ebaki Bilatu ebaki testuinguru gehiagotan

1
ebaki > corte (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ebakiak, hauts fineko partikulak, abiadura handiko partikulak Cortes, partí­culas de polvo fino, partí­culas a gran velocidad

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakiak, kolpeak Cortes, golpes

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakiak Cortes

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakiak, katigatzeak, marruskadurak Cortes, enganchones, roces

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Metal urtutik datozen ke metalikoak, ebakiak, urradurak Humos metálicos procedentes del metal fundido, cortes, desgarros

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakiak eta kontaktu bidezko urradurak Cortes y abrasiones por contacto

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Unitate didaktikoaren hasieran ikusi dugun taulan, ebakiak, zarrasta txikiak, alderdi beroekin izandako kontaktu batzuk eta abar ageri dira arrisku nagusi gisa, bai elektromekanikako eremuan, bai txapakoan. En la tabla que hemos visto al comienzo de la unidad didáctica, aparecen los cortes, los pequeños desgarros, algunos contactos con partes calientes, etc. como los principales riesgos a cubrir tanto en la zona de electromecánica como en la de chapa.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Harrapaketak, ebakiak, etab. Atrapamientos, cortes etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

A Erredurak, ebakiak, harrapaketak. A De quemaduras, de cortes, de atrapamientos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebakiak, harrapaketak Cortes, atrapamientos

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ebaki > corte (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Buruko egurrak alde batean ere ez duenez egon behar agerian, 45 graduko ebakia egin behar da, elkarketak erpinarekin bat egiteko. Como no debe aparecer madera de testa en ninguna de las caras, se da un corte a inglete para que la unión coincida en la arista.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi piezak elkartzeko, ebaki zeihar bat erabiltzen dugu, eta sasiebakiak izaten dira ebakiaren muturrak. Se hace uniendo las dos piezas con un corte oblicuo, cuyos extremos son cortes falsos.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaia sendoa da, zehazki egiten baditugu ebakiak. Constituye un ensamble sólido, si los cortes se dan con exactitud.

Materiala: Egurraren teknologia

Zerra mota hori oso baliagarria da xaflen zati okerrak mozteko, baita doitasun handirik gabe egin ditzakegun ebaki lasterrak egiteko ere; izan ere, egiten duen ebakia landugabea da eta ertzetako berniza askarazten du. Este tipo de sierra es muy útil para cortar los trozos curvos de las planchas, y para cortes rápidos que no sean de gran precisión, pues el -corte que efectúa es basto y suele saltar el barniz de los bordes.

Materiala: Egurraren teknologia

Zulorik edo ebaki okerrik duten piezak markatzeko, zera egin behar dugu: zuloak adierazi behar ditugu diametroarekin batera; ardatzak, elkarren arteko distantziekin batera; eta kurbak, erradioarekin batera. º - Tratándose de piezas que llevan taladros o cortes curvados, los agujeros se indicarán con su diámetro; los ejes, con las distancias entre sí­; y las curvas, con su radio.

Materiala: Egurraren teknologia

Badira doitasun handiko esku-zerra elektrikoak ere, nolanahiko ebaki zuzenak edo okerrak egiteko. También existen sierras de mano eléctricas de gran precisión, con las cuales podemos realizar cualquier clase de cortes rectos o curvos.

Materiala: Egurraren teknologia

Komenigarria da, ebakiak perfektuak izango badira, plastikozko xafla indar handiz bultzatzea beherantz, lan-mahairantz. Es aconsejable, a fin de que los cortes resulten perfectos, que la plancha de plástico esté fuertemente apretada hacia abajo, sobre la mesa en que se realiza el trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Ebakia perfektua izango bada, zerratzeko erabiltzen dugun prozedura dena delakoa ere, paper arrunt gomaztatua itsatsi behar dugu ebakia egiteko marratzen dugun lerroaren gainean eta zerratu behar dugun xaflaren luzera osoan. Si se desea que el corte que se va a hacer sea perfecto, sea cual fuere el procedimiento de aserrado, sobre la lí­nea que se ha trazado para efectuar el corte y en toda la longitud de la plancha que se vaya a aserrar, se pegará un papel engomado corriente.

Materiala: Egurraren teknologia

Zehazki egin behar dira ebakiak, presio berdinari eutsi diezaioten guztiek. Los cortes se darán con precisión para que reciban todos la misma presión.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskuairan egin behar dira ebakiak, Los cortes se harán a escuadra.

Materiala: Egurraren teknologia

ebaki > corte (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Azalpen teorikoan eta, batez ere, praktiketako proposamenetan erabiltzen diren pieza batzuk, barnean hutsik daudenez, ebaki bat eginez irudika litezke; hala, ezkutuko lerroak saihestuko lirateke. Algunas de las piezas utilizadas en la explicación teórica y, sobre todo, de las propuestas en las prácticas por ser huecas podrían representarse efectuando un corte evitando con ello las líneas ocultas.

Materiala: Krokizazioa

Dena dela, ebakien azalpena bilduma bereko beste monografia batean aztertzen da. Sin embargo el análisis de los cortes es objeto de estudio en otra monografía de la misma colección

Materiala: Krokizazioa

Pieza konplexuenek bakarrik behar dituzte lau bista edo gehiago, edo bistak eta ebakiak batera, definitzeko. Únicamente las piezas más complejas requieren un número de cuatro o más vistas, o suma de vistas y cortes para definirlas.

Materiala: Krokizazioa

ebaki > corte (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Baranda horiek gorputz-babesaren L-an bermatuko dira; izkinak eta norabide aldaketak alanbrez lotuko dira, eta alanbrea tolestu egingo da ebakiak saihesteko. Estas barandillas irán apoyadas en la "L" del guardacuerpo, procediéndose a su atado en esquinas y cambios de dirección con alambre, que deberá doblarse para evitar cortes.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zurak ebakia izan dezake aurremarkoaren langetean bermatutako muturrean, eta lauzaren eta kargaren neurriaren araberakoa izango da ebakia (4. eta 5. irudiak). La madera puede tener un corte practicado en el extremo que apoye en el larguero del premarco, rebajando en la medida del azulejo y la carga (Fig. 4 y 5).

Materiala: Igeltserotza

Halakoetan, kontu handiz aritu behar dugu, baldosa lauzaren azpitik sartzeko eta ebakiaren aldeak gainerako baldosekin bat ez egiteko, alegia, alde hori lauzen azpian geratzeko. En estos casos se ha de poner cuidado para que la baldosa entre bajo el azulejo y que la parte por la que se realice el corte corresponda a la parte de la plaqueta que no confronte con ninguna de las otras baldosas, debiendo quedar bajo los azulejos en este caso.

Materiala: Igeltserotza

Rotaflexik ez badugu eta izkina kurrikekin moztu behar badugu, lehenik ebakiaren marka egin dezakegu lauzak mozteko makinarekin, bi izkinetako batekiko diagonalean; horrela, gero, erraz kenduko diogu zati hori lauzari, eta eragiketa bakarrean egingo dugu ahoa, lan-erdia aurreztuta. Cuando no se cuente con una rotafléx y se tenga que cortar una esquina con tenaza se puede realizar una marca de corte, con la máquina de cortar azulejos, en diagonal de una las dos esquinas, de manera que se pueda partir por esa zona y de una sola vez la mitad del cajeado, ahorrando la mitad del trabajo.

Materiala: Igeltserotza

Badago ahoa egiteko beste modu erosoago bat: ebakietako bat (laburrena, halakorik badago) errotaflexarekin egingo dugu, eta bestea lauzak ebakitzeko makinarekin. Otra manera más cómoda de hacer el cajeado es realizar uno de los cortes (el más corto, si le hay) con la rotaflex, y el segundo con la máquina de cortar azulejos.

Materiala: Igeltserotza

Dilatazio-junturak hormigoitan edo etxaurretako hormataletan egindako ebakiak baino ez dira (1. irudia). Ebaki horiei unean-unean behar den zabalera ematen zaie; horrela, materiala hedatzen denean, hormatalak ez dira elkarri itsatsita geratzen, eta, elkarri presiorik egiten ez diotenez, ez dira zartatzen. La junta de dilatación no es mas que una corte practicado en el hormigón o en los paños de fachadas (Fig. 1), con una anchura apropiada para permitir que el material se expanda sin que se peguen unos paños a otros y se presionen entre sí­ hasta rajarse por sitios no deseados.

Materiala: Igeltserotza

Dilatazio-juntura egiteko, ebakiak lehorrean egin ditzakegu, eta zulatzeko makina erradiala edo ebakia trazatzeko makina erabiliko dugu horretarako. Se puede hacer una junta de dilatación realizando cortes en seco con la radial o una máquina trazadora de corte.

Materiala: Igeltserotza

Ondoren zenbait ebaki egingo ditugu, zirkunferentziaren erdialdean, eta ebaki bakoitzari inklinazio eta angelu jakin bat emango diogu (36. irudia); horrela, pixkanaka ahuldu egingo dugu lauza, harik eta nahikoa ahul egon eta zuloa egiten hasten zaion arte. Realizando una sucesión de cortes, coincidentes con el centro de la circunferencia, dándole distintas inclinaciones y angulación (Fig. 36), con el fin de debilitar el azulejo hasta que se empiece a apreciar que está suficientemente débil y que se empieza a hacer un agujero.

Materiala: Igeltserotza

Ebakiak kaxara ahalik eta gehien gerturatuta egingo ditugu, edergarriak ondo estali ahal izateko bai ertza bai egin ditugun ebakiak. Los cortes se realizan lo más arrimados a la caja posible para que el embellecedor pueda tapar el borde y cortes realizados.

Materiala: Igeltserotza

Berdingidak lortzeko, kasu honetan, amaierako nibelera altxatu beharko ditugu erregelak, hots, zerra-ebakia (lauzaren lodieraren eta kola-zementuaren kargaren arteko batura) baino zentimetro batzuk beherago. Las maestras en este caso se conseguirán calzando reglas al nivel de terminación: unos centí­metros por debajo del corte de sierra (el resultado de sumar el grosor del azulejo más la carga de cemento cola).

Materiala: Igeltserotza

ebaki > corte (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Abanikoak.- Palmerak bezalaxe egiten dira, baina puntetan horizontalki ebaki bat eginez. Abanicos.-- Se confeccionan de igual forma que las palmeras con la salvedad de que se les da un corte en las puntas en forma horizontal.

Materiala: Gozogintza

1 cm-ko zabalera duten piezak ebakitzen dira, mutur batetik hasita, eta zertxobait koipeztatutako labeko txapetan ezartzen dira ebakitako aldea gorantz dutela; tamainaren arabera bereizten ditugu. Se cortan piezas de 1 cm. de anchas empezando por un extremo, colocándolas en chapas de horno ligeramente engrasadas con la parte del corte hacia arriba, las separamos según tamaño.

Materiala: Gozogintza

Tolestu pieza ferra moduan, eta egin ertzetan ebaki batzuk labana txiki batez, 1 cm-ko tarteaz. Doblar la pieza en forma de herradura y dar en los bordes unos cortes con una puntilla con una separación de 1 cm.

Materiala: Gozogintza

Margotu piezaren ertzetako bat urez edo arrautza irabiatuz eta tolestu hori beste ertzaren gainean, zertxobait presionatuz itsatsita gera dadin; egin ebakiak piezaren ertzean labana txiki batez, 1 cm-ko tartea utzita. Pintar uno de los bordes de la pieza con agua o huevo batido y doblar sobre este el otro borde presionando ligeramente para que pegue, dar cortes en el borde de la pieza con una puntilla con una separación de 1 cm.

Materiala: Gozogintza

10) Zerrendak gainjarri eta 7 cm-ko oinarria duten triangeluak ebakiko ditugu, non labanaz 2 cm-ko ebaki bat egingo baitugu. 10º) Superponemos las tiras y cortamos triángulos de 7 cm. de base en la que daremos un corte con el cuchillo de unos 2 cm.

Materiala: Gozogintza