deskribapen Bilatu deskribapen testuinguru gehiagotan

1
deskribapen > descripción (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pentsa ezazue zuek bizi zareten eraikinaren oinarrizko proiektua nolakoa izango litzatekeen; definitu haren "kanpoko azala" eta barrualdeak, solairu guztiak, banaketak, erabilerak eta konexioak, deskribapenean idatzizko mintzaira erabiliz. Piénsese en el proyecto básico del edificio en el que reside, defí­nase su "piel exterior" y sus interiores, con sus plantas, distribuciones, usos y conexiones, utilizando el lenguaje escrito en la descripción.

Materiala: Proiektuak

Deskribapen hori proiektu baten idatzizko dokumentazioaren hasiera da: Esa descripción es el principio de la documentación esyrita de un proyecto:

Materiala: Proiektuak

Ezaugarri teknikoen deskribapena Descripción de caracterí­sticas técnicas

Materiala: Proiektuak

kalkuluen justifikazioa, eraikuntza-prozesuen deskribapena, aplikatutako araudiak, hartu beharreko segurtasun-neurriak, baldintza-agiriak, diagnosiak (patologien konponketari buruzko atalean azaldu ditugu hauek) eta abar. justificación de cálculos, descripción de procesos constructivos, normativas aplicadas, normas de seguridad a adoptar, pliegos de condiciones, diagnosis (de las que ya se ha hablado en reparación de patologías), etc.

Materiala: Proiektuak

Metodoaren deskribapena Descripción del Método

Materiala: Proiektuak

º Eraitsi beharreko eraikinaren deskribapena: º Descripción del edificio a demoler :

Materiala: Proiektuak