carga Bilatu carga testuinguru gehiagotan

1
karga > carga (67 testuinguru)
eu testuak es testuak
Serie karga: Carga serie:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Karga paraleloa: Carga paralelo:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Karga paraleloa. Carga paralelo.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

SH/LD* sarrerak (Shif/Load; Desplazamendua/Karga) erregistroaren funtzionamendu-era kontrolatzen du: La entrada SH/LD* (Shift/Load; Desplazamiento/Carga) controla el modo de funcionamiento del registro:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Karga paraleloan egiteko, biegonkorren hainbat konfigurazio erabili daitezke. Para realizar la carga paralelo se pueden utilizar varias configuraciones de los biestables.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

4 igoera-saihetseko, transmititutako zenbakia sarrerako erregistroko irteeretan adieraziko da. Karga paraleloan eraginez, 4 CLK erlojuaren igoera-saihetsa agertzen den unean bertan, zenbakia irteerako erregistroan kargatuko da. Cada 4 flancos de subida el número transmitido se presentará en las salidas del registro de entrada y, provocando una carga en paralelo se cargará, en el instante en que aparece el flanco de subida del reloj 4 CLK, en el registro de salida.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

6, 7 eta 8. saihetsak: 7. tekla sakatuta ? 7 kodetzaileko irteerak ? NAND ateko irteera: 1000 ? Paralell load modua (karga paraleloan). Flancos 6, 7 y 8: tecla pulsada, 7 ? salidas del codificador 1000 ? salida de la puerta NAND 1 ? modo Paralell load (carga paralelo).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

10. saihetsa: 0 tekla sakatuta ? 1111 kodetzaileko irteerak ? NAND ateko irteera: 1? Paralell load modua (karga paraleloan). Flanco 10: tecla pulsada, 0 ? salidas del codificador 1111 ? salida de la puerta NAND 1 ? modo Paralell load (carga paralelo).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

16 eta 19. saihetsetan, karga paraleloa errepikatzen da, kontagailua sekuentzia hau egitera behartuz: En los flancos 16 y 19 se repite la carga en paralelo forzando al contador a realizar la secuencia siguiente:

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bigarren igoera-saihetsean, zirkuitua karga paralelo sinkrono-moduan dago, eta Pn sarreretako balioa (0d) Qn irteeretara transferitzen da. En el segundo flanco de subida, el circuito está en el modo de operación carga paralelo sí­ncrona y el valor presente en las entradas Pn (0d), se transfiere a las salidas Qn.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

2
karga > carga (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jasan dezakeen karga kalkulatzeko, Carga que puede resistir:

Materiala: Egurraren teknologia

Hori dela eta, inoiz ere ezin dezakegu jakin zehatz-mehatz zer egur erabiltzen ari garen, eta komenigarriena da egurra hausten duen kargaren 1/10eko hartzea segurtasun-kargatzat. Por esto, como nunca se conoce perfectamente la madera que se emplea, es preferible tomar como carga de seguridad 1/10 de la carga que determina la rotura.

Materiala: Egurraren teknologia

XXI. taula. EGURRAREN PROPIETATE MEKANIKOAK ETA EGURRA HAUSTEKO KARGA, kg/cm2-TAN Tabla XXI. PROPIEDADES MECíNICAS DE LA MADERA, CON LA CARGA DE ROTURA EN KG./CM2.

Materiala: Egurraren teknologia

Haustura-karga Carga de rotura

Materiala: Egurraren teknologia

Horrelako kalkuluak egiten ditugunean, piezen ebakiduraren erdiko karga kalkulatzen dugu. En estos cálculos, la carga está centrada sobre la sección de la pieza.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurraren lan-koefizientea kalkulatzeko, XXI. taulako haustura-karga zati aukeratzen dugun segurtasun-karga (1/5, 1/7, 1/10) egin behar dugu. El coeficiente de trabajo de la madera lo hallamos dividiendo la carga de rotura que nos da la Tabla XXI, por la carga de seguridad (1/5, 1/7, 1/10) a que queremos que trabaje la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulua baliagarria izango bada eta ziur egongo bagara behar bezain zehatza dela, ezinbestekoa da kontuan hartzea, lehenik eta behin, zer norabidetan sortzen den piezak jasan behar duen karga (konpresioa, trakzioa, etab.); izan ere, oso ondorio txarrak izan ditzake akatsik egiteak piezek egiten duten esfortzu mota zehazten. Para que el. cálculo sea útil y ofrezca las necesarias garantías de exactitud, es indispensable darse cuenta primero del sentido de la carga (compresión, tracción, etc.) que deberá soportar la pieza, ya que todo error sobre la clase de esfuerzo que realiza una pieza, podría tener fatales resultados.

Materiala: Egurraren teknologia

Jarraian datorren taulan, egur motak hausten dituzten kargak bildu ditugu, kg/cm2-tan. En la tabla que insertamos a continuación, vemos las cargas en Kg./cm2. que producen la rotura en las diferentes clases de madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Argi eta garbi dago gorputz ororen erresistentzia mugatuta dagoela; hau da, gorputzek karga jakin bati euts diezaiokete, eta, behin karga hori gainditu eta gero, hautsi egiten dira. Es evidente que todo cuerpo tiene un lí­mite de resistencia, es decir, puede soportar una carga determinada, pasada la cual, se rompe.

Materiala: Egurraren teknologia

eta, horregatik, segurtasun-karga kalkulatzen dute teknikariek; hau da, arriskurik sortzen ez duen gehieneko karga. Haustura edo zapalketa dakarren kargaren 1/5 edo 1/7 izaten da, baina, oro har, eraikuntza iraunkorretarako, segurtasun-karga zuhurraren 1/10 hartzen dugu kontuan. Los técnicos calculan la carga de seguridad, o sea, aquella a la que se puede llegar sin peligro, en 1/5 ó 1/7 de la carga que determina la rotura o aplastamiento; pero la norma general, y para construcciones permanentes, la fija en 1/10 de la carga de prudente seguridad.

Materiala: Egurraren teknologia

3
karga > carga (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arriskutsua da jasogailu baten azpian lan egitea, ibilgailuak hark jasan dezakeen gehienezko karga gainditzen badu. Es peligroso trabajar debajo de un elevador si el vehí­culo excede la carga lí­mite que es capaz de soportar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Segurtasun-topea edo -punta dauka; horrek inpaktuaren aurka behar adinako babesa ematen du: talkaren unean 100 J-ren baliokide den energiaren aurrean, eta konpresio estatikoaren aurrean, 10 KN-ko kargakoa denean. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, airean disolbatutako oxigenoa % 19tik beherakoa den eremuan ari bagara lanean, iragazkiaren karga galduta, oxigeno-kontzentrazioa % 17-18ren azpitik egon liteke azkenean, eta konortea galtzeko arriskua izango genuke. Por ejemplo, si estamos trabajando en una zona donde el oxí­geno disuelto en el aire es inferior al 19% y con la pérdida de carga del filtro, podríamos llegar a tener una concentración de oxí­geno por debajo del 17- 18 % de forma que estaríamos expuestos a tener una pérdida de conciencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

5. Karga- eta berreskuratze-estazioa6. Matxurak, diagnosia eta egiaztapenak 5. La estación de carga y recuperación6. Averías, diagnosis y comprobaciónes

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Orain, matxurak lokalizatzen eta behar diren elementuak desmuntatzen eta egiaztatzen ikastea komeni zaigu, baita zirkuitu batean hozgarri-kargak egiten jakitea ere. Será conveniente, ahora, aprender a localizar averías, desmontar y comprobar los elementos necesarios, así­ como saber realizar cargas de refrigerante en un circuito.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Karga-estazioen zenbait modelo. Distintos modelos de estaciones de carga.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Orduan, goi-presioko balbula itxiko dugu, motorra abian jarriko dugu eta behe-presio bidezko karga amaituko dugu balbula bera pixkanaka-pixkanaka irekiz, likido-kolperik ez izateko konpresorearen xurgapenean. Entonces, cerraremos la válvula de alta, arrancaremos el motor y finalizaremos la carga por baja abriendo la misma válvula poco a poco para evitar golpes de lí­quido en la aspiración del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

KARGA- ETA BERRESKURATZE-ESTAZIOA ESTACIÓN DE CARGA Y RECUPERACIÓN

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a. Karga-estazioa erabiliz, egin ezazu hustuketa. a. Con la estación de carga realiza el vací­o.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Karga-estazioa eta ihesak lokalizatzeko ekipoa Estación de carga y equipo de localización de fugas

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

4
karga > carga (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karga dinamikoak. Cargas dinámicas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arauak ez du inolako karga dinamikorik zehazten. La norma no especifica ninguna carga dinámica.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Karga estatikoak. Cargas estáticas.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Karga horizontala (415. irudia) Carga horizontal (fig. 415)

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Arau horrek baldintza zorrotzak ezartzen ditu karga estatiko eta dinamikoekiko erresistentziari dagokionez; beraz, eraikuntza-lanetan erabiltzeko barandak ondo aukeratu beharko dira, eta arauaren zehaztasun guztiak betetzen dituzten sistemak diseinatu beharko dira. Esta norma es exigente en cuanto a requisitos de resistencia debido a la aplicación de cargas estáticas y dinámicas, por lo que habrá que replantearse los modelos de barandillas a utilizar en las obras de construcción, diseñando nuevos sistemas que cumplan con todas las especificaciones de la norma.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Karga estatiko eta indar dinamiko ahulekiko erresistentzia ematen du: Proporciona resistencia para cargas estáticas y fuerzas dinámicas débiles:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

UNE-EN 1263-2 arauaren arabera, S sistemako segurtasun-sareak jartzeko, karga bereizgarriari eusteko gai diren ainguraketa-puntuetan lotutako sokak erabiliko dira. Según se indica en la norma UNE-EN 1263-2, las redes de seguridad del Sistema S se instalarán con cuerdas de atado, a puntos de anclaje capaces de resistir la carga caracterí­stica.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Karga akzidentala Carga accidental

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zurak ebakia izan dezake aurremarkoaren langetean bermatutako muturrean, eta lauzaren eta kargaren neurriaren araberakoa izango da ebakia (4. eta 5. irudiak). La madera puede tener un corte practicado en el extremo que apoye en el larguero del premarco, rebajando en la medida del azulejo y la carga (Fig. 4 y 5).

Materiala: Igeltserotza

Eragiketa hori behin eta berriz egingo dugu, tarte jakin bat (x?) lortu arte, eta baldosaren zabalerak eta itsasgarri-kargak elkarrekin batuta hartzen duten zabalera bestekoa izan beharko du tarte horrek. Repitiéndolo hasta que se consiga una distancia (x?) equivalente al grosor de una baldosa más la carga de pegamento que se precise.

Materiala: Igeltserotza

5
karga > carga (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Karga azkarra Carga rápida

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Banner-aren karga kritikoa da; zenbat eta lehenago kargatu banner-a, orduan eta CTR hobeak izango ditugu. La carga del banner es crí­tica, cuanto antes se cargue el banner mejores CTR obtendremos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Bigarrena, fitxategi motaren eremu guztiak agertzen direna, eta hirugarrena, karga prozesatzen duena. La segunda, en la que aparecen todos los campos de tipo fichero, y la tercera, en la que se procesa la carga.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Script-ak bi zati ditu: lehena formularioa, non kargatu beharreko fitxategia sartzen baita, eta bigarren zatia, non igoera prozesatzen baita eta erabiltzaileari kargaren arrakastaren edo porrotaren berri ematen baitzaio. El script tiene dos partes; la primera, el formulario, en el que se introduce el fichero a cargar, y la segunda parte, en la que se procesa la subida y se informa al usuario del éxito o fracaso de la carga.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

6
karga > carga (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gurutzearen beso bakoitzetik plater bat dago zintzilik, erdigunetik distantzia berera; plater batean pisatu nahi dugun karga jartzen da, eta bestean karga horrekin konparatzeko balio duten pisuak. DE cada uno de los dos brazos de la cruz cuelga, a la misma distancia del centro, un plato; en uno de ellos se pone la carga cuyo peso se desea determinar y en el otro las pesas con las que se comparará.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Plater bakarreko balantza elektronikoek (plano bakarreko balantzek) indar elektromagnetikoa erabiltzen dute objektua pisatzen den platerean dagoen karga orekatzeko. Las balanzas electrónicas de un solo plato o monoplano utilizan la fuerza electromagnética para contrarrestar la carga colocada en el plato de pesada.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

0,0001 g-ko (0,1 mg) edo gehiagoko sentikortasuna dute, eta 100 eta 200 g arteko gehieneko karga. Tienen una sensibilidad de 0,0001 g (0,1 mg) o superior y una carga máxima de entre 100 y 200 g.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ez da gainditu behar balantzaren karga-ahalmena, hau da, balantza horrek har dezakeen gehieneko karga bere sentikortasuna galdu gabe eta neurgailua baliogabetu gabe. No sobrepasar la capacidad de carga de una balanza, que es la máxima carga que admite sin que se vea alterada su sensibilidad o sin que se inutilice el equipo de medida.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Saihestu karga elektrostatikoak pilatzea. Eví­tese la acumulación de cargas electrostáticas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Neuronak bere (-70Mv)-eko atsedeneko karga galdu duenean, despolarizatuta dagoela esaten dugu. Decimos que una neurona está despolarizada cuando ha perdido su carga de potencial de reposo (-70Mv).

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Neuronaren kasuan, bere ohiko (-70Mv-eko) karga duenean esaten dugu polarizatuta dagoela. En el caso de la neurona decimos que está polarizada cuando la neurona está con su carga habitual de (-70Mv)

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Karga positiboen eta negatiboen antzeko kopurua Número similar de cargas positivas y negativas

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa