hutsune Bilatu hutsune testuinguru gehiagotan

1
hutsune > hueco (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mugitutako teilak tapaki baten lekua hartzen duenean, ez da itogin handirik sortzen; bada, egoera horretan, teila mugitzean sortu den hutsunean zuzenean sartzen den ura besterik ez da iragaziko. Cuando la teja corrida ocupa el lugar de una tapa no suele ocasionar grandes goteras, ya que solo filtrará el agua que penetre directamente en el hueco que la teja deje como consecuencia de su desplazamiento.

Materiala: Igeltserotza

Adreiluaren hutsuneak aprobetxatuta edo katuaren laguntzaz, lerro-soka distantzia egokian jarriko dugu alegia, teilatuaren lerroa kordelaz trazatzeko distantzia aproposean. Aprovechando los huecos del ladrillo o con ayuda de un gato se colocará la cuerda de lí­nea a la distancia apropiada para trazar a cordel la lí­nea del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia amaituta dugula, errematatu egingo ditugu bi alboak. Horretarako, bi alboetan akaberak jarriko ditugu, eta masaz beteko dugu akabera bakoitzaren eta lehen edo azken ilararen arteko hutsunea (9. irudia); gero, masa lehortzen denean, teilaren antzeko kolorea duen kautxuzko margoarekin margotu ahal izango dugu masaz betetako hutsune hori. Una vez terminada la cubierta se rematarán ambos laterales colocando los remates y recibiendo con masa el hueco entre el remate y la primera o última hilada (Fig. 9), pudiéndola pintar una vez seca con un clorocaucho de similar color al de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Teilen arteko hutsunea talotxatzeko, taula estu bat erabiltzea komeni da, oso hutsune meharra geratzen baita teilen artean. Para talochar el hueco que hay entre las tejas es conveniente, dado el angosto hueco que queda, hacerlo con una tabla estrecha.

Materiala: Igeltserotza

eta ez dio urari ubideen eta teilatu-gailurren arteko hutsunetik sartzen uzten. Tiene un sentido útil de dificultar que el agua pueda introducirse entre el hueco que quedaría entre los rí­os y el caballete.

Materiala: Igeltserotza

Tapakiak ondo atxikitzeko, normalean tapakien bost ilaran behin, teilaren azpiko hutsune guztiak bete behar ditugu masaz, teila trinko geratzeko. A la hora de recibir las tapas, se han de coger normalmente una de cada cinco hiladas de tapas, hemos de macizar con masa todo el hueco que queda debajo de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Bi ilara egin ditugunean, hutsunearen alde bakoitzean erregela labur bat jarriko dugu, hurrengo ilarak jartzerakoan nibela erabili beharrik ez izateko. Una vez subidas las dos filas se deberían colocar unas reglas cortas a ambos lados del hueco para seguir subiendo las filas sin utilizar el nivel.

Materiala: Igeltserotza

Altuera horretara iritsitakoan, leihoek hartuko duten lekua eta hutsunea neurtuko ditugu. Alcanzada esa altura mediremos el lugar y hueco que han de ocupar las ventanas.

Materiala: Igeltserotza

Harresiko harrien ezaugarri berak dituzten harri zatiekin, zenbait harlauza txiki egingo ditugu, eta, junturak handiegiak geratzen direnean, harlauza txiki horiek erabiliko ditugu hutsuneak betetzeko (4., 5. eta 6. irudiak). Utilizando restos de piedra de las mismas caracterí­sticas de las que conforman el muro se sacarán unas yascas o pequeñas lajas que servirán para rellenar los huecos demasiado grandes que queden en las juntas (Fig. 4, 5 y 6).

Materiala: Igeltserotza

Zoru zatia amaitua dugunean, berdingidatzat erabilitako erregelak kenduko ditugu, eta erregelak zeuden lekuetan hutsuneak geratuko dira (78. irudia). Una vez terminado el paño se retirarán las reglas que sirvieron de maestras, quedarán entonces unos huecos en el lugar que ocuparon las reglas (Fig. 78).

Materiala: Igeltserotza

2
hutsune > holgura (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zehaztu bide kritikoa eta atzerapen-marjina osoa edo hutsunea. Determina el camino crí­tico y el margen de demora total o holgura.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Hutsunea formula honen bidez kalkulatu behar da: hutsunea = amaiera berankorrena hasiera goiztiarrena 2 iraupena. La holgura se calcula mediante la siguiente fórmula: Holgura = fin más tardí­o - comienzo más temprano - Duración 2.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Hutsunea: dagoen gehienezko denboraren (amaiera berankorrena - hasiera goiztiarrena) eta iraupenaren arteko aldea da. Holgura es la diferencia entre el máximo tiempo disponible (fin más tardí­o - comienzo más temprano) y su duración.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Jarduerek hutsune ugari izaten dituzte, eta hauek dira erabilienak: Las actividades presentan varias holguras, las más usadas son:

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Jarduera baten Hutsune Osoa jarduera hori atzera daitekeen denbora da, betiere proiektuaren amaierari edo azken datari eragin gabe; hala ere, hurrengo jarduerei eragiten die, eta jardueraren azken gertaeraren last denbora, jardueraren hasierako gertaeraren early denbora eta jardueraren iraupena kenduta lortzen da; hau da: Holgura Total de una actividad, que es el tiempo que se puede retrasarse dicha actividad, sin afectar a la fecha final o terminación del proyecto, aunque sí­ afecta a las actividades siguientes, y se calcula mediante la resta del tiempo last del suceso final de la actividad, el tiempo early de suceso inicial de la actividad y la duración de la actividad, es decir:

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Jarduera bakoitzaren hutsune askea lortzeko amaierako gertaerari dagokion early denbora kentzen da, eta hasierako gertaerari dagokion early denbora eta jardueraren iraupena gehitzen dira. La holgura libre de cada actividad se calcula restando del tiempo "early" correspondiente al suceso final, la suma del tiempo "early" correspondiente al suceso inicial y la duración de la actividad

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Jarduera horien hutsunea "zero" da, eta horiekin harremana duten gertaerak ere "zero" hutsunea dute guztira. Estas actividades tienen como caracterí­stica que su holgura total es "cero" y los eventos o sucesos que las relacionan también tienen una holgura total "cero".

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

3.2.1.2. Hutsuneak kalkulatzea 3.2.1.2 Cálculo de holguras

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

Jardueren hutsuneak eta jazoeren edo gertaeren hutsuneak daude. Hay holguras de las actividades y holguras de los eventos o sucesos.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

i gertaeraren hutsunea Hi-rekin irudikatzen da, eta gertaera horren last eta early denboren arteko desberdintasuna da; hau da: La holgura de un suceso i que se representa por Hi, se define como la diferencia entre los tiempos last y early de dicho suceso, es decir:

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa

3
hutsune > cajera (203 testuinguru)
eu testuak es testuak
2D HUTSUNEA EGITEKO ZIKLO FINKOA CICLO FIJO DE CAJERA 2D

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

2D hutsunea. Cajera 2D.

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

2D HUTSUNEA CAJERA 2D

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

Hutsuneak .............................................................................................................. Cajeras .......................................................................................................................

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

2D hutsunea ......................................................................................................... Cajera 2D ..................................................................................................................

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

2D hutsunea egiteko ziklo finkoa ........................................................................................... Ciclo fijo de cajera 2D ............................................................................................................

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

2D hutsunea egiteko ziklo finkoa. Ciclo fijo de cajera 2D.

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

3D hutsuneak ....................................................................................................... Cajeras 3D ................................................................................................................

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

3D hutsunea egiteko ziklo finkoa .......................................................................................... Ciclo fijo de cajera 3D ............................................................................................................

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua

3D hutsunea egiteko ziklo finkoa. Ciclo fijo de cajera 3D.

Materiala: CNC 8070 - Adibideen eskuliburua