esteka Bilatu esteka testuinguru gehiagotan

1
Webgune baten estekaren hasiera
Webgune baten estekaren hasiera
esteka > enlace (69 testuinguru)
eu testuak es testuak
... etiketaren bidez, gainera, esteka aktibatzean ekintza bat egiteko adieraz dezakegu. Con la etiqueta ... podemos además de indicar que se realice una acción al activar el enlace.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

href atributua dauka, eta hor estekaren helmuga den URLa jarriko dugu. Contiene el atributo href en el cual ponemos la URL a donde nos llevará el enlace.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

HTMLn bezala, testu edo irudi baten zatia hauta dezakegu, eta zati hori beste orri baterako esteka izatea edo ataza bat egitea. Al igual que en HTML podemos seleccionar parte de un texto o una imagen y que este sea un enlace a otra página o que realice una tarea.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

... etiketak testu edo irudi bat hautatzea ahalbidetzen digu, eta beste orri baterako esteka izatea, HTMLko ... etiketaren oso antzera. La etiqueta ... nos permite seleccionar un texto o imagen y hacer que sea un enlace a otra página, de una manera muy similar a la etiqueta ... de HTML.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Karta da WAP nabigatzailean bistaratzen den informazio unitatea; kartak testua, datu-eremuak, estekak, etab. eduki ditzake. Una carta es la unidad de información que se muestra en un navegador WAP, una carta puede contener texto, campos de datos, enlaces...

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.asp orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.asp orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.asp pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.asp sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bigarren lerroan, besteak beste, orria berriro kargatzen edo estekan klik egiten dugun bakoitzean, $kontagailuaren balioa 1 gehiago izango da. En la segunda lí­nea, entre otras cosas, cada vez que recarguemos la página o hagamos click sobre el enlace, el valor de $contador se incrementará en 1.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Zein elementu ezabatuko dugun adierazteko, borra.phtml orrirako esteka bat erabili dugu, erregistro bakoitzaren ID_Proba igarota; horrela, borra.phtml orriak badaki taulako zein elementu ezabatu behar duen. Para indicar que elemento vamos a borrar hemos usado un enlace a la página borra.phtml pasándole el ID_Prueba de cada registro, de esta manera la página borra.phtml sabe que elemento de la tabla ha de borrar.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

"alt" atributuaren testua nahikoa ez den eduki konplexuetarako (adibidez, grafikoak), eskaini deskribapen gehigarri bat, adibidez IMG edo FRAMErekin "longdesc", OBJECT elementu baten baitan esteka bat edo dokumentuan bat erabiliz. Para contenidos complejos (p. ej. las gráficas) en los que el texto del atributo "alt" no es suficiente, proporcione una descripción adicional usando, por ejemplo "longdesc" con IMG o FRAME, un enlace dentro de un elemento OBJECT o un en el documento.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

1.2 Eskaini testu-formatuko esteka erredundanteak zerbitzariaren irudi-mapa baten zona aktibo bakoitzarekin [1. lehentasuna]. 1.2 Proporcione enlaces redundantes en formato texto con cada zona activa de un mapa de imagen del servidor [Prioridad 1].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

esteka > vínculo (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
mysql_connect instrukzioa exekutatzean, esteka bat sortzen dugu datu-basearen eta PHP orriaren artean; esteka hori datu-baseari egingo dizkiogun kontsultetan erabiliko da ondoren. Al ejecutar la instrucción mysql_connect creamos un ví­nculo entre la base de datos y la pagina PHP, este ví­nculo será usado posteriormente en las consultas que hagamos a la base de datos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Azkenik, datu-basearekiko esteka erabiltzen amaitu dugunean, mysql_close instrukzioarekin askatuko dugu, konexioa okupatuta gera ez dadin. Finalmente, una vez que hemos terminado de usar el ví­nculo con la base de datos, lo liberaremos con la instrucción mysql_close para que la conexión no quede ocupada.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

13.6 Taldekatu erlazionatutako estekak, identifikatu taldea (erabiltzaile-aplikazioetarako) eta, ematen duten arte, eskaini taldea saihesteko modu bat [3. lehentasuna]. 13.6 Agrupe los ví­nculos relacionados, identifique el grupo (para las aplicaciones de usuario) y, lo hagan, proporcione una manera de evitar el grupo [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Estekaren testuak behar adinako esanahia eduki behar du testuingurutik kanpo irakurtzen denean (bere horretan, edo esteka-sekuentzia baten zati gisa). El texto del vinculo tiene que tener significado suficiente cuando sea leí­do fuera de contexto (por sí­ mismo o como parte de una secuencia de ví­nculos).

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Estekaren testu garbiez gain, eduki-garatzaileek argi utzi behar dute estekaren helburua informazio-izenburu batez (adibidez, HTMLn, "title" atributuarekin). Además de texto del vinculo claros, los desarrolladores de contenidos deben clarificar el objetivo de un ví­nculo con un tí­tulo informativo del mismo (por ejemplo, en HTML, el atributo "title"),

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orri alternatiboak automatikoki sortzeak eguneratzeak sarriagotan egitea izan lezake ondorio, baina eduki-garatzaileek ziurtatu behar dute sortutako orriek zentzua dutela beti, eta erabiltzaileek jatorrizko orrien, orri alternatiboen edo bien estekei jarraiki nabiga dezaketela gunean zehar. La generación automática de páginas alternativas puede conducir a actualizaciones más frecuentes, pero los desarrolladores de contenidos deben asegurar que las páginas generadas siempre tengan sentido y que los usuarios puedan navegar por el sitio siguiendo los ví­nculos de las páginas primarias, las páginas alternativas o ambas.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

11.4 , ezin baduzu orri sortu, eskaini esteka orri alternatibo batera, W3C teknologiak erabili, erabilerraza izan, informazio (edo funtzionala) eduki eta (jatorrizko) orri erabiltezina bezain maiz eguneratzen denera [1. lehentasuna] . 11.4 Si, , no puede crear una página , proporcione un ví­nculo a una página alternativa que use tecnologías W3C, sea accesible, tenga información (o funcional) y sea actualizada tan a menudo como la página (original) inaccesible [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

10.5 Erabiltzaile-aplikazioek (laguntza teknikoek barne) aldameneko estekak garbi interpretatzen dituzten arte, sartu esteka gisa balio ez duten karaktere inprimagarriak (zuriuneez inguratuta) elkarren ondoko esteken artean [3. lehentasuna]. 10.5 Hasta que las aplicaciones de usuario (incluidas las ayudas técnicas) interpreten claramente los ví­nculos contiguos, incluya caracteres imprimibles (rodeados de espacios), que no sirvan como ví­nculo, entre los ví­nculos contiguos [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

9.5 Eskaini teklatuko lasterbideak esteka garrantzitsuenetarako (bezeroaren irudi-mapetarako barne), formulario-kontroletarako eta formulario-kontrolen multzoetarako [3. lehentasuna]. 9.5 Proporcione atajos de teclado para los ví­nculos más importantes (incluidos los de los mapas de imagen de cliente), los controles de formulario y los grupos de controles de formulario [Prioridad 3].

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Pantaila-irakurgailu zaharrek elkarren segidako esteken zerrendak esteka bakar gisa irakurtzen dituzte. Los antiguos lectores de pantalla leen las listas de ví­nculos consecutivos como un solo ví­nculo.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak