empalme Bilatu empalme testuinguru gehiagotan

1
juntura > empalme (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horiek moteltzea areagotu egiten dute, eta hori, distantziak eragiten duenari gehitu behar zaio; hain zuzen ere, distantziagatiko moteltzea 0,5 dB-ekoa izan daiteke tartekatutako elementu bakoitzeko (juntura edo konektorea). í‰stas introducen una atenuación extra, que se debe añadir a la considerada por la distancia, que viene a ser de hasta 0,5 dB por elemento interpuesto (empalme o conector).

Materiala: Industria komunikazioak

Aitzitik, zuntz optikoko kableetan garrantzitsuena argi-izpiaren eraso-angelua mantentzea da, batez ere konexioek izaten dituzten juntura saihestezinengatik. Sin embargo, en los cables de fibra óptica, lo importante es mantener el ángulo de incidencia del rayo luminoso, entre los inevitables empalmes, que sufre la conexión.

Materiala: Industria komunikazioak

Kablea irekita badago, juntura egin. Si el cable está abierto, realizar el empalme.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Borne batetik bestera doazen eroaleetan ez egin junturarik. No realizar empalmes en conductores que vayan de un borne a otro.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

2
lotura > empalme (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi ziriko lotura (ikusi 408. irudia). Empalme a doble espiga (fig. 408).

Materiala: Egurraren teknologia

Ziri txandakatuko lotura (ikusi 409. irudia). Empalme con espigas alternadas (fig. 409).

Materiala: Egurraren teknologia

Loturak Empalmes

Materiala: Egurraren teknologia

Aurrez aurreko maldako lotura (ikusi 400.A irudia). Empalme de escarpe por la cara (fig. 400-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Jupiterren tximista erako lotura (ikusi 419. irudia). Empalme de rayo de Júpiter (fig. 419).

Materiala: Egurraren teknologia

Jupiterren tximista erako lotura ebakiduna Empalme de rayo de Júpiter con redientes

Materiala: Egurraren teknologia

420. irudia. Jupiterren tximista erako lotura ebakiduna. Fig. 420 Empalme de Rayo de Júpiter con redientes.

Materiala: Egurraren teknologia

Parez pareko miru-buztanerako lotura (ikusi 422. irudia). Zur-erdika eta bi miru-buztan erabiliz egiten da. Empalme de colas de milano opuestas (figura 422). Suele hacerse a media madera, y con doble cola de milano.

Materiala: Egurraren teknologia

Flauta-aho konbinatuaren erako lotura (ikusi 415. irudia). Piezaren erdi batean, flauta-ahoa norabide batean dago, eta, beste erdian, kontrakoan. Empalme a pico de flauta combinado (figura 415). En una mitad de la pieza, el pico de flauta está en un sentido; y en la otra mitad, en sentido contrario.

Materiala: Egurraren teknologia

Miru-buztanerako lotura (ikusi 416. irudia). Empalme de cola de milano (fig. 416).

Materiala: Egurraren teknologia

lotura > empalme (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lerroen arteko gurutzagunea elkarren arteko loturarik gabe Cruce de lí­neas sin empalme entre eilas

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lerroen arteko loturak Empalmes de lí­neas

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Blokeen arteko lotura kudeatu. Gestión del empalme entre bloques.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ardatz hilak dituzten sistemetan, PLCak marka hori erabiltzen du CNCari erakusteko nola kudeatu behar diren ibilbideen arteko loturak tartean ardatz hil bat dagoenean. En sistemas con ejes muertos, el PLC utiliza esta marca para indicar al CNC cómo gestionar los empalmes entre trayectorias cuando hay un eje muerto implicado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kontuan hartu behar da bloke-prestakuntza eteteak hainbat eragin izan ditzakeela: programatu ez diren ibilbide konpentsatuak, nahi ez diren loturak (ibilbide txikiekin lan egitean), ardatzetatik jauzietarako lekualdaketak... Hay que tener en cuenta que detener la preparación de bloques puede provocar trayectorias compensadas distintas a las programadas, empalmes indeseados cuando se trabaja con tramos pequeños, desplazamientos de ejes a saltos, etc.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Hari-loturak Empalme de roscas

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Hari-loturak egiten direnean, hasierako hari-loturaren sarrerako angelua bakarrik hartzen da kontuan. Si se realizan empalmes de roscas, sólo se tiene en cuenta el ángulo de entradas en la primera de ellas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Gainera, sarrera anitzeko hariak eta hari-loturak egiteko aukera ematen du. Además el roscado electrónico permite realizar roscas de varias entradas y empalmes de roscas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Nahi izanez gero, sarrerako angelua ere zehaztu daiteke, eta horri esker, sarrera anitzeko hariak eta hari-loturak egin daitezke. Opcionalmente se puede definir el ángulo de entrada, lo que permite realizar roscas de varias entradas o empalme de roscas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

3
lotune > empalme (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lotunea Empalme

Materiala: Igeltserotza

Piezen edo hodien arteko lotuneak errematatzeko, eskaiolatan bustitako zenbait hesgailu hartu, eta hainbat bira emango diegu pieza edo hodi horien inguruan. Los empalmes que han de hacerse entre las distintas piezas, tubos, deben rematarse dando varias vueltas alrededor de ellos con unas vendas empapadas en escayola.

Materiala: Igeltserotza

eta ondoren, hagatxoa masatan ezarriko dugu (2. irudia). Komenigarria da hagatxoak hormatalaren antzeko luzera izatea, lotunerik egin behar ez izateko. Asentando en el cordón la varilla (Fig. 2), es conveniente que la varilla tenga una longitud similar a la altura del paño, para no tener que hacer empalmes.

Materiala: Igeltserotza

Zarpiatuak txukun geratzeko, ez da igarri behar ez hormatalen lotuneak non dauden ez berdingidak non egon ziren. Es importante para el buen acabado de los enfoscados que no se noten los empalmes entre paños ni los lugares donde estuvieron las maestras.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, lotuneak gaizki errematatuta daudelako ere gera daitezke lotune horiek begi-bistan. Horixe gertatzen da ofizialak, talotxatzerakoan edo masa zabaltzerakoan, jarri berri duen masa lehor dagoen hormatal zatiaren gainean uzten duenean (9. irudia), eta akabera zikin eta zakar geratzen da horrela. También suele ocurrir que destaquen los empalmes debido a un mal remate en el mismo, esto ocurre cuando el oficial, bien a la hora de talochar o bien a la hora de aplicar la masa, deja que la masa recién dada monte sobre la parte del paño ya seca (Fig. 9), dejando un acabado sucio y feo.

Materiala: Igeltserotza

Hormatala talotxatzeko, komenigarria izaten da lotuneetatik hastea; izan ere, lotuneen esparrua aurreko egunean zabaldutako masa lehorraren ondoan dago, eta masa lehorrak zurrupatu egiten du hezetasuna; beraz, lotuneen eremuan erdialdean baino lehenago lehortuko da zabaldu berri dugun masa. Para talochar el paño es conveniente empezar a hacerlo desde los empalmes ya que, al ser una zona en contacto con la masa seca dada el día anterior, esta rechupa haciendo que la masa recién dada empiece a secarse antes en esos sitios que por el centro.

Materiala: Igeltserotza

4
lotura > empalme (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
c) Lotura banatua. c) Empalme repartido.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Banaketa-loturak Empalmes distribución

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Konektoreak, loturak eta masarako puntuak ere adierazten dira (3.4 irudia). Los conectores, empalmes y puntos de masa aparecen también señalizados (figura 3.4).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lotura banatua Empalme repartido

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.14 irudia. Kabinako/kapoteko kablearen eta ABSaren kablearen arteko lotura (Iveco Dayly) Figura 1.14. Empalme entre el cable de la cabina/capó y el cable del ABS (Iveco Dayly)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ibilgailuaren ekoizleak loturaren edo konektorearen informazioa ematen du, ibilgailu barruko kokapen zehatza emanez. El fabricante del vehí­culo proporciona la información del empalme o conector, localizándolo dentro del vehí­culo en el lugar exacto.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

lotune > empalme (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lotunearen irudikapena Representación de un empalme

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lotunearen konektorearen kolorea Color del conector de empalme

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lotune-zenbakia Número de empalme

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak