gelaxka Bilatu gelaxka testuinguru gehiagotan

1
gelaxka > celda (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kamera digital baten txiparen ezaugarri nagusia da argiarekiko sentikorrak diren gelaxken kopurua, baita gelaxka horien sakonera ere. El chip de una cámara digital se caracteriza por su número de celdas sensibles a la luz, así­ como por la profundidad de dichas celdas.

Materiala: Irudia

Argitasuna, ordea, gelaxka bakoitzaren sakoneraren araberakoa da; zenbat eta digitu bitar gehiago izan, hau da, gelaxka bakoitzarekin zenbat eta digitu bitar gehiago egon lotuta, handiagoa izango da argitasuna. La nitidez, en cambio, depende de la profundidad de cada celda, o lo que es lo mismo, cuantos más dí­gitos binarios estén asociados a cada celda mayor será la nitidez.

Materiala: Irudia

Hots, argi-intentsitatea eta kolorea bereizteko gelaxka bakoitzarekin lotutako digitu bitarren kopurua. Es decir, por el número de dí­gitos binarios asociados a cada celda para distinguir intensidad de luz y color.

Materiala: Irudia

Zenbat eta gelaxka gehiago, orduan eta bereizmen handiagoa. Cuantas más celdas mayor resolución.

Materiala: Irudia

2
gelaxka > celda (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zutabe bakoitzeko ... etiketa bat jarriko dugu, eta gelaxka bakoitzeko, ... etiketa bat, HTMLn egiten den bezala. Por cada columna pondremos una etiqueta ... y por cada celda una etiqueta ... tal y como se hace en HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn ez erabili TH gelaxka baten edukia (taula-goiburukoarena ez dena) erdiratuta eta letra lodiaz bistaratzeko. Por ejemplo, en HTML no utilice elemento TH para hacer que el contenido de una celda (que no sea de encabezamiento de tabla) se visualice centrado y en negrita.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabiltzaile-aplikazio batzuek taulen gelaxken artean nabigatzen dute, eta goiburukoetara eta gelaxketako beste informazio batzuetara sartzen dira. Algunas aplicaciones de usuario navegan entre las celdas de las tablas y acceden a los encabezamientos y otras informaciones de las celdas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, HTMLn, erabili TD datu-gelaxkak identifikatzeko eta TH goiburukoentzat. Por ejemplo, en HTML, use TD para identificar las celdas de datos y TH para los encabezamientos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

5.2 Errenkada- eta zutabe-goiburukoen bi maila logiko edo gehiago dituzten datu-tauletan, erabili markatzaileak goiburuko-gelaxkak eta datu-gelaxkak lotzeko [1. lehentasuna] . 5.2 Para las tablas de datos que tienen dos o más niveles lógicos de encabezamientos de fila o columna, utilice marcadores para asociar las celdas de encabezamiento y las celdas de datos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Robotak, aldiz, errenkadaz errenkada irakurtzen du, baina taulak beste taula handiago batzuen gelaxketan habiaratzen dituenez, bilatzailearen irakurketa-ordena ez da orria nabigatzailean ikustean intuitiboki pentsatzen duguna. El robot en cambio lee fila a fila, pero al anidar tablas en celdas de otras tablas mayores, hacemos que el orden de lectura del buscador sea diferente del que intuitivamente pensamos al ver la página en el navegador.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Edozein elementu Elementu bat letra lodiz idatzitako hitzarekin Beste edozein elementu 1. goiburukoa2. goiburukoa Gelaxka (1,1)Gelaxka (1,2) Gelaxka (2,1) letra lodizGelaxka (2,2) Un elemento cualquiera Un elemento con una palabra en negrita Otro elemento cualquiera Cabecera 1Cabecera 2 Celda (1,1)Celda (1,2) Celda (2,1) en negritaCelda (2,2)

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Adibidez, baliteke nahi izatea letra lodiko testuak kolore berdea edukitzea soilik taula bateko gelaxka batean dagoenean, edo kolore morea edukitzea zerrenda batekoa denean. Por ejemplo, es posible que sólamente queramos que el texto en negrita sea de color verde cuando se encuentre en una celda de una tabla, o que sea de color púrpura cuando forme parte de una lista.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

edozein gelaxkatako letra lodiak kolore berdea izan behar du, eta zerrenda bateko letra lodiak morea izan behar du. la negrita de una celda cualquiera de una tabla debe ser de color verde, y la negrita de una lista debe ser de color púrpura.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

1Goiburukoa 2Goiburukoa Gelaxka(1,1) Gelaxka (1,2) Cabecera 1 Cabecera 2 Celda (1,1) Celda (1,2)

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak