lista Bilatu lista testuinguru gehiagotan

1
zerrenda > lista (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
PHPko zerrendetan errepikatutako kontsulta bat badago, saioen erabilerari dagokiona da. Si existe una consulta repetida en las listas de PHP, es la relativa al uso de las sesiones.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13.8 Kokatu informazio garrantzitsua goiburuko, paragrafo, zerrenda eta abarren hasieran. 13.8 Localice la información destacada al principio de los encabezamientos, párrafos, listas, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kontsultatu erreferentzia-zerrenda azken W3C zehaztapenak non aurki daitezkeen jakiteko, eta [], W3C teknologiekin bateragarri diren erabiltzaile-aplikazioei buruzko informaziorako. Consulte la lista de referencias para información sobre donde encontrar las últimas especificaciones W3C y [].para información sobre las aplicaciones de usuario soportados por las tecnologías W3C.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3.6 Markatu behar bezala zerrendak eta zerrenden itemak [2. lehentasuna]. 3.6 Marque correctamente las listas y los í­tem de las listas [Prioridad 2].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

GIF animatuak), applet-ak eta objektu programatuak, "ASCII art", markoak, script-ak, zerrendetan bulet gisa erabilitako irudiak, espaziadoreak, botoi grafikoak, soinuak (erabiltzailearen interakzioz nahiz gabe sortuak), soilik entzunezkoak diren fitxategiak, bideoaren soinu-banda eta bideoak [1. lehentasuna]. GIFs animados), "applets" y objetos programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda sonora del ví­deo y ví­deos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztapen-puntuen definizioen zerrenda. Una lista de definiciones de los puntos de verificación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Informazio orientagarririk gabe, baliteke erabiltzaileek ez ulertzea taulak, zerrendak edo oso menu luzeak. Sin una información orientativa, es posible que los usuarios no comprendan tablas, listas o menús muy largos,

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

displayn adierazten da elementu bat bloke-mailakoa (block), txertatua (inline) edo zerrenda-mailakoa (list-item) den. En display se indica si un elemento es de nivel de bloque (block), incrustado (inline) o de nivel de lista (list-item).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

font-familyn balioa family izango dela esan dugu; hori letra-tipoen familia-izenen zerrenda bati dagokio; izen horiek komaz bereizita azaltzen dira. En font-family hemos dicho que el valor será family; esto hace referencia a una lista de nombres de familias de fuentes, separadas por comas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

edozein gelaxkatako letra lodiak kolore berdea izan behar du, eta zerrenda bateko letra lodiak morea izan behar du. la negrita de una celda cualquiera de una tabla debe ser de color verde, y la negrita de una lista debe ser de color púrpura.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak