kontu Bilatu kontu testuinguru gehiagotan

1
kontu > cuenta (365 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskubidea izaki, Bezeroen kontuaren antzera funtzionatzen du. Como derecho que supone, su funcionamiento es similar al de la cuenta de Clientes.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu honetan sartzen dira hirugarren pertsonek erabil edo eskura ditzaten lagatako ondasun higigarriak edo higiezinak alokatzean sorturiko dirusarrerak. Se abonarán en esta cuenta los ingresos devengados por el alquiler de bienes muebles o inmuebles cedidos para el uso o la disposición por terceros.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu honetan sartzen dira patenteak, markak, fabrikaziolizentziak eta abar ustiapenean erabiltzeko eskubidea edo haien erabileraren kontzesioa lagatzetik sortzen diren kantitate finko edo aldakorrak. Se abonarán en esta cuenta las cantidades fijas y variables que se perciben por la cesión, en explotación, del derecho al uso, o la concesión del uso de patentes, marcas, licencias de fabricación etc.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

(Kanonen aurkako kontua da.) (Es la cuenta opuesta a cánones).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu honetan sartzen dira enpresak bere langileei eskainitako zerbitzuek, hala nola ekonomatuek, jantokiek, garraioek, etxebizitzek eta abarrek, sortzen dituzten dirusarrerak. Se abonarán en esta cuenta los ingresos por servicios varios, tales como economatos, comedores, transportes, viviendas, etc. facilitados por la empresa a su personal.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

14.- SEGURO VIDA konpainiak enpresaren furgonetaren aseguruprima zordundu digu kontu korrontetik, alegia, 262,04 euro. 14.- SEGURO VIDA, nos carga en cuenta corriente el importe de la prima de seguro de la furgoneta e la empresa que asciende a 262,04 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresako langileen garraioa 629 kontuan azaltzen da. Los transportes del personal de la empresa irán a la cuenta 629.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontuaren izenak argi adierazten du edukia zein den. El nombre de la cuenta es ya claramente indicativo de su contenido.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu honetan, aurreko kontuetan barne hartzen ez diren zerbitzuak jasotzen dira: Esta cuenta recoge los servicios no comprendidos en las cuentas anteriores:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Beste kontuetan barne hartzen ez diren bulegogastuak. - Los gastos de oficina no incluidos en otras cuentas.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

kontu > cuenta (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk Deudores comerciales y otras cuenta a cobrar

Materiala: