empresa Bilatu empresa testuinguru gehiagotan

1
enpresa > empresa (540 testuinguru)
eu testuak es testuak
22.- Merkataritzaharremana dugun enpresa bati emandako garraiozerbitzuengatik 300,51 euro (gehi BEZa) kobratuko ditugu. 22.- Por los servicios de transportes realizados a una empresa con la que mantenemos relaciones comerciales, deberemos cobrar 300,51 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

601,01 euro (gehi BEZa) kobratzen dugu enpresaren lonja bat alokatzeagatik. Cobramos 601,01 € más IVA en concepto de alquiler de una lonja propiedad de la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresako langileen jantokiak direla medio, 2.091,52 euro kobratuko ditugu. Cobramos 2.091,52 € en concepto de comedores al personal de la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ondoko enpresa batean emandako garraiozerbitzua dela medio, 1.394,35 euro kobratu ditugu (BEZ barne). Por el servicio de transportes realizado a una empresa vecina, cobramos 1394,35 € (IVA incluido).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Enpresa bateko aholkularitzalana egin dugu, eta, horregatik, 360,61 euro (gehi BEZa) kobratuko ditugu. 6.- Realizamos un trabajo de asesoría a una empresa, como favor por lo que cobraremos 360,61 €más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu honetan sartzen dira enpresak bere langileei eskainitako zerbitzuek, hala nola ekonomatuek, jantokiek, garraioek, etxebizitzek eta abarrek, sortzen dituzten dirusarrerak. Se abonarán en esta cuenta los ingresos por servicios varios, tales como economatos, comedores, transportes, viviendas, etc. facilitados por la empresa a su personal.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

14.- SEGURO VIDA konpainiak enpresaren furgonetaren aseguruprima zordundu digu kontu korrontetik, alegia, 262,04 euro. 14.- SEGURO VIDA, nos carga en cuenta corriente el importe de la prima de seguro de la furgoneta e la empresa que asciende a 262,04 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

18.- Transportes MAVITRANS enpresak ekaineko faktura pasatu digu, langileak etxetik enpresara eta enpresatik etxera eramateari dagokiona. 260,84 euro gehi BEZa (%7) ordaindu behar ditugu. 18.- Transportes MAVI-TRANS nos pasa fra, del mes de Junio, correspondiente al viaje de los trabajadores desde sus domicilios a la empresa y viceversa por 260,84 € más IVA ( 7%).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresak erabiltzen dituen edo eskuragarri dituen ondasun higigarri eta higiezinak alokatzean sortutakoak izango dira errentamenduak. Los arrendamientos serán los devengados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles en uso o a disposición de la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Profesionalei (ekonomistak, abokatuak, kontuikuskariak, notarioak eta abar) enpresari emandako zerbitzuen ordainetan ematen zaizkien zenbatekoak dira. Son los importes que se satisfacen a los profesionales (economistas, abogados, auditores, notarios, etc) por los servicios prestados a la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

enpresa > empresa (91 testuinguru)
eu testuak es testuak
Instalazioa ondo erabiltzeko eta mantentzeko jarraibideak egin beharko ditu enpresa instalatzaileak, eta edozein instalazio elektrikoren titularrari ematen zaion instalazio-ziurtagiriari erantsi beharko zaizkio. Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Ez da prozedura honen xedea kontsumitzaile bati baino gehiagori zuzendutako energia-hornidurako instalazioak energia elektrikoa banatzeko enpresetara transmititzeko baimen administratiboa. No es objeto de este procedimiento, la autorización administrativa de transmisión a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, de las instalaciones de suministro de energía destinadas a más de un consumidor.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Lanak amaitutakoan, egiaztapenak eta, beharrezkoa denean, hasierako ikuskapena egin ostean, instalazio berriaren jakinarazpena egingo du enpresa instalatzaileak, instalazioa martxan jarri aurretik. Una vez finalizadas las obras, realizadas las verificaciones y la inspección inicial, si fuera el caso, y antes de la puesta en servicio de la instalación, la empresa instaladora comunicará la nueva instalación.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

Prebentziotzat hartuko da lanak dakartzan arriskuak saihestu edo murrizteko enpresako jarduera-fase guztietan hartzen edo aurreikusten diren jardueren edo neurrien multzoa. Se entenderá por "prevención" el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

28. artikulua: Aldi baterako, iraupen jakineko eta aldi baterako laneko enpresetako lan-harremanak Artí­culo 28: Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Borondatezko izaera horretatik salbuetsiko dira, langileen ordezkariek txostena egin ondoren, honako kasu hauek: azterketa medikoa ezinbestekoa denean lan-baldintzek langileen osasunean dituzten ondorioak ebaluatzeko, langilearen osasun-egoera beretzat, beste langileentzat edo enpresarekin zerikusia duten beste pertsona batzuentzat arriskutsua izan daitekeenean, edo a De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los d

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hogeita hamaika eta berrogeita bederatzi langile bitarteko enpresetan, pertsonalaren ordezkariek beren artean hautatuko duten prebentzio-ordezkari bat egongo da. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Sei langile edo gehiago dituzten enpresa edo lantokietan, langileen partaidetza beren ordezkarien bitartez eta kapitulu honetan arautzen den ordezkaritza espezializatuaren bitartez bideratuko da. En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este capí­tulo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-arriskuen prebentzioaren betebeharra betez, enpresaburuak langile bat edo batzuk izendatuko ditu jarduera horretaz arduratzeko, prebentzio-zerbitzu bat eratuko du edo zerbitzu hori enpresaz kanpoko entitate espezializatu batekin hitzartuko du. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Berme hori prebentzio-zerbitzua osatzen duten langileei ere dagokie, enpresak, hurrengo artikuluaren arabera, hori eratzea erabakitzen duenean. Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artí­culo siguiente.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria