pieza Bilatu pieza testuinguru gehiagotan

1
pieza > pieza (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horregatik, kableen isolamendua eta konexio elektrikoak egiaztatuko dira piezetan nahiz makinan, eta, halaber, soldatzeko piezak garbi dauden ikusi behar da. Por ello, se comprobará el aislamiento de los cables, las conexiones eléctricas, tanto en la piezas como en la máquina, y la limpieza de las piezas a soldar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

pieza bati heltzeko erabiltzen dira, baina, beste aliketak ez bezala, piezari helduta gera daitezke, askatu ondoren. se utilizan para agarrar una pieza pero, a diferencia de los otros alicates, estos se pueden quedar cogidos a la pieza después de haberlos soltado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Hainbat piezari heltzeko tamaina finkoko giltzak. D Una llave de tamaño fijo para agarrar piezas diversas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Konexio-pieza Pieza de conexión

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Automobilgintzan oso material kutsakorrak sortzen dira, eta behar bezala birziklatu behar dira; hala nola bateriak, disolbatzaileak, motor-olioa, plastikoak eta hainbat matxuratako piezak. La automoción genera materiales altamente contaminantes que tienen que ser debidamente reciclados, como baterías, disolventes, aceite de motor, plásticos y piezas procedentes de averías de diversos tipos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Konpresorea konpontzen ari garen bitartean, jakin behar dugu fabrikatzaile bat baino daudela, eta piezen konponketa nahiz ordeztea desberdinak izan daitezkeela marka batzuetan eta besteetan; horregatik, tresna espezifikoak daude. Durante la reparación del compresor debemos saber que existen diversos fabricantes, y tanto la reparación como la sustitución de piezas pueden diferir de unas marcas a otras, para lo cual existen utillajes especí­ficos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lubrifikatzaile bereziekin nahasteko erraza izatea, sistemaren pieza guztien lubrifikazioa bermatzeko. Fácil de mezclar con lubricantes especiales, para garantizar la lubricación de todas las piezas del sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Piezak garbitzeko gelan disolbatzaileak erabiltzen dira eta, makina funtzio hori betetzeko ongi prestatuta egon arren, ongi aireztatuta eduki behar dugu, eta instalazio elektrikoak egokia izan behar du. En el cuarto de lavado de piezas se utilizan disolventes y, aunque la máquina está bien preparada para esa función, debemos tener la precaución de tenerlo bien ventilado y que la instalación eléctrica sea la adecuada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

lantegian egon daitezkeen objektuak edo produktuak (torlojuak, disolbatzaileak, koipeak, erregaiak, etab.) zapalduta labaintzea; auto batek edo jasogailuak zapalduta harrapatuta geratzea; altuera batetik objektuak erortzea, hala nola jasogailutik tresnak edo piezak. resbalamientos, al pisar objetos o diversos productos que pueda haber en el taller, como tornillos, disolventes, grasas, combustibles, etc.; atrapamientos, al ser pisados por un coche o por el elevador; caí­das de objetos desde cierta altura como, por ejemplo, herramientas o piezas desde el elevad

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zoru labainkorra eta piezak erortzea Suelo resbaladizo y caí­da de piezas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

pieza > pieza (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
702. irudia. Zeinuen antolamendua pieza bertikaletan. Fig. 702 Disposición de los signos en las piezas verticales.

Materiala:

pieza > pieza (288 testuinguru)
eu testuak es testuak
590. irudia. Zuntzaren norabidea pieza kurbatuan. Fig. 590 Dirección de la fibra en una pieza curva.

Materiala: Egurraren teknologia

592. irudia. Pieza zuzen baten eta pieza kurbatu baten muntaia. Fig. 592 Ensamble de pieza recta con curva.

Materiala: Egurraren teknologia

Lan-koefizientea bider erredukzio-koefizientea eginez, erresistentzia onargarria kalkulatzen dugu, eta, behin piezaren S zeharkako ebakidura zein den jakinik, konpresioaren aurkako erresistentzia kalkulatzeko formula orokorra aplikatu besterik ez dugu egin behar: d Multiplicando el coeficiente de trabajo por el coeficiente de reducción, tenemos la resistencia admisible; y, conocida la sección transversal S de la pieza, sólo hay que aplicar la fórmula general de resistencia a la compresión:

Materiala: Egurraren teknologia

Angelu zuzeneko koadroak, langetak eta tarteko piezak egiteko erabiltzen dugu metodo hau, Se utiliza para cuadros en ángulo recto, para travesanos, y piezas intermedias.

Materiala: Egurraren teknologia

Zer ebakidura izan behar du laritzezko pieza batek zuntzen norabidearekiko karga paraleloari eusteko, konpresio sinplea 3.200 kg-koa dela ¿Qué sección necesita una pieza de madera de alerce, para que pueda soportar una carga paralela a la fibra, a compresión simple dé 3.200 Kg.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izan beharra dago kalkulu horrek balio duela piezen gehieneko luzera 12 x 8 = 96 cm-koa denerako bakarrik. Adviértase, que este cálculo sólo servirá para piezas cuya longitud máxima sea 12 X 8 = = 96 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Gilbordura ere esaten diogu konpresio prismatikoari. Hain zuzen ere, konpresio prismatikoa da egurrezko piezaren alde txikia piezaren luzera osoaren 1/12 baino txikiagoa denean sortzen den konpresioa. Piezek konpresio- eta flexio-esfortzua egin behar dute halakoetan, aldi berean, eta arrisku handiagoa dago pieza hausteko zapaltzeko baino. Llamada también flexopresión o pandeo, es aquélla en la cual el lado mí­nimo es menor de 1/12 de la longitud total de la pieza, uniéndose a la vez un esfuerzo de compresión y otro de flexión, con riesgo de romperse antes que aplastarse.

Materiala: Egurraren teknologia

Piezaren bi muturrak sartuta egotea. º Que la pieza esté empotrada en sus dos extremos.

Materiala: Egurraren teknologia

Piezaren bi muturrak inon sartu gabe egotea; hau da, besterik gabe, pieza bermatuta egotea. º Que la pieza esté libre en sus dos extremos, es decir, que simplemente esté apoyada.

Materiala: Egurraren teknologia

Rondeletek esperimentuak egin zituen zutikoetarako eta zutoinetarako erabiltzen ditugun egur motekin, eta zera ondorioztatu zuen: piezaren L garaieraren eta zeharkako ebakiduraren d alde txikiaren arteko egokitasuna handitu ahala, txikiagoa da egurraren erresistentzia. Rondelet, de sus experiencias sobre maderas empleadas para pies derechos o postes, deduce que: la resistencia disminuye a medida que aumenta la relación existente entre la altura L de la pieza y la menor dimensión d de la sección transversal.

Materiala: Egurraren teknologia

pieza > pieza (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pieza kopurua Piezas

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak

pieza > pieza (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hozkadurako lauzak orekatuta uzteko, neurri berean ebakitako bi baldosa-zerrenda jar ditzakegu, eta, beraz, bi piezek, elkarrekin batuta, hozkaduraren zabalera izango dute doi-doi (16. irudia). Una manera de dejar la mocheta promediada es colocar dos tiras de baldosa, cortadas a idéntica medida y que entre ambas piezas, tengan la misma medida que el ancho de la mocheta (Fig. 16).

Materiala: Igeltserotza

Errodapiak pieza osagarriak dira: baldosaren akabera berdina dute edo joko berekoak dira, eta lauzen zabalera bera dute. Los rodapiés suelen ser piezas complementarias con un acabado igual o a juego con la baldosa, teniendo una largura idéntica la anchura de la plaqueta.

Materiala: Igeltserotza

Juntura bistan uzten ez duten bloke ugari daude; horrelakoetan, lehenik, morteroa botako dugu, eta, ondoren, piezak elkarrekin mihiztatuko ditugu (8. irudia). Existe una variedad de bloque visto que no deja junta vista, debiendo echar el mortero y ensamblando después una pieza con otra (Fig. 8).

Materiala: Igeltserotza

Pikor uniformeko hormigoiz egindako piezak dira blokeak, eta adreiluen antzera erabiltzen dira; blokeak, baina, adreiluak baino handiagoak dira (19x40), eta, beraz, arinago egin dezakegu lan haiekin. Los bloques son unas piezas realizadas en hormigón de grano uniforme y que se utilizan de idéntica manera que los ladrillos, solo que el tamaño de los bloques es superior (19x40) y se avanza más en el trabajo.

Materiala: Igeltserotza

Hormatalean metalezko piezaren bat badago eta igeltsu-masa handik ere zabaldu behar badugu, paperez estali behar dugu pieza hori (12. irudia); bestela, metala herdoildu egingo da, eta oxidoz zikinduko du horma. Cuando quede alguna pieza metálica que vaya a entrar en contacto con el yeso que se va a dar, conviene cubrirlo con un papel, ya que el yeso (Fig. 12), si no, oxidará el metal y manchará la pared de óxido.

Materiala: Igeltserotza

Igeltsu bizia, berriz, aurremarkoetako piezak itsasteko, adreiluak jartzeko edo zulo handiak azkar batean estaltzeko erabili ohi da. El yeso al vivo se emplea para sujetar piezas premarcos, colocar ladrillos o para tapar grandes agujeros de manera rápida.

Materiala: Igeltserotza

Falkak, berriz, plastikozko piezak dira, eta lauzak junturetan altxatzeko erabiltzen dira (antzina zotzak erabiltzen ziren zeregin horretarako). Las cuñas son piezas de plástico que se utilizan para calzar a los azulejos en sus juntas, antiguamente se empleaban palillos.

Materiala: Igeltserotza

Tiroari dagokionez, pieza mugikor bat besterik ez da (7. irudia), eta, tiroa nola jartzen dugun, ke-ganberarako hutsunea itxi ala ireki egingo du; irekiz gero, aire gehiago utziko du igarotzen, eta, itxiz gero, berriz, gutxiago; hala, horren arabera, arinago ala motelago erreko dira egur puskak. El tiro no es mas que una pieza móvil (Fig. 7) que, dependiendo de la posición que se coloque, cierra o abre el hueco que da acceso a la cámara de humo, permitiendo pasar mayor o menor cantidad de aire a través de él, facilitando o dificultando la combustión de los leños.

Materiala: Igeltserotza

Piezen edo hodien arteko lotuneak errematatzeko, eskaiolatan bustitako zenbait hesgailu hartu, eta hainbat bira emango diegu pieza edo hodi horien inguruan. Los empalmes que han de hacerse entre las distintas piezas, tubos, deben rematarse dando varias vueltas alrededor de ellos con unas vendas empapadas en escayola.

Materiala: Igeltserotza

6. irudian hormigoizko piezekin egiten ari dira ke-irteera, eta pieza horiek blokeen antzera jartzen ari dira, gidaritzat gutxienez erregela erabiliz. En la ilustración Fig. 6, se está fabricando con unas piezas de hormigón, se colocan a similitud que los bloques y se ha de poner, al menos una regla para guiarse.

Materiala: Igeltserotza

pieza > pieza (69 testuinguru)
eu testuak es testuak
Monografia honen aztergaiak pieza batbistenbidez irudikatzea etakrokisaegitea dira. La presente monografía se ocupa de la representación de una pieza por susvistasy de lacroquización.

Materiala: Krokizazioa

Badira arau teoriko batzuk pieza baten bistak ondorioztatzeko oinarriak ezartzen dituztenak, baina arau horiek ezagutzea, besterik gabe, ez da nahikoa. Aunque hay normas teóricas que establecen los fundamentos para deducir las vistas de una pieza el conocimiento de estas normas por sí sólo, no es suficiente.

Materiala: Krokizazioa

Oinarri teorikoak ezagutu ondoren, gai honetan ahalik eta esperientziarik handiena hartzea da helburua. Horretarako, gero eta zailtasun handiagoko piezen krokisak egingo dira. Una vez conocidos los fundamentos teóricos, el aprendizaje de este tema consistirá en acumular el mayor número de experiencias, croquizando diferentes tipos de piezas con dificultad creciente.

Materiala: Krokizazioa

Esperientzia horien bidez lortutako praktikatik abiatuta, beste pieza batzuen bista adierazgarrienak aukeratu eta marraztu ahal izango dira. Beste pieza horiek, jada marraztutakoak bezalakoak ez izan arren, lehenago ebatzitako xehetasunak edo zatiak izango dituzte. Partiendo de la práctica adquirida con dichas experiencias, se podrán elegir y dibujar las vistas más representativas de otras piezas que, aún siendo en su conjunto distintas a las ya dibujadas, posean detalles o partes anteriormente resueltas.

Materiala: Krokizazioa

Proposatzen diren praktiketan, ebatzi beharreko krokisak egiteko espazioaren ondoan kokatu da piezaren perspektiba En las prácticas que se proponen, la perspectiva de la pieza a resolver se sitúa junto al espacio destinado a la realización de croquis

Materiala: Krokizazioa

Hala, ikaslea ohitu egiten da piezak bistaratzen (espazioan irudikatzen). Esto permite que el alumno se vaya acostumbrando a visualizar las piezas (imaginárselas en el espacio .

Materiala: Krokizazioa

Azalpen teorikoan eta, batez ere, praktiketako proposamenetan erabiltzen diren pieza batzuk, barnean hutsik daudenez, ebaki bat eginez irudika litezke; hala, ezkutuko lerroak saihestuko lirateke. Algunas de las piezas utilizadas en la explicación teórica y, sobre todo, de las propuestas en las prácticas por ser huecas podrían representarse efectuando un corte evitando con ello las líneas ocultas.

Materiala: Krokizazioa

Pieza baten krokisa haren bisten multzoa da, arkatzez eta esku hutsez egina eta bistak modu egokian hautatuak eta elkarrekin erlazionatuak, interpretatu edo bistaratu ahal izateko. El croquis de una pieza es el conjunto de vistas de la misma, hechas a lápiz y a mano alzada adecuadamente elegidas y relacionadas entre sí, que permitan su interpretación o visualización.

Materiala: Krokizazioa

B.Perspektiban irudikatutako pieza bat.Horrek zailtasun txiki bat dakar aurreko kasuaren aldean izan ere, bistak marrazten hasi aurretik, ikasleak saiatu behar du pieza bere osotasunean eta xehetasunetan nolakoa den ulertzen, eta, horretarako, ezin dio begiratu piezari angelu desberdinetatik. B. Deuna pieza representada en perspectiva lo cual implica una pequeña dificultad respecto al caso anterior, ya que antes de empezar a dibujar las vistas, el alumno debe tratar de entender como es la pieza en su conjunto y en sus detalles y, para ello, no puede mirarla desde diferentes ángulos

Materiala: Krokizazioa

Eragozpen hori arintzeko, eta ikaslea perspektibak "ikusten" ohitu arte aukera bat litzateke praktiketako lehen piezak modu azkarrean gauzatzea, plastilina, klariona eta antzeko material moldaerrazak erabiliz. Para paliar este inconveniente y hasta que el alumno se acostumbre a "ver" perspectivas se podrían materializar las primeras piezas de las prácticas de forma rápida con materiales fácilmente moldeables como plastilina tiza, etc.

Materiala: Krokizazioa

2
pieza > pieza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balenciagak parpaila mota guztiak zituen gogoko, hasi finenetatik eta parpail-dukesak gogorarazten dituen lodienetara. Salbuespen gisa, Balenciagak XIX. mendean eskuz egindako Chantilly parpailak ebaki zituen, esaterako, 1946. urteko soineko baten xala apaintzen duten irudien antzera (49. or. il.) edo desfileko eskularru bihurtu zuen beste bat, ezin berregin diren piezak. Balenciaga aprecia todos los tipos de encaje, desde los más finos hasta los más gruesos que evocan al encaje duquesa. Excepcionalmente, Balenciaga cortó encajes Chantilly hechos a mano del siglo XIX, como los motivos del chai que adornan un vestido de 1946 (il. p. 49) o ese otro que transformó en guantes de desfile, piezas imposibles de reproducir idénticamente.

Materiala: Ehungintza liburuak

1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakia Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. B

Materiala: Ehungintza liburuak

1944 Bi piezako jantziak, hegal motz biribildua, papar txikia eta raglan mahukak dituztenak. 1944 Dos piezas con faldón corlo redondeado y ligeramente escotado, mangas raglán.

Materiala: Ehungintza liburuak