hezetasun Bilatu hezetasun testuinguru gehiagotan

1
hezetasun > humedad (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fase honetan fluido frigorifikoa guztiz egoera likidoan dago eta iragazi egiten da ezpurutasunak eta hezetasuna kentzeko. En este punto, el fluido frigorí­fico se halla totalmente en estado lí­quido, y es filtrado para eliminar las impurezas y la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hezetasuna gordetzen du. Retiene la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

b) R134a hozgarria duten sistemetan, kondentsadoreak aluminioz fabrikatzen dira, kobrezkoak baldin badira hezetasunak gehiago eragingo dielako. b) En los sistemas con R134a, los condensadores se fabrican en aluminio porque en cobre se ven más afectados por la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bitarte horretan, eta makinen arabera, hozgarria automatikoki birziklatzen da, eta hozgarria, hezetasuna eta olioa bereizten dira. Durante este tiempo, y según máquinas, el refrigerante se recicla automáticamente, y se separan el refrigerante, la humedad y el aceite.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bahe molekularraren (hezetasuna xurgatzeko erabiltzen da) nondik norakoa bilakatu egin da, eta haren porositatea jaitsi egin da. La naturaleza del tamiz molecular, destinado a absorber la humedad, ha evolucionado y su porosidad ha disminuido.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Zirkuituko (hutsik) airea eta hezetasuna atera. Extracción del aire y humedad del circuito (vací­o).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bidaiari-lekuaren hezetasuna erregulatzeko: Para regular la humedad en el habitáculo:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bi sistemak bereizteko, aire girotuan, aire-fluxuak bereizita zeharkatzen ditu berogailua eta lurrungailua, eta, horrenbestez, bidaiari-lekuan bi aire-fluxu izango ditugu: bata, beroa, hezetasun handiagoarekin, eta bestea, hotza, hezetasun-maila txikiarekin. Para diferenciar ambos sistemas entendemos por aire acondicionado aquel en que el flujo de aire atraviesa el calefactor y el evaporador por separado, con lo que tenemos en el habitáculo dos flujos de aire, uno caliente con mayor humedad y otro frí­o con poca humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Klimatizazio-sisteman, aldiz, aire-fluxu bakarra dago, lehenik lurrungailutik eta jarraian berogailutik igarotzen dena; lurrungailuan gehiegizko hezetasuna kondentsatzen da, eta berogailuan, berriz, aukeratutako tenperatura lortzen da. De manera contraria, entendemos por climatización aquel sistema en que solamente hay un flujo de aire que primero pasa por el evaporador, donde se condensa la humedad en exceso, y posteriormente por el calefactor, donde se alcanza la temperatura deseada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Kobreari hezetasunak eragiten diolako. a) Porque el cobre se ve más afectado por la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

hezetasun > humedad (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Trakzioaren aurkako erresistentzia txikiagoa da zuntz ebakiko egurrean, egur adabegidunean eta hezetasuna handitu egiten denean, eta erresistentzia osoaren erdia ere izan daiteke egurraren %70 ere baldin badago bustita. Se disminuye la resistencia a la tracción, con maderas de fibras cortadas y con nudos, y con el aumento de humedad; y llega a disminuir hasta la mitad, si la madera está embebida del 70 %.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurraren hezetasuna %20tik gorakoa bada, berriz, komeni da onartzen dugun karga txikiagoa izatea. Para las maderas con humedad superior al 20 %, conviene disminuir las cargas de admisión dadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Laborategietan egiten dituzte saiakuntzak, ebakidura normalizatuko probetak erabiliz, %15eko hezetasuna dagoela, eta espezie berekoa eta antzeko kalitatea eta ezaugarriak dituen egurra saiatzen dute. 10 eta 20 unitate artean saiatzen dituzte, eta batez bestekoa egiten dute tantaia hautsi arte edo elastikotasun-mugara iritsi arte lortzen dituzten emaitzekin. Los ensayos se realizan en laboratorios, con probetas de secciones normalizadas, al 15% c/( de humedad, en maderas de calidades y condiciones semejantes dentro de la misma especie, ensayando de 10 a 20 unidades, y promediando los resultados obtenidos hasta la rotura o lí­mite de elasticidad.

Materiala: Egurraren teknologia

Garrantzi handia du oholak lehortzeak; atxikitzen duten hezetasunak bukatutako eraikin bateko giroaren hezetasunaren parekoa izan behar du. Es muy importante que las tablas estén secadas de tal modo, que la humedad que retengan sea igual a la del ambiente de un edificio terminado.

Materiala: Egurraren teknologia

Habe etzanak eraikinen beheko solairuetan kokatu behar ditugunean, berebiziko garrantzia du lurrean hezetasunik ez izateak, oholtzak iraun egingo duela ziurtatzeko. Cuando se trata de plantas bajas, es de suma importancia evitar la humedad del suelo, para poder garantizar la duración del entarimado.

Materiala: Egurraren teknologia

Aldi baterako zoladuretan, edo hezetasun pixka bat badago, nahikoa da oholtza lurretik isolatzea. Bikeztatutako kartoizko orriak tartekatu behar dira lurraren eta oholen artean; aurrez, habe etzanetan iltzatu behar dira orri bikeztatuak. " En pavimentos provisionales, o en caso de humedades ligeras, bastará aislar el entarimado del suelo, intercalando entre éste y los ristreles hojas de cartón embreado, previamente clavadas en los ristreles.

Materiala: Egurraren teknologia

Nabarmenki higroskopikoa da egurra; alegia, zer ingurunetan dagoen, hezetasuna xurgatzen du edo hezetasuna dario. La madera es notablemente higroscópica, es decir, que absorbe o desprende humedad, según el medio ambiente en que está situada.

Materiala: Egurraren teknologia

Ura edo hezetasuna xurgatzeak egurraren bolumena handitzea dakar, edo zurezko zuntzak hantzea. La absorción del agua o de la humedad origina un aumento de volumen, o hinchazón de las fibras leñosas.

Materiala: Egurraren teknologia

Laborategietan egiten dituzte saiakuntzak, ebakidura normalizatuko probetak erabiliz, %15eko hezetasuna dagoela, eta espezie berekoa eta antzeko kalitatea eta ezaugarriak dituen egurra saiatzen dute. 10 eta 20 unitate artean saiatzen dituzte, eta batez bestekoa egiten dute tantaia hautsi arte edo elastikotasun-mugara iritsi arte lortzen dituzten emaitzekin. Los ensayos se realizan en laboratorios, con probetas de secciones normalizadas, al 15% de humedad, en maderas de calidades y condiciones semejantes dentro de la misma especie, ensayando de 10 a 20 unidades, y promediando los resultados obtenidos hasta la rotura o lí­mite de elasticidad.

Materiala: Egurraren teknologia

Bastidorea erabiltzen da azala egiteko eta, lana garbiagoa eta txukunagoa izan dadin eta hezetasunaren ondoriozko orbanik sor ez dadin, plastikozko xaflaz estaltzen da bastidorearen goiko taula. Los sobres suelen hacerse de bastidor; y, para mayor limpieza y presentación, y con objeto de evitar las manchas debidas a la humedad, el tablero superior del bastidor se recubrirá con un laminado de plástico.

Materiala: Egurraren teknologia

hezetasun > humedad (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Solidoen hezetasuna: Contenido en humedad de los sólidos:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Horregatik, lehorketa deritzon farmazia-jarduera zera da: bustitako solido batek duen hezetasuna erabat edo partzialki (gehienetan partzialki) kentzea, eta materialen disoluzio edo esekidura batetik hezetasuna kentzea, material horien amaierako produktu lehorra lortzeko. Por ello, la desecación como operación farmacéutica se refiere a la retirada total o, más frecuentemente, parcial de la humedad contenida en un sólido humedecido y a su eliminación de una solución o suspensión de los materiales que formarán el producto seco definitivo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Industriaren alorrean, eremu zuria edo eremu garbia deritzo areto edo esparru batek edo batzuek (fluxu laminarreko kabinek edo isolagailuek) osatzen duten gune edo instalazioari. Eremu horretan, airearen garbitasun-maila, presioa, tenperatura, hezetasuna eta abar balio jakin batzuen barnean eduki behar dira. A nivel industrial, un área blanca o área limpia es una zona o instalación compuesta por una o varias salas y recintos (cabinas de flujo laminar o aisladores) cuyos niveles de limpieza del aire, presión, temperatura, humedad, etc. tienen que mantenerse dentro de unos lí­mites concretos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Laka-geruza mehe batez estaliak daude. Laka-geruza horren helburuak hauek izan daitezke: usain edo zapore txarrak estaltzea, argitik edo hezetasunetik babestea eta abar. Están revestidos de una fina capa de laca, cuyo fin puede ser enmascarar el olor o sabor desagradable, protegerlo de la luz o la humedad, etc.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Konprimitu mota hauek berehala aldatzen dira hezetasunarekin; horregatik, ontzi egokietan gorde behar dira, hezetasunak honda ez ditzan (ohikoak dira aluminiozko hodiak; hodi horien estalkietan substantzia lehorgarri bat egoten da, inguruko hezetasuna xurgatzeko). Este tipo de comprimidos se altera fácilmente con la humedad, por lo que deben disponerse en envases que impidan esta degradación (son tí­picos los tubos de aluminio en cuyos tapones va encerrado un desecante que adsorberá la humedad del ambiente).

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Geruza horiei esker, botika babestuta egoten da: botikak airea, hezetasuna, argia eta abar ukitzea saihesten dute, eta, horrela, botika hori egonkorragoa izaten da. Proporcionan una protección del medicamento, ya que impiden que esté en contacto con el aire, la humedad, la luz..., aumentando su estabilidad.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Kapsularen barnean dagoen botika babestuta dago botika hori honda dezaketen inguruneko baldintzetatik (argia, hezetasuna). El medicamento incluido en la cápsula queda protegido de los factores ambientales que pudiesen degradarlo (luz, humedad).

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Kokalekua ingurune epel batetik hotzago batera aldatzen bada, inguruneko hezetasuna tresnaren barnean kondentsa daiteke. Si se cambia su emplazamiento de un ambiente cálido a otro más frí­o, la humedad ambiental puede condensarse en el interior del equipo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

tenperatura- eta hezetasun-aldaketak los cambios de temperatura y humedad

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Berogailuan bezala, materiala buruz gora jartzen da, hezetasuna ateratzeko; behin garbi dagoenean, materiala hoztu egin behar da erabili baino lehen. Al igual que en la estufa, el material se deposita boca arriba para favorecer la salida de la humedad; una vez limpio, el material, antes de ser utilizado, debe enfriarse.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

hezetasun > humedad (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezetasunak Humedades

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkia egikaritu ondoren, hau da, iragazgaizteko fasea amaitutakoan, estankotasun-proba bat egingo dugu forjatuaren behealdean hezetasunik ote dagoen ikusteko. Horretarako, estalkiko gainazala ureztatu egingo dugu 5-6 cm-z, erremonteen goreneko altuera eta forjatuaren berezko erresistentzia gainditu gabe, 24 orduz gutxienez, eta, denbora hori igarotakoan, hustubideen galdaratxoak irekiko ditugu, iragazgaiztea errepasatuz galdaratxoaren ertzean paletin bero batez, ondorengo lan-faseei ekin aurretik. Finalizada la ejecución de la cubierta, es decir, la fase de impermeabilización, se realizará una prueba de estanquidad para determinar si existen humedades en la cara inferior del forjado, consistente en la inundación con agua de la superficie de cubierta con un nivel de 5-6 cm -no sobrepasando la altura máxima de los remont

Materiala: Eraikinaren estalkia

Kondentsazio interstizialen ondoriozko barruko iragazketei dagokienez, abantaila garrantzitsuenetako bat da xafla iragazgaizgarriak "lurrun-oztopoa" izateko eginkizuna hartzen duela estalkian; hortaz, esan daiteke "alderantzizkoa" sistemak bermatzen duela forjatuaren barrualdean hezetasun-orbanik ez izatea, nahiz eta euririk ez egin. Una de las ventajas más importantes, a nivel de filtraciones interiores como consecuencia de las condensaciones intersticiales, es que la propia lámina impermeabilizante asume la función de "barrera de vapor" en la cubierta, con lo cual se puede asegurar que el sistema "invertida" garantiza la ausencia de manchas de humedad en la

Materiala: Eraikinaren estalkia

Oso ohikoa da egunero gertatzen dela ere esan genezake estalkia berriz iragazgaizteko oso kalitate eskaseko materialak eta zalantzazko laneskua erabiltzea, eta eraikinaren jabeak, gainera, egindako babes-lanek hamar urteko iraupena badutela konbentzituta egotea. Izan ere, aplikatzaile guztiek hori bermatzen dute oro har, baina askotan lana egin duen enpresa edo autonomoa desagertu egiten da lehen arazoa agertzearekin batera: zoritxarrez, 2 edo 3 urte igarotakoan hezetasunak sortzen dira normalean, eta hori konpontzeko behin-behineko konponbideak baino ez dira jartzen, horrek berekin dakarren faktura-segidarekin gainera Es muy frecuente, por no decir cotidiano, ejecutar las reimpermeabilizaciones de cubierta con materiales de muy baja calidad y mano de obra dudosa, con el convencimiento por parte de la propiedad del edificio de que los trabajos duran 10 años punto garantizado de una forma general por todos los aplicadores, pero en muchos casos al primer problema no se encuentra a la Empresa o autónomo que ha realizado el

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Juntura zigilatzen da, giroko hezetasunarekin 5ºC-tan polimerizatzeko gauza den osagai bakarreko poliuretanozko masilla tixotropikoaz. d) Sellado de la junta con masilla tixotrópica de poliuretano monocomponente que polimerice a 5ºC con la humedad ambiente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hustubideen galdaratxoak ere ikuskatu behar dira estalkia berriz iragazgaizteko lanari ekin aurretik, hau da, galdaratxo horiek nola dauden egiaztatu behar da, eta oso hondatuta badaude hobe dugu aldatzea, barneko hezetasun asko funtzionamendu txar baten ondorio direlako. Las calderetas de desagüe son otro punto singular a inspeccionar antes de reimpermeabilizar la cubierta, comprobando el estado de la misma, y si el deterioro es muy avanzado se aconseja su sustitución, pues muchas humedades interiores son consecuencia de un mal funcionamiento.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hortaz, galdaratxo horiek nola dauden ikusi behar da, eta oso hondatuta badaude hobe dugu aldatzea, barneko hezetasun asko funtzionamendu txar baten ondorio direlako. Debe comprobarse el estado de las mismas y si el deterioro es muy avanzado se aconseja su sustitución, pues muchas humedades interiores son consecuencia de un mal funcionamiento.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Oro har, 1979. urteaz aurretiko eraikinek ez dute indarreko CT-79 araua betetzen, garai hartako isolamendu-instalazioak oso bereziak zirelako, eta, isolamendua instalatuz gero, polietileno hedatuzko (POREX) xaflak erabiltzen zituztelako, oso dentsitate txikikoak, giroko hezetasunaren eraginez bakarrik isolatzeko ahalmena galtzen zutenak edo denborarekin disgregatzen eta, ondorioz, desagertzen zirenak. Como regla general, las edificaciones anteriores al año 1979 no cumplen con la vigente normativa CT-79, pues la instalación de aislamiento era muy singular y si se instalaba se empleaban placas de poliestireno expandido (POREX) de muy baja densidad, que sólo con la humedad ambiental perdían su capacidad aislante o se disgregaban con el tiempo, desapareciendo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Juntura zigilatzen da osagai bakarreko poliuretanozko masilla tixotropiko batez, giroko hezetasunarekin 5ºC-tan polimerizatzeko gauza dena. d) Sellado de la junta con una masilla tixotrópica de poliuretano monocomponente con la caracterí­stica de polimerizar a los 5ºC con la humedad ambiente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Nolanahi ere, hustubide-galdaratxoa ordezteak ez du esan nahi ondorenean galdaratxoa ahaztu dezakegunik. Alderantziz, liburuko hirugarren kapituluan jaso denez, hobe dugu aldian-aldian estalkia ikuskatu eta galdaratxoa nola dagoen aztertzea, eraikineko azken solairuetako sabaietan ageri diren hezetasun ugari galdaratxoen egoera edo instalazio txarraren ondorio dir De todas formas, la sustitución de la caldereta de desagüe no implica el olvido de la misma en el tiempo, aconsejando, como se expone en el Capí­tulo Tercero del Libro, las visitas periódicas a la cubierta y el examen de este elemento auxiliar, ya que muchas humedades que aparecen en los techos de las últimas plantas del edificio son

Materiala: Eraikinaren estalkia