cubierta Bilatu cubierta testuinguru gehiagotan

1
estalki > cubierta (266 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalki inklinatuetan, puntu sendoetara (pilareak, forjatuaren burdina bera, segurtasun-sokak eta abar) lotutako segurtasun-arnesak erabiltzen saiatu behar dute (502. irudia), segurtasun-sareak instalatuta eduki arren. En las cubiertas inclinadas, se procurará utilizar arneses de seguridad (fig. 502) sujetos a puntos fuertes (pilares, el propio hierro del forjado, lí­neas de vida, etc.), aunque se encuentren instaladas las redes de seguridad.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

- Fatxadako planoak (altxaerak) eta estalkien planoak, eraikinaren "azala" definitzen dutenak. - Planos de fachada (o alzados) y de cubierta, que definen la "(piel" del edificio.

Materiala: Proiektuak

·Gutxienez sekzio bat hauek adieraziz: teilatu-hegalaren altuera, eraikin osoaren altuera edo estalkiaren malda, eta solairuen altuerak. ·Mí­nimo una sección acotando altura de alero y altura total del edificio ó pendiente de cubierta, y alturas de pisos .

Materiala: Proiektuak

Teilak desmuntatzea eta jaistea da estalkia konpontzeko lehenengo urratsa (8. eta 9. irudiak). La primera fase en la reparación de una cubierta era desmontar y bajar las tejas (Fig. 8y 9).

Materiala: Igeltserotza

Mugitutako teilak, akaberak eta estalkiaren garbiketa Tejas corridas, remates y limpieza de la cubierta

Materiala: Igeltserotza

Obraren gainerako arlo guztietan bezalaxe, ezin dugu estalkia amaitutzat jo harik eta garbi eta itxuroso uzten dugun arte. Como en todas las fases de una obra no se puede decir que una cubierta está terminada hasta que quede limpia y presentable.

Materiala: Igeltserotza

Arrastel bertikalak, berriz, estalkiaren gainean finkatuko ditugu zuzenean; eta, horretarako, puntapax arruntak erabiliko ditugu, estalkia zurezkoa bada; estalkia morterozkoa edo hormigoizkoa bada, berriz, altzairuko puntapaxak edo ziriak eta gabilak erabiliko ditugu. Los rastreles verticales se fijarán directamente sobre la cubierta con puntas, si es de madera, o puntas de acero o tacos y tirafondos si es sobre mortero u hormigón.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, morteroz ere egin ditzakegu arrastelak, baina morterozko edo hormigoizko estalkietan soilik erabil dezakegu teknika hori, eta, gainera, ez dugu material isolatzaileren bat ezartzerik izango, material isolatzaileak ez liekeelako masa-arrastelei ondo finkatzen utziko. También se pueden fabricar rastreles con mortero, esta técnica sólo se podrá realizar sobre una cubierta de mortero u hormigón, sin poder colocar material aislante ya que dificultaría el agarre de los rastreles de masa.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia egitea eta teilaberritzea ez dira lan bera; bada, teilaberritzeko lanetan, teilatua desmuntatu beharrik gabe, hautsitako teilen ordez beste batzuk jarri beharko ditugu; mugituta daudenak dagokien lekura itzuli, eta hondatuta dagoen guztia aldatu eta alperrik dagoena kendu egin beharko dugu. La diferencia entre fabricar una cubierta y retejar es que en éste último caso no se ha de desmontar el tejado, sino que se han de sustituir las tejas rotas, colocar las que se han movido y sustituir todo aquello que esté deteriorado o sin uso.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia amaituta dugula, errematatu egingo ditugu bi alboak. Horretarako, bi alboetan akaberak jarriko ditugu, eta masaz beteko dugu akabera bakoitzaren eta lehen edo azken ilararen arteko hutsunea (9. irudia); gero, masa lehortzen denean, teilaren antzeko kolorea duen kautxuzko margoarekin margotu ahal izango dugu masaz betetako hutsune hori. Una vez terminada la cubierta se rematarán ambos laterales colocando los remates y recibiendo con masa el hueco entre el remate y la primera o última hilada (Fig. 9), pudiéndola pintar una vez seca con un clorocaucho de similar color al de la teja.

Materiala: Igeltserotza

estalki > cubierta (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontsulta ezazu esku-liburuan iragazkia ezkutatzen duen estalkia nola kendu behar den, eta ken ezazu (ohiko moduan presiopean egoten da). Consulta en el manual la forma de sacar la cubierta que oculta el filtro y quítala (normalmente va a presión).

Materiala: Ostalaritza

Jarri berriro ere estalkia Vuelve a colocar la cubierta

Materiala: Ostalaritza

Higadura-adierazlea: marrazkiaren hondo-hondoan dagoen banda txiki bat da, estalkiak zenbateraino higa daitezkeen adierazteko. El indicador de desgaste es una pequeña banda colocada en el fondo del dibujo que nos indica el límite de desgaste máximo de las cubiertas.

Materiala: Ostalaritza

Estalkiaren albo batean dagoen goma da, eta identifikazio-markak bertan grabatzen dira. Es la goma situada en el lateral de la cubierta y donde se graban las marcas de identificación.

Materiala: Ostalaritza

Orpoaren eta saihetsaren artean dagoen irtengunea da, eta estalkia hagunarekiko zentratzeko lana errazten du. Es un resalte situado entre el talón y el flanco que facilita el centrado de la cubierta con respecto a la llanta

Materiala: Ostalaritza

Estalkiaren barruan airearen estankotasuna ziurtatzen duen goma batez osatuta dago. Está formado por una goma que asegura la estanqueidad del aire en el interior de la cubierta

Materiala: Ostalaritza

Estalkiaren egitura osatzen duten olanen antolamenduaren arabera, pneumatikoak erradialak, diagonalak edo mistoak izan daitezke. Según la disposición de las lonas que forman el armazón de la cubierta los neumáticos pueden ser radiales, diagonales o mixtos.

Materiala: Ostalaritza

Estalkia honako material hauez egina egoten da: kautxu sintetiko edo naturalak, nylona poliesterra gomak eta altzairuzko hariak. Los materiales que forman la cubierta suelen ser cauchos sintéticos o naturales, nailon, poliéster, gomas e hilos de acero

Materiala: Ostalaritza

Pneumatikoak nolakoak izan daitezke estalkiko olanen antolamenduaren arabera? ¿Cómo pueden ser los neumáticos según la disposición de las lonas de su cubierta

Materiala: Ostalaritza

Beste zenbait kasutan, gurpil-etxearen estalkia kentzea nahikoa izaten da. En otros casos, solamente tendremos que quitar la cubierta del paso de rueda

Materiala: Ostalaritza

2
estaldura > cubierta (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalki inklinatuaren atal nagusiak 1.1 irudian irudikatu dira. Plano inklinatua dauka, estalki-taula zeramiko batek osatua eta zulatutako tabike txiki zeramikoen edo hormigoi armatuzko lauzen gainean eraikia. Bestetik, estaldura (2) zeramikazkoa, hormigoizkoa edo metalezkoa izan daiteke. La Cubierta Inclinada, representada básicamente en la Figura 1.1, tiene un plano inclinado formado por un tablero de cubierta (1) de material cerámico sobre tabiquillos cerámicos palomeros o losa de hormigón armado y una cubrición (2) de tipo cerámico, de hormigón o metálica.

Materiala: Eraikinaren estalkia

% 25 baino txikiagoa bada, teila berriak jarriko dira, antzeko piezak erabiliz, eta, % 25 baino handiagoa bada, estaldura osoa eraitsiko da, eta horren ordez estaldura berria ezarriko, indarreko araudia betez. si ésta es menor del 25% se efectuará un "retejado" con piezas similares y si es superior al 25% la actuación será la demolición total de la cubrición, con una cubierta nueva cumpliendo con la normativa vigente.

Materiala: Eraikinaren estalkia