prozedura Bilatu prozedura testuinguru gehiagotan

1
prozedura > procedimiento (69 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gutunarekin bi aldeen erantzukizunak banantzen dira, eta ez du esan nahi kontu-ikuskaritzako prozedura guztiak egin behar ez direnik. Con la carta se separa la responsabilidad de las dos partes y no implica que no deban llevarse a cabo todos los procedimientos de auditoría.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Irismenari buruzko paragrafoan (kontu-ikuskaritzako prozeduren eta lanaren irismena) bi muga edo ezintasun mota bereizten dira: En este párrafo de alcance (del trabajo y de los procedimientos de auditoría) debemos diferenciar dos tipos de limitaciones o imposibilidades:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi bakoitza 2. idazpenetik 4.era kontabilizatzen da, prozedura berberari jarraikiz (kontu berberak, baina dagokien zenbatekoarekin), eta kontratuaren amaieran (5 urte) ondasuna enpresaren jabetzara pasatzen da erosteko aukera baliatzean; hala, ondasun ez-materiala eta haren amortizazioa ondasun materialetara pasatzen dira, birsailkatze honen bidez Cada ejercicio se contabilizaría desde el asiento 2 al 4 con el mismo procedimiento (las mismas cuentas pero con su importe correspondiente) y al final del contrato (año 5) que el bien pasa a propiedad de la empresa al ejecutar la opción de compra, se pasaría el bien inmaterial y su amortización a

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Prozedura horrek badu eragozpen bat; izan ere, erantzuna baiezkoa denean, litekeena da erregistroekin egiaztatu gabea izatea. Este procedimiento tiene el inconveniente de que la respuesta afirmativa puede no haber sido comprobada con los registros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ezarritako prozesuak sakon aztertu behar dira, eta kontrolak erakutsitako konfiantzaren arabera, egin beharreko hedapen eta prozedura eraginkorrenak zehaztuko ditu kontu-ikuskariak (eta, orobat, kontu-ikuskaritza horren kostua eta hartu beharreko denbora), beharrezkoa den ebidentzia lortzeko probak eskura ditzan. Los procesos establecidos por la empresa deben estudiarse con profundidad y, en función de la evaluación del nivel de confianza ofrecido por el propio control, el auditor determinará la extensión y los procedimientos más eficaces a realizar (así­ como el tiempo a emplear y el coste de dicha auditoría), para conseguir las pr

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ezarritako operazioak ixteko kontabilitate-prozeduraren barruan Dentro del procedimiento contable de cierre de operaciones establecido por la empresa

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4.1. Merkataritza-zorretako prozedurak 4.1 Procedimientos en las deudas comerciales

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Kontu-ikuskaritzako prozedurak 4 Procedimientos de auditoría.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arlo fiskalean gehien erabiltzen diren prozedurak honako hauek dira: Algunos de los procedimientos más usuales en el área fiscal son

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ZERGA NAGUSIEN PROZEDURA ESPEZIFIKOAK PROCEDIMIENTOS ESPECíFICOS DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
prozedura > procedimiento (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prozedura deitzeko, bi sintaxi desberdin ditugu: Para llamar a un procedimiento tenemos dos sintaxis distintas:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Funtzioak eta prozedurak berdinak dira, baina funtzioek balio bat itzultzea ahalbidetzen digute. Las funciones son iguales que los procedimientos pero estas nos permiten devolver un valor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Prozedurak eta funtzioak erabiltzeak hainbat instrukzio izen bakarrean biltzeko ahalmena ematen digu, eta horiei hainbat gunetatik hainbat aldiz deitzekoa, berriro idatzi behar izan gabe. El uso de procedimientos y funciones nos da la capacidad de agrupar varias instrucciones bajo un solo nombre y poder llamarlas a estas varias veces desde diferentes sitios, ahorrándonos la necesidad de escribirlas de nuevo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Balio, prozedura eta funtzioak "dauzkan" egitura; balio bakoitzak objektu horren propietate indibidual bat islatzen du. Estructura "contenedora" de valores, procedimientos y funciones, cada valor refleja una propiedad individual de ese objeto.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

JavaScripten funtzio bat beste programazio-lengoaia bateko "prozedura" edo "azpiprograma" baten nahiko antzekoa da. Una función de JavaScript es bastante similar a un" procedimiento" o" subprograma" en otro lenguaje de programación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabiltzaileak baimena bertan behera uzteko prozedura errazak finkatu. Establecer procedimientos sencillos para facilitar la revocación del consentimiento por el usuario.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Prozedurak eta Funtz. Procedimientos y Func.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Prozedurak eta Funtzioak Procedimientos y Funciones

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Prozedura Procedimiento

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

3
prozedura > procedimiento (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Analitika oso prozedura sinplea da. La analí­tica es un procedimiento muy sencillo.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ezin dira banandu prozedura kimikoen bidez. no pueden separarse por procedimientos quí­micos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prozedura hau nahiko merkea eta eraginkorra da. Es un procedimiento relativamente barato y eficaz.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Liburu horretan, aipaturiko arriskuak ahalik eta gehien murrizteko prozedurak agertzen dira. En ese libro aparecerán los procedimientos para reducir al máximo los citados peligros.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prozedurarik soilena grabitatearen ekintzan oinarritzen da: likido bat fintasun gutxiko iragazketa erabiliz iragazten da, kono-itxurako inbutuaren bidez. Inbutu horren oina zuntzezko material askeekin (adibidez, beira-zuntzarekin) itxita dago. El procedimiento más simple se basa en la acción de la gravedad, que permite la filtración grosera de un lí­quido por medio de un embudo cónico obturado en su base con materiales fibrosos sueltos, como la lana de vidrio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Real Farmacopea Españolak (eta Europako Farmakopeak) esterilizazio-prozedurek bete beharreko helburua ezartzen dute: La Real Farmacopea Española (y la Farmacopea Europea) fija como objetivo que los diferentes procedimientos de esterilización deben cumplir:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Produktuaren izaerak zehazten du, neurri handian, botika, lehengaia, botikak egokitzeko materiala eta prestakin farmazeutikoa esterilizatzeko erabili behar den prozedura. El procedimiento a utilizar en la esterilización de un fármaco, materia prima, material de acondicionamiento o una preparación farmacéutica viene determinado en gran medida por la naturaleza del producto.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erabiltzen den prozeduraren arabera, esterilizazio-teknikak hauetan sailka daitezke: En función del procedimiento empleado, las técnicas de esterilización se pueden clasificar en:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Farmacopeak gomendatzen du beste aukera egokirik ez dagoenean erabiltzea prozedura hau. La Farmacopea indica usar este procedimiento cuando no existe una alternativa apropiada.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Baina badira bide parenterala erabiliz botikak emateko beste prozedura batzuk ere; ez dira hain ohikoak, baina garrantzi bera dute: Existen también otros procedimientos para administrar un medicamento por vía parenteral, son menos usuales pero no por ello menos importantes:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan