lotura Bilatu lotura testuinguru gehiagotan

1
lotura > amarre (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
CNCak gordetako jatorri edo loturetako bat har dezan, exekutatu horri dagokion G54, G55, ..., G59 edo G159 funtzioa MDI moduan. Para que el CNC asuma uno de los orí­genes o amarres almacenados, ejecutar en modo MDI la función G54, G55, ... , G59 o G159 asociada.

Materiala: CNC 8070 - Gida azkarra

;Lehen lotura ;Primer amarre

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

;Bigarren lotura ;Segundo amarre

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua (T modeloa)

Jatorrien edo loturen taulak kargatu Cargar tablas de orí­genes o amarres.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Dekalaje aktiboa jatorrien edo loturen taulan gordetzeko aukera ematen du. Permite guardar el decalaje activo en la tabla de orí­genes o de amarres.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

4.6 Jatorrien edo loturen taulak automatikoki kargatu 4.6 Carga automática de las tablas de orí­genes o amarres

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Dekalaje aktiboa jatorrien edo loturen taulan biltegiratu daiteke. Se permite almacenar el decalaje activo en la tabla de orí­genes o amarres.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

CNCak erabilgarri dauden jatorrien eta loturen zerrenda bistaratzen du. El CNC muestra la lista de orí­genes y amarres disponibles.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Hautatu zein jatorrien edo loturen taulan biltegiratu nahi den dekalaje aktiboa. 2.Seleccionar el origen o amarre en el que se desea almacenar el decalaje activo.

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

Atzaparren taula (loturak) Tabla de garras (amarres).

Materiala: CNC 8070 - Eragiketen eskuliburua

2
lotura > enlace (147 testuinguru)
eu testuak es testuak
Loturan erabiltzen den korrontea kable motaren eta amaierako erresistentzien araberakoa izaten da; gehienetan, nodo anitzeko RS-485 lotura baten bi aldeetan 120 ohm-eko bi erresistentzia jartzen dira, A eta B kableen artean lotuak; bi horiek 60 ohm-eko erresistentzia bakar gisa hartzen dira, kable koaxial bidezko Ethernet sareko amaierako La corriente que se utiliza en el enlace depende del tipo de cable y resistencias terminales que se dispongan, normalmente en los dos extremos de un enlace RS-485 multinodo se disponen de dos resistencias de 120 ohmios conectadas entre los cables A y B que son vistas como una única resistencia de 60 ohmios de forma similar a las

Materiala: Industria komunikazioak

Luzera eta abiadura txikiko lotura batzuetan erresistentzia hori ezabaatu egin daiteke, loturari eragin gabe. En algunos enlaces de poca longitud y velocidad, es posible eliminar esta resistencia sin que el enlace se vea afectado.

Materiala: Industria komunikazioak

RS-485 loturak puntuz puntuko komunikazioetan erabil daitezke abiadura handiagoa lortu nahi denean, edo RS-232 arauak jasaten duena baina distantzia handiagoa hartu nahi denean. Simplex edo half-duplex erako loturak bi hariren bidez ezar daitezke. Los enlaces RS-485 se pueden utilizar en comunicaciones punto a punto cuando se desea alcanzar mayor velocidad o abarcar una distancia mayor que la soportada por la norma RS-232. Se pueden establecer enlaces sí­mplex o half-dúplex mediante dos hilos.

Materiala: Industria komunikazioak

Puntuz puntuko full-duplex erako konexioa ezarri nahi bada, beharrezkoa da irteera-zirkuitu bikoitzeko RS-485 moldagailuak erabiltzea, 6. irudiak erakusten dituenak bezalakoak, hain zuzen. Lotura horretan kanal bat noranzko batean erabiltzen da, eta bestea, berriz, aurkako noranzkoan. Si se desea establecer una conexión punto a punto de tipo full-dúplex es necesario utilizar adaptadores de RS-485 con doble circuito de salida, como se muestra en la figura 6. En este enlace, un canal se utiliza en un sentido y el otro en sentido contrario.

Materiala: Industria komunikazioak

Zirkuitu bikoitzeko moldagailuak erabiltzen direnean, RS-232 loturaren ordez RS-485 erabil daiteke, komunikazio-protokoloa aldatu gabe. Cuando se utilizan adaptadores de doble circuito es posible sustituir un enlace RS-232 por otro RS-485 sin modificar el protocolo de comunicaciones.

Materiala: Industria komunikazioak

RS-232entzat garatutako softwareak RS-485 loturan funtzionatzeko nahikoa da RS-232tik RS-485rako moldagailua instalatzea nodo bakoitzean, eta baita kable egokiak ere. Para que el software desarrollado para RS-232 funcione en un enlace RS-485 sólo es necesario instalar un adaptador RS-232 a RS-485 en cada nodo y los cables adecuados.

Materiala: Industria komunikazioak

Era berean, zirkuitu bikoitzeko moldagailuak erabil daitezke full-duplex erako nodo askoko lotura eraikitzeko, 8. irudiak erakusten duen moduan. Konfigurazio horretan, nodo batek gainerako nodoei transmititzen die kanal baten bidez, eta, era berean, nodo horietatik guztietatik jasotzen du beste kanal batetik. También es posible utilizar los adaptadores de doble circuito para formar un enlace multinodo full-dúplex como el de la figura 8. En esa configuración, un nodo transmite al resto de los nodos a través de un canal y recibe de todos ellos a través de otro canal distinto.

Materiala: Industria komunikazioak

Loturaren abiadura eta luzera alderantziz erlazionatuta daude: La velocidad y longitud del enlace son inversamente relacionadas:

Materiala: Industria komunikazioak

7.21. Irudia. Kable eta lotura motak. Figura 7.21. Tipos de enlaces.

Materiala: Industria komunikazioak

Kable eta lotura motak Tipos de cables y enlaces

Materiala: Industria komunikazioak

lotura > enlace (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komunikazioen loturak Los Enlaces de Comunicaciones

Materiala:

3
lotura > empalme (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi ziriko lotura (ikusi 408. irudia). Empalme a doble espiga (fig. 408).

Materiala: Egurraren teknologia

Ziri txandakatuko lotura (ikusi 409. irudia). Empalme con espigas alternadas (fig. 409).

Materiala: Egurraren teknologia

Loturak Empalmes

Materiala: Egurraren teknologia

Aurrez aurreko maldako lotura (ikusi 400.A irudia). Empalme de escarpe por la cara (fig. 400-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Jupiterren tximista erako lotura (ikusi 419. irudia). Empalme de rayo de Júpiter (fig. 419).

Materiala: Egurraren teknologia

Jupiterren tximista erako lotura ebakiduna Empalme de rayo de Júpiter con redientes

Materiala: Egurraren teknologia

420. irudia. Jupiterren tximista erako lotura ebakiduna. Fig. 420 Empalme de Rayo de Júpiter con redientes.

Materiala: Egurraren teknologia

Parez pareko miru-buztanerako lotura (ikusi 422. irudia). Zur-erdika eta bi miru-buztan erabiliz egiten da. Empalme de colas de milano opuestas (figura 422). Suele hacerse a media madera, y con doble cola de milano.

Materiala: Egurraren teknologia

Flauta-aho konbinatuaren erako lotura (ikusi 415. irudia). Piezaren erdi batean, flauta-ahoa norabide batean dago, eta, beste erdian, kontrakoan. Empalme a pico de flauta combinado (figura 415). En una mitad de la pieza, el pico de flauta está en un sentido; y en la otra mitad, en sentido contrario.

Materiala: Egurraren teknologia

Miru-buztanerako lotura (ikusi 416. irudia). Empalme de cola de milano (fig. 416).

Materiala: Egurraren teknologia

lotura > empalme (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lerroen arteko gurutzagunea elkarren arteko loturarik gabe Cruce de lí­neas sin empalme entre eilas

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lerroen arteko loturak Empalmes de lí­neas

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Blokeen arteko lotura kudeatu. Gestión del empalme entre bloques.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Ardatz hilak dituzten sistemetan, PLCak marka hori erabiltzen du CNCari erakusteko nola kudeatu behar diren ibilbideen arteko loturak tartean ardatz hil bat dagoenean. En sistemas con ejes muertos, el PLC utiliza esta marca para indicar al CNC cómo gestionar los empalmes entre trayectorias cuando hay un eje muerto implicado.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Kontuan hartu behar da bloke-prestakuntza eteteak hainbat eragin izan ditzakeela: programatu ez diren ibilbide konpentsatuak, nahi ez diren loturak (ibilbide txikiekin lan egitean), ardatzetatik jauzietarako lekualdaketak... Hay que tener en cuenta que detener la preparación de bloques puede provocar trayectorias compensadas distintas a las programadas, empalmes indeseados cuando se trabaja con tramos pequeños, desplazamientos de ejes a saltos, etc.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Hari-loturak Empalme de roscas

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Hari-loturak egiten direnean, hasierako hari-loturaren sarrerako angelua bakarrik hartzen da kontuan. Si se realizan empalmes de roscas, sólo se tiene en cuenta el ángulo de entradas en la primera de ellas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Gainera, sarrera anitzeko hariak eta hari-loturak egiteko aukera ematen du. Además el roscado electrónico permite realizar roscas de varias entradas y empalmes de roscas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Nahi izanez gero, sarrerako angelua ere zehaztu daiteke, eta horri esker, sarrera anitzeko hariak eta hari-loturak egin daitezke. Opcionalmente se puede definir el ángulo de entrada, lo que permite realizar roscas de varias entradas o empalme de roscas.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

4
lotura > unión (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lotura-kodea (kable baten funtzioa identifikatzeko aukera), ikus loturen katalogoa Código de unión (permite identificar la función de un cable), ver repertorio de las uniones

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Loturen blokeoa Bloqueo uniones

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Zirkuituen babesa-Bateriaren loturen kaxa (BUB) Protección circuitos-Caja uniones batería (BUB)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Horretarako, aginteko tresna elektroniko guztien entxufe-loturak deskonektatuko ditugu, eta konponduko den eremutik hurbil dauden aginte-unitate guztiak kendu. Para ello, desconectaremos las uniones de enchufe de todos los aparatos electrónicos de mando y retiraremos las unidades de mando próximas al área de reparación.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

(f) letraz adierazitako zenbakiek adierazten dute korronte-bideen ordena-zenbakia, eta aparatuak eta kableen arteko lotura-puntuak aurkitzea errazten dute. La numeración señalada con la letra (f) nos indica el número de orden de las vías de corriente y nos facilita la localización de los aparatos y puntos de unión entre cables.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

(c) letraz adierazitako puntuek masarako loturak adierazten dituzte. Los puntos indicados con la letra (c), muestran las uniones a masa.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Matxurak topatzeko garaian kableen jarraipena errazteko, eskema elektrikoan kolore-kodeak irudikatzen dira elementuen loturetan eta konektoreen artean. Para facilitar el seguimiento de los cables en la localización de averías, sobre el esquema eléctrico se representan los códigos de colores en las uniones con los componentes y entre conectores.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Terminal eta konektore horiek, konexioa erraztu ez ezik, bi elementuen (osagaien eta kableen) arteko loturak isolatu ere egiten dituzte. Estos terminales y conectores no solo facilitan la conexión, sino que aí­slan las uniones entre ambos (componentes y cables).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

5
lotura > empalme (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
c) Lotura banatua. c) Empalme repartido.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Banaketa-loturak Empalmes distribución

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Konektoreak, loturak eta masarako puntuak ere adierazten dira (3.4 irudia). Los conectores, empalmes y puntos de masa aparecen también señalizados (figura 3.4).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Lotura banatua Empalme repartido

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1.14 irudia. Kabinako/kapoteko kablearen eta ABSaren kablearen arteko lotura (Iveco Dayly) Figura 1.14. Empalme entre el cable de la cabina/capó y el cable del ABS (Iveco Dayly)

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Ibilgailuaren ekoizleak loturaren edo konektorearen informazioa ematen du, ibilgailu barruko kokapen zehatza emanez. El fabricante del vehí­culo proporciona la información del empalme o conector, localizándolo dentro del vehí­culo en el lugar exacto.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

6
lotura > unión (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskuzko tresnak material erresistentez eraikiko dira eta haien elementuen arteko lotura sendoa izango da, hautsi edo aska ez daitezen. Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Errendimendua behar den bezalakoa ez bada, ikuskapen bisuala egin beharko da loturetan ihesik ote dagoen, izotzik egin ote den, edo kondentsadorea zikin ote dagoen jakiteko. Si el rendimiento no es el adecuado, se realiza una inspección visual de fugas en uniones, formación de escarcha o suciedad en el condensador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eskularruak diseinatu den arriskuaren aurka babesten du, eta ez du arrisku edo eragozpen gehigarririk, hala nola loturetako joskerarik. El guante protege contra lo que está diseñado y no entraña ningún riesgo o molestias añadidas; por ejemplo, las costuras de las uniones

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldatzeko, ekarpen-materiala urtu egin behar da, eta soldatu beharreko loturak nahiko berotu. Para soldar hay que derretir el material de aportación y calentar bastante las uniones a soldar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

lotura > unión (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Muntaiei eta loturei buruzko kapituluan azaldutako elkarketa motak ere erabil daitezke, eta, esaterako, Jupiterren tximista erako lotura erabil daiteke kurbetan (ikusi 596. irudia). También pueden usarse las diversas uniones explicadas en el capí­tulo de ensambles y empalmes ; así­, en la figura 596, podemos apreciar el empalme de rayo de Júpiter de una curva.

Materiala: Egurraren teknologia

Oro har, sekzio handiko piezekin erabiltzen da lotura mota hau, oso sendoa delako. En general se utiliza en piezas de gran sección, por ser una unión muy sólida.

Materiala: Egurraren teknologia

adibidez, lotura akastunak dakartza egurrezko bi gainazalen artean kola gehiegi jartzeak. El exceso de cola entre dos superficies de madera, es causa de uniones defectuosas.

Materiala: Egurraren teknologia

Beharrezko irizten badio, paperean edo egurrezko piezak elkarren kontra zuntzak gurutzatzeko moduan elkartuz egindako taulan, xehetasun nagusiak marraztu behar ditu. Halaber, lotura zuzenak eta lotura okerrak egiteko muntaia motak aukeratu behar ditu, eta elementuen zati desmuntagarriak kokatzeko punturik egokienak aztertu eta adierazi behar ditu. Dibujará, si lo cree necesario, en un papel o tablero contrapeado, los detalles más importantes ; escogerá también los ensambles para las uniones rectas y curvas; y estudiará y señalará los puntos más adecuados para las partes desmontables de los diversos elementos.

Materiala: Egurraren teknologia

Loturak. º Las uniones.

Materiala: Egurraren teknologia

Zenbat eta hobeto doitu giltzak, orduan eta sendoagoa da lotura. Cuanto mejor ajustadas están las llaves, más solidez dan a la unión.

Materiala: Egurraren teknologia

eta antolamendu horrek neurri handi batean indartzen du lotura flexio-indarrari aurre egin behar dionean. Esta disposición refuerza bastante la unión, al ser sometida a la fuerza de flexión.

Materiala: Egurraren teknologia

Lotura-kurba a, c eta b puntuetatik pasatzen da. La curva de unión pasará por los puntos a, c y b.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izan beharra dago giltzaren zabalera eta piezarena ezin direla izan berdinak, arkuaren barnean lotura agerian ez egoteko; moldura, jangune edo erretenen bat egin behar da. Adviértase que la llave no tiene el mismo ancho que la pieza, para evitar que se vea la unión en el interior del arco, sí­ se tiene que efectuar alguna moldura, rebajo, canal, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

587. irudia. Moldura zuzenen lotura. Fig. 587 Unión de molduras rectas.

Materiala: Egurraren teknologia

lotura > unión (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Plakak lotzeko, "loro-mokoaren" ebaketa egingo da plaka bakoitzaren ertz batean, lotura 45ºean egiaztatzeko eta zubi termikoa ebakitzeko La unión de placas entre sí­ se ejecutará efectuando un corte a pico de loro en uno de los bordes de cada placa, para que la unión se verifique a 45º y cortar el puente térmico.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iragazgaizte-xaflaren eta hustubidearen elementuaren arteko lotura estua funtsezko ezaugarria da estalkiaren proiektua egiterakoan; lotura hori lortzea oso zaila da, kontratak iturginari enkargatzen baitio estalkiko ura husteko behar den materiala hornitzeko eta jartzeko. La unión í­ntima de la lámina de impermeabilización con el elemento de desagüe es una caracterí­stica fundamental a la hora del proyecto de la cubierta, lo cual es muy difí­cil de conseguir, porque la contrata encarga al fontanero el suministro y colocación del material necesario para conseguir la evacuación del agua de la cubi

Materiala: Eraikinaren estalkia

I+Gko programek lehengai berriak eta ezaugarri eta propietate ezin hobeak dituzten diseinuak (esate baterako, EPDMa edo Goma Dutral) garatu dituzte; horiek ahalbidetzen dute asfaltoa eta aldatutako deribatuak irenstea, iragazgaizte euskarriaren, galdaratxoaren eta xaflaren arteko lotura estua ahalbidetuz, zinkezko, berunezko, plastikozko eta antzeko materialezko Los programas de I+D han desarrollado nuevas materias primas y diseños con excelentes caracterí­sticas y propiedades, como es el EPDM o Goma Dutral, que permite la absorción de asfalto y derivados modificados, permitiendo una unión í­ntima entre el soporte-caldereta-lámina de impermeabilización, olvidándose de problemas como los ya conocidos con desagües de cinc, plomo, plásti

Materiala: Eraikinaren estalkia