muntaia Bilatu muntaia testuinguru gehiagotan

1
Mihiztadura: ohol bat besteekin lotzeko lotura
Mihiztadura: ohol bat besteekin lotzeko lotura
muntaia > ensamble (80 testuinguru)
eu testuak es testuak
592. irudia. Pieza zuzen baten eta pieza kurbatu baten muntaia. Fig. 592 Ensamble de pieza recta con curva.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaiako pieza bertikalak izan dezake ziria (ikusi 593. irudia), pieza horizontala eta pieza kurbatura ahokatzeko. En el ensamble de la figura 593 la pieza vertical lleva la espiga que encaja con la horizontal y la curvada.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaiei eta loturei buruzko kapituluan azaldutako elkarketa motak ere erabil daitezke, eta, esaterako, Jupiterren tximista erako lotura erabil daiteke kurbetan (ikusi 596. irudia). También pueden usarse las diversas uniones explicadas en el capí­tulo de ensambles y empalmes ; así­, en la figura 596, podemos apreciar el empalme de rayo de Júpiter de una curva.

Materiala: Egurraren teknologia

593. irudia. Bi pieza zuzenen eta pieza kurbatu baten muntaia. Fig. 593 Ensamble de dos piezas rectas con una curva.

Materiala: Egurraren teknologia

595. irudia. Pieza kurbatuen muntaia. Fig. 595 Ensamble de piezas . curvas.

Materiala: Egurraren teknologia

Arteka duen oholaren burua ziria duen oholaren jangunean ahokatu behar da. Hartara, sendoagoa da muntaia. La testa de la tabla ranurada encaja en el rebajo de la tabla espigada, aumentando así­ la solidez del ensamble.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaia errazak eta zur-erdikakoak. Ensambles sencillos y a media madera.

Materiala: Egurraren teknologia

ZIRI BIDEZKO MUNTAIAK ENSAMBLES CON ESPIGAS

Materiala: Egurraren teknologia

Ziri irekiko T erako muntaia (ikusi 356. irudia). Ensamble en T con espiga abierta (fig. 356).

Materiala: Egurraren teknologia

Hozkak ez badu irteerarik, berriz, aho-zirikako muntaia esaten zaio. Si la escopladura fuera sin salida, se llamaría ensamble de espiga con mortaja.

Materiala: Egurraren teknologia

muntaia > ensambladura (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Askotariko profilak izan ditzakete moldurek. Muntaia, berriz, topeka egiten dugu, pita bidez, edo 45 graduko alde bat erabiliz. Las molduras pueden tener muy variado perfil; la ensambladura se hace a tope, con boquilla, o con una cara a inglete.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaia. " Ensambladura.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaia guztiak probatu ondoren, behin betiko biribildu behar dugu ardatza; izan ere, zenbat maila dauden oinplanoan, hainbat alde ditu ardatzak orduan. Probadas todas las ensambladuras, el árbol, que se había dejado en tantas caras como peldaños hay en planta, se redondea definitivamente.

Materiala: Egurraren teknologia

Hegazti horren buztanarekiko antzarengatik du izena horrela muntaia mota honek, Esta ensambladura toma el nombre de su semejanza con la cola de dicha ave.

Materiala: Egurraren teknologia

Eraikuntza merkeetan, oso buztan zabalak egiten ditugu, kopurua txikiagotzeko; izan ere, egurraren uzkurduraren ondorioz, litekeena da ziriak lasai gelditzea eta, horren ondorioz, muntaiaren erresistentzia txikiagoa izatea. En las construcciones de tipo económico, se hacen colas muy anchas para disminuir su número, pues la contracción de la madera puede hacer que las espigas queden flojas, disminuyendo la resistencia de la ensambladura.

Materiala: Egurraren teknologia

c) Muntaia egin behar badugu alde bat 45 gradukoa izanik (ikusi 773. irudia), molduraren sakonera markatu behar dugu 2 mm gehiago kontuan hartuz; 8-10 mm-ko tartea utzi behar dugu, paretan edo baoan sartzeko, 12-14 mm markatu behar ditugu, hozka edo ziria sartzeko; eta aurpegitik lehen lerrorako guztia 45 graduko angelua eratuz moztu behar dugu. c) Si hubiera que hacer una ensambladura con una cara a inglete (fig. 773), se marca la profundidad de la moldura, dándole 2 mm. más de margen; se deja un espacio de 8 a 10 mm. para pared o hueco; se señalan de 12 a 14 mm. para escopleadura o espiga; y se corta a inglete lo que va desde la cara a la primera lí­nea.

Materiala: Egurraren teknologia

a) Moldura irtenak edo almendra-puntaren erako moldurak izan ditzake topekako muntaiak (ikusi 771. irudia). a) La ensambladura a tope admite molduras escapadas o a punta de almendra (fig. 771).

Materiala: Egurraren teknologia

b) Pita bidezko muntaia erabiltzen dugunean (ikusi 772. irudia), moldura bezain sakona baldin bada jangunea, piezaren lodiera osoan luzatu behar da pita; bestela, dagokion bezainbat luzatu behar da alde bakoitza. b) La ensambladura con boquilla puede verse en la figura 772. Si el rebajo tiene la misma profundidad que la moldura, se hará la boquilla corrida por todo el grueso de la pieza; y en caso contrario, se dará a cada lado el avance que le corresponda.

Materiala: Egurraren teknologia

Moldurak ere askotarikoak izan daitezke, eta muntaiak hainbat modutan egin daitezke. Las molduras pueden tener muy variado perfil, y las ensambladuras pueden efectuarse de varios modos.

Materiala: Egurraren teknologia

2
muntaia > ensamblaje (106 testuinguru)
eu testuak es testuak
Muntaiak eta dokumentazio grafikoaren sorrera SOLIDWORKSekin Ensamblaje y elaboración de documentación gráfica con SOLIDWORKS&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea; 141

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

Muntaiak eta multzoak 142 Ensamblajes y conjuntos tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea; 142

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

Muntaien leherketa eta materialen zerrenda Explosión de ensamblaje y listas de materiales tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea;&tabulatzailea; 161

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

Lotura finkoakdira bizitza baliagarri osoan desmuntatzeko aukerarik izango ez duten muntaiak osatzen dituztenak. Se definen comouniones fijasaquellas que forman ensamblajes que permanecerán sin posibilidad de desmontaje durante toda su vida útil

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

3. Muntaia Ensamblaje 3

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

Aukeratu behar da sortu nahi den fitxategi berria zer izango den: pieza bat, muntaia bat edo marrazki bat. Es preciso elegir si el archivo nuevo que se quiere crear será una pieza un ensamblaje o un dibujo

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

Muntaiak eta marrazkiak 5. unitatean landuko dira. Los ensamblajes y dibujos serán tratados en la Unidad 5.

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

Feature Managerdelakoaren diseinu-kudeatzailea piezaren, muntaiaren edo marrazkiaren egituraren zerrenda erakusten du. Gestor de diseño del Feature Manager:muestra una lista de la estructura de la pieza ensamblaje o dibujo

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

Command Manager:testuinguruarekiko sentikorra den tresna-barra bat da, martxan dauden atazekin lotutako tresnak erakutsiz automatikoki eguneratzen dena, eta horretarako, gainera, dokumentu aktiboa zein motatakoa den kontuan hartzen duena (pieza marrazkia edo muntaia . Command Manager:es una barra de herramientas sensible al contexto, que se actualiza automáticamente mostrando las herramientas relacionadas con las tareas que se estén realizando y en función del tipo de documento activo (pieza dibujo o ensamblaje .

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa

Komando horiek desberdinak izango dira krokis baten barruan gauden ala ez, eta pieza bat, muntaia bat edo marrazki bat egiten ari garen ala ez. Estos comandos serán diferentes si se está dentro de un croquis o no y si se está realizando una pieza un ensamblaje o un dibujo

Materiala: Sistema mekatronikoen adierazpen grafikoa