gela Bilatu gela testuinguru gehiagotan

1
Gela baten barrualdea.
Gela baten barrualdea.
gela > camarote (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horri buruzko informazioa banatzen da gelan. Se entrega información al respecto en el camarote.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Dieta bereziak eta zerbitzua eska daitezke geletan. Existe también la posibilidad de solicitar dietas especiales y servicio en los camarotes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gelak: El camarote:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

oro har, ontzia 90eko hamarkadatik aurrera eraikitakoa bada, gelak estandarrak dira, hau da, neurri, espazio eta dekorazio berekoak (luxuzko gelak, banakakoak, ezinduentzako gelak... izan ezik). en general, si el barco se ha construido a partir de los años 90, los camarotes son estándar, es decir, iguales en dimensiones, espacio y decoración (excepto camarotes de lujo, individuales, para discapacitados...).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gelek ontziaren barruan duten kokapenak zehazten ditu prezioen ezberdintasunak: Las diferencias de precio vienen marcadas por la situación de los camarotes dentro del barco:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Barrura ematen duten gelak: Camarotes interiores:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Kanpora ematen duten gelak: Camarotes exteriores:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Erdialdean (distantzia txikiagoak, mugimendu gutxiago...) eta alde zaratatsuetatik urrun (makina-gelak, igogailuak, dantzalekuak...) dagoen gela bat aukeratzea da gomendagarriena. Conviene elegir un camarote centrado (menos distancias, menos movimiento...) y alejado de zonas de ruidos (sala de máquinas, ascensores, salas de fiestas o discotecas...).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Orain dela zenbait urte eraikitakoekin konparatuta eta diseinua eta barruko espazioen banaketa kontuan hartuta, ontzi modernoetan garrantzitsuagoa da instalazio eta zerbitzuetarako espazio handiagoa izatea gela gehiago izatea baino. Beraz, gaur egungo ontziek zerbitzu gehiago eskaintzen dituzte. Los barcos modernos, en cuanto a su diseño y distribución de espacios interiores, en comparación con los construidos hace unos años, consideran más importante dedicar mayor espacio para instalaciones y servicios lo que les convertirá en barcos con mayores prestaciones- que aumentar el número de camarotes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Garrantzitsua da gelak ontziaren barruan duen kokapen zehatza zein den jakitea, hau da, gorago edo beherago dagoen, erdialdean edo muturrean dagoen. Es importante tener en cuenta la ubicación exacta del camarote dentro del barco, si está más arriba o más abajo, más centrado o en los extremos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
Ikasgela bat.
Ikasgela bat.
gela > aula (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adin-tarte bakoitzak bere gela eduki behar du, horrela espazioa propiotzat identifikatu eta barneratu ahal izan dezaten, horrek askatasunez jokatzeko konfiantza ematen baitie. Cada grupo de edad debe contar con su propia aula, para que de esta manera puedan identificar y asimilar el espacio como propio, hecho que les da confianza para actuar libremente.

Materiala: Jolasaren metodologia

2-3 urtekoen gela Aula de 2 a 3 años

Materiala: Jolasaren metodologia

P3 3-4 urtekoen gela Aula de 3 a 4 años P3

Materiala: Jolasaren metodologia

0-1 urtekoen gela Aula de 0 a 1 año

Materiala: Jolasaren metodologia

1-2 urtekoen gela Aula de 1 a 2 años

Materiala: Jolasaren metodologia

Psikomotrizitate-gela (2 urtetik aurrera) El aula de psicomotricidad (de 2 años en adelante)

Materiala: Jolasaren metodologia

psikomotrizitate-gela, erabilera anitzeko aretoa eta liburutegia aula de psicomotricidad, sala de usos múltiples y biblioteca

Materiala: Jolasaren metodologia

I Hala ere, haur-eskolan badaude jolaserako beste espazio batzuk, jarduera mota horietarako aprobetxa daitezkeenak. Horien artean ditugu psikomotrizitate-gela, erabilera anitzeko aretoa eta liburutegia (4 urtetik gorako haurrentzat). I Sin embargo dentro de la escuela infantil existen otros espacios de juego que se pueden aprovechar para la realización de este tipo de actividades, entre ellos están el aula de psicomotricidad, la sala de usos múltiples, y la biblioteca (ya para niños mayores de 4 años).

Materiala: Jolasaren metodologia

Musika-talderen bat edo instrumentuak jotzen dituzten ikasle ohiak zuzenean jotzera gelara etortzen badira, probetxua atera behar diozue; era berean, ez galdu aukerarik haurrentzako emanaldiak egiten dituzten eskolaz kanpoko kontzertuetara joateko. Tenéis que aprovechar la oportunidad si vienen a tocar en directo al aula algún grupo o ex-alumnos que toquen algún instrumento, así­ como asistir a los conciertos extraescolares que se dedican a funciones infantiles.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Zenbait tresna (batez ere perkusio-tresnak) ohikoak izango dira musika-gelan; beste batzuk, berriz, nekez izango ditugu eskura; beraz, eskura ez ditugun horiekin entzuketen bidez lan egingo dugu. Algunos instrumentos serán de uso habitual en el aula de música (especialmente los de percusión), mientras que otros difí­cilmente se encontrarán en ella, por lo que el trabajo con ellos se realizará a través de audiciones.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

3
gela > clase (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ikusi ondoko bideoetako batzuk, eta hitz egin gelan haien inguruan. Visionad alguno de los siguientes ví­deos y comentadlos en clase.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ikasle bakoitzak gogokoen duen kanta ekarriko du gelara CD batean, eta beste ikaskide guztiek kanta entzungo dute. Cada alumno traerá al aula su canción preferida en CD, que será escuchada por los otros componentes de la clase.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haietako hiru azter itzazue, haur-hezkuntzako gela batean ahalik eta etekinik handiena ateratzeko. Analizad tres de ellos de modo que podáis sacar el máximo provecho para una clase de educación infantil.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hori lantzeko, zenbait tokitara joan eta enkargu txiki batzuk egitea proposatzen zaio ("eraman ezazu plater zikina sukaldera", "eraman ezazu erregela bulegora" edota haurrari interesatzen zaion zerbait egitera joatea proposatzen zaio (anaia txikiari bisita egitera, beste gela batean jolastea...). Para ello se propone a los niños que hagan pequeños encargos desplazándose por las diferentes estancias de la clase ("Lleva el plato sucio a la cocina", "Lleva la regla al despacho") y efectúen desplazamientos motivados por los propios intereses (ir a visitar a un hermano más pequeño, ir a jugar a otra clase, etc.).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Banatu gela taldetan, eta bozeramaile batek idatz ditzala sortzen diren ideiak, gogoetak eta iruzkinak. Dividid el grupo clase en subgrupos y que un portavoz recoja por escrito las ideas, las reflexiones y comentarios que surjan.

Materiala: Jolasaren metodologia

Sortu eztabaida gelan, egoitza geriatrikoetan bizi direnen bizi-kalitatearen inguruan. Cread un debate en clase sobre la calidad de vida de las personas que viven en internas en una residencia geriátrica.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gelako ikaskide guztien artean mapa bat egin beharko duzue zuen inguruan (bizi zareten auzoan, udalerrian, eskualdean edo hirian) dauden gizarteak sortutako elkarbizitzarako baliabide guztiak erabiliz. Se trata de que entre toda la clase montéis un mapa con todos los recursos convivenciales generados por la sociedad que existe en vuestra zona (barrio, municipio, comarca o ciudad)

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gelako ikaskide guztien artean, egin taula bat ondoko datu hauek hartuta: Elaborad entre toda la clase una tabla con los datos siguientes:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gelan, talde handian, erabaki zein den eskaintzarik onena. En clase, en gran grupo determinad cual es la mejor oferta.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Talde bakoitzak gelan aurkeztuko du bere lana, eta irakasleari entregatuko dio behar bezala aurkeztuta. Cada grupo presentará su trabajo en clase y lo entregará debidamente presentado al profesor.

Materiala: Jolasaren metodologia

4
gela > habitación (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Etxebizitzan marrazki mota bereko baldosaz egindako zoruak ditugunean eta zoru horietako junturak hainbat gela eta korridoretan etenik gabe zabaltzen direnean, juntura jarraitua esaten zaio horri. Reciben el nombre de junta corrida los suelos realizados con baldosas en los que las juntas se comunican por distintas habitaciones y pasillos continuando a lo largo de ellas el mismo suelo y dibujo.

Materiala: Igeltserotza

Gelak angelu zuzenik ez duenean, kartaboiz jar ditzakegu lurreko baldosak, osaera bitxia horrek eragindako arazo konpontzeko. Cuando la habitación tenga una composición extraña, sin escuadras se puede solucionar este tipo de problemas poniendo las baldosas del suelo a cartabón.

Materiala: Igeltserotza

Xaflatuta ez dauden eta xaflatuko ez ditugun geletan edo korridoreetan zolarria ezarri behar dugunean, antzera jokatuko dugu berdingidak egiteko: lehenik, masa-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan; ondoren, lerroa zanpatuko dugu, eta, azkenik, nibel-puntuak markatuko ditugu. Aldez aurretik, markatzeko hariarekin zehaztuko dugu lerroa horman normalean, lurretik Cuando la solera se ha de echar en una habitación o pasillos que no estén ni se vayan a enchapar, la forma de obtener las maestras será similar: echar un cordón de masa en el perí­metro de la habitación; pisar el cordón; marcar distintos puntos de nivelado en el cordón guiándose de la lí­nea que, previamente se habrá marcado con la bota, utilizando un

Materiala: Igeltserotza

Lurzorua erratzez garbitu eta urez busti ondoren, mortero-lerroa botako dugu gelaren perimetro osoan, lauzen lehen ilararen azpitik (63. irudia). Después de barrer y regar con agua el suelo se echará un cordón en el perí­metro de la habitación, debajo de la primera fila de azulejos (Fig. 63).

Materiala: Igeltserotza

Gelaren zoruan jarriko dugun baldosaren zati bat erabilita, masa-lerroa altuera egokian utziko dugu; baldosa zatia lerratzen utzi, eta masaren kontra zapalduko dugu atzealdetik (errazago mugitzeko); hala, sobran dagoen morteroa arrastatu eta kendu egingo dugu (65. irudia), baldosa lauzen azpiko lerroan (x) sartu ahal izan arte. Utilizando un trozo de la misma baldosa que se colocará en el suelo de la habitación y se dejará el cordón de masa a la altura adecuada, resbalando la baldosa, apoyándola contra la masa por el anverso de la plaqueta -para facilitar su deslizamiento-, y arrastrando y retirando el mortero (Fig. 65) que sobre, hasta que la baldosa pueda entrar debajo de la

Materiala: Igeltserotza

Hartara, masa-lerro laua izango dugu, eta lerro hori erabili ahal izango dugu berdingidatzat. Lerroak 10 cm-ko zabalera izango du gutxi gorabehera gela inguruan, eta baldosek eta haien kargak altuera egokia izango dute, lauzen hasiera-lerroaren nibel bera hartu ahal izateko. El resultado será un cordón de masa llano, para poder ser utilizada como maestra, con una anchura aproximada de 10cm., alrededor de la habitación, a una altura que permita que las baldosas con su carga, se queden al nivel de la lí­nea de arranque de los azulejos.

Materiala: Igeltserotza

Baldin eta gela oso zabala delako zarpiatze-erregela hasieran ezarritako berdingida batetik bestera iristen ez bada, beste zenbait berdingida jarri beharko ditugu tartean, eta, horien nibelak lortzeko, hasierako berdingidak hartuko ditugu oinarri. Partiendo de esas maestras se obtendrán los niveles con los que fabricar las maestras intermedias siempre que la habitación donde colocar las plaquetas sea tan ancha que no llegue la regla con que rasear de una maestra a otra.

Materiala: Igeltserotza

74. irudiko sekuentzian, xaflatu gabeko gelan zoladura jartzeko prozesua ikusten da, eta azaldu berri ditugun jarraibideak betetzen ari dira. En la secuencia Fig. 74 se ve el proceso de solado de una habitación sin enchapar, siguiendo el proceso arriba detallado.

Materiala: Igeltserotza

Zuinketa egitean bada aintzat hartu beharreko beste kontu bat ere: hain zuzen ere, gelara sartzean xafla-lanari zer itxura hartuko diogun. Otro caso a tener en cuenta en el replanteo es la sensación que dará el enchapado al entrar en la habitación, desde la puerta de entrada.

Materiala: Igeltserotza

Horrela, erdigunea zein den ezarrita dugula, zehatz-mehatz jakin ahal izango dugu diagonalen elkargunea (gelaren erdia) zerekin datorren bat: junturen elkargunearekin, gurutzagunerekin ala baldosaren baten erdialdearekin. De esa manera, ya obtenido el centro, se buscará si el punto de intersección de las diagonales -el centro de la habitación- coincide con el lugar de encuentro de las juntas, o encrucijada, o con el centro de una baldosa.

Materiala: Igeltserotza

gela > habitación (90 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ostatu-eskaintza 200.000 gelakoa da; kontzentrazio handiena hiriguneetan eta ekialdeko kostaldean dago; kontuan hartzekoa da, halaber, barne-turismoaren eragin ekonomikoa, 2000. urtean 134.000.000 gau igaro baitzituzten herrialde barneko turistek. La oferta de alojamiento alcanza las 200.000 habitaciones con una mayor concentración en el entorno urbano y costa oriental.. no hay que desestimar la repercusión económica que desempeña el turismo nacional con 134.000.000 de pernoctaciones en el 2000.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Cabo Verde uharteek Kanariar uharteen eredua hartzen dute erreferentziatzat, eta merkatu europarrak hango hondartzetan atseden hartzeko gune bihurtu nahi dite. Asmo horren ondorioz, 1996an 37.000 turista izatetik 2000n 83.000 izatera igaro ziren. Urte horietan, gela kopurua 1.400etik 2.400era hazi zen. Las islas Cabo Verde ,toman como lejano referente el modelo de las Islas Canarias, y buscan convertirse en un destino para el descanso en sus playas por parte del mercado europeo, resultado de esa pretensión es su crecimiento turí­stico de 37.000 a 83.000 llegadas internacionales anuales en el periodo 1996-2000 , y el incremento del número de habitaciones de 1400 a 2400 en los mismos años.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Urtero atzerritik herrialdeko mugak zeharkatzen dituzten milioi bat pertsonatik 200.000 besterik ezin da turistatzat jo. Herrialde ezezagunenetakoa eta turista gutxien hartzen dituenetakoa da, bi arrazoirengatik: batetik, instalazio egokirik ez dago, Botswanan 2.100 gela besterik ez baitago; eta, bestalde, gobernuak goi-mailako turistak erakartzeko politika, jabe zuriek kudeatutako erreserba eta lodge pribatuetara joateko joera baitute Del millón de personas que cruzan anualmente las fronteras del paí­s procedentes del exterior, solo 200.000 pueden considerarse como turistas, es una de las naciones menos conocidas y frecuentadas por el turismo, este hecho esta motivado fundamentalmente por dos razones, por un lado la falta de instalaciones adecuadas ya que solo existen 2100 habitaciones disponibles en Botswana, y por otro es la respuesta a una estrategia gubernamental que pretende captar a un viajero más selecto con alta capacidad de gasto que frecuentemente se dirige a reservas y lodges privados de gran lujo gestionados por propietarios blancos

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Kostaldea ez da uniformea, zati bat baizik ez baitute babesten koral-arrezifeek; uharteko 2.700 geletako gehienak ur bareko eremu horretan daude, hala nola Saint-Gilles-en. Itsasoari irekita dauden eskualdeetan, olatuek kostaldea astintzen dutenean, surflariak biltzen dira. Su litoral no es uniforme ya que solo parte del mismo está protegido por una barrera de coral, en estas áreas de aguas más tranquilas como St. Gillés se inserta la mayor parte de las 2700 habitaciones disponibles en la isla, mientras que las zonas que quedan expuestas a mar abierto donde el oleaje azota la costa con más fuerza son frecuentadas por los aficionados al surf.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Garraio- eta ostatu-sarea (6.700 gela herrialde guztian) mugatua eta eskasa da, eta horrek trafiko erregularra eragozten du. La red de transportes y alojamiento (6700 habitaciones en todo el paí­s) es limitada y en estado precario , lo que no permite un tráfico regular .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hotelek 100.000 gela eskaintzen dituzte eskualde turistiko guztietan banatuta. La planta hotelera alcanza las 100.000 habitaciones repartidas por todas las regiones turí­sticas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Herrialdeko 54.000 gelak ez daude era homogeneoan banatuta. Nazioarteko turistak eta herrialdeko elitea hartzen duten kalitateko hotel gehienak Bogotá, Cali eta Medellingo finantza-barrutietan daude, horiek baitira toki seguruenak. Las 54.000 habitaciones existentes no se distribuyen de forma homogénea , las mayores concentraciones de establecimientos de calidad que acogen a un turismo internacional y a la élite del paí­s se localiza en los distritos financieros , más seguros,de Bogotá, Cali y Medellí­n.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hotel-eskaintza kategoria guztietako 52.000 gelakoa da, eta Antilla Handietako gainerako tokietakoak baino prezio altuxeagoak dituzte. La oferta hotelera alcanza las 52.000 habitaciones de todas las categorías, y sus precios son algo más elevados que el resto de las Antillas Mayores.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Orduan, 3.300 gelako hotel-eskaintza zuen, hiru hiri kolonialetan banatuta: Managua hiriburua (1972ko lurrikarak oso kaltetuta utzi zuen), León eta Granada. La oferta hotelera alcanzaba en ese periodo 3300 habitaciones, distribuidas en las ciudades coloniales de Managua, la capital, muy dañada por el terremoto de 1972; León y Granada.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hotel-eskaintza 330.000 gelakoa da, baina, herritarrak bezala, ez daude homogeneoki banatuta. Horregatik, jende gutxi hartzen duten eskualdeetan ostatu-modalitate alternatiboak eskaintzen dira: bed & breakfast, arrantxoak, lodge ekoturistikoak eta auto-karabanak. La planta hotelera alcanza un total de 330.000 habitaciones, pero al igual que ocurría con la población , no esta homogeneamente articulada , por ello se ofrecen modalidades alternativas de acomodación como bed & breakfast, ranchos, lodges ecoturí­sticos y auto-caravanas en las regiones menos frecuentadas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak