resistencia Bilatu resistencia testuinguru gehiagotan

1
erresistentzia > resistencia (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haren erresistentziak ez du 15 ohm baino handiagoa izan behar. Su resistencia no debe ser superior a 15 ohmios.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Giza gorputzaren erresistentzia ()(mA) Resistencia del cuerpo humano ()(mA)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zirkuitu-ebakitzailea definizioz fusiblea da; hau da, erresistentzia infinitua edo zirkuitu irekia. Cortacircuito por definición es el fusible; es decir, resistencia infinita o circuito abierto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

NTC erresistentzia bat da, haizagailu txiki bat duena. Bidaiari-lekuaren airea xurgatzen du haizagailu horrek, neurtutako balioak zehatzagoak izan daitezen. Se trata de una resistencia NTC acompañada por un pequeño ventilador que aspira el aire del habitáculo con el fin de que los valores medidos sean más exactos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Berotu edo hoztu daitezke, erresistentzia aldatzen ote den ikusteko, baina betiere lortutako balioak fabrikatzailearen datuekin alderatuz. Se les puede calentar o enfriar para ver si varía la resistencia, pero comparando siempre los valores obtenidos con los datos del fabricante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

- Motor elektrikoaren harilketaren erresistentzia. - Resistencia del bobinado del motor eléctrico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Tenperatura-sentsoreak NTC erresistentziak dira. a) Los sensores de temperatura son resistencias NTC.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Erresistentziak gehiegi berotu daitezke. Las resistencias pueden calentarse en exceso.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

e. Desmunta ezazu erresistentzia-kaxa eta neurtu erresistentzien ohmen balioa eta erresistentzia horiek zirkuituan eragiten duten tentsio-jaitsiera. e. Desmonta la caja de resistencias y mide el valor óhmico de éstas y la caí­da de tensión que provocan en el circuito.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Desmunta ezazu ibilgailu baten erradiadore elektrikoa, eta bere eskema elektrikoa lagungarri duzula neurtu erresistentzien ohmen balioa. Desmonta el radiador eléctrico de un vehí­culo y con la ayuda de su esquema eléctrico mide el valor óhmico de sus resistencias.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

erresistentzia > resistencia (107 testuinguru)
eu testuak es testuak
1 mm-ko diametroa duen kobrezko kableak, 0,0175eko erresistibitatekoa, 10 -eko erresistentzia du. Un cable de 1 milimetro de diametro y de cobre, que tiene una resistividad de 0,0175, tiene una resistencia de 10 .

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa

TTL-CMOS interfaz egokia ezartzeko Vcc-ari lotutako pull-up erresistentzia bat gehitu behar zaio (Rp). Para establecer la adecuada interfaz TTL-CMOS, se debe añadir una resistencia de pull-up (Rp) conectada a Vcc

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Rp erresistentziaren balioa kalkulatzeko, ate kitzikatzaileak konektatuta dituen CMOS sarreretatik eta erresistentzia-korrontetik xurgatu beharreko intentsitatea hartzen dira kontuan. El valor de la resistencia Rp se calcula en función de la intensidad que debe absorber la puerta excitadora tanto de las entradas CMOS a las que está conectada como a la corriente de la resistencia

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Familia horrek, erresistentzien balioak igoz eta Schottky motako transistoreak erabiliz, abiadura eta potentzia-disipazio baxua eskaintzen ditu. Esta familia proporciona un compromiso entre velocidad y baja disipación de potencia utilizando altos valores de resistencias y transistores de tipo Schottky.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Baseko erresistentziaren bidez, basean aplikatzen den tentsioaren bitartez maneiatzen da transistorea, hain zuzen ere, erresistentzia horrek base-emisore loturako korrontea mugatzen baitu. El transistor se gobierna con la tensión aplicada a la base a través de la resistencia de base (RB) que es la que limita la corriente en la unión base-emisor.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Lehen teknologietan (RTL), transistore bipolarra eta erresistentziak erabiltzen ziren. Las primeras tecnologías (RTL) combinaron el transistor bipolar con resistencias.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Erresistentzien ordez diodoak erabiltzen hasi zirenean, zirkuiteria hobetu egin zen (DTL). La circuitería mejoró cuando se incorporaron diodos en lugar de resistencias (DTL).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Irteerako erresistentzia Resistencia de salida.

Materiala: Industria komunikazioak

Loturan erabiltzen den korrontea kable motaren eta amaierako erresistentzien araberakoa izaten da; gehienetan, nodo anitzeko RS-485 lotura baten bi aldeetan 120 ohm-eko bi erresistentzia jartzen dira, A eta B kableen artean lotuak; bi horiek 60 ohm-eko erresistentzia bakar gisa hartzen dira, kable koaxial bidezko Ethernet sareko amaierako La corriente que se utiliza en el enlace depende del tipo de cable y resistencias terminales que se dispongan, normalmente en los dos extremos de un enlace RS-485 multinodo se disponen de dos resistencias de 120 ohmios conectadas entre los cables A y B que son vistas como una única resistencia de 60 ohmios de forma similar a las

Materiala: Industria komunikazioak

Erresistentzia horren balioak bat etorri behar du erabilitako kablearen Z0 ohiko inpedantziarekin, linearen muturretan islapenak eragozteko. El valor de esta resistencia debe coincidir con la impedancia caracterí­stica Z0 del cable utilizado para evitar reflexiones en los extremos de la lí­nea.

Materiala: Industria komunikazioak

erresistentzia > resistencia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hainbat metodo erabiltzen dira materiala berotzeko eta lurruntzeko. Erabilienen artean, erresistentzia bidezko berotzea eta elektroi sorta bidezko bonbardaketa azpimarratu behar dira. Se emplean distintos métodos para calentar y vaporizar el material, entre los más utilizados están: el calentamiento por resistencia y el bombardeo con haz de electrones.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erresistentzia bidezko berotzea teknologiarik sinpleena da, baina lurrundu beharreko materialaren ontziaren eta edukiaren arteko aleazioaren arriskua dago eta, kasu horretan, jalkitako geruza kutsatuta geratzen da ontziaren metalarekin. El calentamiento por resistencia es la tecnología más sencilla, pero tiene el problema de posible aleación entre el envase del material a vaporizar y su contenido, de modo que la pelí­cula depositada queda contaminada con el metal del envase.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erresistentzia bidez berotzeko metodoarekin konparatuta, oso energia gutxi erabiltzen da ontzia berotzeko. Era horretan, estaldura-materialaren kutsadura minimizatu egiten da. En comparación con el método de calentamiento por resistencia, se utiliza muy poca energía para calentar el envase, minimizando así­ la contaminación del material de recubrimiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estaldura-lurrunaren sintesia lortzeko, hainbat metodo daude, hala nola erresistentzia elektriko bidez berotzea edota ioiak bonbardatzea, solidoa edo likidoa lurruneztatzeko. La sí­ntesis del vapor del recubrimiento se logra a través de distintos métodos, sea con calentamiento mediante resistencia eléctrica o por bombardeo con iones para vaporizar un sólido o lí­quido existente.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa

2
erresistentzia > resistencia (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urraduraren aurkako erresistentzia ona. Buena resistencia a la abrasión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, arrisku mekanikoetarako eskularru batek, ikusi dugun taularen arabera, urraduraren eta aihotz bidezko ebaketaren aurkako babesa, zarrastatzearekiko erresistentzia eta zulatzearekiko erresistentzia ziurtatu behar ditu. Por ejemplo, un guante para riesgos mecánicos, según la tabla que hemos visto, tiene que asegurar protección frente a la abrasión, corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia a la perforación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

(0-4) D = zulatzearekiko erresistentzia (0-4) D = resistencia a la perforación

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kontaktu bidezko beroarekiko erresistentzia Resistencia al calor de contacto

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bero konektiboarekiko erresistentzia Resistencia al calor conectivo

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Erresistentzia horren proba ez duela egin. C Que no ha hecho la prueba para esta resistencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

armazoiak inpaktuaren aurrean zer erresistentzia duen zehazten du. determina la resistencia que ofrece la montura al impacto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

INPAKTUAREKIKO ERRESISTENTZIA RESISTENCIA AL IMPACTO

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Partikula finen bitartez gainazala narriatzearekiko erresistentzia (aukerakoa) Resistencia al deterioro superficial por la acción de partí­culas finas (opcional)

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Material horien suarekiko erresistentzia (SE) gelaren edukieraren araberakoa izaten da. Estos materiales tienen una resistencia al fuego (RF) determinada por la capacidad de la sala.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

erresistentzia > resistencia (101 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lehenik, Kre = 1 balioa hartuko dugu XXII. taulatik. Taularen arabera, erresistentzia onargarria da 60 X -1 = 60 kg/cm2. Horixe bada erresistentzia onargarria, hau da ebakidura: Para ello empezamos tomando de la Tabla XXII el valor Kre = 1; y, para dicho valor, la resistencia admisible será 60 X -1 = 60 Kg./cm2. Con esta resistencia, la sección es

Materiala: Egurraren teknologia

Erresistentzia hori bada, hau da ebakidura: Con esta resistencia la sección es:

Materiala: Egurraren teknologia

P = erresistentzia onargarria X S = 36"6 X 306*25 = 11.208 kg. P = Resistencia admisible X S = 36"6 X 306*25 = 11.208 Kg.

Materiala: Egurraren teknologia

Lan-koefizientea bider erredukzio-koefizientea eginez, erresistentzia onargarria kalkulatzen dugu, eta, behin piezaren S zeharkako ebakidura zein den jakinik, konpresioaren aurkako erresistentzia kalkulatzeko formula orokorra aplikatu besterik ez dugu egin behar: d Multiplicando el coeficiente de trabajo por el coeficiente de reducción, tenemos la resistencia admisible; y, conocida la sección transversal S de la pieza, sólo hay que aplicar la fórmula general de resistencia a la compresión:

Materiala: Egurraren teknologia

Rondeletek esperimentuak egin zituen zutikoetarako eta zutoinetarako erabiltzen ditugun egur motekin, eta zera ondorioztatu zuen: piezaren L garaieraren eta zeharkako ebakiduraren d alde txikiaren arteko egokitasuna handitu ahala, txikiagoa da egurraren erresistentzia. Rondelet, de sus experiencias sobre maderas empleadas para pies derechos o postes, deduce que: la resistencia disminuye a medida que aumenta la relación existente entre la altura L de la pieza y la menor dimensión d de la sección transversal.

Materiala: Egurraren teknologia

Taulak erakusten duenez, desberdintasun nabarmenak daude egur moten artean erresistentziaren aldetik eta, maiz, espezie bereko egurren artean ere nabari dira desberdintasun horiek, egurraren jatorriaren eta egoeraren arabera. A la vista de la tabla, observamos las notables diferencias de resistencia que pueden existir entre las distintas clases de maderas, diferencias que se manifiestan también con frecuencia entre maderas de la misma especie, según su procedencia y su estado.

Materiala: Egurraren teknologia

Gehieneko erresistentzia zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen da, eta ebakiduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.A irudia); gutxienekoa, berriz, zuntzen norabidearekiko norabide paraleloan sortzen da, eta urraduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.B irudia). La resistencia es máxima en el sentido normal a las fibras, llamada cortadura (fig. 1102-A); y es mí­nima en el sentido paralelo a las fibras, llamada desgarramiento (fig. 1102-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Ipurditik moztu berria den zuhaitzaren egurrak ebakiduraren aurka duen erresistentzia egur lehorrak duenaren %70ekoa baino ez da. La resistencia a cortadura de la madera recién apeada, es sólo un 70 % de la resistencia de la madera seca.

Materiala: Egurraren teknologia

BIHURDURAREN AURKAKO ERRESISTENTZIA RESISTENCIA A LA TORSIÓN

Materiala: Egurraren teknologia

Mutur batean sartuta dagoen egurrezko pieza ardatzarekiko norabide normalean biratzen dugunean, aske dagoen muturrean palanka-besoarena egiten duen indarraren ondorioz, zuntz zuzenak kurba helikoidal bihurtzen dira. Hain zuzen ere, deformazio horren kontrako erresistentzia da bihurduraren aurkako erresistentzia (ikusi 1.103. irudia). Cuando una pieza de madera empotrada por un extremo sufre un giro normal a su eje, debido a una fuerza que obra con un brazo de palanca en su extremo libre, las fibras rectas se convierten en curvas helicoidales; y la resistencia opuesta a esta deformación se denomina torsión (fig. 1103).

Materiala: Egurraren teknologia

erresistentzia > resistencia (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
Barandak elementu bertikaletan finkatuko dira (gorputz babesetan), haien artean erresistentziari buruzko eskakizuna betetzeko moduko tartea uzten dela (UNE EN 13374; 424. eta 425. irudiak). Se sujetarán a elementos verticales (guardacuerpos) separados entre sí­ una distancia que permita cumplir con la exigencia de resistencia (UNE EN 13374 - fig. 424 y 425).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zutoina edo gorputz-babesa finkatzean, L-a forjatuaren barrualdera begira jarriko da ahal bada; horrela, baranda jartzen denean, L-ak ez ezik, profil biribilak ere erresistentzia emango du. La colocación del poste o guardacuerpo se procurará que se realice con la "L" hacia el interior del forjado, de manera que cuando se coloque la barandilla, sea el perfil redondo el que aporte la resistencia y no solamente la "L".

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Erresistentziaren eskakizunak betetzeko aplikatutako indarra (sistemako planoarekiko edozein puntutan perpendikularki aplikatua, plintoetan izan ezik) Fuerza aplicada para cumplir los requisitos de resistencia (aplicada en un punto cualquiera perpendicularmente al plano del sistema, excepto los plintos)

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Erresistentziaren eskakizunak betetzeko aplikatutako indarra (plintoan aplikatua) Fuerza aplicada para cumplir los requisitos de resistencia (aplicada al plinto)

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arau horrek baldintza zorrotzak ezartzen ditu karga estatiko eta dinamikoekiko erresistentziari dagokionez; beraz, eraikuntza-lanetan erabiltzeko barandak ondo aukeratu beharko dira, eta arauaren zehaztasun guztiak betetzen dituzten sistemak diseinatu beharko dira. Esta norma es exigente en cuanto a requisitos de resistencia debido a la aplicación de cargas estáticas y dinámicas, por lo que habrá que replantearse los modelos de barandillas a utilizar en las obras de construcción, diseñando nuevos sistemas que cumplan con todas las especificaciones de la norma.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Karga estatikoekiko erresistentzia bakarrik ematen du: Proporciona resistencia solo para cargas estáticas para:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Karga estatiko eta indar dinamiko ahulekiko erresistentzia ematen du: Proporciona resistencia para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Malda handiko gainazal batean labaintzen den pertsona bat erortzea saihesteko baldintzetan oinarritutako indar dinamiko handiekiko erresistentzia ematen du. Proporciona resistencia para fuerzas dinámicas elevadas basadas en requisitos para detener la caí­da de una persona que se resbala por una superficie de fuerte pendiente.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

3,4 mm-ko diametroa eta haustearen kontra 40 kg/mm2-ko erresistentzia duen altzairu galvanizatuzko alanbre batek osatzen du tirantea (445. irudia). El Tirante estará formado por alambre de acero galvanizado de 3,4 mm. de diámetro y resistencia a rotura de 40 kg/mm2 (fig. 445).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Ondoren, sarearen mailak goiko listoitik eta beheko listoitik sartuko dira banan-banan (426., 427. eta 428. irudiak), sareak behar den erresistentzia izan dezan. Su cosido se realizará pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior (fig. 426,427 y 428), de forma que la red quede con una resistencia adecuada.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

erresistentzia > resistencia (178 testuinguru)
eu testuak es testuak
4.3 irudian erakusten da horrelako biraketa-unitate jakin baten kasuan (zulaketarako erresistentzia) izango dugun biraketa-momentuaren balioa, lan-presioaren eta karga axialaren funtzioan [12]. En la figura 4.3 está indicado el momento de giro en función de la presión de trabajo y de la carga axial para una determinada unidad de giro de este tipo (resistencia de taladro) [12].

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Horrela, erresistentzia, zailtasuna eta harikortasuna nabarmen hobetzen dira. La resistencia, tenacidad y ductilidad son mejoradas considerablemente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Oso garrantzitsua da datu hauek jakitea: tentsio-esfortzua, materialen muga elastikoak eta plastodeformazioarekiko erresistentzia, eta nekea. El conocimiento del esfuerzo de tensión, los lí­mites elásticos y la resistencia de los materiales a la plastodeformación y la fatiga son extremadamente importantes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kobrea eta eroankortasun handiko materialak puntuz soldatzeko eta erresistentziako soldadura gogorrerako. Para la soldadura fuerte de resistencia y por puntos de cobre y materiales de alta conductividad.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aleatu gabeko magnesio-aleazioak Trakzioarekiko erresistentzia Aleaciones de Magnesio sin alear - Resistencia a la tracción

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

38 HRc Trakzioarekiko erresistentzia: 38 HRc Resistencia a la tracción:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

< 250 HB 30 Trakzioarekiko erresistentzia: < 250 HB 30 - Resistencia a la fracción:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

hidrokarburo aromatiko eta alifatikoekiko erresistentzia oso handia, baita olio eta koipeekiko ere. altí­sima resistencia a los hidrocarburos aromáticos y alifáticos, así­ como a los aceites y grasas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

urradurarekiko erresistentzia, resistencia a la abrasión,

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Vikers-Brinell-Rockwell gogortasunen bihurketa-taula eta trakzioarekiko erresistentzia Tabla de conversión de durezas Vikers-Brinell-Rockwell y resistencia a la tracción

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

3
erresistentzia > resistencia (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erresistentzia Resistencia

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Silizio-kristala (erresistentzia) Cristal de sicilio (resistencia)

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aurkitu ezazu erresistentzia-kaxa aire-girogailu blokean (1.18 irudia). Localiza la caja de resistencias en el bloque climatizador, (figura 1.18).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Erresistentzia-kaxa. Caja de resistencias.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eman laurdeneko bira erresistentzia-kutxari eta atera dagoen lekutik (1.21 irudia). Gira un cuarto de vuelta la caja de resistencias y extráela de su alojamiento (figura 1.21).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d) Erresistentzia-kaxaren edo erreostatoaren bitartez. d) Mediante la caja de resistencias o un reostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eskema elektrikoari jarraiki, egiazta ezazu aginte-kommutadorea, fusiblea, erresistentzia-kaxa edo erreostatoa edo elikatu motor elektrikoa zuzenean. Siguiendo el esquema eléctrico, verifica el conmutador de mando, fusible, caja de resistencias o reostato o alimenta el motor eléctrico directamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Erosotasun eta konfort handiagoa izateko, motorrak biratzeko zenbait abiadura ditu, eta, horretarako, kommutadorearen eta motorraren artean erresistentzia-kaxa bat edo erreostato bat tartekatzen da. Para mayor comodidad y confort, el motor dispone de varias velocidades de giro, para lo cual se intercala entre el conmutador y el motor una caja de resistencias o un reostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aurreko unitateetan ikusi dugunez, haizagailu eragilearen biraketaren abiadura erregula daiteke, erresistentzia-kaxa edo modulu elektroniko baten bitartez. En unidades anteriores ya vimos que la velocidad de giro del ventilador-soplador podía ser regulada mediante una caja de resistencias, o módulo electrónico.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

D Erresistentzia. D La resistencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan