higiene Bilatu higiene testuinguru gehiagotan

1
higiene > higiene (62 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gorputzaren eguneroko higieneak gorputzean ugaltzen diren mikrobio kantitatea murrizten du. La higiene corporal diaria reduce la cantidad de microbios que se reproducen en el cuerpo.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

3.4 Etxeko antolaketa eta higienea 3.4 Organización e higiene en el hogar

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Higiene pertsonala Higiene Personal

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaFarmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

- Higienerako eta garbiketarako beharrezko produktuak hornitzea eta birjartzea. - Suministrar y reponer los productos de higiene y aseo necesarios.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

- Erabiltzailearen higienea eta garbiketa egitea, erabiltzailea ezinduta baldin badago. - Realizar la higiene y el aseo del usuario, si está imposibilitado.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Jokabide eta ohitura osasungarriak gara daitezen sustatzea (elikaduran, higienean eta antzeko arloetan), erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzeko. Fomentar el desarrollo de conductas y hábitos saludables (alimentación, higiene, etc.) para mejorar la calidad de vida del usuario.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Honako produktu hauen erosketari egiten die erreferentzia: elikadura, higienea (etxea eta familia garbi mantentzea), arropa, ondasun iraunkorrak (altzariak, etxetresna elektrikoak...). Hace referencia a la compra de todos los productos de alimentación, higiene (limpieza del hogar y familiar), ropa, bienes duraderos (muebles, electrodomésticos...).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

elikadura, hezkuntza, jarduera-atseden zikloak, higienea, gurasoekiko eta anai-arrebekiko erlazio afektiboa (seme-alaba bakarra den edo familia ugaria), gaixotasunik eta istripurik izan duen eta abar. la alimentación, la educación, los ciclos de actividad-descanso, la higiene, su relación afectiva con sus padres, hermanos (si es hijo único o familia numerosa), la presencia de enfermedades y accidentes, etc.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Higienea da kontuan hartu beharreko beste alderdi garrantzitsu bat. Izan ere, higiene faltak infekzioak eta gaixotasunak sor ditzake, eta horiek ere eragin diezaiokete hazkunde harmoniatsu bat izateari. I La higiene será otro aspecto importante a considerar, ya que su ausencia puede provocar infecciones y enfermedades que también pueden afectar a un crecimiento armónico.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Higienea La higiene

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

higiene > higiene (106 testuinguru)
eu testuak es testuak
Asaldura horren higiene- eta zuzenketa-tratamendu estetikoek oso emaitza onak eman ohi dituzte. Los tratamientos estéticos de higiene y corrección de la alteración suelen dar muy buenos resultados.

Materiala: Anatomia

25. GAIA HIGIENEA ETA DESINFEKZIOA. TEMA 25- HIGIENE Y DESINFECCIÓN.

Materiala: Anatomia

Higiene-kontzeptua Concepto de higiene

Materiala: Anatomia

Osasuna eta higiene pertsonala La salud y la higiene personal

Materiala: Anatomia

azazkalen higienea eta garbiketa funtsezkoak dira organismo osasuntsua izateko. su higiene y limpieza son fundamentales para muchos aspectos de la salud del organismo.

Materiala: Anatomia

XVII. mendean arrakasta handia lortu zuen perfumeak Eguzki Erregearen gortean. Garai hartan, ugari ziren higienerik eza mozorrotzen zuten hautsak eta ur usaintsuak; gogora dezagun ileorde handien neurrigabeko erabilerari esker izurtze permanentearen lehenengo oinarriak finkatu zirela. En el siglo XVII el perfume alcanzó un gran éxito en la corte del Rey Sol, en la que abundaban los polvos y las aguas aromáticas que enmascaraban la falta de higiene; recordemos también que, gracias al exagerado uso de grandes pelucas, se sentaron las primeras bases de la ondulación permanente.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Eta, jakina, egiptoarrek. Higieneari eta bere alderdi guztiei balio handia eman zien zibilizazio horrek, eta medikuek askotan erabiltzen zuten hidroterapia; derrigorrezkoa zen goizez, gauez eta otordu bakoitzaren aurretik garbitzea. Y, por supuesto, los egipcios, civilización que concedió un gran valor a la higiene en todos sus aspectos y cuyos médicos recurrían frecuentemente a la hidroterapia; eran obligatorias las abluciones por la mañana, por la noche y antes de cada comida.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Profesionalaren higienea eta irudia garrantzitsuak dira lan honetan, tratu estua baitago bezeroarekin. La higiene y la imagen del profesional es importante en este negocio, ya que el trato es muy estrecho con el cliente.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

b) Oso garrantzitsua da higienea, eta, beraz, gure lanean ezinbestekoak dira ile garbia, azkazal motzak, eguneroko dutxa eta arnas freskoa. b) Es muy importante la higiene por lo que el pelo limpio, las uñas cortas, la ducha diaria y el aliento fresco son fundamentales en nuestro trabajo.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Gure lanak segurtasun- eta higiene-berme guztiak eskain ditzan, jakin behar dugu infekzioak zabaldu ditzaketen objektu eta tresna batzuk badirela hala nola: Si queremos que nuestro trabajo ofrezca total garantía de seguridad e higiene, debemos conocer que determinados objetos y útiles de los que a menudo utilizamos pueden ser fuente de contagio de infecciones, como por ejemplo:

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

higiene > higiene (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
-Higiene-fasea -Fase de higiene

Materiala:

Higiene-fasea. Fase de higiene.

Materiala:

Higiene fasean, pedikura-prozesua egiteko prestatzen dira oinak. En la fase de higiene se preparan los pies para realizar el proceso de pedicura.

Materiala:

higiene > higiene (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Higiene pertsonala Higiene Personal

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta emateaFarmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

"Higienea" hitzak, grezieraz, osasuna esan nahi du, eta osasuna eta haren zaintza tratatzen dituen medikuntzaren atal bat izendatzeko erabili izan da. El término "higiene", que, en griego significa salud, se ha utilizado para designar una rama de la Medicina que trata de la salud y de su conservación.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

"Higienea" hitza erabiltzen da oraindik ere osasun-egoera zaindu eta hobetzea ahalbidetzen diguten arauei buruz ari garenean. Horregatik, higiene-mota hauei buruz hitz egiten da: norberaren higienea edo higiene pertsonala (gorputzaren, jantzien eta etxebizitzaren garbiketa sartzen dira), elikaduraren higienea, ariketa fisikoaren higienea, adimen-higienea eta sexu-h Se sigue utilizando el término "higiene" para aludir a aquellas normas que nos permiten la conservación y mejora del estado de la salud; por ello suele hablarse de higiene individual o personal (que comprende la limpieza corporal, de vestido y de vivienda), de higiene de la alimentación, de higiene del ejercicio fí­sico, de

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

HIGIENE PERTSONALA. HIGIENE PERSONAL.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

ELIKADURAREN HIGIENEA. HIGIENE DE LA ALIMENTACIÓN.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

BURU-HIGIENEA. HIGIENE MENTAL.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

SEXU-HIGIENEA. HIGIENE SEXUAL.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Farmaziako laborategi batek, beste laborategi guztiek bezala, segurtasun- eta higiene-arau batzuk bete behar ditu. Un laboratorio de farmacia, al igual que todos los demás laboratorios, debe cumplir unas normas de seguridad e higiene.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Segurtasun eta higieneko legeek laborategiko eguneroko lanean gerta litezkeen istripuak eta arriskuak saihesten dituzte. La seguridad e higiene, por medio de sus leyes, evitará accidentes y peligros en el día a día del trabajo en el laboratorio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Segurtasunean eta higienean, laborategiko arauak beharrezkoak dira laneko istripuak eta haiekin loturiko arriskuak saihesteko. En la seguridad e higiene, las normas del laboratorio son necesarias para evitar accidentes de trabajo y peligros asociados.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

higiene > higiene (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Higiene-prozesuak izozkiak egitean. Procesos de higiene en la elaboración de los helados.

Materiala: Gozogintza

Izozkien elaborazioaren prozesua eta higienea. Proceso e higiene en la elaboración de los helados.

Materiala: Gozogintza

Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionala (LSHIN); 1994ko iraila. Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Sept. 1994.

Materiala: Gozogintza

higiene > higiene (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hala ere, etxearen titularrak obligazioa dauka bere langileen lana segurtasun- eta higiene-baldintza egokietan egiten dela zaintzeko. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Laneko Segurtasun eta Higieneko Ordenantza Orokorraren I. eta III. tituluak, 1971ko matxoaren 9ko aginduak onartu zituenak. Los Tí­tulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobados por Orden de 9 de marzo de 1971.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lege honetan zehaztutakoaren aurka ez dagoen guztian, eta 6. artikuluan zehazten diren erregelamenduak ematen ez diren bitartean, aplikatzen jarraituko da artikulu horretako gaien erregulazioa, zeinak Laneko Segurtasun eta Higieneko Ordenantza Orokorraren II. Tituluan edota gai horiei buruzko aurreikuspen zehatzak dituzten beste arau batzuetan jasotzen baitira. Halaber, aplikagarria izango da 1987ko abenduaren 16ko Lan Ministerioaren Agindua, En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos a los que se hace referencia en el artí­culo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artí­culo que se contienen en el Tí­tulo II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en otras normas que contengan previsiones especí­ficas sobr

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Fundazioak laneko segurtasunaren eta higienearen arloan lan-legeria betetzeko eskumenak dituzten erkidegoei esleitzen dizkien aurrekontuak erkidego horietan dauden eta Laneko Segurtasun eta Osasunaren Batzorde Nazionalaren antzekoak diren hiru aldeko eta partaidetza instituzionaleko organoen esku jarriko dira, kudea ditzaten. Los presupuestos que la fundación asigne a los ámbitos territoriales autonómicos que tengan asumidas competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, serán atribuidos para su gestión a los órganos tripartitos y de participación institucional que existan en dichos ámbitos y tengan naturaleza simil

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Aldi baterako laneko enpresen bidezko lan-harremanetan, enpresa erabiltzailea izango da lan-kondizioen arduraduna langileen segurtasunaren eta osasunaren babesari dagokion guztian; eta halaber, finka litezkeen Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen gainordainen arduraduna, bere lantokian kontratuaren indarraldian lan-istripua edo gaixotasun profesionala gertatzen bada eta horien kausa segurtasun- eta higiene-neurririk eza bada. En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de las responsabilidades propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así­ como del recargo

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Batzordearen Idazkaritza, laguntza tekniko eta administratiboko organo gisa, Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren Zuzendaritzari dagokio. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Estatuaren Administrazio Orokorrak eta autonomia-erkidegoetakoek, beren eskumen-eremuetan, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak behar dituen adituen elkarlana eta aholkularitza teknikoa bermatzeko neurriak hartuko dituzte. Estatuaren Administrazio Orokorraren eremuan, elkarlan eta aholkularitza hori Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak emango ditu. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados por el

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalak Laneko Segurtasun eta Osasunaren Batzorde Nazionalaren Idazkaritza Nagusitzat jokatuko du, eta eskumenak gauzatzeko behar dituen laguntza teknikoa eta zientifikoa emango dizkio. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la asistencia técnica y cientí­fica necesaria para el desarrollo de sus competencias.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

8. artikulua: Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionala Artí­culo 8: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionala Estatuaren Administrazio Orokorraren organo zientifiko tekniko espezializatua da. Haren eginkizuna laneko segurtasunaren eta osasunaren baldintzak aztertzea da eta, halaber, haiek hobetzera bultzatzea. Horretarako, gai beharrezko lankidetzan arituko da horretan eskumena duten autonomia-erkidegoetako organoekin. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano cientí­fico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así­ como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas, para ello establecerá la

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria