las rebabas frotándola en sentido perpendicular, primero por los cantos y después por las caras (fig. 194-B), hasta que los bordes queden bien afinados y sin rayas.

Materiala: Egurraren teknologia

5. Luzetarako ertz bakoitzean bizarrak ateratzen baditugu, lau aho edo sorbatz ditugu hortz bakoitzean. 5.º Sacando la rebaba de cada uno de los cantos longitudinales, se obtienen cuatro filos o cortes de cada cuchilla.

Materiala: Egurraren teknologia

4. Sendotasunez, hiru edo lau aldiz igurtzi behar da leungailua lantzerraren kontrako aldearen aurka (ikusi 196.C irudia), bizarra prestatzeko. 4.º Se pasa reciamente el bruñidor tres o cuatro veces a lo largo de la cara opuesta al bisel (Detalle C) para preparar la rebaba.

Materiala: Egurraren teknologia

192. irudia. A Bizarrik gabeko hortza; B hortz bizarduna; C hortz alakatu eta bizarduna. Fig. 192 A, Cuchilla sin rebaba; B, Cuchilla con rebaba; C, Cuchilla con chaflán y rebaba.

Materiala: Egurraren teknologia

197. irudia. Bizarra ateratzeko probak, makurtasunaren angelua gero eta handiagoa dela. Fig. 197 Probando a sacar la rebaba con ángulos de inclinación decrecientes.

Materiala: Egurraren teknologia

4. Xaflaren ertza leungailuaz igurtziz, bi bizarrak ateratzen ditugu (ikusi 195. irudia): lehenengo igurtzialdiak 90 gradukoa izan behar du (ikusi 194.D irudia), eta hurrengoek, 75 edo 85 gradukoak (ikusi 194.E irudia). 4.º Se saca la doble rebaba pasando el bruñidor sobre el canto de la hoja (fig. 195); la primera pasada a 90 grados (fig. 194-D), y las siguientes a 85 ó 75 grados (fig. 194-E).

Materiala: Egurraren teknologia

Egurra leuntzen dute bizarrek. La rebaba realiza el pulido de las maderas.

Materiala: Egurraren teknologia

Hortz alakatuak fintzen ditugunean, bi aho edo bizar bakarrik eratu ditzakegu, baina askoz ere erresistentzia handiagoa dute. La afinadura de las cuchillas biseladas permite sólo la obtención de dos filos o rebabas, si bien mucho más resistentes.

Materiala: Egurraren teknologia

l. Lima mehe eta lau bat erabiliz, bizar zaharra kendu behar da xaflaren aldetik (ikusi 196.A irudia). l.º Con una lima fina y plana, se elimina en el lado de la hoja la rebaba vieja (fig. 196^A).

Materiala: Egurraren teknologia

3. Ertz alakatua findu behar da, bizar guztiak kendu arte. 3.º Se afina el borde biselado hasta eliminar toda rebaba.

Materiala: Egurraren teknologia

bizar > rebaba (43 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerra baten bidez barrak edo profilak bizarrik atera gabe mozteko, makina-euskarri zahar bat eta orga gidaridun bat erabiliz zerratzeko automatismo bat eraiki zen. Para cortar barras o perfiles con una sierra, sin que se produzcan rebabas, se construyó un automatismo de aserrar, utilizando un antiguo sorporte de máquina y un carro con guías.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Bizarrak alakatzea eta kentzea Achaflanado y eliminación de rebabas

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bizarrak kentzeko eta sorbatzak alakatzeko edo biribiltzeko makinak mekanizazio elektrokimikorako makina egokituak dira, eta, beraz, funtzionamendu bera dute. Las máquinas para la eliminación de rebabas y achaflanado o redondeado de aristas son una adaptación de las máquinas de mecanizado electroquí­mico, por tanto, con el mismo funcionamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

piezak kokatzea eta ateratzea errazten duten gune libreak, baita bizarrekin ere (egozkailuak, ateragailuak), espacios libres que faciliten la colocación y la retirada de las piezas, incluso con rebabas (expulsores, extractores),

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ondorengo irudian, doitasun-forjaketa bidez eta matrize itxiarekin egindako forjaketa konbentzionalaren bidez lortutako emaitzak aldera daitezke. Adibide honetan doitasun-forjaketak bizarrak kentzen ez baditu ere, murriztu egiten ditu. En la figura siguiente se puede comparar los resultados obtenidos mediante un forjado de precisión y un forjado convencional con matriz cerrada, aunque el forjado de precisión en este ejemplo no elimina las rebabas, si las reduce.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Nolanahi ere, bizarrik gabeko forjaketak prozesuaren kontrolaren gaineko eskakizun zorrotzagoak ezartzen ditu matrize irekiarekin egindako forjaketak baino, esate baterako: No obstante, el forjado sin rebaba impone requerimientos más exigentes sobre el control del proceso, que el forjado con matriz abierta, como:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bizarra ondoren moztuko den arren, prozesuan eginkizun garrantzitsua du benetan: Aunque la rebaba se recorta posteriormente, tiene realmente una función importante en el proceso:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bizarra. Rebaba.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matrize itxiarekin egindako forjaketan, bizarren sorkuntza faktore erabakigarria da, estanpa barruan presioa pilatzea eragiten baitu, eta horrek barrunbea betetzea eragozten baitu. La formación de la rebaba es un factor crí­tico en el forjado con matriz cerrada, puesto que causa acumulación de presión dentro de la estampa que dificulta el llenado de la cavidad.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Presio-pilaketa hori kontrolatzeko, bizarretarako eremu bat eta matrize barruko arteka bat diseinatzen dira. Esta acumulación de presión se controla diseñando un campo para la rebaba y un canal dentro de la matriz.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea