solera Bilatu solera testuinguru gehiagotan

1
zolarri > solera (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zolarria bota berri eta oraindik bigun dagoela, terrazozko baldosak ipintzeari ekingo diogu, eta zolarriaren kanpoaldetik baldosa gehiago ezin jar ditzakegunean, zenbait ohol ipiniko ditugu dagoeneko ipinita dauden baldosen gainean, eta, zolarriaren barrutik zorua jartzen jarraituko dugu ohol horietara igota. Oholak aurrerantz mugituko ditugu behar beste aldiz, zolarria baldosaz beteta geratu arte. Recién echada la solera, aún tierna, se comenzarán a colocar las baldosas de terrazo, cuando no se alcancen a colocar más desde fuera de la solera se pondrán unos tableros sobre lo ya embaldosado y subiéndose a ellos los obreros seguirán poniendo el suelo, moviendo los tableros hacia delante, las veces necesarias hasta que la solera quede cubierta de baldosas.

Materiala: Igeltserotza

Akabera leuna lortu nahi badugu, zolarriaren gainaldea oraindik bigun dagoela (81. irudia) zementu pixka bat zabal dezakegu han-hemenka. Zementua bustitzen utziko dugu, eta bustita dagoela (urak zementua ilundu egiten duelako jakingo dugu bustita dagoela) plaunkaia pasatuko dugu, zementua zabal eta leun geratu arte (82. irudia). Si se desea un acabado bruñido se puede espolvorear la superficie aún tierna de la solera (Fig. 81), dejando que el cemento se empape y, una vez húmedo -oscurecido el cemento por el agua- se pasaría una llana hasta que el cemento quede como untado y bruñido (Fig. 82).

Materiala: Igeltserotza

Txaplata kentzen ez badugu edo zolarria zulatzen ez badugu, junturetako bat irtenda geratuko da ezinbestean. De no quitar el pegote o picar la solera es inevitable que en una de las juntas quede ceja.

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Zolarria mea-hareazko morteroarekin egin behar badugu, beste prozesu bat bete beharko dugu. En caso de que se proceda a echar una solera con un mortero de arena de mina se seguirá otro proceso.

Materiala: Igeltserotza

Aldaketa horiek oso txikiak izanda ere milimetro gutxikoak, nahikoak izaten dira zolarriaren presioa nabarmen handitzeko; horren ondorioz, zolarria zartatu egin daiteke, eta lauzak hanpatu. Son cambios muy pequeños -milimétricos- pero lo suficientes como para que soporten una gran presión y se rajen las soleras o se ahuequen los azulejos.

Materiala: Igeltserotza

Zolarria bota eta hurrengo egunean egin behar dugu eragiketa hori, zolarria zabaldu aurretik betiere; bestela, dilatazio-junturak egiteari berandu ekinez gero, zartadak sortuko dira zolarrian. Esta fórmula ha de hacerse al día siguiente de haber echado la solera, antes de que la misma se dilate y surjan grietas como consecuencia de retrasarse a la hora de hacerle las juntas.

Materiala: Igeltserotza

Dilatazio-junturak zolarria bigun dagoenean egiteko erremintak ere badaude: irudian ageri den plaunkai antzeko horrek, esate baterako, irtengune zorrotza dauka, eta, irtengune hori zolarrian barneratuta, juntura egokia uzten du plaunkaiak. Existen herramientas para realizar las juntas de dilatación en tierno, esta especie de llana que muestra la ilustración, consta de un saliente afilado, que penetra lo necesario en la solera como para dejar una junta fiable.

Materiala: Igeltserotza

Zolarria egiteko erabiliko ditugun berdingidak mortero berarekin egingo ditugu. Las maestras que servirán para fabricar la solera se realizarán con el mismo mortero.

Materiala: Igeltserotza

Zolarriak 4 cm-ko masa-lodiera izaten du. La solera ha de contar con un grosor de masa habitual de 4cm.

Materiala: Igeltserotza

zolata > solera (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Marka horiek erabilgarriak izango zaizkigu aurrerago, zolatak zer altueratan bota edo lauzen lehen ilara zer altueratan jarri behar dugun jakiteko. Marcas que servirán en fases posteriores para saber a qué altura echar las soleras o colocar la primera fila de azulejos.

Materiala: Igeltserotza

ºZapata, zolata, horma, pantaila, paldo, zepatu, lauza, habe, zutabe eta abarren neurriak eta xehetasunak, erantsitako oin edo taularen bidez, behar denean dilatazio-junturak adieraziz. ºDimensionado y detalles de zapatas, soleras, muros, pantallas, pilotes y encepados, losas, vigas, pilares, etc., sobre planta o cuadro anejo, indicando las juntas de dilatación en el caso de que sean necesarias.

Materiala: Proiektuak

Elementu aurrefabrikatuekin eratutako aldamioak (modulukakoak nahiz norabide anitzekoak), lurzoru naturalaren, hormigoizko zolaten, forjatuen, irtenuneen edo bestelako egiturazko elementuen gainean jarrita daudenean. Elementu horien altuerak 6 metro baino gehiagokoa izan behar du beheko bermatze-mailatik aldamioaren goiko muturreraino. Bestela, irtenuneak edo bermapuntuen arteko 8 metro bain Andamios constituidos con elementos prefabricados (tanto modulares como multidireccionales) apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos estructurales cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de 6 metros, o dispongan de elementos horizontales que salven vue

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan