tablero Bilatu tablero testuinguru gehiagotan

1
taula > tablero (56 testuinguru)
eu testuak es testuak
Artekak taularen ertza baino lehen amaitu behar du, lana burututakoan agerian ez gelditzeko. No ha de llegar la ranura hasta el borde del tablero, con el fin de que no quede visible una vez ejecutado el trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Gailu bereziak erabiliz, taularen garaiera eta makurdura alda ditzakegu, eta eskuz edo oinez eragiten diegu gailuoi. La altura e inclinación del tablero pueden modificarse mediante dispositivos especiales, accionados con la mano o con el pie.

Materiala: Egurraren teknologia

Taula. El tablero.

Materiala: Egurraren teknologia

Hain zuzen ere, bi geruza trinkoak dira eta berariaz prestatutako pinu-txirbilez eratuta daude eta, horien artean, egur zatitxoz (19 mm-ko tauletan, metro koadroko 2.000.000 zatitxoz) eratutako geruza porotsu bat dago. Entre dos capas compactas, formadas por virutas de pino especialmente preparadas, se encuentra una capa porosa de trocitos de madera (2.000.000 de trocitos por m2. en un tablero de 19 mm.)

Materiala: Egurraren teknologia

Plastiko geruzatuzko taula da, eta asko erabiltzen da estaldura apaingarritarako. Es un tablero de plástico estratificado, muy utilizado en todo revestimiento decorativo.

Materiala: Egurraren teknologia

Fabrikazio-prozesuari esker, oso apaingarriak dira horrelako taulak, eta haien propietate fisikoek eta kimikoek ziurtatzen dute oso sendoak izan daitezen, luzaroan iraun dezaten eta akabera ezin hobea izan dadin. Estos tableros, debido a su fabricación, resultan un material muy decorativo, dotado de propiedades f isicas y quí­micas que aseguran una gran consistencia y duración, y un acabado perfecto.

Materiala: Egurraren teknologia

Taula geruzatu eta xaflatu plastikoen nolakotasunak. Cualidades de los tableros estratificados y laminados plásticos.

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, ur garbia erabiliz, taulen alde zimurtsua busti behar dugu, eta arreta handia jarri behar dugu, urez blaitu dadin; izan ere, guztiz hezetu behar ditugu taulak. Para ello, se humedecerán bien los tableros con agua limpia por su cara rugosa, cuidando que se empapen de agua, hasta quedar humedecidos por completo.

Materiala: Egurraren teknologia

Novopan, Marga, Tam... taulak erabiltzen baditugu, berriz, alde bakarrean jar ditzakegu plastikozko xaflak, betiere, 17 mm lodi badira gutxienez. Con tableros Novopán, Marga, Tam, etc., pueden ser aplicadas las planchas de plástico por una cara, siempre que tengan un espesor mí­nimo de 17 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Bastidorea erabiltzen da azala egiteko eta, lana garbiagoa eta txukunagoa izan dadin eta hezetasunaren ondoriozko orbanik sor ez dadin, plastikozko xaflaz estaltzen da bastidorearen goiko taula. Los sobres suelen hacerse de bastidor; y, para mayor limpieza y presentación, y con objeto de evitar las manchas debidas a la humedad, el tablero superior del bastidor se recubrirá con un laminado de plástico.

Materiala: Egurraren teknologia

ohol > tablero (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldeak agerian dituzten neurri handiko taulak eratu nahi ditugula eta, ertzetatik kolatu behar baditugu oholak, saiatu behar dugun ahal bezain estuenak izan daitezen oholak. Teniendo necesidad de encolar tablas por sus cantos, para formar tableros de dimensiones notables con las caras a la vista, procúrese que aquéllas sean lo menos anchas posible.

Materiala: Egurraren teknologia

simetrikoki (ikusi 25. irudia); estetika da horretarako arrazoi bakarra, eta, gainera, nahiago izaten ditugu saihetseko oholak, zain biziagoak dituztela eta. Taula beteek kopatzeko joera handia dute eta, horregatik, arteken bidez ahokatu behar dira, edo estrabeen bidez finkatu, janguneak eginez. modo que guarden simetría (fig. 25); y esto por razones estéticas, prefiriéndose además las tablas costeras por su veteado más vivo- Los tableros macizos, siendo muy propensos al alabeo, deberán ir encajados en ranuras, o asegurarse con listones mediante rebajos.

Materiala: Egurraren teknologia

Erdialdeko ohola zabalegia bada (ikusi 26. irudia), taula nabarmenki deformatzen da lehortu egiten denean, eta kakotu eta, berdintzen dugunean, neurri handi batean mehetu egiten da (ikusi 27. irudia). Un tablero según la figura 26 formado por una tabla central excesivamente ancha, sufrirá una notable deformación al verificarse su secado; y se combará y se reducirá en buena parte su espesor, al ser aplanado (fig. 27).

Materiala: Egurraren teknologia

Beharrezkoa denean eskailera-azpia apaintzea, ohola jar dezakegu eskaileraren azpian, sabai izunarena egiteko (ikusi 963.C irudia). Cuando es necesario decorar debajo de la escalera, puede hacerse mediante la colocación de un tablero, que hará de cielo raso (fig. 963-C).

Materiala: Egurraren teknologia

taula > tablero (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taula Tablero

Materiala: Eraikinaren estalkia

Taula hidrofugoa Tablero hidrófugo

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren edo taularen (oinezkoen plazetan, lorategiz hornitutako plazetan eta abarretan) azken forjatua oinarritzat hartuta hasten da estalkia. La cubierta se inicia desde el último forjado del edificio o del tablero en el caso de plazas peatonales, ajardinadas, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Plano inklinatu hori lortzeko zenbait prozedura erabil ditzakegu, hala nola zurezko edo metalezko egiturak, taula zeramikodun tabike zulatuak, hormigoi armatua eta abar. El mencionado plano inclinado se consigue mediante distintos procedimientos, como pueden ser estructuras de madera o metálicas, tabiques palomeros con tablero cerámico, hormigón armado, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Ohikoena adreilu zeramiko, trinko eta zulatuzko tabikeak erabiltzea da, lortu beharreko malda markatzen dutenak. Elkarren artean bereizita daude, eta, gainean, adreilu mehez osatutako taula zeramiko bat jartzen da, eta, taula estaltzeko, Portland zementuzko mortero-xafla bat, alkaliaren aurkako beirazko zuntzezko sare batez armatua (200 g/m2 gutxienez). Horren ondorioz, aire-ganbera bat sortzen da, kanpoko giroa eta barnekoa bereizi egiten dituena emaitza termiko onargarria lortze Lo más usual es la formación de tabiques de ladrillo cerámico macizo perforado conocidos como "palomeros" que marcan la pendiente deseada, separados entre sí­ y que sirven de apoyo a un tablero cerámico formado con "rasillones", revestido con una chapa de mortero de cemento Portland armada con malla de fibra de vidrio antialcalin

Materiala: Eraikinaren estalkia

Fenol-taularako beste estaldura-aukera batzuk ere izan daitezke baliagarri, hala nola teila zeramiko lauak, arbela eta abar, betiere mekanikoki ainguratzen badira aire librerako landutako metalezko iltzeen, kakoen eta abarren bitartez. Sobre el mencionado tablero fenólico se pueden adoptar otras soluciones de cubrición, como pueden ser teja cerámica plana, pizarra, etc., siempre que su anclaje sea mecánico con clavos, ganchos metálicos, etc., tratados para intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

% 12-21eko maldatik aurrera, sistema obran jartzea mekanikoa da, eta 130 m2-ko errendimendua aurreikusten da eguneko eta ekipoko. Estalkiko taulan mekanikoki ainguratutako arrastelen edo listoien gainean ezartzen da, 2.4 irudian ikus daitekeenez, tirafondo eta tako zabalgarrien bitartez. Arrastelak eta listoiak, autoklabean tratatutako zurezkoak dira. La puesta en obra del sistema, a partir del 12-21% de pendiente, es mecánica, con un rendimiento estimado de 130 m2/día/equipo, apoyado sobre rastreles de madera o listones de madera tratada en autoclave, anclados mecánicamente al tablero de cubierta, según se observa en la Figura 2.4, media

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hobe da estalkiko taula eta zurezko listoiak hotzeko asfalto-emultsioko geruza batez estaltzea (bi geruza gurutzatu eta 1-1,5 kg/m2-ko kontsumoa), estankotasuna bermatzeko estaltzean sor daitezkeen larrialdien aurka. Es aconsejable el proteger el tablero de cubierta y listones de madera con una capa de emulsión asfáltica en frí­o en dos manos cruzadas con consumo de 1-1,5 kg/m2, como garantía de estanquidad contra posibles emergencias en la cubrición.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lortutako emaitzak ikusirik, itxituran kondentsazio interstizialik ez dagoela atzematen da, "Z" eremuan izan ezik, bertan kondentsazio txiki bat ageri baita ganberari eta zurezko taulari dagozkien faseen artean. Kondentsazio hori 0,13 kg/m2da, eta, beraz, DIN 4108 arauan jasotakoa (0,5 kg/m2) baino txikiagoa; hortaz, neguko estalkiaz ari garenez aintzat hartuta, mespretxagarritzat jo daiteke, eta, ondorioz, klima-eremu horretarako itxitura lehorra dela esa Ante los resultados obtenidos se observa que no existen condensaciones intersticiales en el cerramiento, a excepción de la zona "Z", donde existe una pequeña condensación en la interfase cámara/tablero de madera de 0,13 kg/m2, la cual según la norma DIN 4108 es menor de 0,5 kg/m2 y por el propio concepto de la cubierta en invierno, se puede considerar despreciable y el cerramiento

Materiala: Eraikinaren estalkia

Eraikinaren edo taularen (oinezkoen plazetan, lorategiz hornitutako plazetan eta abarretan) azken forjatua oinarritzat hartuta hasten da estalkia. La cubierta se inicia desde el último forjado del edificio o del tablero, en el caso de plazas peatonales, ajardinadas, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

ohol > tablero (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sare elektrosoldatuaren gainean ohol bat jarri behar da (479. irudia). Encima del mallazo se colocará también un tablero de madera (fig. 479).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatuan hanka sartzeko arriskua badago, ohol edo babes-baranda bat jarri beharko da (482. eta 483. irudia). Además, se colocará un tablero tapando el hueco o una barandilla de protección en el caso de que haya posibilidad de introducir el pié entre el mallazo (fig. 482 y 483).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak erabat zabaldu direnean, mekanora igo beharko dugu oholak jartzen hasteko. Irmo finkatuko ditugu, eta habexka aurreatezatuen eta gangatilen antolamendua prestatuko dugu. Una vez extendidas totalmente las redes, es el momento de subir al mecano a iniciar las tareas de distribución de los tableros, encajándolos de manera firme, preparando la distribución de las viguetas pretensadas y bovedillas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Azkenik, forjatua hormigonatu ondoren eta oholak kendu aurretik, sareak moztu egin behar dira enkofratuen gidariek seinalatzen dituzten lerroei jarraituz. Finalmente, cuando el forjado haya sido hormigonado y previamente a la recuperación de los tableros, se procederá al corte de las redes, siguiendo las lí­neas que marcan las mismas guías de los encofrados.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Langileak ez dira mekanora igoko enkofratuko oholak jartzera, ezta ere enkofratu jarraituko forjatuetan (norabide bakarrekoetan nahiz erretikularretan) hormigoizko kasetoiak eta burdin piezak jartzera, aurretik forjatuetarako segurtasun-sare horizontalak finkatu gabe (469 eta 470. irudia). Los operarios no subirán encima del mecano a colocar los tableros de encofrado, así­ como los casetones de hormigón y la ferralla del forjado, en los forjados con encofrado continuo (unidireccional o reticular), mientras no se coloquen las redes de seguridad horizontales para forjados (fig. 469 y 470).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea forjatuko eskoren kaleen artean finkatu ondoren, enkofratzeko oholak, burdin piezak eta obrako kasetoiak jarriko dira (476. irudia). Una vez colocada la red entre las calles de puntales del forjado, se procederá a colocar los tableros de encofrado, la ferralla y los casetones de obra (fig. 476).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zolarria bota berri eta oraindik bigun dagoela, terrazozko baldosak ipintzeari ekingo diogu, eta zolarriaren kanpoaldetik baldosa gehiago ezin jar ditzakegunean, zenbait ohol ipiniko ditugu dagoeneko ipinita dauden baldosen gainean, eta, zolarriaren barrutik zorua jartzen jarraituko dugu ohol horietara igota. Oholak aurrerantz mugituko ditugu behar beste aldiz, zolarria baldosaz beteta geratu arte. Recién echada la solera, aún tierna, se comenzarán a colocar las baldosas de terrazo, cuando no se alcancen a colocar más desde fuera de la solera se pondrán unos tableros sobre lo ya embaldosado y subiéndose a ellos los obreros seguirán poniendo el suelo, moviendo los tableros hacia delante, las veces necesarias hasta que la solera quede cubierta de baldosas.

Materiala: Igeltserotza