ebakidura Bilatu ebakidura testuinguru gehiagotan

1
ebakidura > corte (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ebakidura bertikal horrekin bat (ikusi 890. irudia), janguneak antolatzen ditugu, eta estrabea jartzen dugu leihoaren barneko aldean, junturen estalgarri. Markoan finkatzen dugu juntura-estalkiaren beheko erdialdea, eta leihoan goikoa, La figura 890 nos muestra el corte vertical A-B de la ventana. Puede observarse la disposición de los rebajos; y en la cara interior, la colocación de un listón tapajuntas, el cual, en su mitad inferior, va fijo al marco; y en su mitad superior, a la ventana.

Materiala: Egurraren teknologia

Hona mahai tiraderadun mahaiaren bi ebakidura bertikal (ikusi 738. irudia): altxaerarekiko normala da bata, eta altxaerarekiko paraleloa bestea. En la figura 738, vemos dos cortes verticales de la mesa con cajón: uno normal al alzado, y otro paralelo.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko mailagainek bakarrik eratzen dituzte mailak, eta euskarri metalikoan finkatuta daude mailak, torlojuen bidez (ikusi 983. irudiko AA eta AC ebakidurak). Los peldaños están formados* sólo de huellas de madera que van sujetas con tornillos al soporte metálico (fig. 983. Corte A-A y C-C).

Materiala: Egurraren teknologia

Balaustreek eratzen dute baranda, eta aho-zirika mihiztatu ditugu: mutur batean, zankabearen goiko aldeko ertzean, eta, beste muturrean, eskubandaren beheko aldean (ikusi AB ebakidura). La barandilla está formada por los balaustres, que van ensamblados a caja y espiga, por un extremo en el canto superior de la zanca, y por el otro extremo en la cara inferior del pasamanos, corte A-B.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, barnealderantz irekitzen den leihoak osatzen duen multzo osoaren altxaera, oinplanoa eta ebakidura bertikala, leihoa markoan eta paretan sartuta dagoela, ikusten dira 913. irudian, eta kanpoalderantz irekitzen den leihoarenak 914. irudian. Todo el conjunto de ventana, con su alzado, planta y corte vertical de una ventana que abre al interior, con el emplazamiento de la misma en el marco y en la pared, lo tenemos en la figura 913; y el de una ventana que abre al exterior, lo vemos en la figura 914.

Materiala: Egurraren teknologia

Ebakidura bertikala Corte vertical

Materiala: Egurraren teknologia

Hona leiho mota honen ebakidura horizontala (ikusi 895. irudia), bi piezaz eratutako marko bakar batek osatutakoa, eta zer-nolako profila izan behar duen isurkiak (ikusi 896. irudia). La figura 895 nos muestra un corte horizontal de estas ventanas, con un solo marco formado de dos piezas; y en el corte vertical inferior de la figura 896 vemos el perfil que deberá tener el vierteaguas.

Materiala: Egurraren teknologia

irudia. Bi beirako leihoaren behealdearen ebakidura bertikala bi leihoak barnealderantz irekitzen dira. 896 Corte vertical inferior de una ventana doble (Las dos abren al interior).

Materiala: Egurraren teknologia

891. irudia. Ardatz bertikaleko leiho baskulagarriaren ebakidura horizontala. Fig. 891 Corte horizontal de una ventana basculante de eje vertical.

Materiala: Egurraren teknologia

2
ebakidura > sección (94 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehenik, Kre = 1 balioa hartuko dugu XXII. taulatik. Taularen arabera, erresistentzia onargarria da 60 X -1 = 60 kg/cm2. Horixe bada erresistentzia onargarria, hau da ebakidura: Para ello empezamos tomando de la Tabla XXII el valor Kre = 1; y, para dicho valor, la resistencia admisible será 60 X -1 = 60 Kg./cm2. Con esta resistencia, la sección es

Materiala: Egurraren teknologia

Erresistentzia hori bada, hau da ebakidura: Con esta resistencia la sección es:

Materiala: Egurraren teknologia

17"5 cm; eta ebakidura karratua = 17 52 = 17"5 cm.; y su sección cuadrada = 17 52 =

Materiala: Egurraren teknologia

Lan-koefizientea bider erredukzio-koefizientea eginez, erresistentzia onargarria kalkulatzen dugu, eta, behin piezaren S zeharkako ebakidura zein den jakinik, konpresioaren aurkako erresistentzia kalkulatzeko formula orokorra aplikatu besterik ez dugu egin behar: d Multiplicando el coeficiente de trabajo por el coeficiente de reducción, tenemos la resistencia admisible; y, conocida la sección transversal S de la pieza, sólo hay que aplicar la fórmula general de resistencia a la compresión:

Materiala: Egurraren teknologia

Zutikoaren ebakidura: Sección del pie derecho:

Materiala: Egurraren teknologia

Zer ebakidura izan behar du laritzezko pieza batek zuntzen norabidearekiko karga paraleloari eusteko, konpresio sinplea 3.200 kg-koa dela ¿Qué sección necesita una pieza de madera de alerce, para que pueda soportar una carga paralela a la fibra, a compresión simple dé 3.200 Kg.

Materiala: Egurraren teknologia

Ebakidura, berriz, La sección será:

Materiala: Egurraren teknologia

Horrelako kalkuluak egiten ditugunean, piezen ebakiduraren erdiko karga kalkulatzen dugu. En estos cálculos, la carga está centrada sobre la sección de la pieza.

Materiala: Egurraren teknologia

Zer pisuri eutsi behar dion piezak, kalkulatzeko zer-nolako ebakidura edo eskuairaldea izan behar duen hari eusteko, formula hau erabili behar dugu: Para calcular la sección o escuadría necesaria de una pieza según el peso que deba soportar, aplicaremos la fórmula" target="_blank">fórmula

Materiala: Egurraren teknologia

Behin piezaren ebakidura kalkulatu eta gero, ebakiduraren aldeen balioak zehaztu besterik ez dugu egin behar; alde horretatik, hobe da piezak ebakidura karratua edo biribila izatea ebakidura laukizuzena izatea baino. Una vez hallada la sección, sólo tenemos que determinar el valor de los lados de dicha sección, siendo, preferible dar una sección"cuadrada o redonda mejor que rectangular.

Materiala: Egurraren teknologia

3
ebakidura > cortadura (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gehieneko erresistentzia zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen da, eta ebakiduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.A irudia); gutxienekoa, berriz, zuntzen norabidearekiko norabide paraleloan sortzen da, eta urraduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.B irudia). La resistencia es máxima en el sentido normal a las fibras, llamada cortadura (fig. 1102-A); y es mí­nima en el sentido paralelo a las fibras, llamada desgarramiento (fig. 1102-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Ipurditik moztu berria den zuhaitzaren egurrak ebakiduraren aurka duen erresistentzia egur lehorrak duenaren %70ekoa baino ez da. La resistencia a cortadura de la madera recién apeada, es sólo un 70 % de la resistencia de la madera seca.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen norabidearekiko norabide perpendikularrean, jo behar da lan-koefizienteak zazpi edo zortzi aldiz txikiagoak direla zuntzen norabidearekiko zeiharrak diren esfortzuen lan-koefizienteak baino. Salbuespen bakarra ebakidura-koefizientea da, jo behar baita hiru edo lau aldiz handiagoa dela zuntzen norabidearekiko paraleloa den esfortzuaren lan-koefizientea baino. En sentido perpendicular a las fibras, los coeficientes de trabajo deberán tomarse siete u ocho veces menores que los correspondientes a esfuerzos en sentido oblicuo, excepto el de cortadura, que se tomará 3 ó 4 veces mayor que el correspondiente a esfuerzos en sentido paralelo.

Materiala: Egurraren teknologia

1.002. irudia. Zizailaduraren aurkako erresistentzia. A Zuntzekiko normala, ebakidura; B zuntzekiko paraleloa, urradura. Fig. i ,102 Resistencia al cizallamiento. A, Normal a las fibras, cortadura; B, Paralelo a las fibras, desgarramiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Zizailadura edo ebakidura. Cizallamiento o cortadura.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen norabidearekiko perpendikularrak diren ebakidura-esfortzuak Esfuerzos de cortadura perpendicular a las fibras

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen norabidearekiko perpendikularrak diren ebakidura-esfortzuak kontuan hartuz, jarrerarik egokienean, egurrezko piezaren bihotzeko zuntzak edo profil zentrokideak jasaten ditu zuzenean konpresio-esfortzuak. En el caso de esfuerzos de cortadura perpendicular a las fibras, la posición más favorable es aquélla en que los esfuerzos de compresión sean directamente soportados por la fibra del corazón o por un perfil concéntrico.

Materiala: Egurraren teknologia

trakzio bidezkoa, 310; flexio bidezkoa, 191; ebakidura bidezkoa, 28. tracción, 310; flexión, 191; cortadura, 28.

Materiala: Egurraren teknologia

Ebakiduraren edo zizailaduraren aurkako erresistentzia probatzeko saiakuntzak Ensayos de resistencia a la cortadura o cizallamiento

Materiala: Egurraren teknologia

4
ebakidura > seccionamiento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ebakidura-gela. Celda de seccionamiento.

Materiala: Banaketa-instalazioak

1.12. irudia. Ebakidura-gela edo alderik aldeko etengailuaren gela. Figura 1.12. Celda de seccionamiento o de interruptor pasante.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Ebakidura Seccionamiento

Materiala: Banaketa-instalazioak

Ebakidurarekin eta linea-babesarekin. Con seccionamiento y protección de lí­nea.

Materiala: Banaketa-instalazioak

Ebakidura. Seccionamiento.

Materiala: Banaketa-instalazioak

5
ebakidura > intersección (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ertzak, funtsean, bi planoren arteko ebakidura dira. Hala ere, plano bat gainazal zilindriko, koniko eta abarren ebakitzailea denean ere sortzen dira, edo azken gainazal horietako bik elkar ebakitzen dutenean. Las aristas son básicamente, la intersección de dos planos aunque también se generan cuando un plano es secante a una superficie cilindrica, cónica, etc., o cuando dos superficies de éstas últimas se intersecan.

Materiala: Krokizazioa

Mota horretako bi lerroren arteko ebakidura gertatzen denean, bietako bat han amaitzen dela eta besteak jarraitzen duela, lehenengoaren azken marra bigarrenarentarteko puntubatean amaituko da (24. irudia . En el caso de una intersección entre dos líneas de este tipo, una que termina y otra que continúa, el trazo final de la primera acabará en unpunto intermediode la segunda (Fig. 24).

Materiala: Krokizazioa

Zirkunferentzia ororen zentroa bi simetria-ardatz perpendikularren trazu banaren arteko ebakidurak definituko du. Toda circunferencia tendrá su centro definido por la intersección de dos trazos pertenecientes a una pareja de ejes de simetría perpendiculares.

Materiala: Krokizazioa

25. irudian bi gainazal lauren ebakiduraren ondorio den itxurazko ertz bat irudikatu da.26. irudian berriz, gainazal zilindriko baten eta bi gainazal lauren arteko ebakiduraren ondorioz sortzen direnak ageri dira. En laFig. 25se representa una arista ficticia resultante de la intersección de dos superficies planas y en laFig. 26las que resultan de la intersección de una superficie cilindrica con dos superficies planas

Materiala: Krokizazioa

Pieza batek plano inklinatuak baditu eta plano horietan artekak edo beste xehetasun batzuk badaude, gerta daiteke komenigarria izatea adierazitako prozesuaren ordena aldatzea, zeren eta ebakidura-lerroak grafikoki kalkulatu behar baitira zer luzera duten eta zer posizio duten jakin baino lehen. Cuando una pieza tiene planos inclinados en los que confluyen, por ejemplo, ranuras u otros detalles puede ser conveniente modificar el orden del proceso indicado, ya que las líneas de intersección se han de calcular gráficamente antes de saber su longitud y la posición que ocupan.

Materiala: Krokizazioa

Beraz, salbuespenak salbuespen lauki-sarearen lerroekin bat etorriko ez diren bistetako zuzen bakarrak hauek izango dira: plano inklinatuen trazei dagozkienak eta plano horien eta beste plano batzuen edo gainazal zilindriko edo koniko batzuen arteko ebakidurei dagozkienak. Por tanto, salvo excepciones, las únicas rectas de las vistas que no coincidirán con líneas de la cuadrícula serán las que correspondan a las trazas de planos inclinados y las intersecciones de éstos con otros planos o con superficies cilindricas o cónicas.

Materiala: Krokizazioa