viga Bilatu viga testuinguru gehiagotan

1
Habe batean sortzen den makurdura indar bat ezartzerakoan.
Habe batean sortzen den makurdura indar bat ezartzerakoan.
habe > viga (53 testuinguru)
eu testuak es testuak
Habearen erresistentziarik handiena lortzen dugu norabide normalean bermatzen dugunean muturretan, ebakidura laukizuzena duenean, aipatutako proportzioa duenean eta ertzez jartzen dugunean, zuntzak norabide bertikalean daudela; erresistentzia 100ekoa dela esaten dugu orduan (ikusi 1.101.A irudia). Si se coloca v. gr. una viga normalmente apoyada en sus extremos, con una sección rectangular en la proporción de 7 es a 5, y la disponemos de canto con las fibras en sentido vertical, se obtiene la máxima resistencia, que calculamos igual a 100 (fig. 1101-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Aitzitik, habe hori bera jartzen badugu zuntzak horizontalean daudela, erresistentzia askoz ere txikiagoa da: 50ekoa (ikusi 1.101.B irudia). En cambio, colocando la misma viga con las fibras horizontales, la resistencia de la pieza será mucho menor, bajando a 50 (fig. 1101-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Bermatuta egon ordez, sartuta badaude habearen muturrak (ikusi 1.108. irudia), formula hauek erabili behar ditugu: Si la viga de madera tiene los extremos empotrados (fig. 1108), las fórmulas se transforman en:

Materiala: Egurraren teknologia

D da habearen muturreko distantzia nagusiaren baliokidea, eta Dj, distantzia txikiarena, hau da, argiaren eta D distantziaren arteko aldearena. en las que D es igual a la distancia mayor del extremo de la viga, y Dj la distancia menor, o sea, la diferencia entre la luz y la distancia D.

Materiala: Egurraren teknologia

muturrak sartuta dituen habeak jasan dezakeen karga da habe berak muturrak bermatuta dituela jasan dezakeen karga halako bat eta erdi. una viga empotrada puede soportar vez y media la carga que soportaría la misma viga libremente apoyada en sus extremos.

Materiala: Egurraren teknologia

L = habearen argia, cm-tan. L = Luz de la viga dada en cm.

Materiala: Egurraren teknologia

1.106. irudia. Muturrak sartuta eta karga berdin banatuta dituen habea. Fig. 1.106 Viga con los extremos empotrados y la carga uniformemente repartida.

Materiala: Egurraren teknologia

Horixe da habearen b aldearen neurria. que tendrá el lado b de la viga,

Materiala: Egurraren teknologia

Mutur bat sartuta eta bestea aske duen eta karga mutur askean metatuta duen habea (ikusi 1.111. irudia). Formula hauek erabili behar ditugu habeak ezaugarri horiek dituenean: Viga con un extremo empotrado y el otro libre, con carga concentrada en el mismo (figura 1.111). Las fórmulas que emplearemos, trabajando la viga en estas condiciones, son:

Materiala: Egurraren teknologia

Mutur bat sartuta eta bestea aske duen eta karga uniformeari eutsi behar dion habea. Viga con extremo empotrado y el otro libre, cargada uniformemente.

Materiala: Egurraren teknologia

habe > viga (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egituraren perimetroan edo barruan babes-ekipamendu kolektiborik ez badago, langileek ez dute habeen hegaletatik ibili behar segurtasun-arnesik gabe. Arnes horrek aurrez prestaturiko puntu sendo bati lotuta egon behar du (394. irudia). En caso de no existir protecciones colectivas perimetrales o en el interior de la estructura, se prohibe desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el arnés de seguridad a un punto fuerte que previamente deberá haberse habilitado al efecto (fig. 394).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Norabide bakarreko forjatuen barrualdean (enkofratu ez-jarraituan) ez da oholik, haberik edo gangatilarik jarriko aurretik forjatu azpiko segurtasun-sareak finkatu gabe, langileak forjatu batetik beste batera erortzea saihesteko (459. irudia). No se colocarán tableros, ni vigas, ni bovedillas en el interior de los forjados unidireccionales (encofrado no continuo), sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger la caí­da interior de los operarios de un forjado a otro (fig. 459).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

||Baina monogarben eta multigarben sistemak zutabe, habe edota eraikinaren gainerako elementu erresistenteetara finka daitezke. Sistema horiek muturretako batean erregulatzeko moduko tenkagailu bat daukan zinta bat dute; era berean, tenkagailu horrek itzulera saihesten duen blokeo-sistema bat dauka, eta hor akoplatzen da zintaren beste muturra, behin dagokion zutabearen bueltan ezarri eta gero. Ondoren, nahi beste tenkatzen da, Por contrapartida, los sistemas mono-multigarben prevén su fijación a pilares, vigas u otros elementos resistentes de un edificio, y está constituido por una cinta que presenta en uno de sus extremos un tensor regulable, que incluye un mecanismo de bloqueo antiretorno, en el que se acopla el otro extremo libre de dicha cinta, después de colocarla alrededor del pilar correspondiente, procediendo post

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

514. irudian, habe edota zutabean ezarri aurretik gailuaren sistemak izan dezakeen erabileraren bi aldagai ikusten ditugu, posizio hedatuan, betiere. La figura 514 muestra dos variantes de realización del dispositivo del sistema en posición desplegada, antes de su fijación en una viga o pilar correspondiente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Garai batean, ezinbesteko egoeretan soilik konpontzen zuten teilatua (ez teilaberritu), hala nola hondoratzen zenean edo gapirioak edo habeak hausten zitzaizkionean. Antiguamente la reparación, no el retejado, de una cubierta se hacía en casos extremos, como en hundimientos o roturas de cabrios o vigas.

Materiala: Igeltserotza

Teilatu zaharren egitura gehienek pinuzko edo makalezko habeak eta gapirioak zituzten oinarri. La mayoría de las estructuras de los tejados antiguos estaban sostenidas por vigas y cabrios de pino o álamo.

Materiala: Igeltserotza

Mekanoa muntatu ahala (habeak, sopandak eta eskorak erabiliz), 8 mm-ko lodiera duen kako bat jarriko da eskora bakoitzean (471473 irudiak). Hau da, metro batetik behin gutxi gorabehera. Conforme se vaya montando el mecano (con vigas, sopandas y puntales), se dejará instalado en cada puntal un gancho de 8 mm. de espesor (fig. 471 a 473), es decir, los ganchos irán introducidos cada metro aproximadamente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Altzairu herdoilgaitzeko plaka bat, erlaitz edo besarkaderen bidez habe batean finkatua (399. eta 400. irudiak). Anclaje en placa de acero inoxidable fijación a viga mediante pestañas o mediante abrazadera (fig. 399 y 400).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

ºZapata, zolata, horma, pantaila, paldo, zepatu, lauza, habe, zutabe eta abarren neurriak eta xehetasunak, erantsitako oin edo taularen bidez, behar denean dilatazio-junturak adieraziz. ºDimensionado y detalles de zapatas, soleras, muros, pantallas, pilotes y encepados, losas, vigas, pilares, etc., sobre planta o cuadro anejo, indicando las juntas de dilatación en el caso de que sean necesarias.

Materiala: Proiektuak

ºOin guztien adierazpena, zutabeak, habeak, lauzak, hormak eta abar zehaztuz eta kotatuz, eta patio-zuloak, eskailera-kaxak, igogailu-zuloak, tximiniak, instalazioen pasabideak eta abar adieraziz. ºRepresentación de todas las plantas distintas, especificando y acotando pilares, vigas, losas, muros, etc. y huecos de patios, cajas de escalera, huecos de ascensor, chimeneas, pasos de instalaciones, etc.

Materiala: Proiektuak