maestro Bilatu maestro testuinguru gehiagotan

1
maisu > maestro (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
3: Maisua 1:1 konexioan 3: Maestro en conexión 1:1

Materiala: Industria komunikazioak

Sync. Maisuak sync komandoa bidaltzen dienean, estazioen irteerak beren horretan geratzen dira. Sync, cuando reciben el comando sync del maestro al que pertenecen, sus salidas permanecen en su estado actual.

Materiala: Industria komunikazioak

Gailu batek edo gehiagok buseko maisu gisa jokatzen dute. Uno o varios dispositivos actúan como maestro del bus.

Materiala: Industria komunikazioak

32 maisu/125 RS-485 transmisio-elementu arte Hasta 32 Maestros / 125 elementos Transmisión RS-485

Materiala: SCADA sistemak

Morroiak iraupen ezaguneko eta maisuan definitutako sekuentzia-zerrendaren arabera jasotzen ditu datuak (nodo kopuruaren edo sareko abiadura eta antzeko beste parametro batzuen mendekoa da) eta horrek jokaera determinista ematen dio sareari. Un esclavo recibe los datos según una lista de secuencia definida en el Maestro, de duración conocida (depende de parámetros tales como el número de nodos o la velocidad de la red), lo cual proporciona comportamiento determinista de la red.

Materiala: SCADA sistemak

1 maisu eta 127 morroi 1 Maestro y 127 esclavos

Materiala: SCADA sistemak

Martxan jartzean sareko maisuak gailu bakoitzeko PDOak konfigura ditzan balio dute (adibidez, ekipoa konektatzean maisuak EDS artxiboko konfigurazioa igortzen dio eta berriro konfiguratzen du). Sirven para que el Maestro de red configure los PDOs de cada dispositivo al arrancar (por ejemplo, al conectar un equipo, el Maestro le envía la configuración residente en su archivo EDS, reconfigurándolo)

Materiala: SCADA sistemak

Busaren kudeaketa-sistemak ez zuen kontrol-elementu zentralik (maisua). El sistema de gestión de bus carecía de un elemento central de control (maestro)

Materiala: SCADA sistemak

Morroien arteko komunikazioak "broadcast" modalitatean oinarritzen dira, horrela, maisuaren bitartekaritza saihesten da. Las comunicaciones entre esclavos se basan en la modalidad "broadcast", con lo cual se elimina la intermediación del Maestro.

Materiala: SCADA sistemak

Isokrono moduak maisu eta morroien ordularien sinkronismoa kontrolatzea ahalbidetzen du, busaren karga kontuan izan gabe. Horri esker kokapen-lan zehatzak egin daitezke ordulariko mikrosegundo bateko desbideraketak eginez (mezu orokorrak edo broadcastak buseko osagai guztiak sinkronizatzen ditu). El modo isócrono permite el control de sincronismo de relojes en maestros y esclavos, independientemente de la carga del bus, permitiendo realizar tareas de posicionado precisas, con desviaciones de reloj del orden de un microsegundo (Un mensaje global, o broadcast, sincroniza todos los componentes del bus)

Materiala: SCADA sistemak

2
irakasle > maestro (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lan egiteko modua egoeraren araberakoa izango da; adibidez, Hezkuntza Bereziko irakaslea, logopeda, psikologoa edo beste edozein hezkuntza-behar bereziak dituzten haurrez soilik ardura daiteke, edo talde osoaz; orduan, bikoiztura gisa funtzionatuko luke. La forma de trabajar dependerá de la situación concreta, por ejemplo el maestro de Educación Especial, el logopeda, el psicólogo o cualquier otro puede atender sólo al niño o niños con necesidades educativas especiales, o bien a todo el grupo, funcionando entonces como un desdoblamiento.

Materiala: Jolasaren metodologia

I Eskolako hezitzaileak edo irakasleak egongo dira haurrekin batera udaleku guztietan. I Los educadores o maestros del centro serán los que acompañarán a los niños durante todas las colonias.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horri esker, hezitzaileek eta irakasleek argi dute haurrak "zer" ikas dezakeen, haren une ebolutiboaren arabera, eta hutsegiteak saihets ditzakete, garapen kognitiboari egokitzen ez zaizkion edukiak eta estrategiak baztertuz. Ello ha servido para que los educadores y maestros tengan una clara idea "de qué" puede aprender el niño gracias al momento evolutivo que está viviendo y evitar de este modo errores en la aportación de contenidos y estrategias no adecuadas a su desarrollo cognitivo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hala ez bada, irakasleak ezarriko du lan horretarako dagoen denbora. Si no es así­, la maestra o maestro indicará el tiempo destinado a ello.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Irakasleek ez dute jakin behar soilik ipuin bat ondo kontatzen; ipuin horiek kontuan hartu behar dituzte ikasleak hezteko orduan. No se trata solo de que los maestros sepan contar bien un cuento, sino de que cuenten con los cuentos a la hora de formar a sus alumnos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

María del Carmen Espejo koordinatzaileak azaldu duenez, hauxe da ikastaroaren helburua: "irakasleak ipuinen balio hezigarriaz ohartzea, curriculumetan ipuinentzako tokia bilatzea, ipuinak kontatzeko erak eta kontatzerakoan kontuan hartu beharrekoak ikastea, baita ahozko transmisioak izan duen tradizioa hobeto ezagutzea ere". el curso, explica María del Carmen espejo, su coordinadora, pretende que los maestros "vean el valor educativo de los cuentos, que sepan buscar para ellos un hueco en los currí­culos, que aprendan las diferentes formas de contarlos y los aspectos que deben tener en cuenta en la narración, así­ como que conozcan mejor la tradición que existe en la transmisión oral".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

talde sozialek, sendagileek, erizainek, irakasleek eta abarrek. equipos sociales, médicos, enfermeros, maestros, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Irakaslearen eta ikaslearen arteko harremanen gabezia. Falta de relación entre maestro y alumno.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adibidez, irakaslea izaten jolasteak irakasle bat zer den esploratzeko balio dio, eta lagunak irakaslearen roletik ikustea da haurraren jokabidearen gakoa. Por ejemplo, jugar a ser maestro le sirve para explorar qué es un maestro, y la clave de su comportamiento será ver a sus compañeros desde el papel de maestro.

Materiala: Jolasaren metodologia

maisu > maestro (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Espainiari dagokionez, hamarkada askotan ez zen korronte pedagogiko horietan sinetsi, edo ez ziren behar adinako azkartasunez eta indarrez iritsi, ez behintzat hezitzaileek eta maisuek jolasa hezkuntza-prozesuekin lotzeko bezainbeste, eta are gutxiago jarduera ludikoak ikaskuntzen oinarritzat erabiltzeko bezainbeste. Con respecto a España, lo cierto es que durante muchas décadas o no se creía, o no llegaban estas corrientes pedagógicas con la suficiente rapidez y fuerza como para que los educadores y maestros relacionaran el juego con los procesos educativos y mucho menos que utilizaran las actividades lúdicas como base de aprendizajes.

Materiala: Jolasaren metodologia

haurrak medikutan, maisu-maistretan edo aitatxo eta amatxotan ari direnean, rol horretan askoz modu errealagoan sar daitezke eta aldez aurretik onartutako jarraibide batzuen arabera; hori bai, haientzat, aurrez ezarritako rol sozialak nahiko zorrotz banatuta daude. cuando estos pequeños juegan a médicos, a maestros, o a papás y mamás, ya pueden introducirse durante cierto tiempo en este rol de una forma mucho más real y siguiendo unas pautas previamente aceptadas, aunque eso sí­, con un reparto algo rí­gido de lo que ellos consideran los roles sociales preestablecidos.

Materiala: Jolasaren metodologia