producto Bilatu producto testuinguru gehiagotan

1
produktu > producto (43 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tapoien kasuan, fabrikatzailearen informazioa estalkian agertuko da, produktuan ezin baita jarri. En el caso de los tapones, la información del fabricante vendrá dada en el envoltorio, ya que no se puede poner en el producto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

pintura-kabina, intoxikazioa dela eta, arriskubidea sortzen duen lekua da, baina leku zehatz horretan bagaude soilik izango dugu istripuaren arriskua, pintatze-prozesuari lotutako gasak edo produktu toxikoak arnastearen ondorioz. la cabina de pintura es un lugar con peligro de intoxicación, pero solo si estamos en ese sitio concreto, corremos el riesgo de sufrir un accidente provocado por la inhalación de gases o productos tóxicos debidos a la emanación de gases inherentes al proceso de pintado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Beraz, ez da disolba daitekeen lentillarik erabili behar, eta betaurrekoek erresistenteak izan behar dute produktu horiekiko. No deben usarse, por lo tanto, lentillas que pueden disolverse, y las gafas utilizadas deben ser resistentes a estos productos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan arrisku hauek ditugu: disolbatzaileekin egiten diren lanek, produktu kimikoek, labaindurek eta elektrizitate estatikoak sortutakoak. En esta zona se dan trabajos con disolventes, productos quí­micos, resbalamientos y peligros producidos por la electricidad estática.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ehunekoa pisuan; hau da, substantzia aktiboen gramo-kopurua produktuaren 100 gramoko Porcentaje en peso; es decir, el número de gramos de sustancia activa por 100 gramos de producto

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Iragazki mota hau ez da eraginkorra izango produktua usaina botatzen hasten denean. Este tipo de filtro será inoperante cuando se empiece a oler el producto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Produktuaz bustitzean airea ezin delako igaro. B Porque al empaparse del producto, no puede pasar el aire.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Erreparatu lantegiko produktu guztiei, begiratu eta jaso idatziz konposatuak, eta erabaki zein den iragazkirik egokiena kasu bakoitzean. Fí­jate en todos los productos existentes en el taller, mira y apunta los compuestos y decide cuál es el filtro más adecuado en cada caso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pinturak edo pinturetarako produktuak Pinturas o productos para pinturas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egin txapa- eta pintura-lantokian erabiltzen diren produktuen zerrenda, eta identifikatu seinaleak. Haz una lista de los productos utilizados en el taller de chapa y pintura e identifica la señalización.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

produktu > producto (475 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horri dagokionez, Australiako naturaren asaldurarik gabeko biziraupena babestu nahi duen legedi gogorra dago. Hainbat neurri gehiegizkoak iruditzen zaizkio askotan turistari: adibidez, produktu begetalak, animaliak eta elikagaiak inportatzeko debekua, eta beste kontinenteetatik datozen hegazkinak fumigatzea bidaiariak jaitsi aurretik. En relación a este hecho , existe una dura legislación que trata de proteger la pervivencia inalterada de la naturaleza australiana llegando a medidas que pueden parecer exageradas a los turistas como la prohibición de importación de productos vegetales , animales y alimenticios junto a la fumigación interior y exterior de los vuelos procedentes de otros continentes antes de desembarcar el pasaje.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Produktu turistiko hori Kenya barrualdeko goi-lurraldeetan egiten diren safarien osagarri da. Este producto turí­stico sirve de complemento a los safaris que se realizan en las tierras altas del interior de Kenia.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Tanger eta Agadir eguzki- eta hondartza-produktuan espezializatu dira, eta baita Casablanca ere; horra, dena den, zirkuitu-turistak ere erakartzen dituzte eraikin erlijioso handiek (hala nola Hassan II.a meskita berriak). Tanger y Agadir se han especializado en el producto de sol y playa, y también Casablanca, donde adicionalmente las grandes edificaciones religiosas como la nueva Mezquita Hassan II atraen también turistas de circuito.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuakNazioarteko produktuak

Eskaintza gastronomikoak, hondartzek eta produktuen prezio merkeagoek nazioarteko turismo mugakidea erakarri dute; hala ere, 2001. urtearen amaieran Argentinan izandako krisiak ez dio etorkizun handirik ekarri sektore horri. La oferta gastronómica, las playas y los precios más reducidos de sus productos , han atraí­do un turismo internacional de frontera, sin embargo la crisis argentina desde finales del 2001, no plantea un horizonte muy favorable al sector.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Karibeko uharterik handiena da eta aisialdirako aukera ugari eskaintzen ditu; eguzki- eta hondartza-produktua da nagusi, baina balio natural eta kulturalekin konbina daiteke. La mayor isla del Caribe ofrece un amplio abanico de posibilidades de ocio, con un predominio del producto sol y playa , y combinado con valores naturales y culturales.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Klima tropikala eta eguzki- eta hondartza-produktua nagusi izatea. Clima tropical y producto de sol y playa dominante

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Azkenik, zenbait laneko estaziok diseinu fisikoaren gaineko datuak automatikoki igortzen dituzte amaitutako txartelen proba-sistemara; hala, produktibitatea eta fidagarritasuna hobetzen dira eta serieak fabrikatzeko prest dagoen azken produktua eskaintzen da. Finalmente, hay estaciones de trabajo que transfieren automáticamente datos sobre el diseño fí­sico al sistema de prueba de tarjetas acabadas, mejorando la productividad y la fiabilidad, y proporcionando un producto final listo para fabricación de series.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Pilaketa horrek, era berean, egin daitezkeen elkarketa-erroreak detektatzen ditu; horien bidez, erabiltzaileak produktuaren kalitatearen gaineko kontrola du prozesuaren lehen etapetatik hasita. Esta compilación detecta, a su vez, los posibles errores de conexionado cometidos, con lo que el usuario tiene control sobre la calidad del producto desde las primeras etapas del proceso.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

( Produktu ekonomikoagoa lortzea, kalitate hobeagokoa eta ahalik eta denbora laburrenean. ( Obtención de un producto más económico, de mejor calidad y en el menor tiempo posible.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

CAD edo Ordenagailuz Lagundutako Diseinua honela defini dezakegu: ordenagailuaren erabilpenean oinarrituta eta programa egokiekin produktuaren diseinua errazteaz arduratzen den teknika. Podemos definir el CAD o Diseño Asistido por Ordenador como la técnica que, basándose en el uso del ordenador y con los programas adecuados, se encarga de facilitar el diseño de un producto.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

produktu > producto (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Y produktuaren 8.000 kilo; unitate bakoitzak 3.000 pezeta balio du. 8.000 Kilos producto "Y" a 3.000 ptas/unid

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Memoriako X oharrean azaltzen den moduan, sozietateko bezero batek auzitegietan .............. euroko erreklamazio-demanda egin du, produktu batek eragindako kalte eta galerak direla eta. Itxuraz Soter S.A. enpresak fabrikatu eta saldutako produktu batek eragin zituen galera horiek. Según se explica en la nota X de la memoria, un cliente de la sociedad ha presentado antes los tribunales una demanda de reclamación de.......euros por daños y perjuicios ocasionados por un producto, supuestamente defectuoso, fabricado y vendido por Soter, S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kasu berezietan onartzen da, salbuespen batzuetan soilik; hain justu, arrazoi justifikatuekin kontsumo-produktuak publikoari merkaturatzen dizkieten enpresek inbentarioa baloratzeko arazoak dituztenean. Es un caso especial que puede admitirse en ocasiones excepcionales cuando, por causas justificadas, las empresas dedicadas a la comercialización al público de productos de consumo, tengan problemas de valoración de inventario.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Azpiproduktuak d) Produktu osagarriak c) Subproductos d) Productos auxiliares

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Distriten S.A. komisionistak M produktuaren 200 unitateko gordailua du; Produbest S.A.ren jabetza da berez. El comisionista Distriten S.A. tiene en depósito 200 unidades del producto M, que son propiedad de Produbest S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Produktuen lerro bat kentzeko erabakia. Decisión de eliminar una lí­nea de productos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

W produktuaren 20.000 kilo; unitate bakoitzak 30.000 pezeta balio du. 20.000 kilos producto "W" a 30.000 ptas/unid.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- 5.409,11 euroko kostua eta 360,61 euroko hondarbalioa dituen makina batekin jakineko produktu baten 42.000 ale egingo direla aurreikusten da. 6.- Con una máquina cuyo costo de 5.409,11 € y a la que se le calcula un valor residual de 360,61 € se tiene previsto fabricar 42.000 unidades de un determinado producto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Produktu-lerro bat kentzeko erabakia, edo produktu sorta berri bat ateratzekoa. La decisión de eliminar una lí­nea de productos o el lanzamiento de una nueva gama de productos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egoera horien adibideetako batzuk hauek dira: erreklamazioak, auziak, kontingentziak edo zerga-ikuskapenak, lan-erreklamazioak, ingurumena, endosuak, produktuen gaineko bermeak eta abar. Como ejemplos de este tipo de situaciones tenemos: reclamaciones, litigios, contingencias o inspecciones fiscales, reclamaciones laborales, medio ambiente, endosos, garantías sobre productos, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

produktu > producto (122 testuinguru)
eu testuak es testuak
digeritu gabeko produktuak. productos no digeridos.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Produktuak sabel-huste izeneko prozesuaren bitartez kanporatuko dira. Estos productos se expulsarán al exterior en el proceso denominado defecación.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Hondakin-produktuen artean landareen zelulosa-hormak daude. Horien kontura zenbait bakterio saprofito sinbionte (heste-flora) bizi da, eta gasak askatzen dituzten hartzidurak sortzen ditu. Entre los productos residuales se encuentran las paredes celulósicas de los vegetales, a cuyas expensas viven una serie de bacterias saprí²fitas simbiontes (flora intestinal), que producen fermentaciones con desprendimiento de gases.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Farmazia-bulegoetan, "osasun-hezkuntza" egiten da. Alde batetik, hezkuntza hori pertsona gaixoekin egiten da: adibidez, botikak hartzera datorren eta bronkitis kronikoa duen pertsona bati gogorarazten zaionean osasungarria litzatekeela erretzeari uztea (noski, erretzeari uztea edozeinentzat da ona), edo botikak erabiltzeko jarraibideak gogorarazten direnean. Beste alde batetik, gaitzik ez duten pertsonekin ere egiten da En los establecimientos de farmacia se hace "educación sanitaria" sobre personas enfermas, al recordar lo saludable que sería dejar de fumar a la persona con bronquitis crónica que recoge su medicación (naturalmente dejar de fumar le viene bien a cualquier persona), o al recordar las pautas de utilización de los medicamentos; y sobre personas sanas, al recomendar una crema protectora u otras

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zuntza garrantzitsua da gorputzerako; horregatik, bihi osoko produktuak oso egokiak dira. La fibra es necesaria para el organismo, por lo que los productos integrales son muy adecuados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Desintoxikatu egiten du, substantzia toxikoak (botikak, odolean dauden digestio-produktuak, toxikoak...) eraldatzen baititu, kaltegarriak ez diren substantziak sortuz. Desintoxica, ya que transforma sustancias tóxicas en otras no nocivas (fármacos, productos de la digestión que circulan en la sangre, tóxicos...)

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bena horiek digestioko produktuak daramatzate, eta horregatik ezin dira zuzenean igaro odol-zirkulaziora: lehenengo gibeletik igarotzen dira, bertan alda daitezen digestioko produktuak. í‰stas venas al traer productos de la digestión no pueden ser incorporados directamente al torrente circulatorio por lo que pasan primero por el hí­gado donde serán modificados.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Lehengaiak elaboratu gabeko produktuak dira. Ekoizpen-prozesuaren lehenengo fasean sartzen dira, gero eraldatzeko. Las materias primas son productos no elaborados, que se incorporan en la primera fase del proceso de producción para su posterior transformación.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

KP produktuak (kimikoki puruak). Productos QP (quí­micamente puros).

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Industrian handizkako jardueretan erabili ohi diren produktuak baino produktu finduagoak dira. Son productos más refinados que los que se usan de ordinario en las actividades al por mayor en la industria.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan