hueco Bilatu hueco testuinguru gehiagotan

1
hutsune > hueco (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mugitutako teilak tapaki baten lekua hartzen duenean, ez da itogin handirik sortzen; bada, egoera horretan, teila mugitzean sortu den hutsunean zuzenean sartzen den ura besterik ez da iragaziko. Cuando la teja corrida ocupa el lugar de una tapa no suele ocasionar grandes goteras, ya que solo filtrará el agua que penetre directamente en el hueco que la teja deje como consecuencia de su desplazamiento.

Materiala: Igeltserotza

Adreiluaren hutsuneak aprobetxatuta edo katuaren laguntzaz, lerro-soka distantzia egokian jarriko dugu alegia, teilatuaren lerroa kordelaz trazatzeko distantzia aproposean. Aprovechando los huecos del ladrillo o con ayuda de un gato se colocará la cuerda de lí­nea a la distancia apropiada para trazar a cordel la lí­nea del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia amaituta dugula, errematatu egingo ditugu bi alboak. Horretarako, bi alboetan akaberak jarriko ditugu, eta masaz beteko dugu akabera bakoitzaren eta lehen edo azken ilararen arteko hutsunea (9. irudia); gero, masa lehortzen denean, teilaren antzeko kolorea duen kautxuzko margoarekin margotu ahal izango dugu masaz betetako hutsune hori. Una vez terminada la cubierta se rematarán ambos laterales colocando los remates y recibiendo con masa el hueco entre el remate y la primera o última hilada (Fig. 9), pudiéndola pintar una vez seca con un clorocaucho de similar color al de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Teilen arteko hutsunea talotxatzeko, taula estu bat erabiltzea komeni da, oso hutsune meharra geratzen baita teilen artean. Para talochar el hueco que hay entre las tejas es conveniente, dado el angosto hueco que queda, hacerlo con una tabla estrecha.

Materiala: Igeltserotza

eta ez dio urari ubideen eta teilatu-gailurren arteko hutsunetik sartzen uzten. Tiene un sentido útil de dificultar que el agua pueda introducirse entre el hueco que quedaría entre los rí­os y el caballete.

Materiala: Igeltserotza

Tapakiak ondo atxikitzeko, normalean tapakien bost ilaran behin, teilaren azpiko hutsune guztiak bete behar ditugu masaz, teila trinko geratzeko. A la hora de recibir las tapas, se han de coger normalmente una de cada cinco hiladas de tapas, hemos de macizar con masa todo el hueco que queda debajo de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Bi ilara egin ditugunean, hutsunearen alde bakoitzean erregela labur bat jarriko dugu, hurrengo ilarak jartzerakoan nibela erabili beharrik ez izateko. Una vez subidas las dos filas se deberían colocar unas reglas cortas a ambos lados del hueco para seguir subiendo las filas sin utilizar el nivel.

Materiala: Igeltserotza

Altuera horretara iritsitakoan, leihoek hartuko duten lekua eta hutsunea neurtuko ditugu. Alcanzada esa altura mediremos el lugar y hueco que han de ocupar las ventanas.

Materiala: Igeltserotza

Harresiko harrien ezaugarri berak dituzten harri zatiekin, zenbait harlauza txiki egingo ditugu, eta, junturak handiegiak geratzen direnean, harlauza txiki horiek erabiliko ditugu hutsuneak betetzeko (4., 5. eta 6. irudiak). Utilizando restos de piedra de las mismas caracterí­sticas de las que conforman el muro se sacarán unas yascas o pequeñas lajas que servirán para rellenar los huecos demasiado grandes que queden en las juntas (Fig. 4, 5 y 6).

Materiala: Igeltserotza

Zoru zatia amaitua dugunean, berdingidatzat erabilitako erregelak kenduko ditugu, eta erregelak zeuden lekuetan hutsuneak geratuko dira (78. irudia). Una vez terminado el paño se retirarán las reglas que sirvieron de maestras, quedarán entonces unos huecos en el lugar que ocuparon las reglas (Fig. 78).

Materiala: Igeltserotza

2
bao > hueco (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondoren oihalak altxatuko dira (382. irudia). Neurrira egindakoak izan beharko lukete, eta beraz, estali beharreko baoaren edo obraren ezaugarrietara egokituak. Se procederá a izar los paños (fig. 382), que deberían ser fabricados a medida, y, por tanto, ajustados en sus dimensiones al hueco a proteger y/o a las particularidades de la obra.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zorrotenak polistireno hedatuz (kortxoz) babestuko dira (480. eta 481. irudia). Polistirenoa enkofratzeko unean jarriko da, eta horrela, behin forjatua hormigoituta, baoa estalita geratuko da zorrotenak jartzeko zulatzen den arte. Las bajantes se protegerán con poliestireno expandido (corcho) [fig 480 y 481], que se colocará a la misma vez que se encofra, de manera que una vez hormigonado el forjado, quedará protegiendo el hueco hasta que se perfore para la instalación de las bajantes.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Bao handiagoetan (6 m2-tik gorakoetan) segurtasun-sare horizontalak erabili behar dira, adibidez, patioetan (484486 irudia). Se utilizarán redes de seguridad horizontales en huecos de mayor tamaño (a partir de 6 m2), por ejemplo en patios (fig. 484 a 486).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babes-barandak ere jar daitezke bao txikietan zein handietan, osagarri gisa beste babes ekipamendu mota batzuk erabiltzen diren gorabehera, esaterako, sare elektrosoldatua edo segurtasun-sare horizontalak (487. eta 488. irudiak). También se pueden utilizar barandillas de protección tanto en huecos pequeños, como huecos grandes, sin perjuicio de la utilización complementaria de otras protecciones, como mallazo electrosoldado o redes de seguridad horizontales (fig.487y488).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baoak babestea. Protección de huecos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Forjatuko baoak beti estalita egongo dira, altueratiko erorikoak saihesteko. Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caí­das a distinto nivel.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hondakinak edo isurketak ateratzeko hodia dagoen tokian sarea ez da kenduko, eta hodiaren ahoaren tamainako bao bat irekiko da. Donde vaya situada la trompa de desescombro o de vertido no se quitará el mallazo, sino que se abrirá un hueco con la forma de la boca de la trompa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babes bertikaleko itxiera-sareek erabat estali behar dituzte forjatuaren bao guztiak (433. irudia), behetik goraino; horrela, ez da arriskurik egongo langileak barrualdetik erortzeko, eskailera edo aldamioetan igota egon arren. Las redes de cierre de protección vertical protegerán totalmente todo el hueco del forjado (fig. 433), desde abajo hasta arriba, de manera que no exista ninguna zona posible por donde los operarios puedan caer al vací­o desde el interior, aunque estén subidos en escaleras o andamios.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baoak estaltzeko, hainbat sistema erabil daitezke (478-486. irudiak): Se pueden utilizar diferentes sistemas para proteger los huecos (fig. 478 a 486):

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Barruko nahiz kanpoko bao guztien altxaera adierazita, neurriak azalduz. Representación en alzado de los distintos huecos, interiores y exteriores, con expresión de dimensiones,

Materiala: Proiektuak

3
zulo > hueco (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soka perimetralak egiturazko elementuei atxikita geratu behar du, sokaren eta egituraren artean zulorik egon ez dadin; bestela, zuloetatik norbait eror liteke (383. eta 385. irudiak). La cuerda perimetral deberá quedar unida a los elementos estructurales, evitando la formación de huecos entre la cuerda perimetral y la estructura, por donde podrían producirse caí­das (fig. 383 y 385).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Igogailu-zuloak 20x20 cm-ko sare elektrosoldatu gainjarri bikoitzaz estaliko dira (sare hori forjatuaren konpresio-geruzakoa izango da). Los huecos de ascensor serán protegidos con mallazo doble solapado de 20x20 cm (de la capa de compresión del propio forjado).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, igogailuen instalatzaileen lan egiteko modua aldatu egingo da. Alabaina, aldaketa horri esker, langileak igogailu-zulotik erori eta hil ez daitezen solairu bakoitzean jartzen diren babes-ekipamenduak kentzea saihestuko da (ia obra guztietan geratzen da hori). Esto implicará un cambio en la forma de trabajo de los instaladores de ascensores, pero evita que se retiren las protecciones que se colocan en cada planta para evitar las caí­das mortales a través del hueco del ascensor, como se produce en casi la totalidad de las obras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

sistema honekin ez da inolako zulorik sortzen forjatuaren ertzaren eta sarearen artean; ez dago bertatik objektuak erortzeko arriskurik, eta zuloa erabat itxita geratzen da. Con este sistema no existe ningún hueco entre el canto del forjado y el mallazo, eliminando el riesgo de caí­da de objetos por el mismo, y quedando totalmente cerrado el hueco.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baina desabantaila bat ere badu: sarearen eta babestu beharreko forjatuaren ertzaren artean zulo bat geratzen da. Tiene la desventaja de que queda un hueco entre el mallazo y el canto del forjado que debe protegerse.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gero, morteroa botako dugu, eta junturetako hutsuneak ondo bete beharko ditugu. Horretarako, paletaren puntaz zuloan barneratuko dugu masa, eta behar beste harri sartuko dugu junturetan. Harriek heze egon behar dute masa bota aurretik. Después se aplicará el mortero cuidando de rellenar bien el hueco de las juntas, rehundiendo con la punta de la paleta la masa e introduciendo todas las piedras que sean necesarias en las juntas, procurando mantenerlas húmedas antes de echar la masa.

Materiala: Igeltserotza

Kurrikarekin edo zulatzeko makina erradialarekin ebakiren bat egin, eta, akabera guztiz ona ez bada (zuloa txikia delako eta rotaflexarekin ezin delako lan egin), ebakia limarekin edo arrasparekin landu dezakegu, akabera leuntzeko (21. irudia). Cuando se han practicado unos cortes con tenaza, o con la radial y su acabado no es del todo bueno -porque es un hueco pequeño y no se puede trabajar con la rotafléx-, se puede repasar el corte con una lima o escofina, para afinar su terminado (Fig. 21).

Materiala: Igeltserotza

Neurriak nola hartu. Neurriok, gero, hutsune horretan jarri beharreko lauzara eraman beharko ditugu, lauzan zuloak egiteko. Ejemplo de cómo se pueden tomar las medidas para trasladarlas al azulejo que se ha de colocar en ese hueco y en el que se han de practicar los correspondientes agujeros.

Materiala: Igeltserotza

Material finak erabili behar baditugu marmola eta portzelanatoak, esaterako, paletatxoarekin egingo dugu lan (16. irudia); izan ere, paletatxoaren puntarekin, ondo errematatu ahal izango ditugu zementu-esnez betetako izkinak (18. irudia), eta zulo txikietara ere ondo iritsi ahal izango gara, esate baterako, mailarteak itsasgarriz edo masaz bete behar ditugunean (17. irudia). Si se va a emplear materiales finos -mármoles o porcelanatos- se ha de utilizar un paletí­n (Fig. 16) cuya punta permita rematar bien las esquinas en los enlechados (Fig. 18) o penetrar bien en los huecos pequeños como, por ejemplo, para rellenar bien las tabicas de pegamento o masa (Fig. 17).

Materiala: Igeltserotza

eta, lerro horiek oinarri hartuta, zenbait zulo egingo ditugu, zuloek, gero, loturak egiteko balioko baitigute (4. irudia). Guiándose de esas lí­neas se practicarán unos huecos para que sirvan de enlaces (Fig. 4).

Materiala: Igeltserotza