menor Bilatu menor testuinguru gehiagotan

1
adingabe > menor (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aldi baterako eta egoitza-harreran, adingabeak zaintzea eta heztea da helburua. El objetivo es la guarda y educación de menores de forma provisional y en acogida residencial.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

6.1. Esku-hartzea arrisku- edo babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen kasuan 6.1 Intervención en casos de menores en situación de riesgo o desamparo

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ceuta hirian kokatutako mugaz bestaldeko adingabeen arazoa eta penintsulara etorkizun bila igarotzeko egiten dituzten saiakerak agertzen ditu. Presenta la problemática de menores transfronterizos situados en la ciudad de Ceuta y sus intentos de pasar a la pení­nsula en busca de futuro.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ildo horretatik, adingabe iritsi berri askok delituzko jokabidea agertzen dute eta babesik gabe daudenez, adingabeen fiskaltzara bidaltzen dira eta Adingabeen Erantzukizun Penaleko Legea aplikatzen zaie. En este contexto muchos menores recién llegados pueden presentar conductas delictivas, y al estar desamparados, se derivan a la fiscalía de menores en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-bizitza eta lana bateratzeko, 0 eta 3 urte bitarteko adingabeentzako espazioetarako sarrera errazten zaie, baita eskola ordutegitik kanpoko gelak ere; horrela, adingabea ez da arrisku-egoeran egongo gurasoek lan egiten duten bitartean. La conciliación de la vida familiar con la laboral pasa por facilitarles el acceso a los espacios infantiles para menores de 0 a 3 años, y aulas fuera del horario escolar, lo que permitirá que el menor no se encuentre en situación de riesgo mientras los padres trabajan.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

entzute aktiborako gaitasuna, arazoei aurre egiteko edo gatazkak konpontzeko eraginkortasuna, adingabeak zaintzeko trebezia eta abar. capacidad de escucha activa, eficiencia al afrontar problemas o en la resolución de conflictos, destreza en el cuidado de menores, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esku-hartzea arrisku- edo babesgabetasun-egoeran dauden adingabeen kasuan ............ Intervención en casos de menores en situación de riesgo o desamparo ............

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Babesgabetasun egoeran izan eta minusbaliotasun espezifikoak dituzten eta arreta espezializatua behar duten adingabeei arreta ematea dute helburu. Están destinados a la atención de menores en situación de desprotección con minusvalías especí­ficas que requieren una atención especializada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea