eredu Bilatu eredu testuinguru gehiagotan

1
eredu > modelo (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
(Ekitaldi bateko urteko kontuen gainean egindako salbuespenik gabeko txostenaren eredua, nahitaezko ikuskaritza egindako aurreko ekitaldiko konparaziozko datuekin, BOICAC 4. eta 19. zk., 1994ko abenduaren 1eko ICACen ebazpenak, kontu-ikuskaritzako arau teknikoetako 1.4.3,3.2.4.b eta 3.9.3 atalen aldaketak argitaratzen dituenak sartutako aldaketekin). (Modelo de informe sin salvedad sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio, acompañadas de datos comparativos del ejercicio anterior sometido a auditoría obligatoria, BOICAC nº4y nº 19, con los cambios introducidos por la resolución del ICAC de 1-12-1994 que publica la modificación de los apartados 1.4.3,3.2.4.b y 3.9.3 de las normas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

BEZaren zerga-oinarria (BEZaren urteko laburpenaren eredua 390-392), SZren sarrerei dagokienez. Base imponible del IVA (modelo resumen anual IVA 390-392) respecto a los ingresos del IS.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 173. artikuluaren erreformari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetan legez onartutako ereduetan aurreikusitako partidak bereizita agertu beharko dira, bertan adierazitako hurrenkeran. Según la reforma del artí­culo 173 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio en los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indicado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egoera Balantzearen eredua, Baloreen Merkatuko Batzorde Nazionalaren arabera. Modelo de Balance de situación según la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Materiala: Kontu-ikuskaritza

www.aeat.es, Zerga Agentziaren ataria. BEZaren ereduak eta formularioak, PFEZenak, sozietateen gaineko zergarenak, zergadunaren egutegia, zerga-legeria, sozietateen gaineko zergaren eskuliburu osoa, laguntza-programen deskarga eta abar ditu. www.aeat.es, portal de la Agencia Tributaria, que dispone de modelos y formularios del IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, calendario del contribuyente, normativa tributaria, un manual completo del impuesto sobre sociedades, descarga de programas de ayuda, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hirugarren batzuekin egindako operazioen urteko aitorpena, 3.005,66 €-tik gorakoak (347. eredua), zergadunek aitortutako saldoei dagokienez; biek aitortutakoarekin bat etorri behar du (enpresak eta hornitzaileak, adibidez, bezeroak eta hornitzaileak) Declaración anual operaciones con terceros superiores a 3.005,66 € (modelo 347) respecto a los saldos declarados por los distintos contribuyentes que deben coincidir con los declarados por ambos (empresa y suministrador del mismo, tales como, por ejemplo, clientes y proveedores).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PFEZ konturako atxikipenetako zerga-oinarri aitortuak (190-192 ereduak), nominei eta SZren aitorpenari dagokienez (200-201 eredua). Bases imponibles declaradas de retenciones a cuenta IRPF (modelos 190-192) respecto a las nóminas y a la declaración del IS (modelo 200-201).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak jasotako esperientziaren arabera, estatistika-ereduetan oinarrituta, ekitaldi honetan bermearekin saldutako produktuen konponketetan edo aldaketetan 30.000 euroko gastua izango duela balioztatu du. La experiencia acumulada por la empresa, basándose en modelos estadí­sticos, le ha permitido estimar que los gastos derivados de las reparaciones o cambios de sus productos vendidos en garantía ascenderá a 30.000 euros en este ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saltzen dituen artikuluen kopurua eta orain arte egindako konponketen nahiz aldaketen maila ikusita, estatistika-ereduetan oinarrituta, honela balioztatu du saldu osteko bermetik eratorritako obligazioen zenbatekoa: Por la cantidad de artí­culos que vende y el nivel de reparaciones o cambios realizados hasta la fecha, basándose en modelos estadí­sticos, estima razonablemente que el importe de las obligaciones previsibles derivadas de la garantía posventa será el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskaritzako txosten independentearen eredua Modelo de informe de auditoría independiente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza