masa Bilatu masa testuinguru gehiagotan

1
masa > masa (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
erregai batek masa-kilogramoko daukan energia kantitatea da. es la cantidad de energía que posee un combustible por kilogramo de masa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mugak % erlazioan azaltzen dira; dosado estekiometrikoa, berriz, masa-erlazioan adierazita dago: Los lí­mites son expuestos en una relación de % mientras que el dosado estequiométrico está expresado en relación de masas:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Metal urtuaren masa handiekiko erresistentzia Resistencia a grandes masas de metal fundido

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

(proba bakar bat, 1.050 g-ko masa bat (Una sola prueba, una masa de 1050 gr.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
masa > masa (150 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Ezarpen-planoak, masako plano ere deitzen direnak: - Planos de implantación, también llamados planos de masa:

Materiala: Proiektuak

Arrastelaren azpialdetik masa-lerro bat ezarri, eta arrastelaren kontra zapalduko dugu masa, alaka moduan (5. irudia). Aplicando un cordón de masa por la parte inferior del rastrel se rematará la masa contra el mismo a modo de chaflán (Fig. 5).

Materiala: Igeltserotza

Masak nola geratu behar duen. Detalle de cómo ha de quedar la masa.

Materiala: Igeltserotza

Masa oraindik bigun dagoela, zurezko langetak kendu egingo ditugu, eta masa-arrastela besterik ez dugu utziko. Mientras la masa esté aún tierna se retirarán los largueros de madera hasta dejar, solamente el rastrel de masa.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia amaituta dugula, errematatu egingo ditugu bi alboak. Horretarako, bi alboetan akaberak jarriko ditugu, eta masaz beteko dugu akabera bakoitzaren eta lehen edo azken ilararen arteko hutsunea (9. irudia); gero, masa lehortzen denean, teilaren antzeko kolorea duen kautxuzko margoarekin margotu ahal izango dugu masaz betetako hutsune hori. Una vez terminada la cubierta se rematarán ambos laterales colocando los remates y recibiendo con masa el hueco entre el remate y la primera o última hilada (Fig. 9), pudiéndola pintar una vez seca con un clorocaucho de similar color al de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Teilatu-gailurrei eta tapakiei eusteko erabili den masa erabat iragazgaitza izango dela ziurtatzeko, plastikozko edo kautxuzko pintura eman diezaiokegu, ura iragazten ez uzteko. Con el fin de garantizar la impermeabilidad de la masa con que se han recibido caballetes y tapas, se puede aplicar una pintura plástica o caucho que no deje pasar el agua.

Materiala: Igeltserotza

Pitak nola atxiki behar diren, masak pitak estal ditzan. En la ilustración se puede ver cómo se reciben las boquillas, de tal manera que la masa oculte la boquilla.

Materiala: Igeltserotza

Bada ertz biziak graparen laguntzarik gabe ateratzeko beste modu bat: izkinan masa-lerroa bota behar dugu, eta, gero, erregelak masa-lerroaren gainean berunean jarri. Otra forma de sacar los vivos sin ayudarse de una grapa es realizarlo echando un cordón de masa en la esquina, luego se aploman la reglas colocándolas sobre el cordón de masa.

Materiala: Igeltserotza

Masa horrek erregelari eutsiko dio, eta gainerako hormatala lasai kolpatu ahal izango dugu; hala, lehortzen hasten denean, talotxatu eta, amaituta dagonean, erregelak aterako ditugu. La masa sujetará la regla pudiendo jarrear el resto del paño, talochándolo cuando empiece su secado, y retirando las reglas cuando esté terminado.

Materiala: Igeltserotza

Hegala ezkutatuta eta masaz estalita geratzen da teilen azpian. El reborde queda oculto debajo de las tejas y cubierto de masa.

Materiala: Igeltserotza

3
masa > masa (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Masarako konexio onak eduki behar dira beti, zeharkako kontaktuak saihesteko (ikus 12. unitate didaktikoa). Se deben tener siempre buenas conexiones a masa para evitar los contactos indirectos (véase unidad didáctica 12).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

- Egiaztatu elikaduraren eta masaren tentsioa. - Verificar la tensión de alimentación y masa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d) Dagokion eskema elektronikoaren laguntzarekin eta kontrol-unitatearen konektorea atera ondoren, egiaztatu elikaduraren egokitasuna eta kontrol-unitatearen masak. d) Con el esquema eléctrico correspondiente y el conector de la unidad de control extraí­do, verifica la correcta alimentación y las masas de la unidad de control.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Masa-isolamendua. Aislamiento a masa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Haril horiek korrontez elikatzen dira kontaktu-giltzaren bitartez (+15) A erdiko puntutik, beste muturrak kontrol-unitatearen bidez itxita masan. Estas bobinas se alimentan con corriente a través de la llave de contacto (+15) por el punto central A, cerrando a masa los otros extremos a través de la unidad de control.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Egiaztatu elikadura eta masa. - Comprobar la alimentación y masa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Prozesu honetan, masa-kablea soldadura-eremutik ahalik hurbilena konektatu behar dugu. En este proceso debemos conectar el cable de masa lo más cerca posible de la zona de soldadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zerbitzutik soldatze-ekipo bat erretiratzen bada eta bakarren batek martxan jartzen badu sugarraren atzeraezeko balbulak, masarako isolamendua, babesak, etab. egiaztatu gabe, zerbitzuan mantentzea baino are arriskutsuagoa izan daiteke. Si se retira un equipo de soldadura de servicio y alguien lo pone en funcionamiento sin comprobar las válvulas antirretroceso de llama, aislamiento a masa, protecciones, etc., podría ser aún más peligroso que mantenerlo en servicio.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

4
masa > masa (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezurretan kaltzioa gutxitu egiten da, baina eskeletoaren masak bere horretan irauten du. Se produce por una disminución de Ca en los huesos pero mantiene la masa esquelética.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zerebeloa bi hemisferiok osatzen dute, eskuinekoak eta ezkerrekoak, eta BERMIS izeneko erdiko masa batek bereizten ditu. El cerebelo está también formado por dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo que están separados por una masa central denominada VERMIS.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Muskuluak ahuldu egiten dira, eta masa galtzen dute. Gaixotasun KRONIKOA da, PIXKANAKA-PIXKANAKA aurrera egiten duena, eta karranpak ager daitezke. Se produce una debilidad y pérdida de masa muscular, CRÓNICA y PROGRESIVA, que puede dar lugar a la aparición de calambres.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bihotzaren miokardioan, eskuineko aurikulak betetzen duen lekuan, TAUPADA-MARKAGAILUA deitzen zaion nerbio-zelulen masa txiki bat dago: horri esker uzkurtzen da bihotza behar den guztietan. En el miocardio del corazón, en la zona que cubre la aurí­cula derecha, hay una pequeña masa de células nerviosas denominada MARCAPASOS y que es la responsable de que el corazón se contraiga las veces necesarias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ahoko digestioa amaitzen denean, elikagaia masa likatsu bihurtzen da. Masa hori nahiko homogeneoa da eta oso ondo lubrifikatuta dago. ELIKADURA-BOLO deritzo, eta berehala IRENTSI egiten da, hau da, ahotik urdailera igarotzen da. Al finalizar la digestión bucal el alimento se transforma en una masa viscosa bastante homogénea y muy bien lubrificada denominada BOLO ALIMENTICIO; que enseguida experimentará la DEGLUCIÓN, que es el proceso por el que pasa de la boca al estómago.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

gibelaren masa eta gibeleko odol-fluxua murriztu egiten dira, eta, hortaz, elkarreragin gehiago izaten dira. disminuye la masa hepática y el flujo sanguí­neo hepático, lo cual da lugar a más cantidad de interacciones.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Magnituderik garrantzitsuenen artean daude: luzera, masa eta denbora. Algunas de las magnitudes más importantes son la longitud, la masa y el tiempo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

PISUA ETA MASA EL PESO Y LA MASA

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Pisua eta masa formula honek lotzen ditu: El peso y la masa están relacionados por la fórmula siguiente:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

pisua = masa í— grabitatea. peso = masa í— gravedad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

5
ore > masa (150 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irinaren erdian kraterra egingo dugu, orea osatzen duten beste osagaiak sartu ahal izateko bezain handia. Haremos un volcán en el centro de la harina lo suficientemente grande como para que quepan en él los otros ingredientes que componen la masa.

Materiala: Gozogintza

Utzi lanean, orea makinaren ertzetatik askatzen den arte. Dejar trabajar hasta que la masa despega de los bordes de la máquina.

Materiala: Gozogintza

Bueltak ematea.- Orea pausatuta, mahaia irinaz hautseztatzen da, arrabola hartzen da eta ebakiak egitean eratu diren puntak abiapuntutzat hartuta, luzatu egiten dira lau puntako izarra osatuz; erdian orea puztuagoa egongo da puntetan baino. El volteado.- Una vez reposado la masa, se espolvorea la mesa con harina, se coge el rodillo y partiendo de las puntas que se han formado al dar los cortes se estiran estas formando una estrella de cuatro puntas quedando en el centro de ella la masa más abultada que en las puntas.

Materiala: Gozogintza

Ore-zati puztu horretan landutako gantza ezartzen da, edota laminatutakoa, horrela prestatuta datozen margarinekin lan eginez gero. Sobre esta porción más abultada de masa se coloca la grasa trabajada o laminada si se trabaja con margarinas que vienen así­ preparadas.

Materiala: Gozogintza

Arrabolaz gurina emeki kolpatzen da, orea hauts ez dadin, 2 bat cm-ko lodiera lortzen den arte, forma laukizuzenekoa izan dadin eta plastoiaren zabalera, gehienez ere, arrabolak bere alderik lodienean duena izan dadin saiatuz. Se golpea con el rodillo sobre la mantequilla con suavidad para evitar que se rompa la masa hasta conseguir un grosor de unos 2 cm. procurando que nos quede de forma rectangular y que el ancho del plastón sea como máximo el ancho del rodillo por su parte más gruesa.

Materiala: Gozogintza

Aldaera horretan, komeni da orearen hezetasuna murriztea (ura kentzea oratzean), hozkailuan gerta litekeen biguntze-efektua konpentsatzeko. En esta variante es conveniente reducir la humedad de la masa (quitar agua al amasar), a fin de compensar el efecto de revenimiento que se puede producir en la cámara.

Materiala: Gozogintza

Hostorea lantzeko prozesu industrialek desberdintasun nabarmenak dituzte nolabait artisautzazkoa den fabrikazioaren aldean. Badaude hostore-lerroak, non orea tobera batean ezartzen den eta gantza bestean, eta gantza automatikoki biltzen du oreak, xaflatan ebaki eta akordeoi-itxuran tolesten da, ondoren luzatu, ebaki eta bete egiten da eta, hala badagokio, zintako labe batean erreko da azkenik. ||Los procesos industriales de elaboración del hojaldre tienen notables diferencias con respecto a la fabricación más o menos artesanal, existiendo lí­neas de hojaldre en las cuales la masa se pone en una tolva y la materia grasa en otra, produciéndose automáticamente la envuelta de la materia grasa por la masa, el laminado y plegado en

Materiala: Gozogintza

Badaude beste sistema erdi-industrial batzuk. Bertan erabiltzen dira, hasi oreaz estali ondoren gurina zapaltzeko prentsa hidraulikoetatik eta xaflatan ebakitzeko gailu nolabait sofistikatuetara; baita piezak ebaki eta betetzeko trenak ere. Sistema horiek erabat artisautzazkoen (gero eta gutxiago erabiltzen direnak) eta industrialen artean daude. Berez, gero eta gutxiago luzatzen da arrabolaz eta gutxitan ikusiko dugu xaflatan Existen otros sistemas se mi industriales en los que intervienen desde prensas hidráulicas para aplastar la mantequilla una vez arropada con la masa hasta laminadoras más o menos sofisticadas incluyéndose trenes de corte y rellenado de piezas, estos sistemas están entre lo puramente artesano (cada vez más en desuso) y lo industrial, la realidad es que cada vez se estira menos a rodillo y es rara la pastelería que no dispone al menos de laminadora ya que el rendimiento y perfección

Materiala: Gozogintza

Buelten mekanismo horrekin, orearen eta gantzaren geruzen edo xaflen kopuru bat tartekatzea lortzen da. Según este mecanismo de vueltas lo que se logra es intercalar un número de capas o láminas de masa y materia grasa.

Materiala: Gozogintza

Fenomeno hori orearen ura deshidratatzen delako eta gantza berotzean urtzen delako gertatzen da, hau da, gantz-geruzak berotu egiten dira, aldi berean ore-geruzak bereiziz eta isolatuz, eta horiek altxa egiten dira sortzen den lurrinaren presioaren eraginez; erretzeak aurrera egin ahala puztu egiten dira, lurrin hezea altxa eta bota egiten dute, eta erretzea amaitzean (20 minutu inguru 220 ºC-tan tamaina ertaineko piezetan) sendotu egiten da. ||Se debe este fenómeno a la deshidratación del agua contenida en la masa y el fundido por calentamiento de la materia grasa, es decir, las capas de materia grasa se calientan, separando y aislando al mismo tiempo las capas de masa entre sí­, que son levantadas por la presión del vapor que se produce, hinchándose a

Materiala: Gozogintza